Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2017/0125(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0037/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0037/2018

Díospóireachtaí :

PV 02/07/2018 - 15
CRE 02/07/2018 - 15

Vótaí :

PV 13/03/2018 - 7.6
CRE 13/03/2018 - 7.6
PV 03/07/2018 - 11.7
CRE 03/07/2018 - 11.7
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0275

Téacsanna atá glactha
PDF 124kWORD 49k
Dé Máirt, 3 Iúil 2018 - Strasbourg
Clár Eorpach Forbartha Tionscal i réimse na Cosanta ***I
P8_TA(2018)0275A8-0037/2018
Rún
 Téacs
 Iarscríbhinn

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 3 Iúil 2018 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Clár Eorpach Forbartha Tionscal i réimse na Cosanta lena ndírítear ar thacú le hiomaíochas agus cumas nuálaíochta thionscal cosanta an Aontais (COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2017)0294),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 173 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0180/2017),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 7 Nollaig 2017(1),

–  tar éis dóibh dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don ghealltanas a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 7 Meitheamh 2018 go ndéanfaí seasamh na Parlaiminte a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh agus do na tuairimí ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha, ón gCoist um Buiséid agus ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra (A8-0037/2018),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  ag formheas an ráitis chomhpháirtigh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle atá i gceangal leis an rún seo, a fhoilseofar i sraith L d'Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh mar aon leis an ngníomh reachtach críochnathach;

3.  á thabhairt dá haire an ráiteas ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo;

4.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig an bParlaimint arís má chuireann sé téacs eile in ionad a thogra, má leasaíonn sé go suntasach é nó má tá sé ar intinn aige é a leasú go suntasach;

5.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) IO C 129, 11.4.2018, lch. 51.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 3 Iúil 2018 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2018/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Clár Eorpach Forbartha Tionscal i réimse na Cosanta lena ndírítear ar thacú le hiomaíochas agus cumas nuálaíochta thionscal cosanta an Aontais
P8_TC1-COD(2017)0125

(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Rialachán (AE) 2018/1092)


IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

RÁITEAS COMHPHÁIRTEACH MAIDIR LE MAOINIÚ AN CHLÁIR EORPAIGH FORBARTHA TIONSCAL I RÉIMSE NA COSANTA

Tá Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle, gan dochar do shainchumais an údaráis bhuiséadaigh faoi chuimsiú an nós imeachta bhuiséadaigh bhliantúil, ag comhaontú go ndéanfar an maoiniú ar Chláir Eorpacha Forbartha Tionscal i réimse na Cosanta a chumhdach sna blianta 2019-2020 mar a leanas:

—  EUR 200 milliún ón gcorrlach gan leithdháileadh;

—  EUR 116,1 milliún ó CEF;

—  EUR 3,9 milliún ó Egnos;

—  EUR 104,1 milliún ó Galileo;

—  EUR 12 milliún ó Copernicus;

—  EUR 63,9 milliún ó ITER.

RÁITEAS ÓN gCOIMISIÚN LE TACAÍOCHT Ó PHARLAIMINT NA hEORPA MAIDIR LE CLÁR EORPACH FORBARTHA TIONSCAL I RÉIMSE NA COSANTA A CHUR CHUN FEIDHME

Chun an Clár Eorpach Forbartha Tionscal i réimse na Cosanta a chur chun feidhme ar bhealach éifeachtúil agus chun comhsheasmhacht iomlán le tionscnaimh eile de chuid an Choimisiúin a áirithiú, tá rún ag an gCoimisiún an clár a chur chun feidhme faoin mbainistíocht dhíreach i gcomhréir le hAirteagal 62(1)(a) den Rialachán Airgeadais.

An nuashonrú is déanaí: 7 Samhain 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais