Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0125(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0037/2018

Predkladané texty :

A8-0037/2018

Rozpravy :

PV 02/07/2018 - 15
CRE 02/07/2018 - 15

Hlasovanie :

PV 13/03/2018 - 7.6
CRE 13/03/2018 - 7.6
PV 03/07/2018 - 11.7
CRE 03/07/2018 - 11.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0275

Prijaté texty
PDF 139kWORD 54k
Utorok, 3. júla 2018 - Štrasburg
Program rozvoja európskeho obranného priemyslu ***I
P8_TA(2018)0275A8-0037/2018
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 3. júla 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Program rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraný na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu EÚ (COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0294),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 173 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0180/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 7. decembra 2017(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 7. júna 2018, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre rozpočet a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0037/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu, ktoré bude uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie v sérii L spolu s konečným znením legislatívneho aktu;

3.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

4.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 129, 11.4.2018, s. 51.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 3. júla 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorým sa zriaďuje Program rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraný na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu Únie
P8_TC1-COD(2017)0125

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2018/1092.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE O FINANCOVANÍ PROGRAMU ROZVOJA EURÓPSKEHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU

Európsky parlament a Rada sa dohodli, že bez toho, aby boli dotknuté právomoci rozpočtového orgánu v rámci ročného rozpočtového postupu, financovanie programov rozvoja európskeho obranného priemyslu bude v období rokov 2019 – 2020 pokryté takto:

—  200 miliónov EUR z nepridelenej rezervy;

—  116,1 milióna EUR z Nástroja na prepájanie Európy;

—  3,9 milióna EUR z projektu EGNOS;

—  104,1 milióna EUR z programu Galileo;

—  12 miliónov EUR z programu Copernicus;

—  63,9 milióna EUR z projektu ITER.

VYHLÁSENIE KOMISIE PODPOROVANÉ EURÓPSKYM PARLAMENTOM, POKIAĽ IDE O VYKONÁVANIE PROGRAMU ROZVOJA EURÓPSKEHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU

S cieľom účinne vykonávať Program rozvoja európskeho obranného priemyslu a zabezpečiť úplný súlad s ostatnými iniciatívami Únie Komisia plánuje vykonávať program v rámci priameho hospodárenia v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Posledná úprava: 7. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia