Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0125(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0037/2018

Внесени текстове :

A8-0037/2018

Разисквания :

PV 02/07/2018 - 15
CRE 02/07/2018 - 15

Гласувания :

PV 13/03/2018 - 7.6
CRE 13/03/2018 - 7.6
PV 03/07/2018 - 11.7
CRE 03/07/2018 - 11.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0275

Приети текстове
PDF 138kWORD 62k
Вторник, 3 юли 2018 г. - Страсбург
Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната ***I
P8_TA(2018)0275A8-0037/2018
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 3 юли 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС (COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0294),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 173 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0180/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 7 декември 2017 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 7 юни 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по външни работи, комисията по бюджети и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0037/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  одобрява съвместното изявление на Парламента и Съвета, приложено към настоящата резолюция, което ще бъде публикувано в серия L на Официален вестник на Европейския съюз заедно с окончателния законодателен акт;

3.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

4.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 129, 11.4.2018 г., стр. 51.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 3 юли 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на Съюза
P8_TC1-COD(2017)0125

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/1092.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ФИНАНСИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА ПРОМИШЛЕНО РАЗВИТИЕ В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА

Европейският парламент и Съветът се споразумяват, без да се засягат прерогативите на бюджетния орган в рамките на годишната бюджетна процедура, че финансирането на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната ще бъде осигурено в периода 2019—2020 г., както следва:

—  200 милиона EUR от неразпределения марж;

—  116,1 милиона EUR от Механизма за свързване на Европа (МСЕ);

—  3,9 милиона EUR от Egnos;

—  104,1 милиона EUR от Галилео;

—  12 милиона EUR от Коперник;

—  63,9 милиона EUR от ITER.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА С ПОДКРЕПАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА ПРОМИШЛЕНО РАЗВИТИЕ В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА

С цел ефикасно изпълнение на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната и осигуряване на пълна съгласуваност с други инициативи на Съюза, Комисията възнамерява да прилага програмата при пряко управление в съответствие с член 62, параграф 1, буква а) от Финансовия регламент.

Последно осъвременяване: 7 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност