Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0347(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0211/2018

Внесени текстове :

A8-0211/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 03/07/2018 - 11.9

Приети текстове :

P8_TA(2018)0277

Приети текстове
PDF 124kWORD 49k
Вторник, 3 юли 2018 г. - Страсбург
Нотифициране на инвестиционни проекти в областта на енергийната инфраструктура: отмяна ***I
P8_TA(2018)0277A8-0211/2018
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 3 юли 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕС) № 256/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно нотифицирането до Комисията на инвестиционните проекти в областта на енергийната инфраструктура в Европейския съюз (COM(2017)0769 – C8-0448/2017 – 2017/0347(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0769),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 194 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0448/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 февруари 2018 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид поетия с писмо от 27 юни 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0211/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 227, 28.6.2018 г., стр. 103.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 3 юли 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕС) № 256/2014 относно нотифицирането до Комисията на инвестиционните проекти в областта на енергийната инфраструктура в Европейския съюз
P8_TC1-COD(2017)0347

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/1504.)

Последно осъвременяване: 7 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност