Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0248(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0215/2018

Předložené texty :

A8-0215/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 03/07/2018 - 11.10

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0278

Přijaté texty
PDF 208kWORD 58k
Úterý, 3. července 2018 - Štrasburk
Opatření k posílení správní spolupráce v oblasti daně z přidané hodnoty *
P8_TA(2018)0278A8-0215/2018

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. července 2018 o pozměněném návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o opatření k posílení správní spolupráce v oblasti daně z přidané hodnoty (COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2017)0706),

–  s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0441/2017),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0215/2018),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)  Podvody v oblasti DPH jsou často spojeny s organizovanou trestnou činností a velmi malý počet těchto organizovaných sítí může být odpovědný za miliardy eur v oblasti přeshraničních podvodů v souvislosti s DPH, a to ovlivňuje nejen výběr daní v členských státech, ale má také negativní dopad na vlastní zdroje Unie. Členské státy proto mají společnou odpovědnost za ochranu příjmů z DPH ve všech členských státech.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
(2)  Provádění správních šetření je k potírání podvodů v oblasti DPH často nezbytné, zejména pokud není osoba povinná k dani usazena v členských státech, kde je daň splatná. Aby se zajistil řádný výběr DPH a aby se zamezilo přijetí dvojích opatření a administrativní zátěži pro daňové orgány a podniky, domnívají-li se alespoň dva členské státy, že je nezbytné provést správní šetření částek přiznaných osobou povinnou k dani, která není na jejich území usazena, avšak je zde povinná k dani, měl by členský stát, v němž je osoba povinná k dani usazena, provést šetření a dožadující členské státy by měly danému členskému státu aktivně při šetření poskytovat svou pomoc.
(2)  Správní šetření je k potírání podvodů v oblasti DPH často nezbytné, zejména pokud není osoba povinná k dani usazena v členském státě, kde je daň splatná. Aby se zajistil řádný výběr DPH, zamezilo se přijetí dvojích opatření a snížila se administrativní zátěž daňových orgánů a podniků, je třeba provést správní šetření částek přiznaných osobou povinnou k dani, která není na jejich území usazena, avšak je zde povinná k dani. Členský stát, v němž je osoba povinná k dani usazena, musí provést šetření a dožadující členský stát či členské státy musí danému členskému státu při šetření aktivně pomáhat.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
(11)  Za účelem zajištění účinné a účelné kontroly DPH u přeshraničních transakcí stanoví nařízení (EU) č. 904/2010 přítomnost úředníků v prostorách správních orgánů a jejich účast při správních šetřeních v jiných členských státech. V zájmu posílení způsobilosti daňových orgánů kontrolovat přeshraniční dodávky by měly být zavedeny společné audity umožňující úředníkům ze dvou nebo více členských států zřídit jednotný auditorský tým a aktivně se účastnit společného správního šetření.
(11)  Za účelem zajištění účinné a účelné kontroly DPH u přeshraničních transakcí stanoví nařízení (EU) č. 904/2010 přítomnost úředníků v prostorách správních orgánů a jejich účast při správních šetřeních v jiných členských státech. V zájmu posílení způsobilosti daňových orgánů kontrolovat přeshraniční dodávky tím, že jim bude poskytnuto více technických a lidských zdrojů, by měly být zavedeny společné audity umožňující úředníkům ze dvou nebo více členských států zřídit jednotný auditorský tým a aktivně se účastnit společného správního šetření v duchu spolupráce a produktivity a na základě podmínek dohodnutých členskými státy s cílem odhalit přeshraniční podvody v oblasti DPH a bojovat proti těmto podvodům, které v současné době oslabují daňové základny členských států.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
(13)  Aby bylo možné bojovat proti nejzávažnějším systémům přeshraničních podvodů, je nezbytné vymezit a posílit správu, úkoly a fungování Eurofiscu. Kontaktní úředníci Eurofiscu by měli mít rychlý přístup ke všem nezbytným informacím, měli by si je vyměňovat, zpracovávat a analyzovat a měli by koordinovat veškerá následná opatření. Je rovněž nezbytné posílit spolupráci s ostatními orgány zapojenými do boje proti podvodům v oblasti DPH na úrovni Unie, zejména prostřednictvím výměny cílených informací s Europolem a Evropským úřadem pro boj proti podvodům. Kontaktní úředníci Eurofiscu by měli být schopni informace a hlášení sdílet s Europolem a Evropským úřadem pro boj proti podvodům spontánně nebo na základě žádosti. To by kontaktním úředníkům Eurofiscu za účelem odhalování pachatelů podvodů v oblasti DPH umožnilo přijímat informace a hlášení, které mají k dispozici Europol a Evropský úřad pro boj proti podvodům.
(13)  Aby bylo možné bojovat proti nejzávažnějším systémům přeshraničních podvodů, je nezbytné vymezit a posílit správu, úkoly a fungování Eurofiscu. Kontaktní úředníci Eurofiscu by měli mít rychlý přístup ke všem nezbytným informacím, měli by si je vyměňovat, zpracovávat a analyzovat a měli by koordinovat veškerá následná opatření. Je rovněž nezbytné posílit spolupráci s ostatními orgány zapojenými do boje proti podvodům v oblasti DPH na úrovni Unie, zejména prostřednictvím výměny cílených informací s Europolem a Evropským úřadem pro boj proti podvodům. Kontaktní úředníci Eurofiscu by měli sdílet informace a hlášení s Europolem a Evropským úřadem pro boj proti podvodům spontánně nebo na základě žádosti a v případě zúčastněných členských států s Úřadem evropského veřejného žalobce, zejména existuje-li podezření ze spáchání podvodu s DPH přesahujícího určitou částku. To by kontaktním úředníkům Eurofiscu za účelem odhalování pachatelů podvodů v oblasti DPH umožnilo přijímat informace a hlášení, které mají k dispozici Europol a Evropský úřad pro boj proti podvodům.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
(15)  Způsob předávání žádostí o vrácení DPH podle článku 5 směrnice Rady 2008/9/ES35 umožňuje snížit administrativní zátěž příslušných orgánů při vymáhání nezaplacených daňových pohledávek v členském státě usazení.
(15)  Způsob předávání žádostí o vrácení DPH podle článku 5 směrnice Rady 2008/9/ES35 umožňuje snížit administrativní zátěž příslušných orgánů při vymáhání neuhrazených daňových pohledávek v členském státě usazení.
__________________
__________________
35 Směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. února 2008, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě (Úř. věst. L 44, 20.2.2008, s. 23).
35 Směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. února 2008, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě (Úř. věst. L 44, 20.2.2008, s. 23).
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
(16)  Za účelem ochrany finančních zájmů Unie před závažnými přeshraničními podvody v oblasti DPH by měly členské státy zapojené do Úřadu evropského veřejného žalobce tomuto úřadu sdělit, a to i prostřednictvím kontaktních úředníků Eurofiscu, informace o nejzávažnějších trestných činech v oblasti DPH uvedených v čl. 2 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371.36
(16)  Za účelem ochrany finančních zájmů Unie před závažnými přeshraničními podvody v oblasti DPH by měly členské státy zapojené do Úřadu evropského veřejného žalobce tomuto úřadu včas sdělit, a to i prostřednictvím kontaktních úředníků Eurofiscu, informace o nejzávažnějších trestných činech v oblasti DPH uvedených v čl. 2 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/137136.
__________________
__________________
36 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).
36 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
(18)  Komise může mít přístup k informacím, které byly sděleny nebo shromážděny podle nařízení (EU) č. 904/2010 pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro péči o elektronické systémy a jejich údržbu a rozvoj, které jsou zajišťovány Komisí a pro účely tohoto nařízení využívány členskými státy.
(18)  Komise by měla mít přístup k informacím, které byly sděleny nebo shromážděny podle nařízení (EU) č. 904/2010 tehdy, pokud je to nezbytné pro péči o elektronické systémy a jejich údržbu a rozvoj, které jsou zajišťovány Komisí a pro účely tohoto nařízení využívány členskými státy, a zajistit řádné provádění tohoto nařízení. Kromě toho by Komise měla mít možnost provádět návštěvy členských států, aby vyhodnotila, jak mechanismy správní spolupráce fungují.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19
(19)  Pro účely tohoto nařízení je vhodné omezit některá práva a povinnosti stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679,37 aby byly chráněny zájmy uvedené v čl. 23 odst. 1 písm. e) uvedeného nařízení. Tato omezení jsou nezbytná a přiměřená s přihlédnutím k potenciálním ztrátám příjmů pro členské státy a k zásadnímu významu zpřístupnění informací za účelem účinného boje proti podvodům.
(19)  Pro účely tohoto nařízení je vhodné omezit některá práva a povinnosti stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679,37 aby byly chráněny zájmy uvedené v čl. 23 odst. 1 písm. e) uvedeného nařízení. Tato omezení jsou nezbytná a přiměřená s přihlédnutím k potenciálním ztrátám příjmů pro členské státy a k zásadnímu významu zpřístupnění informací za účelem účinného boje proti podvodům. Tato omezení by však neměla jít nad rámec toho, co je nezbytně nutné pro dosažení tohoto cíle, a musí splňovat přísné standardy požadované čl. 52 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie. Veškeré budoucí prováděcí akty k tomuto nařízení by také měly dodržovat požadavky ochrany údajů stanovené v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a (ES) č. 45/200137a.
__________________
__________________
37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).
37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).
37a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)
(20a)  Vzhledem k tomu, že počet členských států, které zveřejňují odhady ztrát na DPH v důsledku podvodů uvnitř Společenství, je nízký, mít srovnatelné údaje o podvodech s DPH uvnitř Společenství by přispělo k lépe cílené spolupráci mezi členskými státy. Proto by Komise měla společně s členskými státy vypracovat společný statistický přístup pro kvantifikaci a analýzu podvodů v oblasti DPH.
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Nařízení (EU) č. 904/2010
Čl. 7 — odst. 4
4.  Žádost podle odstavce 1 může obsahovat odůvodněnou žádost o zvláštní správní šetření. Dožádaný orgán provádí správní šetření ve spolupráci s dožadujícím orgánem. Mohou být využity nástroje a postupy uvedené v článcích 28 až 30 tohoto nařízení. Pokud se dožádaný orgán domnívá, že správní šetření není nutné, sdělí dožadujícímu orgánu neprodleně důvody tohoto postoje.
4.  Pokud se příslušný orgán členského státu domnívá, že je na místě provést správní šetření, předloží za tímto účelem řádně odůvodněnou žádost. Dožádaný orgán nesmí provedení dotyčného šetření odmítnout a, jsou-li příslušné informace již k dispozici, neprodleně je předá dožadujícímu orgánu ještě před tím, než od něj obdrží žádost. Členské státy zajistí, aby byla mezi dožadujícím orgánem a dožádaným orgánem zavedena opatření, podle nichž se úředníci pověření dožadujícím orgánem budou účastnit správních šetření prováděných na území dožádaného orgánu za účelem shromažďování informací uvedených v druhém pododstavci. Tato správní šetření provádějí společně úředníci dožádanýchdožadujících orgánů v duchu spolupráce a produktivity. Úředníci dožadujícího orgánu mají přístup k týmž informacím a dokumentům a do týchž prostor a je jim v mezích zákonů dožádaného členského státu umožněno přímo vyslýchat jednotlivé osoby v zájmu odhalení přeshraničních podvodů v oblasti DPH a boje proti těmto podvodům, které v současné době oslabují daňové základny členských států.
Aniž je dotčen první pododstavec, lze šetření částek přiznaných osobou povinnou k dani usazenou v členském státě dožádaného orgánu, které jsou zdanitelné v členském státě dožadujícího orgánu, odmítnout provést pouze:
a)  z důvodů stanovených v čl. 54 odst. 1 na základě posouzení dožádaným orgánem v souladu s prohlášením o osvědčených postupech, které se týká spolupůsobení tohoto odstavce s čl. 54 odst. 1 a které bude přijato postupem podle čl. 58 odst. 2;
b)  z důvodů stanovených v čl. 54 odst. 2, 3 a 4;
c)  z toho důvodu, že dožádaný orgán již dožadujícímu orgánu poskytl informace o téže osobě povinné k dani na základě správního šetření provedeného před méně než dvěma roky.
Odmítne-li dožádaný orgán provést správní šetření podle druhého pododstavce z důvodů stanovených v písmenech a) a b), poskytne dožadujícímu orgánu přesto údaje o datu uskutečnění a hodnotě všech příslušných dodání zboží nebo poskytnutí služby, jež osoba povinná k dani uskutečnila v členském státě dožadujícího orgánu během uplynulých dvou let.
Pokud se příslušné orgány alespoň dvou členských států domnívají, že je na místě provést správní šetření, dožádaný orgán nesmí provedení toto šetření odmítnout. Členské státy zajistí, aby byla mezi dožadujícími orgány a dožádaným orgánem zavedena opatření, podle nichž se úředníci pověření dožadujícími orgány budou účastnit správních šetření prováděných na území dožádaného orgánu za účelem shromažďování informací uvedených v druhém pododstavci. Tato správní šetření provádějí společně úředníci dožádaných a dožadujících orgánů. Úředníci dožadujících orgánů vykonávají stejné kontrolní pravomoci svěřené úředníkům dožádaného orgánu. Úředníci dožadujících orgánů mají výhradně pro účely prováděného správního šetření přístup do týchž prostor a k týmž dokumentům jako úředníci dožádaného orgánu.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (EU) č. 904/2010
Článek 12 a (nový)
1a)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 12a
Všechny členské státy provedou soubor operačních cílů pro snížení podílu pozdních odpovědí a zlepšení kvality žádostí o informace a informují Komisi o těchto cílech.“;
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 904/2010
Čl. 13 – odst. 3
3.  Informace jsou sdělovány prostřednictvím vzorových formulářů nebo jinými prostředky, které příslušné orgány považují za vhodné. Komise vzorové formuláře přijme prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 58 odst. 2.
3.  Informace jsou sdělovány za využití vzorových formulářů nebo jinými prostředky, které příslušné orgány považují za vhodné. Komise vzorové formuláře přijme prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 58 odst. 2.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (EU) č. 904/2010
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2
2a)  V čl. 14 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
„Členský stát se může zdržet účasti na automatické výměně informací z jedné či více těchto kategoriích, u nichž by shromažďování informací pro takovou výměnu vyžadovalo uložení nových povinností osobám povinným k DPH nebo by z ní plynula pro dotyčný členský stát nepřiměřená administrativní zátěž.“
„Členský stát se může zdržet účasti na automatické výměně informací z jedné či více těchto kategoriích, u nichž by shromažďování informací pro takovou výměnu vyžadovalo uložení nepřiměřených povinností osobám povinným k DPH nebo by z ní plynula pro dotyčný členský stát nepřiměřená administrativní zátěž.“;
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a
Nařízení (EU) č. 904/2010
Čl. 17 – odst. 1 – písm. e
e)  údaje týkající se statusu certifikované osoby povinné k dani podle článku 13a směrnice 2006/112/ES a datum, kdy byl tento status přiznán, odmítnut a odejmut.
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b
Nařízení (EU) č. 904/2010
Čl. 17 – odst. 1 – písm. f
f)  informace, které shromažďuje podle čl. 143 odst. 2 písm. a) a b) směrnice 2006/112/ES, včetně země původu, země určení, kódu zboží, měny, celkové částky, směnného kurzu, cen jednotlivých položek a čisté hmotnosti.
f)  informace, které shromažďuje podle čl. 143 odst. 2 písm. a) a b) směrnice 2006/112/ES, včetně země původu, identifikačních údajů vývozce, země určení, kódu zboží, měny, celkové částky, směnného kurzu, ceny položky a čisté hmotnosti.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. e
Nařízení (EU) č. 904/2010
Čl. 17 – odst. 3
3.  Komise stanoví v prováděcích aktech přesné kategorie informací uvedených v odst. 1 písm. f) tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 58 odst. 2.
3.  Komise stanoví v prováděcích aktech konkrétní kategorie, které budou obsaženy ve standardních formulářích, vzorech a postupech pro účely poskytování informací uvedených v odst. 1 písm. f) tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 58 odst. 2.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a
Nařízení (EU) č. 904/2010
Čl. 21 – odst. 1a
1a.  Každý členský stát poskytne svým úředníkům, kteří kontrolují požadavky stanovené v čl. 143 odst. 2 směrnice 2006/112/ES, přístup k informacím uvedeným v čl. 17 odst. 1 písm. b) a c) toto nařízení, k nimž je jinými členskými státy poskytován automatizovaný přístup.
1a.  Každý členský stát poskytne svým úředníkům, kteří kontrolují požadavky stanovené v čl. 143 odst. 2 směrnice 2006/112/ES, přístup k informacím uvedeným v čl. 17 odst. 1 písm. b) a c) toto nařízení, včetně přístupu k rejstříku certifikovaných osob povinných k dani, k nimž je jinými členskými státy poskytován automatizovaný přístup.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. b – písm. i
Nařízení (EU) č. 904/2010
Čl. 21 – odst. 2 – písm. e – bod i
i)  přístup je poskytován v souvislosti s vyšetřováním podezření z podvodu, nebo má-li odhalit či zjistit pachatele podvodu;
i)  přístup je poskytován v souvislosti s vyšetřováním podezření z podvodu, nebo má-li odhalit či zjistit pachatele podvodu a závažného pochybení;
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. b – písm. i
Nařízení (EU) č. 904/2010
Čl. 21 – odst. 2 – písm. e – bod ii
ii)  přístup je poskytován prostřednictvím kontaktního úředníka Eurofiscu uvedeného v čl. 36 odst. 1, který má osobní uživatelskou identifikaci pro elektronické systémy umožňující přístup k těmto informacím.
ii)  přístup je poskytován prostřednictvím kontaktního úředníka Eurofiscu uvedeného v čl. 36 odst. 1, který má osobní uživatelskou identifikaci pro elektronické systémy umožňující přístup k těmto informacím a k rejstříku certifikovaných osob povinných k dani.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. c
Nařízení (EU) č. 904/2010
Čl. 21 – odst. 2 a – pododstavec 1 – návětí
Pokud jde o informace uvedené v čl. 17 odst. 1 písm. f), musí být přístupné alespoň tyto informace:
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. c
Nařízení (EU) č. 904/2010
Čl. 21 – odst. 2 a – pododstavec 1 – písm. a
a)  identifikační čísla pro účely DPH přidělená členským státem, který dostává informace;
a)  identifikační čísla pro účely DPH přidělená členským státem, který dostává informace, a rejstřík certifikovaných osob povinných k dani;
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. c
Nařízení (EU) č. 904/2010
Čl. 21 – odst. 2 a – pododstavec 1 – písm. c
c)  země původu, země určení, kód zboží, měna, celková částka, směnný kurz, cena jednotlivých položek a čistá hmotnost dováženého zboží s následným dodáním zboží uvnitř Společenství od každé osoby uvedené v písmenu b) každé osobě, která má identifikační číslo pro účely DPH uvedené v písmenu a);
c)  země původu, země určení, kód zboží, měna, celková částka, směnný kurz, cena položky a čistá hmotnost dováženého zboží s následným dodáním zboží uvnitř Společenství od každé osoby uvedené v písmenu b) každé osobě, která má identifikační číslo pro účely DPH uvedené v písmenu a);
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. c
Nařízení (EU) č. 904/2010
Čl. 21 – odst. 2a – pododstavec 1 – písm. d – návětí
d)  země původu, země určení, kód zboží, měna, celková částka, směnný kurz, cena jednotlivých položek a čistá hmotnost dováženého zboží s následným dodáním zboží uvnitř Společenství od každé osoby uvedené v písmenu b) každé osobě, která má identifikační číslo pro účely DPH vydané jiným členským státem za těchto podmínek:
d)  země původu, země určení, kód zboží, měna, celková částka, směnný kurz, cena položky a čistá hmotnost dováženého zboží s následným dodáním zboží uvnitř Společenství od každé osoby uvedené v písmenu b) každé osobě, která má identifikační číslo pro účely DPH vydané jiným členským státem za těchto podmínek:
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. c
Nařízení (EU) č. 904/2010
Čl. 21 – odst. 2a – pododstavec 1 – písm. d – bod i
i)  přístup je poskytován v souvislosti s vyšetřováním podezření z podvodu, nebo má-li odhalit či zjistit pachatele podvodu;
i)  přístup je poskytován v souvislosti s vyšetřováním podezření z podvodu, nebo má-li odhalit či zjistit pachatele podvodu a závažného pochybení;
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (EU) č. 904/2010
Čl. 21a – odst. 2 – pododstavec 1 – bod i
i)  přístup je poskytován v souvislosti s vyšetřováním podezření z podvodu, nebo má-li odhalit či zjistit pachatele podvodu;
i)  přístup je poskytován v souvislosti s vyšetřováním podezření z podvodu, nebo má-li odhalit či zjistit pachatele podvodu a závažného pochybení;
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. a
Nařízení (EU) č. 904/2010
Čl. 28 – odst. 2 a
2a.  Na základě dohody mezi dožadujícím orgánem a dožádaným orgánem a v souladu s podmínkami stanovenými dožádaným orgánem se mohou úředníci zmocnění dožadujícím orgánem účastnit v souvislosti se shromažďováním a výměnou informací podle článku 1 správních šetřeních prováděných na území dožádaného členského státu. Tato správní šetření provádějí společně úředníci dožádaných a dožadujících orgánů. Úředníci dožadujícího orgánu vykonávají stejné kontrolní pravomoci svěřené úředníkům dožádaného orgánu. Úředníci dožadujících orgánů mají výhradně pro účely prováděného správního šetření přístup do týchž prostor a k týmž dokumentům jako úředníci dožádaného orgánu. Na základě dohody mezi dožadujícím orgánem a dožádaným orgánem a v souladu s podmínkami stanovenými dožádaným orgánem mohou oba orgány vypracovat společnou zprávu o auditu.
2a.  Na základě dohody mezi dožadujícím orgánem a dožádaným orgánem a v souladu s podmínkami stanovenými dožádaným orgánem se mohou úředníci zmocnění dožadujícím orgánem účastnit v souvislosti se shromažďováním a výměnou informací podle článku 1 správních šetření prováděných na území dožádaného členského státu. Tato správní šetření provádějí společně úředníci dožádaných a dožadujících orgánů v duchu vzájemné důvěry a plodné spolupráce, přičemž dodržují správní postupy těchto orgánů a vnitrostátní právní předpisy členského státu dožádaného orgánu s cílem potírat přeshraniční podvody v oblasti DPH.. Úředníci dožadujících orgánů mají výhradně pro účely prováděného správního šetření přístup do týchž prostor a k týmž dokumentům jako úředníci dožádaného orgánu. Na základě dohody mezi dožadujícím orgánem a dožádaným orgánem a v souladu s podmínkami stanovenými dožádaným orgánem mohou zúčastněné orgány vypracovat společnou zprávu o auditu.
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a
Nařízení (EU) č. 904/2010
Čl. 33 – odst. 1
1.  S cílem podpořit a usnadnit mnohostrannou spolupráci při boji proti podvodům v oblasti DPH se touto kapitolou zřizuje síť pro rychlou výměnu, zpracování a analýzu cílených informací mezi členskými státy a koordinaci všech následných opatření („Eurofisc“).“;
1.  S cílem podpořit a usnadnit mnohostrannou spolupráci při boji proti podvodům v oblasti DPH se touto kapitolou zřizuje síť pro rychlou výměnu, zpracování a analýzu cílených informací o přeshraničních podvodech mezi členskými státy a pro koordinaci všech následných opatření („Eurofisc“).“;
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b – písm. i
Nařízení (EU) č. 904/2010
Čl. 33 – odst. 2 – písm. b
b)  provádějí a koordinují rychlou mnohostrannou výměnu a společné zpracování a analýzu cílených informací v tematických okruzích, v jejichž rámci Eurofisc vyvíjí činnost („pracovní oblasti Eurofiscu“);
b)  provádějí a koordinují rychlou mnohostrannou výměnu a společné zpracování a analýzu cílených informací o přeshraničních podvodech v tematických okruzích, v jejichž rámci Eurofisc vyvíjí činnost („pracovní oblasti Eurofiscu“);
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b – bod ii
Nařízení (EU) č. 904/2010
Čl. 33 – odst. 2 – písm. d
d)  koordinují správní šetření prováděná zúčastněnými členskými státy u osob podezřelých z podvodů a pachatelů podvodů zjištěných kontaktními úředníky Eurofiscu podle čl. 36 odst. 1.“
d)  koordinují správní šetření prováděná zúčastněnými členskými státy u podvodů zjištěných kontaktními úředníky Eurofiscu podle čl. 36 odst. 1.“
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) č. 904/2010
Čl. 34 – odst. 2
2.  Členské státy, které se rozhodly účastnit se některé pracovní oblasti Eurofiscu, se aktivně účastní mnohostranné výměny a společného zpracování a analýzy cílených informací mezi všemi zúčastněnými členskými státy a koordinace všech následných opatření.“
2.  Členské státy, které se rozhodly účastnit se některé pracovní oblasti Eurofiscu, se aktivně účastní mnohostranné výměny a společného zpracování a analýzy cílených informací o přeshraničních podvodech mezi všemi zúčastněnými členskými státy a koordinace všech následných opatření.“
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13
Nařízení (EU) č. 904/2010
Čl. 35 – odst. 1
Komise poskytuje Eurofiscu technickou a logistickou podporu. Komise nemá přístup k informacím uvedeným v článku 1, které mohou být prostřednictvím Eurofiscu vyměňovány, s výjimkou okolností uvedených v čl. 55 odst. 2.
Komise poskytuje Eurofiscu nezbytnou technickou a logistickou podporu. Komise přístup k informacím uvedeným v článku 1, které mohou být prostřednictvím Eurofiscu vyměňovány, v případech uvedených v čl. 55 odst. 2.
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 – písm. c
Nařízení (EU) č. 904/2010
Čl. 36 – odst. 3
3.  Koordinátoři pracovní oblasti Eurofiscu mohou po dohodě s účastníky dané pracovní oblasti z vlastního podnětu nebo na žádost sdělovat některé shromážděné a zpracované informace Europolu a Evropskému úřadu pro boj proti podvodům („OLAF“).
3.  Koordinátoři pracovní oblasti Eurofiscu mohou po dohodě s účastníky dané pracovní oblasti z vlastního podnětu nebo na žádost sdělovat příslušné informace o nejzávažnějších případech přeshraniční trestné činnosti týkající se DPH Europolu a Evropskému úřadu pro boj proti podvodům („OLAF“).
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 – písm. c
Nařízení (EU) č. 904/2010
Čl. 36 – odst. 4
4.  Koordinátoři pracovní oblasti Eurofiscu zpřístupní informace obdržené od Europolu a úřadu OLAF ostatním zúčastněným kontaktním úředníkům Eurofiscu; tyto informace se vyměňují v elektronické podobě.
4.  Koordinátoři pracovní oblasti Eurofiscu mohou žádat Europol a OLAF o relevantní informace. Koordinátoři pracovní oblasti Eurofiscu zpřístupní informace obdržené od Europolu a úřadu OLAF ostatním zúčastněným kontaktním úředníkům Eurofiscu; tyto informace se vyměňují v elektronické podobě.
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16
Nařízení (EU) č. 904/2010
Čl. 48 – odst. 1 – pododstavec 2
Zjistí-li členský stát usazení, že osoba povinná k dani, která žádá o vrácení DPH podle článku 5 směrnice 2008/9/ES, má v tomto členském státě usazení nesporné povinnosti k DPH, může o těchto povinnostech informovat členský stát vrácení DPH tak, aby členský stát vrácení DPH požádal osobu povinnou k dani o souhlas s převodem vraceného DPH přímo členskému státu usazení za účelem odvodu zbývající částky DPH. Jestliže osoba povinná k dani udělí s tímto převodem souhlas, převede členský stát vrácení DPH za osobu povinnou k dani předmětnou částku členskému státu usazení ve výši požadované k odvodu neuhrazené částky DPH. Členský stát usazení informuje osobu povinnou k dani ve lhůtě 15 dnů od přijetí převedené částky od členského státu vrácení DPH o tom, zda převedená částka odpovídá úplnému či částečnému splnění povinnosti k DPH.
Zjistí-li členský stát usazení, že osoba povinná k dani, která žádá o vrácení DPH podle článku 5 směrnice 2008/9/ES, má v tomto členském státě usazení nesporné povinnosti k DPH, informuje o těchto povinnostech členský stát vrácení DPH tak, aby členský stát vrácení DPH požádal osobu povinnou k dani o souhlas s převodem vraceného DPH přímo členskému státu usazení za účelem odvodu zbývající částky DPH. Jestliže osoba povinná k dani udělí s tímto převodem souhlas, převede členský stát vrácení DPH za osobu povinnou k dani předmětnou částku členskému státu usazení ve výši požadované k odvodu neuhrazené částky DPH. Členský stát usazení informuje osobu povinnou k dani ve lhůtě 10 pracovních dnů od přijetí převedené částky od členského státu vrácení DPH o tom, zda převedená částka odpovídá úplnému či částečnému splnění povinnosti k DPH.
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18
Nařízení (EU) č. 904/2010
Čl. 49 – odst. 2 a – pododstavec 2
Členské státy mohou sdělovat Evropskému úřadu pro boj proti podvodům veškeré dostupné informace o trestných činech proti společnému systému DPH, aby mohl v souladu se svým mandátem zvážit vhodná opatření.
Aniž je dotčen čl. 36 odst. 3, mohou členské státy sdělovat Evropskému úřadu pro boj proti podvodům veškeré dostupné informace o trestných činech proti společnému systému DPH, aby mohl v souladu se svým mandátem zvážit vhodná opatření.
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 a (nový)
Nařízení (EU) č. 904/2010
Článek 49 a (nový)
18a)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 49a
Členské státy a Komise vypracují společný systém shromažďování statistických údajů o podvodech v oblasti DPH uvnitř Společenství a zveřejňují odhady vnitrostátních ztrát na DPH v důsledku těchto podvodů, jakož i odhady za Unii jako celek. Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů praktická opatření týkající se tohoto statistického systému. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 58 odst. 2.“
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 b (nový)
Nařízení (EU) č. 904/2010
Čl. 50 – odst. 1 a (nový)
18b)  V článku 50 se vkládá odstavec 3, který zní:
„1a. Pokud členský stát poskytuje třetí zemi obsáhlejší informace, než je stanoveno v kapitolách II a III tohoto nařízení, tento členský stát nemůže odmítnout poskytnutí těchto informací žádnému jinému členskému státu, který žádá o spolupráci nebo o ně projeví zájem.“
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 – písm. a
Nařízení (EU) č. 904/2010
Čl. 55 – odst. 2
2.  Osoby pověřené Bezpečnostním akreditačním úřadem Komise mohou mít přístup k těmto informacím pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro péči, údržbu a rozvoj elektronických systémů zřízených Komisí a využívaných členskými státy k provádění tohoto nařízení.
2.  Osoby pověřené Bezpečnostním akreditačním úřadem Komise mají přístup k těmto informacím tehdy, pokud je to nezbytné pro péči, údržbu a rozvoj elektronických systémů zřízených Komisí a využívaných členskými státy k provádění tohoto nařízení a v zájmu zajištění řádného provádění tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 – písm. b
Nařízení (EU) č. 904/2010
Čl. 55 – odst. 5
5.  Na veškeré uchovávání, zpracování a výměnu údajů podle tohoto nařízení se vztahují ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679(*). Pro účely správného uplatňování tohoto nařízení však členské státy omezí rozsah povinností a práv uvedených v článcích 12 až 22 a článcích 5 a 34 nařízení (EU) 2016/679 v míře nezbytné pro ochranu zájmů stanovených v čl. 23 odst. 1 písm. e) uvedeného nařízení. Zpracování a uchovávání informací uvedených v tomto nařízení se provádí pouze pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení a doba uchovávání těchto informací je omezena v rozsahu nezbytném k dosažení těchto cílů.
5.  Na veškeré uchovávání, zpracování a výměnu údajů podle tohoto nařízení se vztahují ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679(*). Pro účely správného uplatňování tohoto nařízení však členské státy omezí rozsah povinností a práv uvedených v článcích 12 až 22 a článcích 5 a 34 nařízení (EU) 2016/679 v míře nezbytné pro ochranu zájmů stanovených v čl. 23 odst. 1 písm. e) uvedeného nařízení. Zpracování a uchovávání informací uvedených v tomto nařízení se schvaluje pouze pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení a doba uchovávání těchto informací je omezena v rozsahu nezbytném k dosažení těchto cílů.
Poslední aktualizace: 7. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí