Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/0125(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0037/2018

Pateikti tekstai :

A8-0037/2018

Debatai :

PV 02/07/2018 - 15
CRE 02/07/2018 - 15

Balsavimas :

PV 13/03/2018 - 7.6
CRE 13/03/2018 - 7.6
PV 03/07/2018 - 11.7
CRE 03/07/2018 - 11.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0275

Priimti tekstai
PDF 137kWORD 51k
Antradienis, 2018 m. liepos 3 d. - Strasbūras
Europos gynybos pramonės plėtros programa ***I
P8_TA(2018)0275A8-0037/2018
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2018 m. liepos 3 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos gynybos pramonės plėtros programa ES gynybos pramonės konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui remti (COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0294),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 173 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0180/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 7 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2018 m. birželio 7 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į Užsienio reikalų komiteto, Biudžeto komiteto ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomones (A8-0037/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  pritaria Parlamento ir Tarybos bendram pareiškimui, kuris bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio L serijoje kartu su galutiniu teisėkūros procedūra priimamu aktu;

3.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

4.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 129, 2018 4 11, p. 51.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2018 m. liepos 3 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/..., kuriuo sukuriama Europos gynybos pramonės plėtros programa Sąjungos gynybos pramonės konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui remti
P8_TC1-COD(2017)0125

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2018/1092.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

BENDRAS PAREIŠKIMAS DĖL EUROPOS GYNYBOS PRAMONĖS PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO

Europos Parlamentas ir Taryba, nepažeisdami biudžeto valdymo institucijos prerogatyvų vykdant metinę biudžeto procedūrą, susitaria, kad finansavimas 2019–2020 m. Europos gynybos pramonės plėtros programoms bus teikiamas iš šių šaltinių:

–  200 mln. EUR iš nepaskirstytos maržos;

–  116,1 mln. EUR iš EITP;

–  3,9 mln. EUR iš EGNOS;

–  104,1 mln. EUR iš GALILEO;

–  12 mln. EUR iš „Copernicus“;

–  63,9 mln. EUR iš ITER.

EUROPOS PARLAMENTO REMIAMA KOMISIJOS DEKLARACIJA DĖL EUROPOS GYNYBOS PRAMONĖS PLĖTROS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

Siekdama veiksmingai įgyvendinti Europos gynybos pramonės plėtros programą ir užtikrinti visišką suderinamumą su kitomis Sąjungos iniciatyvomis, Komisija ketina programą įgyvendinti pagal tiesioginio valdymo principą, remdamasi Finansinio reglamento 62 straipsnio 1 dalies a punktu.

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika