Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2007(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0223/2018

Predkladané texty :

A8-0223/2018

Rozpravy :

PV 02/07/2018 - 22
CRE 02/07/2018 - 22

Hlasovanie :

PV 03/07/2018 - 11.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0274

Prijaté texty
PDF 143kWORD 51k
Utorok, 3. júla 2018 - Štrasburg
Trojrozmerná tlač: práva duševného vlastníctva a občianskoprávna zodpovednosť
P8_TA(2018)0274A8-0223/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. júla 2018 o trojrozmernej tlači ako výzve v oblasti práv duševného vlastníctva a občianskoprávnej zodpovednosti (2017/2007(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva(1),

–  so zreteľom na smernicu Rady 85/374/EHS z 25. júla 1985 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o zodpovednosti za chybné výrobky(2),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Život zajtrajška. Tlač 3D – nástroj na posilnenie európskeho hospodárstva(3),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 29. novembra 2017 s názvom Vyvážený systém presadzovania práv duševného vlastníctva, ktorý reaguje na problémy súčasnej spoločnosti (COM(2017)0707),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 29. novembra 2017 s názvom Usmernenie k niektorým aspektom smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (COM(2017)0708),

–  so zreteľom na diskusný dokument Komisie z 10. mája 2017 o využívaní globalizácie (COM(2017)0240),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0223/2018),

A.  keďže trojrozmerná (ďalej len „3D“) tlač sa sprístupnila širokej verejnosti, keď sa na trh zaviedli 3D tlačiarne pre súkromné osoby a keď na trh vstúpili podniky, ktoré ponúkajú digitálne modely aj služby 3D tlače;

B.  keďže 3D tlač sa považuje za jednu z najvýznamnejších technológií, v ktorých môže Európa zohrávať vedúcu úlohu; keďže Komisia uznala výhody 3D tlače tým, že v období rokov 2014 – 2016 v rámci programu Horizont 2020 sponzorovala 21 projektov, ktoré sú založené na tejto technológii;

C.  keďže 3D tlač vznikla ako súčasť experimentov v 60. rokoch 20. storočia a keďže táto technológia bola pôvodne vyvinutá v USA a v priemysle sa začala používať začiatkom 80. rokov 20. storočia;

D.  keďže trh s 3D tlačiarňami je sektorom, ktorý sa vyznačuje rýchlym rastom, a očakáva sa, že tento trend bude pokračovať aj v ďalších rokoch;

E.  keďže však rozvoj spoločných priestorov pre 3D tlač (známych pod názvom fablabs) a služieb tlače na diaľku, ktoré sú niekedy spojené s online výmenou trojrozmerných súborov, umožňuje, aby si ktokoľvek mohol vytlačiť trojrozmerné predmety, čo je úžasným prínosom pre vynálezcov a organizátorov projektov;

F.  keďže 3D tlač má obrovský potenciál zmeniť dodávateľské reťazce vo výrobe, čo by Európe mohlo pomôcť zvýšiť úroveň produkcie; keďže uplatňovanie tejto technológie ponúka nové príležitosti pre rozvoj podnikania a inovácie;

G.  keďže EÚ zaradila 3D tlač medzi prioritné technologické oblasti; keďže Komisia ju vo svojom diskusnom dokumente o využití globalizácie uvádza ako jeden z hlavných faktorov, ktoré budú viesť k transformácii priemyslu;

H.  keďže Komisia označila 3D tlač za prioritnú oblasť činnosti, ktorá ponúka značný hospodársky potenciál najmä pre malé inovačné podniky; keďže mnohé krajiny už uznali transformačný potenciál 3D tlače a začali prijímať – hoci nejednotne – rôzne stratégie na vytvorenie ekonomického a technologického ekosystému, ktorý by podporoval jej rozvoj;

I.  keďže väčšinu produkcie 3D tlače v súčasnosti tvoria prototypy; keďže v niektorých odvetviach sa už niekoľko rokov využívajú konečné výrobky a trh s nimi naďalej relatívne rýchlo rastie; keďže čoraz viac výrobkov, ktoré sú vytvorené na 3D tlačiarňach, v súčasnosti už nie sú len prototypy, ale dajú sa priamo použiť alebo predať;

J.  keďže 3D tlač prináša inovatívnym podnikom mnoho potenciálnych výhod; keďže 3D tlač umožňuje predovšetkým znížiť celkové náklady pri vývoji, navrhovaní a testovaní nových výrobkov alebo pri zlepšovaní existujúcich výrobkov;

K.  keďže používanie 3D tlače je v spoločnosti čoraz viac rozšírené, a to najmä v oblasti vzdelávania, v občianskych fórach a fórach začínajúcich podnikov (napríklad v tvorivých priestoroch tzv. maker spaces), ako aj v súkromnej sfére;

L.  keďže 3D tlač je čoraz jednoduchšia a prístupnejšia pre všetkých; keďže sa očakáva, že obmedzenia týkajúce sa použiteľných materiálov, rýchlosti a spotreby surovín a energie sa v krátkom čase výrazne znížia;

M.  keďže väčšina špičkových priemyselných odvetví v súčasnosti využíva túto technológiu, keďže príležitosti na používanie 3D tlače sa v mnohých oblastiach výrazne zvýšili a keďže mnohé oblasti, napríklad zdravotníctvo (od regeneratívnej medicíny po výrobu protéz), letecký a kozmický priemysel, automobilová výroba, odvetvie elektrospotrebičov pre domácnosť, stavebníctvo, archeologický výskum, architektúra, strojárstvo, dizajn a voľnočasový a rekreačný priemysel majú v súvislosti s touto technológiou veľké očakávania;

N.  keďže nedostatočná regulácia obmedzuje používanie 3D tlače v kľúčových priemyselných odvetviach, akými sú napríklad letectvo a zdravotníctvo/zubárstvo, a keďže regulovanie používania 3D tlačiarní pomôže zvýšiť využívanie technológií a vytvorí príležitosti na výskum a vývoj;

O.  keďže v citovanom stanovisku Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru sa uvádza, že kombináciou digitálnej revolúcie a „využitia tej správnej modernej výrobnej technológie by Európa mohla vrátiť späť výrobu z oblastí s nižšou úrovňou miezd s cieľom povzbudiť inováciu a vytvoriť udržateľný rast doma“;

P.  keďže vďaka 3D tlači by sa znížili dopravné náklady a emisie CO2;

Q.  keďže sa očakáva, že technológia 3D tlače vytvorí viac nových pracovných miest pre kvalifikovanú pracovnú silu, pričom tieto pracovné miesta budú v niektorých prípadoch menej fyzicky náročné a menej nebezpečné (technici údržby, inžinieri, dizajnéri atď.), a keďže vytvorenie nových technických pozícií (napríklad operátorov 3D tlačiarní) prinesie novú zodpovednosť a odvetvie 3D tlače bude musieť zabezpečiť vhodné kurzy odbornej prípravy, aby technický personál dosiahol rovnakú úroveň ako zamestnanci na ich úrovni v tradičnej výrobe; keďže technológia 3D tlače takisto zníži výrobné náklady a náklady na skladovanie (maloobjemová výroba, zákazková výroba atď.); keďže však pokles počtu pracovných miest vo výrobných odvetviach výrazne poznamená hospodárstvo krajín, ktoré sa opierajú o veľký počet nízko kvalifikovaných pracovných miest;

R.  keďže sa zatiaľ nedá presne odhadnúť, aký hospodársky vplyv bude mať rozvoj odvetvia 3D tlače v členských štátoch;

S.  keďže 3D tlač by mohla spotrebiteľom umožniť brániť sa proti zámernému skracovaniu životnosti výrobkov, lebo budú schopní sami si vyrobiť náhradné diely do domácich spotrebičov, ktorých životnosť je čoraz kratšia;

T.  keďže 3D tlač môže vyvolávať určité osobitné právne a etické otázky súvisiace s občianskoprávnou zodpovednosťou a so všetkými oblasťami práva duševného vlastníctva, ako sú autorské práva, patenty, vzory, trojrozmerné obchodné značky a dokonca aj zemepisné označenia, a keďže tieto otázky patria do právomoci Výboru pre právne veci;

U.  keďže nové technológie umožňujú skenovať predmety alebo osoby a zo získaných údajov vytvoriť digitálne súbory, ktoré sa potom môžu trojrozmerne vytlačiť, a keďže to môže mať vplyv na obrazové práva a právo na súkromie;

V.  keďže technológia 3D tlače môže vyvolávať obavy aj z hľadiska bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti, najmä pokiaľ ide o výrobu zbraní, výbušnín, drog a iných nebezpečných predmetov, a keďže týmto druhom výroby by sa mala venovať osobitná pozornosť;

W.  keďže z pohľadu autorských práv je potrebné rozlišovať medzi domácou tlačou na súkromné účely a tlačou na komerčné využitie, ale takisto medzi službami medzi podnikmi (B2B) a službami medzi podnikmi a spotrebiteľmi (B2C);

X.  keďže francúzska Najvyššia rada pre literárne a umelecké vlastníctvo sa v správe o 3D tlači a autorskom práve vyjadrila, že „v súčasnosti sa nezdá, že by demokratizácia 3D tlače spôsobovala početné problémy s porušovaním autorského práva“, pričom však pripúšťa, že „falšovaním sú ohrozené najmä výtvarné diela“;

Y.  keďže tých pár príkladov, ktoré si v súčasnosti vieme predstaviť, pravdepodobne postupne s vývojom tejto technológie nadobudne komplexnejší charakter; keďže tieto príklady nastoľujú otázku, čo treba urobiť, aby sme zabránili možnému falšovaniu s využitím technológií 3D tlače;

Z.  keďže trojrozmerná tlač v dôsledku postupov, ktoré využíva, spôsobuje to, čo sa v tomto odvetví opisuje ako určitá „fragmentácia tvorivého aktu“, keďže dielo môže cirkulovať v digitálnej forme predtým, ako nadobudne fyzickú podobu, čo uľahčuje jeho kopírovanie a komplikuje boj proti falšovaniu;

AA.  keďže podľa názoru právnych expertov 3D tlač nepriniesla zásadné zmeny práv duševného vlastníctva, ale vytvorené súbory možno považovať za dielo a v takom prípade musia byť predmetom ochrany; keďže z krátkodobého a strednodobého hľadiska a s cieľom bojovať proti falšovaniu bude hlavnou výzvou väčšie zapojenie odborníkov z oblasti autorského práva ako sprostredkovateľov;

AB.  keďže rozvoj 3D tlače síce umožňuje priemyselnú výrobu, ale malo by sa uvažovať o potrebe zaviesť prostriedky kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu, ktoré by umožňovali odškodnenie spotrebiteľov v prípade škody;

AC.  keďže vplyv 3D tlače na práva spotrebiteľov a na spotrebiteľské právo vo všeobecnosti by sa mal dôkladne preskúmať vo vzťahu k smernici o určitých aspektoch zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu, o ktorej sa v súčasnosti rokuje;

AD.  keďže smernica 85/374/EHS o zodpovednosti za chybné výrobky sa vzťahuje na všetky zmluvy; keďže treba poznamenať, že pokrok v oblasti 3D tlače je jedným z faktorov, ktoré viedli Komisiu k uskutočneniu verejnej konzultácie s cieľom posúdiť, či je táto smernica vhodná na daný účel vo vzťahu k novému technologickému vývoju;

AE.  keďže všeobecné pravidlá týkajúce sa zodpovednosti sa vzťahujú aj na zodpovednosť poskytovateľov sprostredkovateľských služieb vymedzených v článkoch 12 až 14 smernice o elektronickom obchode; keďže v prípade škôd spôsobených predmetom vytvoreným pomocou technológie 3D tlače by sa mal stanoviť osobitný režim zodpovednosti, lebo poškodený subjekt má pre veľký počet zapojených aktérov a pre komplexnosť procesov použitých na vytvorenie konečného produktu často problém identifikovať zodpovednú osobu; keďže za zodpovedný subjekt by sa mohol v závislosti od pôvodu zistenej chyby považovať autor alebo predajca 3D súboru, výrobca 3D tlačiarne, výrobca softvéru pre 3D tlačiareň, dodávateľ použitého materiálu alebo samotná osoba, ktorá predmet vytvorila;

AF.  keďže pokiaľ ide o osobitné využitie 3D tlače v obchodnom kontexte, pravidlá zodpovednosti sú všeobecne stanovené zmluvnými vzťahmi medzi zainteresovanými stranami;

AG.  keďže všetky prvky technológie aditívnej výroby musia spĺňať určité kritériá a musia byť certifikované s cieľom zaručiť možnosť vyrábať kvalitné reprodukovateľné diely; keďže certifikácia je zložitá vzhľadom na početné transformácie strojov, materiálov a procesov a na absenciu databázy; keďže bude preto potrebné vytvoriť pravidlá, ktoré umožnia rýchlejšiu a nákladovo efektívnejšiu certifikáciu všetkých materiálov, procesov a výrobkov;

AH.  keďže 3D tlač zohráva úlohu pri znižovaní spotreby energie a prírodných zdrojov na účely boja proti zmene klímy; keďže používaním 3D tlače by sa minimalizoval odpad vo výrobnom procese a umožnením výroby náhradných dielov na spotrebiteľskej úrovni by sa predĺžila životnosť spotrebných výrobkov;

1.  zdôrazňuje, že v záujme predvídania problémov týkajúcich sa občianskoprávnej zodpovednosti alebo porušovania práv duševného vlastníctva v budúcnosti možno EÚ bude musieť po vykonaní dôkladného posúdenia vplyvu všetkých možností politiky prijať nové právne predpisy a prispôsobiť existujúce právne predpisy špecifickým prípadom technológie 3D, pričom zohľadní rozhodnutia Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a príslušnú judikatúru súdov EÚ a súdov členských štátov; zdôrazňuje, že legislatívne riešenie by sa v každom prípade malo vyhnúť duplikácii už existujúcich pravidiel a malo by zohľadniť prebiehajúce projekty, najmä právne predpisy o autorskom práve, ktoré sa uplatňujú na dvojrozmernú tlač; dopĺňa, že inováciu musia podporovať a sprevádzať právne predpisy, ktoré jej však nemôžu stáť v ceste, ani ju obmedzovať;

2.  konštatuje, že sa musí venovať náležitá pozornosť určitým otázkam, medzi ktoré patrí šifrovanie a ochrana súborov, aby sa zabránilo sťahovaniu a nezákonnému rozmnožovaniu chránených súborov alebo objektov, ako aj reprodukcii nezákonných objektov;

3.  domnieva sa, že v sektore 3D tlače je samozrejmá opatrnosť, najmä pokiaľ ide o kvalitu tlačeného výrobku a možné riziká pre používateľov alebo spotrebiteľov, a že by bolo vhodné zvážiť využitie prostriedkov identifikácie a vysledovateľnosti, aby sa zabezpečila sledovateľnosť výrobkov a tiež uľahčilo sledovanie ich ďalšieho použitia na komerčné a nekomerčné účely; domnieva sa, že pri vývoji takýchto prostriedkov by bola prospešná úzka spolupráca medzi držiteľmi práv a výrobcami 3D objektov; domnieva sa tiež, že by to pomohlo zaručiť sledovateľnosť vytvorených predmetov a obmedziť falšovanie;

4.  konštatuje, že kontrolu zákonného rozmnožovania trojrozmerných objektov chránených autorským právom by mohli umožniť právne riešenia, napríklad systematické zobrazovanie poučenia o dodržiavaní práv duševného vlastníctva poskytovateľmi digitalizácie a 3D tlače; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam prvkov, ktoré umožňujú sledovať 3D predmety; zdôrazňuje, že ak je trojrozmerná rozmnoženina súkromnou rozmnoženinou, uplatnia sa vnútroštátne zákony upravujúce výnimky pre súkromné rozmnoženiny, a to aj v súvislosti s kompenzáciu alebo ziskom;

5.  poukazuje na to, že je potrebné zvýšiť informovanosť verejnosti v záujme ochrany práv duševného vlastníctva v oblasti 3D tlače a aj v súvislosti s porušovaním práv týkajúcich sa dizajnu, ochrannej známky a patentových práv;

6.  zdôrazňuje však, že by bolo vhodné hlbšie preskúmať technické riešenia, ktoré zatiaľ nie sú dostatočne rozvinuté, napríklad vytváranie databáz šifrovaných a chránených súborov, vývoj tlačiarní vybavených systémom umožňujúcim správu práv duševného vlastníctva a pripojených na tento systém, či podpora spolupráce medzi výrobcami a platformami na vytvorenie spoľahlivých súborov, ktoré budú k dispozícii pre odborných pracovníkov aj spotrebiteľov; zdôrazňuje tiež, že bez ohľadu na to, ktoré z týchto opatrení budú prijaté, ich vykonávanie by nemalo mať nijaký vplyv na náklady v prípade činností, ktoré už účastníci trhu vykonávajú;

7.  konštatuje, že v tejto fáze nepredstavuje žiadna zo spomenutých možností skutočne uspokojivé riešenie;

8.  kriticky hodnotí to, že Komisia nerevidovala smernicu 2004/48/ES, a namiesto toho predložila len nezáväzné usmernenia, pričom neposkytla objasnenie otázok, ktoré sú špecifické pre technológiu 3D tlače; víta však opatrenia, ktoré Komisia oznámila 29. novembra 2017 s cieľom posilniť ochranu duševného vlastníctva;

9.  poznamenáva, že práva duševného vlastníctva týkajúce sa rôznych prvkov technológie 3D tlače už boli určené, a teda ďalšou otázkou bude spôsob, ako tieto práva presadzovať;

10.  vyzýva Komisiu, aby pri vykonávaní opatrení, ktoré uvádza vo svojom oznámení (COM(2017)0707), komplexne prihliadala na všetky aspekty technológie 3D tlače a vyhla sa duplikácii existujúcich uplatniteľných opatrení; zdôrazňuje, že je dôležité, aby boli do tohto úsilia zapojené všetky zainteresované strany vrátane MSP a spotrebiteľov;

11.  vyzýva Komisiu, aby dôkladne preskúmala otázky občianskoprávnej zodpovednosti v súvislosti s technológiou 3D tlače, najmä pri hodnotení fungovania smernice Rady 85/374/EHS;

12.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť vytvorenia systému občianskoprávnej zodpovednosti za škody, na ktoré sa nevzťahuje smernica 85/374/EHS;

13.  poukazuje na to, že technológia 3D tlače má pre EÚ mnoho hospodárskych výhod, keďže ponúka možnosti prispôsobenia, ktoré osobitne spĺňa požiadavky európskych spotrebiteľov, a že by mohla umožniť návrat výrobných činností, a tým aj pomôcť vytvoriť nové pracovné miesta, ktoré sú menej fyzicky náročné a menej nebezpečné;

14.  vyzýva Komisiu, aby jasne definovala rôzne povinnosti tým, že vymedzí strany zapojené do výroby 3D predmetu: tvorca a dodávateľ softvéru, výrobca 3D tlačiarne, dodávateľ surovín, tlačiareň predmetu a všetky ďalšie strany zapojené do výroby predmetu;

15.  upozorňuje na možné dôsledky nových foriem marketingu propagujúceho prístup „urob si sám“, pričom sa nedodá konečný výrobok, ale len softvér a pokyny týkajúce sa tlače výrobku;

16.  zdôrazňuje význam vytvorenia jednotného právneho rámca, ktorý zabezpečí hladký prechod a právnu istotu pre spotrebiteľov a podniky s cieľom podporiť inovácie v EÚ;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a členským štátom.

(1) Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 45.
(2) Ú. v. ES L 210, 7.8.1985, s. 29.
(3) Ú. v. EÚ C 332, 8.10.2015, s. 36.

Posledná úprava: 7. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia