Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0125(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0037/2018

Teksty złożone :

A8-0037/2018

Debaty :

PV 02/07/2018 - 15
CRE 02/07/2018 - 15

Głosowanie :

PV 13/03/2018 - 7.6
CRE 13/03/2018 - 7.6
PV 03/07/2018 - 11.7
CRE 03/07/2018 - 11.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0275

Teksty przyjęte
PDF 138kWORD 57k
Wtorek, 3 lipca 2018 r. - Strasburg
Europejski program rozwoju przemysłu obronnego ***I
P8_TA(2018)0275A8-0037/2018
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski program rozwoju przemysłu obronnego mający na celu wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przemysłu obronnego UE (COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0294),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 173 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0180/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 7 grudnia 2017 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 7 czerwca 2018 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art.59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Budżetowej oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A8-0037/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji załączone do niniejszej rezolucji, które zostanie opublikowane w serii L Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej razem z ostatecznym aktem ustawodawczym;

3.  przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

4.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

5.  zobowiązuje swojego(ją) przewodniczącego(cą) do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 129 z 11.4.2018, s. 51.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 3 lipca 2018 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... ustanawiającego Europejski program rozwoju przemysłu obronnego mający na celu wspieranie konkurencyjności i zdolności innowacyjnych przemysłu obronnego Unii
P8_TC1-COD(2017)0125

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2018/1092.)


ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE W SPRAWIE FINANSOWANIA EUROPEJSKIEGO PROGRAMU ROZWOJU PRZEMYSŁU OBRONNEGO

Parlament Europejski i Rada uzgadniają, nie naruszając uprawnień władzy budżetowej w ramach rocznej procedury budżetowej, że finansowanie europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego w latach 2019–2020 zostanie pokryte w następujący sposób:

–  200 mln EUR z nieprzydzielonej nadwyżki;

–  116,1 mln EUR z instrumentu „Łącząc Europę”;

–  3,9 mln EUR z EGNOS;

–  104,1 mln EUR z Galileo;

–  12 mln EUR z programu Copernicus;

–  63,9 mln EUR z ITER.

OŚWIADCZENIE KOMISJI, PRZY POPARCIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, W SPRAWIE REALIZACJI EUROPEJSKIEGO PROGRAMU ROZWOJU PRZEMYSŁU OBRONNEGO

Aby skutecznie realizować europejski program rozwoju przemysłu obronnego i zapewnić pełną spójność z innymi inicjatywami Unii, Komisja zamierza realizować program w ramach zarządzania bezpośredniego zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. a) rozporządzenia finansowego.

Ostatnia aktualizacja: 10 lutego 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności