Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0248(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0215/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0215/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 03/07/2018 - 11.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0278

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 211kWORD 60k
Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο
Μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας *
P8_TA(2018)0278A8-0215/2018

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2018 σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 σχετικά με μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2017)0706),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0441/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0215/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, αν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει, αν το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)  Η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ συνδέεται συχνά με το οργανωμένο έγκλημα και ένας πολύ μικρός αριθμός αυτών των οργανωμένων δικτύων μπορεί να είναι υπεύθυνος για δισεκατομμύρια ευρώ διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, που δεν πλήττει μόνο την είσπραξη των εσόδων στα κράτη μέλη αλλά επίσης έχει αρνητικό αντίκτυπο στους ιδίους πόρους της Ένωσης. Τα κράτη μέλη έχουν, ως εκ τούτου, κοινή ευθύνη για την προστασία των εσόδων ΦΠΑ όλων των κρατών μελών.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Η διεξαγωγή διοικητικής έρευνας είναι συχνά απαραίτητη για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, ειδικότερα όταν ο υποκείμενος στον φόρο δεν είναι εγκατεστημένος στα κράτη μέλη όπου οφείλεται ο φόρος. Για την ορθή επιβολή του ΦΠΑ και την αποφυγή αλληλεπικάλυψης εργασιών και του διοικητικού φόρτου για τις φορολογικές αρχές και τις επιχειρήσεις, όταν τουλάχιστον δύο κράτη μέλη θεωρούν ότι απαιτείται διοικητική έρευνα για ποσά που έχουν δηλωθεί από υποκείμενο στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος στο έδαφός τους αλλά φορολογείται σε αυτό, το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο υποκείμενος στον φόρο θα πρέπει να διεξάγει την έρευνα και τα κράτη μέλη που υποβάλλουν την αίτηση θα πρέπει να συνδράμουν το κράτος μέλος εγκατάστασης με την ενεργό συμμετοχή τους στην έρευνα.
(2)  Μια διοικητική έρευνα είναι συχνά απαραίτητη για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, ειδικότερα όταν ο υποκείμενος στον φόρο δεν είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος όπου οφείλεται ο φόρος. Για την ορθή επιβολή του ΦΠΑ, την αποφυγή αλληλεπικάλυψης εργασιών και τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις φορολογικές αρχές και τις επιχειρήσεις, χρειάζεται να διεξαχθεί διοικητική έρευνα για τα ποσά που έχουν δηλωθεί από υποκείμενο στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος στο έδαφός τους αλλά φορολογείται σε αυτό. Το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο υποκείμενος στον φόρο πρέπει να διεξάγει την έρευνα και το κράτος μέλος/τα κράτη μέλη που υποβάλλει/υποβάλλουν την αίτηση πρέπει να συνδράμει/συνδράμουν το κράτος μέλος εγκατάστασης με την ενεργό συμμετοχή του/τους στην έρευνα.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής παρακολούθησης του ΦΠΑ σε διασυνοριακές συναλλαγές, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 προβλέπει την παρουσία υπαλλήλων στα γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των διοικητικών ερευνών σε άλλα κράτη μέλη. Για να επιτευχθεί η ενίσχυση της ικανότητας των φορολογικών αρχών να ελέγχουν τις διασυνοριακές παραδόσεις, θα πρέπει να διεξάγονται κοινοί έλεγχοι που θα επιτρέπουν στους υπαλλήλους δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών να σχηματίζουν ενιαία ομάδα ελέγχου και να λαμβάνουν μέρος ενεργά σε κοινή διοικητική έρευνα.
(11)  Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής παρακολούθησης του ΦΠΑ σε διασυνοριακές συναλλαγές, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 προβλέπει την παρουσία υπαλλήλων στα γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των διοικητικών ερευνών σε άλλα κράτη μέλη. Για να επιτευχθεί η ενίσχυση της ικανότητας των φορολογικών αρχών, παρέχοντάς τους ενισχυμένους τεχνικούς και ανθρώπινους πόρους για τον έλεγχο των διασυνοριακών προμηθειών, να ελέγχουν τις διασυνοριακές παραδόσεις, θα πρέπει να διεξάγονται κοινοί έλεγχοι που θα επιτρέπουν στους υπαλλήλους δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών να σχηματίζουν ενιαία ομάδα ελέγχου και να λαμβάνουν μέρος ενεργά σε κοινή διοικητική έρευνα σε συνεργατικό και παραγωγικό πνεύμα και υπό όρους που θα συμφωνηθούν από τα κράτη μέλη προκειμένου να ανιχνεύσουν και να καταπολεμήσουν τη διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, η οποία διαβρώνει σήμερα τις φορολογικές βάσεις των κρατών μελών.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Για την καταπολέμηση των πιο σοβαρών διασυνοριακών συστημάτων απάτης, είναι απαραίτητη η διευκρίνιση και η ενίσχυση της διακυβέρνησης, των καθηκόντων και της λειτουργίας του Eurofisc. Οι υπάλληλοι σύνδεσμοι του Eurofisc θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση, να ανταλλάσσουν, να επεξεργάζονται και να αναλύουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με ταχύτητα και να συντονίζουν τυχόν επακόλουθες ενέργειες. Είναι επίσης απαραίτητη η ενίσχυση της συνεργασίας με άλλες αρχές που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ σε ενωσιακό επίπεδο, ιδίως μέσω της ανταλλαγής στοχοθετημένων πληροφοριών με την Ευρωπόλ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης. Συνεπώς, οι υπάλληλοι σύνδεσμοι του Eurofisc θα πρέπει να μπορούν να ανταλλάσσουν, αυθόρμητα ή κατόπιν αιτήματος, πληροφορίες και στοιχεία με την Ευρωπόλ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης. Αυτό θα επιτρέψει στους υπαλλήλους συνδέσμους του Eurofisc να λαμβάνουν δεδομένα και πληροφορίες που τηρούνται από την Ευρωπόλ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, ώστε να εντοπίζουν τους πραγματικούς αυτουργούς των δραστηριοτήτων απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.
(13)  Για την καταπολέμηση των πιο σοβαρών διασυνοριακών συστημάτων απάτης, είναι απαραίτητη η διευκρίνιση και η ενίσχυση της διακυβέρνησης, των καθηκόντων και της λειτουργίας του Eurofisc. Οι υπάλληλοι σύνδεσμοι του Eurofisc θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση, να ανταλλάσσουν, να επεξεργάζονται και να αναλύουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με ταχύτητα και να συντονίζουν τυχόν επακόλουθες ενέργειες. Είναι επίσης απαραίτητη η ενίσχυση της συνεργασίας με άλλες αρχές που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ σε ενωσιακό επίπεδο, ιδίως μέσω της ανταλλαγής στοχοθετημένων πληροφοριών με την Ευρωπόλ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης. Συνεπώς, οι υπάλληλοι σύνδεσμοι του Eurofisc θα πρέπει να ανταλλάσσουν, αυθόρμητα ή κατόπιν αιτήματος, πληροφορίες και στοιχεία με την Ευρωπόλ, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης και, για τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, την ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή, ιδίως σχετικά με υποψίες για απάτη στον τομέα του ΦΠΑ πάνω από ένα ορισμένο ποσό. Αυτό θα επιτρέψει στους υπαλλήλους συνδέσμους του Eurofisc να λαμβάνουν δεδομένα και πληροφορίες που τηρούνται από την Ευρωπόλ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, ώστε να εντοπίζουν τους πραγματικούς αυτουργούς των δραστηριοτήτων απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Η οργάνωση και η διαβίβαση αιτήσεων επιστροφής του ΦΠΑ — δυνάμει του άρθρου 5 της οδηγίας 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου35 προσφέρει δυνατότητα μείωσης του διοικητικού φόρτου που επωμίζονται οι αρμόδιες αρχές για να εισπράξουν μη καταβληθείσες φορολογικές οφειλές στο κράτος μέλος εγκατάστασης.
(15)  Η οργάνωση και η διαβίβαση αιτήσεων επιστροφής του ΦΠΑ — δυνάμει του άρθρου 5 της οδηγίας 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου35 προσφέρει δυνατότητα μείωσης του διοικητικού φόρτου που επωμίζονται οι αρμόδιες αρχές για να εισπράξουν μη καταβληθείσες φορολογικές οφειλές στο κράτος μέλος εγκατάστασης.
__________________
__________________
35 Οδηγία 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008, για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας, που προβλέπεται στην οδηγία 2006/112/ΕΚ, σε υποκείμενους στον φόρο μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος επιστροφής αλλά εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος (ΕΕ L 44 της 20.2.2008, σ. 23).
35 Οδηγία 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008, για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας, που προβλέπεται στην οδηγία 2006/112/ΕΚ, σε υποκείμενους στον φόρο μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος επιστροφής αλλά εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος (ΕΕ L 44 της 20.2.2008, σ. 23).
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης έναντι σοβαρών περιστατικών διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να γνωστοποιούν σε αυτή, μεταξύ άλλων και μέσω των υπαλλήλων συνδέσμων του Eurofisc, πληροφορίες για τα πιο σοβαρά αδικήματα στον τομέα του ΦΠΑ όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36.
(16)  Για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης έναντι σοβαρών περιστατικών διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να γνωστοποιούν σε αυτή, εγκαίρως μεταξύ άλλων και μέσω των υπαλλήλων συνδέσμων του Eurofisc, πληροφορίες για τα πιο σοβαρά αδικήματα στον τομέα του ΦΠΑ όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36.
__________________
__________________
36 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).
36 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Η Επιτροπή μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που γνωστοποιήθηκαν ή συλλέχθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επιμέλεια, συντήρηση και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συστημάτων που φιλοξενούνται από την Επιτροπή και χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.
(18)  Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που γνωστοποιήθηκαν ή συλλέχθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 στον βαθμό που απαιτείται για την επιμέλεια, συντήρηση και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συστημάτων που φιλοξενούνται από την Επιτροπή και χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και να διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να διενεργεί επισκέψεις στα κράτη μέλη για να αξιολογεί τον τρόπο λειτουργίας των ρυθμίσεων διοικητικής συνεργασίας.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο περιορισμών ορισμένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που έχουν θεσπισθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37 προκειμένου να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του εν λόγω κανονισμού. Οι περιορισμοί αυτοί είναι αναγκαίοι και αναλογικοί ενόψει της ενδεχόμενης απώλειας εσόδων για τα κράτη μέλη και της κεφαλαιώδους σημασίας της διάθεσης πληροφοριών για την αποτελεσματική καταπολέμηση της απάτης.
(19)  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο περιορισμών ορισμένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που έχουν θεσπισθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37 προκειμένου να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του εν λόγω κανονισμού. Οι περιορισμοί αυτοί είναι αναγκαίοι και αναλογικοί ενόψει της ενδεχόμενης απώλειας εσόδων για τα κράτη μέλη και της κεφαλαιώδους σημασίας της διάθεσης πληροφοριών για την αποτελεσματική καταπολέμηση της απάτης. Αυτοί οι περιορισμοί, ωστόσο, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια του αυστηρώς αναγκαίου για την επίτευξη του εν λόγω στόχου και θα πρέπει να πληρούν τα υψηλά πρότυπα που απαιτούνται από το άρθρο 52 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, οι μελλοντικές εκτελεστικές πράξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37α.
__________________
__________________
37 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
37 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
37α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)
(20α)  Λόγω του χαμηλού αριθμού των κρατών μελών που δημοσιεύουν εκτιμήσεις σχετικά με τις απώλειες ΦΠΑ λόγω ενδοκοινοτικής απάτης, η ύπαρξη συγκρίσιμων στοιχείων σχετικά με την ενδοκοινοτική απάτη στον τομέα του ΦΠΑ θα συνέβαλε σε μια πιο στοχοθετημένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει κοινή στατιστική προσέγγιση από κοινού με τα κράτη μέλη για την ποσοτικοποίηση και την ανάλυση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 7 – παράγραφος 4
4.  Η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να περιλαμβάνει αιτιολογημένη αίτηση συγκεκριμένης διοικητικής έρευνας. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση διεξάγει τη διοικητική έρευνα σε συντονισμό με την αιτούσα αρχή. Μπορούν να χρησιμοποιούνται τα εργαλεία και οι διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 28 και 30 του παρόντος κανονισμού. Εάν η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση φρονεί ότι διοικητική έρευνα δεν είναι απαραίτητη, ενημερώνει αμελλητί την αιτούσα αρχή για τους σχετικούς λόγους
4.  Όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους θεωρεί ότι απαιτείται διοικητική έρευνα, υποβάλλει δεόντως αιτιολογημένη αίτηση. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση δεν αρνείται τη διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας και, εάν οι πληροφορίες είναι ήδη διαθέσιμες, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση τις διαβιβάζει στην αιτούσα αρχή πριν από την παραλαβή οιασδήποτε τέτοιας αίτησης. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τίθενται σε εφαρμογή ρυθμίσεις μεταξύ της αιτούσας αρχής και της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, σύμφωνα με τις οποίες εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της αιτούσας αρχής λαμβάνουν μέρος στη διοικητική έρευνα που διεξάγεται στο έδαφος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση με στόχο τη συλλογή των πληροφοριών που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο. Αυτές οι διοικητικές έρευνες διεξάγονται από κοινού από υπαλλήλους των αιτουσών αρχών και της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση με συνεργατικό και παραγωγικό πνεύμα. Οι υπάλληλοι της αιτούσας αρχής έχουν πρόσβαση στους ίδιους πληροφορίες, έγγραφα και χώρους και στο μέτρο που επιτρέπεται από το δίκαιο του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, μπορούν να ανακρίνουν απευθείας πρόσωπα προκειμένου να ανιχνεύσουν και να καταπολεμήσουν τη διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, η οποία διαβρώνει επί του παρόντος τις εθνικές φορολογικές βάσεις.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, διεξαγωγή έρευνας που αφορά τα ποσά που έχει δηλώσει υποκείμενος στον φόρο εγκατεστημένος στο κράτος μέλος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και τα οποία είναι φορολογητέα στο κράτος μέλος της αιτούσας αρχής μπορεί να απορριφθεί μόνο για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:
α)  για τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 54 παράγραφος 1 και αξιολογούνται από την αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση σύμφωνα με δήλωση βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ της παρούσας παραγράφου και του άρθρου 54 παράγραφος 1, η οποία εγκρίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 58 παράγραφος 2·
β)  για τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 54 παράγραφοι 2, 3 και 4
γ)  για τον λόγο ότι η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση είχε ήδη διαβιβάσει στην αιτούσα αρχή πληροφορίες σχετικά με τον ίδιο υποκείμενο στον φόρο, ως αποτέλεσμα διοικητικής έρευνας διεξαχθείσας κατά την τελευταία διετία.
Όταν η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση αρνείται τη διοικητική έρευνα που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο για τους λόγους που παρατίθενται στο στοιχείο α) ή β), γνωστοποιεί εντούτοις στην αιτούσα αρχή τις ημερομηνίες και τα ποσά όλων των σχετικών παραδόσεων και παροχών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία διετία από τον υποκείμενο στον φόρο στο κράτος μέλος της αιτούσας αρχής.
Όταν οι αρμόδιες αρχές τουλάχιστον δύο κρατών μελών θεωρούν ότι απαιτείται διοικητική έρευνα, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση δεν αρνείται τη διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τίθενται σε εφαρμογή ρυθμίσεις μεταξύ των εν λόγω αιτουσών αρχών και της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, σύμφωνα με τις οποίες εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των αιτουσών αρχών λαμβάνουν μέρος στη διοικητική έρευνα που διεξάγεται στο έδαφος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση με στόχο τη συλλογή των πληροφοριών που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο. Η εν λόγω διοικητική έρευνα διεξάγεται από κοινού από υπαλλήλους των αιτουσών αρχών και της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση. Οι υπάλληλοι των αιτουσών αρχών ασκούν τις ίδιες εξουσίες ελέγχου με αυτές που έχουν ανατεθεί στους υπαλλήλους της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση. Οι υπάλληλοι των αιτουσών αρχών έχουν πρόσβαση στους ίδιους χώρους και στα ίδια έγγραφα με τους υπαλλήλους της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση για τις ανάγκες της διεξαγωγής της διοικητικής έρευνας και μόνον.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 12 α (νέο)
(1α)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 12α
Όλα τα κράτη μέλη εφαρμόζουν ένα σύνολο επιχειρησιακών στόχων για τη μείωση του ποσοστού των καθυστερημένων απαντήσεων και τη βελτίωση της ποιότητας των αιτήσεων παροχής πληροφοριών και ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τους εν λόγω στόχους.»
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 13 – παράγραφος 3
3.  Οι πληροφορίες διαβιβάζονται μέσω τυποποιημένων εντύπων ή με άλλα μέσα τα οποία οι αντίστοιχες αρμόδιες αρχές θεωρούν κατάλληλα. Η Επιτροπή εγκρίνει με εκτελεστικές πράξεις τα τυποποιημένα έντυπα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 58 παράγραφος 2·
3.  Οι πληροφορίες διαβιβάζονται με τη χρήση τυποποιημένων εντύπων ή με άλλα μέσα τα οποία οι αντίστοιχες αρμόδιες αρχές θεωρούν κατάλληλα. Η Επιτροπή καταρτίζει τα τυποποιημένα έντυπα μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 58 παράγραφος 2.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
(2α)  στο άρθρο 14 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Ένα κράτος μέλος μπορεί να μη συμμετέχει στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με μία ή περισσότερες κατηγορίες όταν η συλλογή πληροφοριών με σκοπό αυτήν την ανταλλαγή απαιτεί την επιβολή νέων υποχρεώσεων στους υποκείμενους στο ΦΠΑ για το σκοπό της συγκέντρωσης πληροφοριών ή επιβάλλει δυσανάλογο διοικητικό φόρτο στο κράτος μέλος.
«Ένα κράτος μέλος μπορεί να μη συμμετέχει στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με μία ή περισσότερες κατηγορίες όταν η συλλογή πληροφοριών με σκοπό αυτήν την ανταλλαγή απαιτεί την επιβολή δυσανάλογων υποχρεώσεων στους υποκείμενους στο ΦΠΑ για το σκοπό της συγκέντρωσης πληροφοριών ή επιβάλλει δυσανάλογο διοικητικό φόρτο στο κράτος μέλος.»
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  τις πληροφορίες όσον αφορά την ιδιότητα πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο σύμφωνα με το άρθρο 13α της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, καθώς και την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε, απορρίφθηκε και ανακλήθηκε αυτή η ιδιότητα.
ε)  τις πληροφορίες σχετικά με την ιδιότητα πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο σύμφωνα με το άρθρο 13α της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, καθώς και την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε, απορρίφθηκε και ανακλήθηκε αυτή η ιδιότητα.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
στ)  τις πληροφορίες που συλλέγει δυνάμει των στοιχείων α) και β) του άρθρου 143 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, όπως επίσης και τη χώρα καταγωγής, τη χώρα προορισμού, τον κωδικό εμπορεύματος, το νόμισμα, το συνολικό ποσό, τη συναλλαγματική ισοτιμία, τις τιμές των μεμονωμένων ειδών και το καθαρό βάρος.
στ)  τις πληροφορίες που συλλέγει δυνάμει των στοιχείων α) και β) του άρθρου 143 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, όπως επίσης και τη χώρα καταγωγής, τα στοιχεία ταυτοποίησης του εξαγωγέα, τη χώρα προορισμού, τον κωδικό εμπορεύματος, το νόμισμα, το συνολικό ποσό, τη συναλλαγματική ισοτιμία, την μοναδιαία τιμή και το καθαρό βάρος.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο ε
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 17 – παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή ορίζει με εκτελεστικές πράξεις τις ακριβείς κατηγορίες πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο στ) του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 58 παράγραφος 2.
3.  Η Επιτροπή ορίζει με εκτελεστικές πράξεις τις συγκεκριμένες κατηγορίες που πρόκειται να περιληφθούν στα τυποποιημένα έντυπα, πρότυπα και διαδικασίες παροχής πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο στ) του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 58 παράγραφος 2.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α
1α.  Κάθε κράτος μέλος παραχωρεί στους υπαλλήλους του οι οποίοι ελέγχουν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 143 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του παρόντος κανονισμού, για τις οποίες τα άλλα κράτη μέλη έχουν χορηγήσει αυτόματη πρόσβαση.
1α.  Κάθε κράτος μέλος παραχωρεί στους υπαλλήλους του οι οποίοι ελέγχουν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 143 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του παρόντος κανονισμού, περιλαμβανομένου του μητρώου των πιστοποιημένων φορολογουμένων, για τις οποίες τα άλλα κράτη μέλη έχουν χορηγήσει αυτόματη πρόσβαση.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β – σημείο i
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – σημείο i
i)  η πρόσβαση συνδέεται με έρευνα για εικαζόμενη απάτη ή έχει ως στόχο να εντοπίσει ή να ταυτοποιήσει αυτουργούς απάτης·
i)  η πρόσβαση συνδέεται με έρευνα για εικαζόμενη απάτη ή έχει ως στόχο να εντοπίσει ή να ταυτοποιήσει αυτουργούς απάτης και σοβαρού παραπτώματος·
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β – σημείο i
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – σημείο ii
ii)  η πρόσβαση γίνεται μέσω υπαλλήλου συνδέσμου Eurofisc, όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1, ο οποίος έχει ταυτοποίηση προσωπικού χρήστη για τα ηλεκτρονικά συστήματα που επιτρέπει πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες.
ii)  η πρόσβαση γίνεται μέσω υπαλλήλου συνδέσμου Eurofisc, όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1, ο οποίος έχει ταυτοποίηση προσωπικού χρήστη για τα ηλεκτρονικά συστήματος που επιτρέπει πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες, και στο μητρώο πιστοποιημένων φορολογουμένων.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Προκειμένου για τις πληροφορίες που μνημονεύονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο στ), είναι, οπωσδήποτε, προσπελάσιμες οι ακόλουθες επιμέρους πληροφορίες:
Προκειμένου για τις πληροφορίες που μνημονεύονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο στ), είναι, οπωσδήποτε, προσπελάσιμες οι ακόλουθες πληροφορίες:
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  οι αριθμοί φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που χορηγεί το κράτος μέλος που λαμβάνει τις πληροφορίες,
α)  οι αριθμοί φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που χορηγεί το κράτος μέλος που λαμβάνει τις πληροφορίες και το μητρώο πιστοποιημένων φορολογουμένων,
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  η χώρα καταγωγής, η χώρα προορισμού, οι κωδικοί εμπορεύματος, το νόμισμα, το συνολικό ποσό, η συναλλαγματική ισοτιμία, οι τιμές των μεμονωμένων ειδών και το καθαρό βάρος των εισαγόμενων αγαθών που ακολουθούνται από ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών από κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στο στοιχείο β) σε κάθε πρόσωπο με αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που αναφέρεται στο στοιχείο α),
γ)  η χώρα καταγωγής, η χώρα προορισμού, οι κωδικοί εμπορεύματος, το νόμισμα, το συνολικό ποσό, η συναλλαγματική ισοτιμία, οι μοναδιαίες τιμές και το καθαρό βάρος των εισαγόμενων αγαθών που ακολουθούνται από ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών από κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στο στοιχείο β) σε κάθε πρόσωπο με αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που αναφέρεται στο στοιχείο α),
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος
δ)  η χώρα καταγωγής, η χώρα προορισμού, οι κωδικοί εμπορεύματος, το νόμισμα, το συνολικό ποσό, η συναλλαγματική ισοτιμία, οι τιμές των μεμονωμένων ειδών και το καθαρό βάρος των εισαγόμενων αγαθών που ακολουθούνται από ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών από κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στο στοιχείο β) σε κάθε πρόσωπο με αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που έχει χορηγηθεί από άλλο κράτος μέλος υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
δ)  η χώρα καταγωγής, η χώρα προορισμού, οι κωδικοί εμπορεύματος, το νόμισμα, το συνολικό ποσό, η συναλλαγματική ισοτιμία, οι μοναδιαίες τιμές και το καθαρό βάρος των εισαγόμενων αγαθών που ακολουθούνται από ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών από κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στο στοιχείο β) σε κάθε πρόσωπο με αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που έχει χορηγηθεί από άλλο κράτος μέλος υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο i
i)  η πρόσβαση συνδέεται με έρευνα για εικαζόμενη απάτη ή έχει ως στόχο να εντοπίσει ή να ταυτοποιήσει αυτουργούς απάτης·
i)  η πρόσβαση συνδέεται με έρευνα για εικαζόμενη απάτη ή έχει ως στόχο να εντοπίσει ή να ταυτοποιήσει αυτουργούς απάτης και σοβαρού παραπτώματος·
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 21 α – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – σημείο i
i)  η πρόσβαση συνδέεται με έρευνα για εικαζόμενη απάτη ή έχει ως στόχο να εντοπίσει ή να ταυτοποιήσει αυτουργούς απάτης·
i)  η πρόσβαση συνδέεται με έρευνα για εικαζόμενη απάτη ή έχει ως στόχο να εντοπίσει ή να ταυτοποιήσει αυτουργούς απάτης και σοβαρού παραπτώματος·
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 α
2α.  Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της αιτούσας αρχής και της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ορίζει η τελευταία, υπάλληλοι εξουσιοδοτημένοι από την αιτούσα αρχή δύνανται, για τους σκοπούς της συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 1, να λαμβάνουν μέρος στις διοικητικές έρευνες που διεξάγονται στο έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση. Αυτές οι διοικητικές έρευνες διεξάγονται από κοινού από υπαλλήλους των αιτουσών αρχών και της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση. Οι υπάλληλοι της αιτούσας αρχής ασκούν τις ίδιες εξουσίες ελέγχου με αυτές που διαθέτουν οι υπάλληλοι της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση. Οι υπάλληλοι των αιτουσών αρχών έχουν πρόσβαση στους ίδιους χώρους και στα ίδια έγγραφα με τους υπαλλήλους της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση για τις ανάγκες της διεξαγωγής της διοικητικής έρευνας και μόνον. Με συμφωνία μεταξύ της αιτούσας αρχής και της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ορίζονται από την αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, οι δύο αρχές δύνανται να συντάξουν κοινή έκθεση ελέγχου.
2α.  Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της αιτούσας αρχής και της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ορίζει η τελευταία, υπάλληλοι εξουσιοδοτημένοι από την αιτούσα αρχή δύνανται, για τους σκοπούς της συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 1, να λαμβάνουν μέρος στις διοικητικές έρευνες που διεξάγονται στο έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση. Αυτές οι διοικητικές έρευνες διεξάγονται από κοινού σε πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εποικοδομητικής συνεργασίας από υπαλλήλους των αιτουσών αρχών τηρώντας τις διοικητικές πρακτικές των εν λόγω αρχών και την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους με στόχο την καταπολέμηση της διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση. Οι υπάλληλοι των αιτουσών αρχών έχουν πρόσβαση στους ίδιους χώρους και στα ίδια έγγραφα με τους υπαλλήλους της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση για τις ανάγκες της διεξαγωγής της διοικητικής έρευνας και μόνον. Με συμφωνία μεταξύ των αιτουσών αρχών και της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ορίζονται από την αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, οι συμμετέχουσες αρχές δύνανται να συντάξουν κοινή έκθεση ελέγχου.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 33 – παράγραφος 1
1.  Προκειμένου να προαχθεί και να διευκολυνθεί η πολυμερής συνεργασία για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, με το παρόν κεφάλαιο δημιουργείται δίκτυο για την ταχεία ανταλλαγή, επεξεργασία και ανάλυση στοχοθετημένων πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και τον συντονισμό τυχόν επακόλουθων ενεργειών («Eurofisc»).
1.  Προκειμένου να προαχθεί και να διευκολυνθεί η πολυμερής συνεργασία για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, με το παρόν κεφάλαιο δημιουργείται δίκτυο για την ταχεία ανταλλαγή, επεξεργασία και ανάλυση στοχοθετημένων πληροφοριών για διασυνοριακά προγράμματα αντιμετώπισης της απάτης μεταξύ των κρατών μελών και τον συντονισμό τυχόν επακόλουθων ενεργειών («Eurofisc»).
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β – σημείο i
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  διεξάγουν και συντονίζουν την ταχεία πολυμερή ανταλλαγή και την από κοινού επεξεργασία και ανάλυση στοχοθετημένων πληροφοριών στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το Eurofisc («τομείς εργασίας του Eurofisc»)·
β)  διεξάγουν και συντονίζουν την ταχεία πολυμερή ανταλλαγή και την από κοινού επεξεργασία και ανάλυση στοχοθετημένων πληροφοριών σχετικά με τα διασυνοριακά προγράμματα αντιμετώπισης της απάτης στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το Eurofisc («τομείς εργασίας του Eurofisc»)·
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
δ)  συντονίζουν τις διοικητικές έρευνες των συμμετεχόντων κρατών μελών σχετικά με τους υπόπτους και τους αυτουργούς απάτης που έχουν εντοπιστεί από τους υπαλλήλους συνδέσμους του Eurofisc, όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1.
δ)  συντονίζουν τις διοικητικές έρευνες των συμμετεχόντων κρατών μελών που έχουν εντοπιστεί από τους υπαλλήλους συνδέσμους του Eurofisc, όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 34 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη που έχουν επιλέξει να συμμετέχουν σε τομέα εργασίας του Eurofisc συμμετέχουν ενεργά στην πολυμερή ανταλλαγή και την από κοινού επεξεργασία και ανάλυση στοχοθετημένων πληροφοριών μεταξύ όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών και στον συντονισμό τυχόν επακόλουθων ενεργειών.
2.  Τα κράτη μέλη που έχουν επιλέξει να συμμετέχουν σε τομέα εργασίας του Eurofisc συμμετέχουν ενεργά στην πολυμερή ανταλλαγή και την από κοινού επεξεργασία και ανάλυση στοχοθετημένων πληροφοριών για διασυνοριακά προγράμματα αντιμετώπισης της απάτης μεταξύ όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών, καθώς και στον συντονισμό τυχόν επακόλουθων ενεργειών.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 35 – παράγραφος 1
Η Επιτροπή παρέχει τεχνική και επιμελητειακή στήριξη στο Eurofisc. Η Επιτροπή δεν έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1, οι οποίες μπορούν να ανταλλάσσονται στο Eurofisc, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 55 παράγραφος 2.
Η Επιτροπή παρέχει την αναγκαία τεχνική και επιμελητειακή στήριξη στο Eurofisc. Η Επιτροπή έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1, οι οποίες μπορούν να ανταλλάσσονται στο Eurofisc, εκτός για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 55 παράγραφος 2.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 36 – παράγραφος 3
3.  Οι συντονιστές του τομέα εργασίας του Eurofisc, δύνανται να διαβιβάσουν, με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος, ορισμένες από τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί και αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας, στην Ευρωπόλ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης («OLAF»), όπως συμφωνείται από τους συμμετέχοντες του τομέα εργασίας.
3.  Οι συντονιστές του τομέα εργασίας του Eurofisc, διαβιβάζουν, με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος, συναφείς πληροφορίες σχετικά με τα σοβαρότερα αδικήματα στον τομέα του ΦΠΑ στην Ευρωπόλ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης («OLAF»), όπως συμφωνείται από τους συμμετέχοντες του τομέα εργασίας.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 36 – παράγραφος 4
4.  Οι συντονιστές του τομέα εργασίας του Eurofisc θέτουν τις πληροφορίες που έλαβαν από την Ευρωπόλ και την OLAF στη διάθεση των λοιπών συμμετεχόντων υπαλλήλων συνδέσμων του Eurofisc· οι πληροφορίες αυτές ανταλλάσσονται με ηλεκτρονικά μέσα.
4.  Οι συντονιστές του τομέα εργασίας του Eurofisc δύνανται να ζητήσουν συναφείς πληροφορίες από την Ευρωπόλ και την OLAF. Οι συντονιστές του τομέα εργασίας του Eurofisc θέτουν τις πληροφορίες που έλαβαν από την Ευρωπόλ και την OLAF στη διάθεση των λοιπών συμμετεχόντων υπαλλήλων συνδέσμων του Eurofisc· οι πληροφορίες αυτές ανταλλάσσονται με ηλεκτρονικά μέσα.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Όταν το κράτος μέλος εγκατάστασης λάβει γνώση ότι υποκείμενος στον φόρο που υποβάλλει αίτηση επιστροφής του ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2008/9/ΕΚ, έχει μη αμφισβητούμενες οφειλές ΦΠΑ στο εν λόγω κράτος μέλος εγκατάστασης, μπορεί να ενημερώσει το κράτος μέλος επιστροφής για τις εν λόγω οφειλές, έτσι ώστε το κράτος μέλος επιστροφής να ζητεί τη συγκατάθεση του υποκειμένου στον φόρο για τη μεταφορά της επιστροφής του ΦΠΑ απευθείας στο κράτος μέλος εγκατάστασης για τους σκοπούς της εξόφλησης των εκκρεμών οφειλών ΦΠΑ. Όταν ο υποκείμενος στον φόρο παράσχει τη συγκατάθεσή του για την εν λόγω μεταφορά, το κράτος μέλος επιστροφής καταβάλλει το ποσό αυτό για λογαριασμό του υποκείμενου στον φόρο στο κράτος μέλος εγκατάστασης, στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εξόφληση των εκκρεμών οφειλών ΦΠΑ. Το κράτος μέλος εγκατάστασης ενημερώνει τον υποκείμενο στον φόρο αν το ποσό που μεταφέρεται ανέρχεται σε πλήρη ή σε μερική εξόφληση της οφειλής ΦΠΑ εντός 15 ημερών από τη λήψη του μεταφερόμενου ποσού από το κράτος μέλος επιστροφής.
Όταν το κράτος μέλος εγκατάστασης λάβει γνώση ότι υποκείμενος στον φόρο που υποβάλλει αίτηση επιστροφής του ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2008/9/ΕΚ, έχει μη αμφισβητούμενες οφειλές ΦΠΑ στο εν λόγω κράτος μέλος εγκατάστασης, ενημερώνει το κράτος μέλος επιστροφής για τις εν λόγω οφειλές, έτσι ώστε το κράτος μέλος επιστροφής να ζητεί τη συγκατάθεση του υποκειμένου στον φόρο για τη μεταφορά της επιστροφής του ΦΠΑ απευθείας στο κράτος μέλος εγκατάστασης για τους σκοπούς της εξόφλησης των εκκρεμών οφειλών ΦΠΑ. Όταν ο υποκείμενος στον φόρο παράσχει τη συγκατάθεσή του για την εν λόγω μεταφορά, το κράτος μέλος επιστροφής καταβάλλει το ποσό αυτό για λογαριασμό του υποκείμενου στον φόρο στο κράτος μέλος εγκατάστασης, στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εξόφληση των εκκρεμών οφειλών ΦΠΑ. Το κράτος μέλος εγκατάστασης ενημερώνει τον υποκείμενο στον φόρο αν το ποσό που μεταφέρεται ανέρχεται σε πλήρη ή σε μερική εξόφληση της οφειλής ΦΠΑ εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήψη του μεταφερόμενου ποσού από το κράτος μέλος επιστροφής.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 49 – παράγραφος 2 α – εδάφιο 2
Τα κράτη μέλη δύνανται να γνωστοποιήσουν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης κάθε διαθέσιμη πληροφορία για αδικήματα κατά του κοινού συστήματος ΦΠΑ ώστε να της επιτρέψουν να εξετάσει τις ενδεδειγμένες ενέργειες, σύμφωνα με την εντολή της.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 36, τα κράτη μέλη δύνανται να γνωστοποιήσουν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης κάθε διαθέσιμη πληροφορία για αδικήματα κατά του κοινού συστήματος ΦΠΑ ώστε να της επιτρέψουν να εξετάσει τις ενδεδειγμένες ενέργειες, σύμφωνα με την εντολή της.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 49 α (νέο)
18α)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 49α
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θεσπίζουν κοινό σύστημα συλλογής στατιστικών στοιχείων για τις ενδοκοινοτικές απάτες στον τομέα του ΦΠΑ και δημοσιεύουν εθνικές εκτιμήσεις για τις απώλειες ΦΠΑ που οφείλονται σε αυτή την απάτη, καθώς και εκτιμήσεις για την Ένωση στο σύνολό της. Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τις πρακτικές ρυθμίσεις για το εν λόγω στατιστικό σύστημα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 58 παράγραφος 2.»
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 α (νέα)
18β)  Στο άρθρο 50, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«1α. Όταν κράτος μέλος παρέχει ευρύτερη πληροφόρηση σε τρίτη χώρα πέρα από εκείνη που προβλέπεται στα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, το εν λόγω κράτος μέλος δεν μπορεί να αρνηθεί να παράσχει τις πληροφορίες αυτές σε άλλο κράτος μέλος που ζητεί συνεργασία ή έχει συμφέρον να τις λάβει.»
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 55 – παράγραφος 2
2.  Τα δεόντως διαπιστευμένα πρόσωπα από την αρχή πιστοποίησης της ασφάλειας (SAA) της Επιτροπής μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επιμέλεια, συντήρηση και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συστημάτων που φιλοξενούνται από την Επιτροπή και χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
2.  Τα δεόντως διαπιστευμένα πρόσωπα από την αρχή πιστοποίησης της ασφάλειας (SAA) της Επιτροπής έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές στον βαθμό που απαιτείται για την επιμέλεια, συντήρηση και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συστημάτων που φιλοξενούνται από την Επιτροπή και χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και διασφαλίζουν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 55 – παράγραφος 5
5.  Κάθε αποθήκευση, επεξεργασία ή ανταλλαγή πληροφοριών που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό υπόκειται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(*). Εντούτοις, για τους σκοπούς της ορθής εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη περιορίζουν την έκταση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 12 έως 22 και στα άρθρα 5 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, στον βαθμό που αυτό κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να μη θίγεται η διασφάλιση των συμφερόντων που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του εν λόγω κανονισμού. Η επεξεργασία και η αποθήκευση των πληροφοριών που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό λαμβάνουν χώρα μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού και οι περίοδοι αποθήκευσης των εν λόγω πληροφοριών περιορίζονται στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών αυτών.
5.  Κάθε αποθήκευση, επεξεργασία ή ανταλλαγή πληροφοριών που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό υπόκειται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(*). Εντούτοις, για τους σκοπούς της ορθής εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη περιορίζουν την έκταση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 12 έως 22 και στα άρθρα 5 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, στον βαθμό που αυτό κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να μη θίγεται η διασφάλιση των συμφερόντων που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του εν λόγω κανονισμού. Η επεξεργασία και η αποθήκευση των πληροφοριών που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό εγκρίνονται μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού και οι περίοδοι αποθήκευσης των εν λόγω πληροφοριών περιορίζονται στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών αυτών.
Τελευταία ενημέρωση: 7 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου