Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2016/0389(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0300/2017

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0300/2017

Díospóireachtaí :

PV 02/07/2018 - 16
CRE 02/07/2018 - 16

Vótaí :

PV 03/07/2018 - 11.8
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0276

Téacsanna atá glactha
PDF 117kWORD 54k
Dé Máirt, 3 Iúil 2018 - Strasbourg
Staidreamh comhtháite feirme ***I
P8_TA(2018)0276A8-0300/2017
Rún
 Téacs

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 3 Iúil 2018 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le staidreamh comhtháite feirme agus lena n‑aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1166/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1337/2011 (COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2016)0786),

–  ag féachaint d’Airteagal  294(2) agus d’Airteagal 338 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0514/2016),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don ghealltanas a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 8 Bealtaine 2018 go ndéanfaí seasamh na Parlaiminte a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe (A8-0300/2017),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig an bParlaimint arís má chuireann sé téacs eile in ionad a thogra, má leasaíonn sé go suntasach é nó má tá sé ar intinn aige é a leasú go suntasach;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 3 Iúil 2018 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2018/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le staidreamh comhtháite feirme agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 1166/2008 agus (CE) Uimh. 1337/2011
P8_TC1-COD(2016)0389

(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Rialachán (AE) 2018/1091)

An nuashonrú is déanaí: 7 Samhain 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais