Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0248(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0215/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0215/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 03/07/2018 - 11.10

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0278

Hyväksytyt tekstit
PDF 174kWORD 57k
Tiistai 3. heinäkuuta 2018 - Strasbourg Lopullinen painos
Hallinnollista yhteistyötä arvonlisäveron alalla tehostavat toimenpiteet *
P8_TA(2018)0278A8-0215/2018

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 3. heinäkuuta 2018 muutetusta ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta hallinnollista yhteistyötä arvonlisäveron alalla tehostavien toimenpiteiden osalta (COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2017)0706),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0441/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0215/2018),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a)  Alv-petos yhdistetään usein järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Muutama järjestäytynyt verkosto voi olla vastuussa miljardien eurojen arvoisesta rajat ylittävästä alv-petoksesta, joka ei vaikuta ainoastaan tulojen keräämiseen jäsenvaltioissa vaan sillä on myös kielteinen vaikutus unionin omiin varoihin. Jäsenvaltiot ovat niin ollen yhdessä vastuussa kaikkien jäsenvaltioiden alv-tulojen suojaamisesta.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Hallinnollinen tutkimus on usein tarpeen suorittaa alv-petosten torjumiseksi erityisesti silloin, kun verovelvollinen ei ole sijoittautunut siihen jäsenvaltioon, jossa vero on maksettava. Kun vähintään kaksi jäsenvaltiota katsoo, että hallinnollinen tutkimus on tarpeen tehdä muualle kuin niiden alueelle sijoittautuneen verovelvollisen ilmoittamista määristä, jotka verotetaan niiden alueella, verovelvollisen sijoittautumisjäsenvaltion olisi suoritettava kyseinen tutkimus ja pyynnön esittävän jäsenvaltion olisi avustettava sijoittautumisjäsenvaltiota osallistumalla aktiivisesti tutkimukseen, jotta varmistettaisiin alv:n asianmukainen täytäntöönpano ja vältettäisiin veroviranomaisten ja yritysten työn päällekkäisyys ja hallinnollinen rasitus.
(2)  Hallinnollinen tutkimus on usein tarpeen alv-petosten torjumiseksi erityisesti silloin, kun verovelvollinen ei ole sijoittautunut siihen jäsenvaltioon, jossa vero on maksettava. Hallinnollinen tutkimus on tarpeen tehdä muualle kuin niiden alueelle sijoittautuneen verovelvollisen ilmoittamista määristä, jotka verotetaan niiden alueella, jotta varmistettaisiin alv:n asianmukainen täytäntöönpano, vältettäisiin työn päällekkäisyyttä ja vähennettäisiin veroviranomaisten ja yritysten hallinnollista rasitusta. Verovelvollisen sijoittautumisjäsenvaltion on suoritettava kyseinen tutkimus ja pyynnön esittävän jäsenvaltion (esittävien jäsenvaltioiden) on avustettava sijoittautumisjäsenvaltiota osallistumalla aktiivisesti tutkimukseen.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Rajat ylittäviä liiketoimia koskevan tehokkaan ja tuloksellisen arvonlisäverovalvonnan varmistamiseksi asetuksessa (EU) N:o 904/2010 säädetään virkamiesten läsnäolosta hallintotoimistoissa ja hallinnollisissa tutkimuksissa toisissa jäsenvaltioissa. Jotta lujitettaisiin veroviranomaisten valmiuksia tarkastaa rajat ylittäviä luovutuksia ja suorituksia, olisi tehtävä yhteisiä tarkastuksia, joissa kahden tai useamman jäsenvaltion virkamiehet voivat muodostaa yhden tarkastusryhmän ja osallistua aktiivisesti yhteiseen hallinnolliseen tutkimukseen.
(11)  Rajat ylittäviä liiketoimia koskevan tehokkaan ja tuloksellisen arvonlisäverovalvonnan varmistamiseksi asetuksessa (EU) N:o 904/2010 säädetään virkamiesten läsnäolosta hallintotoimistoissa ja hallinnollisissa tutkimuksissa toisissa jäsenvaltioissa. Jotta lujitettaisiin veroviranomaisten valmiuksia antamalla niille lisää teknisiä valmiuksia ja henkilöstöä tarkastaa rajat ylittäviä luovutuksia ja suorituksia, olisi tehtävä yhteisiä tarkastuksia, joissa kahden tai useamman jäsenvaltion virkamiehet voivat muodostaa yhden tarkastusryhmän ja osallistua aktiivisesti yhteiseen hallinnolliseen tutkimukseen yhteistyön hengessä ja rakentavasti ja jäsenvaltioiden hyväksymin ehdoin, jotta jäsenvaltioiden veropohjaa tällä hetkellä rapauttava rajat ylittävät alv-petokset havaittaisiin ja jotta niihin puututtaisiin.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Jotta voitaisiin torjua kaikkein vakavimpia rajat ylittäviä petosjärjestelmiä, Eurofiscin hallintoa, tehtäviä ja toimintaa on tarpeen selkeyttää ja vahvistaa. Eurofisc-yhteysvirkamiehillä olisi oltava pääsy kaikkiin tarvittaviin tietoihin ja heidän olisi voitava vaihtaa, käsitellä ja analysoida näitä tietoja nopeasti ja sovittaa yhteen mahdollisia jatkotoimia. On myös tarpeen vahvistaa yhteistyötä alv-petosten torjumiseen unionin tasolla osallistuvien muiden viranomaisten kanssa etenkin vaihtamalla kohdennettuja tietoja Europolin ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) kanssa. Sen vuoksi Eurofisc-yhteysvirkamiesten olisi voitava oma-aloitteisesti tai pyynnön perusteella jakaa tiedustelutietoja ja muita tietoja Europolin ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) kanssa. Eurofisc-yhteysvirkamiehet saisivat näin Europolin ja Euroopan petostentorjuntaviraston hallussa olevat tiedot ja tiedustelutiedot yksilöidäkseen alv-petosten todelliset tekijät.
(13)  Jotta voitaisiin torjua kaikkein vakavimpia rajat ylittäviä petosjärjestelmiä, Eurofiscin hallintoa, tehtäviä ja toimintaa on tarpeen selkeyttää ja vahvistaa. Eurofisc-yhteysvirkamiehillä olisi oltava pääsy kaikkiin tarvittaviin tietoihin ja heidän olisi voitava vaihtaa, käsitellä ja analysoida näitä tietoja nopeasti ja sovittaa yhteen mahdollisia jatkotoimia. On myös tarpeen vahvistaa yhteistyötä alv-petosten torjumiseen unionin tasolla osallistuvien muiden viranomaisten kanssa etenkin vaihtamalla kohdennettuja tietoja Europolin ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) kanssa. Sen vuoksi Eurofisc-yhteysvirkamiesten olisi jaettava oma-aloitteisesti tai pyynnön perusteella tiedustelutietoja ja muita tietoja Europolin, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) ja osallistuvien jäsenvaltioiden puolesta Euroopan syyttäjänviraston kanssa erityisesti, jos epäillään tietyn määrän ylittävää alv-petosta. Eurofisc-yhteysvirkamiehet saisivat näin Europolin ja Euroopan petostentorjuntaviraston hallussa olevat tiedot ja tiedustelutiedot yksilöidäkseen alv-petosten todelliset tekijät.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
(15)  Neuvoston direktiivin 2008/9/EY35 5 artiklan mukainen alv-palautushakemusten toimittamisen järjestäminen antaa mahdollisuuden vähentää hallinnollista rasitusta, jota toimivaltaisille viranomaisille aiheutuu maksamattomien arvonlisäverovelkojen perimisestä sijoittautumisjäsenvaltiossa.
(15)  Neuvoston direktiivin 2008/9/EY 5 artiklan mukainen alv-palautushakemusten toimittamisen järjestäminen antaa mahdollisuuden vähentää hallinnollista rasitusta, jota toimivaltaisille viranomaisille aiheutuu maksamattomien verosaatavien perimisestä sijoittautumisjäsenvaltiossa.
__________________
__________________
35 Neuvoston direktiivi 2008/9/EY, annettu 12 päivänä helmikuuta 2008, yksityiskohtaisista säännöistä direktiivissä 2006/112/EY säädetyn arvonlisäveron palauttamiseksi palautusjäsenvaltioon sijoittautumattomille mutta toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneille verovelvollisille (EUVL L 44, 20.2.2008, s. 23).
35 Neuvoston direktiivi 2008/9/EY, annettu 12 päivänä helmikuuta 2008, yksityiskohtaisista säännöistä direktiivissä 2006/112/EY säädetyn arvonlisäveron palauttamiseksi palautusjäsenvaltioon sijoittautumattomille mutta toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneille verovelvollisille (EUVL L 44, 20.2.2008, s. 23).
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi vakavilta rajat ylittäviltä alv-petoksilta Euroopan syyttäjänvirastoon osallistuvien jäsenvaltioiden olisi annettava kyseiselle virastolle esimerkiksi Eurofisc-yhteysvirkamiesten kautta tiedot kaikkein vakavimmista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/137136 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista alv-rikoksista.
(16)  Unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi vakavilta rajat ylittäviltä alv-petoksilta Euroopan syyttäjänvirastoon osallistuvien jäsenvaltioiden olisi annettava kyseiselle virastolle esimerkiksi Eurofisc-yhteysvirkamiesten kautta hyvissä ajoin tiedot kaikkein vakavimmista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/137136 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista alv-rikoksista.
__________________
__________________
36 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).
36 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
(18)  Komissiolla voi olla pääsy asetuksen (EU) N:o 904/2010 nojalla ilmoitettuihin tai kerättyihin tietoihin ainoastaan siltä osin kuin se on tarpeen komission hallinnoimien ja jäsenvaltioiden tämän asetuksen soveltamiseksi käyttämien sähköisten järjestelmien huoltoa, ylläpitoa ja kehittämistä varten.
(18)  Komissiolla olisi oltava pääsy asetuksen (EU) N:o 904/2010 nojalla ilmoitettuihin tai kerättyihin tietoihin ainoastaan siltä osin kuin se on tarpeen komission hallinnoimien ja jäsenvaltioiden tämän asetuksen soveltamiseksi käyttämien sähköisten järjestelmien huoltoa, ylläpitoa ja kehittämistä varten ja tämän asetuksen asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi. Lisäksi komissiolla olisi oltava mahdollisuus käydä jäsenvaltioissa arvioimassa, miten hallinnolliset yhteistyöjärjestelyt toimivat.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
(19)  Tätä asetusta sovellettaessa on aiheellista harkita tiettyjen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/67937 säädettyjen oikeuksien ja velvoitteiden rajoittamista mainitun asetuksen 23 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen etujen suojaamiseksi. Tällaiset rajoitukset ovat tarpeellisia ja oikeasuhteisia, kun otetaan huomioon jäsenvaltioille mahdollisesti aiheutuvat tulonmenetykset ja se, miten välttämätöntä tietojen antaminen on petosten torjumiseksi tuloksekkaalla tavalla.
(19)  Tätä asetusta sovellettaessa on aiheellista harkita tiettyjen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/67937 säädettyjen oikeuksien ja velvoitteiden rajoittamista mainitun asetuksen 23 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen etujen suojaamiseksi. Tällaiset rajoitukset ovat tarpeellisia ja oikeasuhteisia, kun otetaan huomioon jäsenvaltioille mahdollisesti aiheutuvat tulonmenetykset ja se, miten välttämätöntä tietojen antaminen on petosten torjumiseksi tuloksekkaalla tavalla. Tällaiset rajoitukset eivät kuitenkaan saisi ylittää sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamisen kannalta ehdottoman välttämätöntä, ja niiden on täytettävä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 52 artiklan 1 kohdan mukaiset korkeat vaatimukset. Lisäksi tämän asetuksen perusteella annettavien mahdollisten tulevien täytäntöönpanosäädösten olisi oltava asetuksessa (EU) 2016/679 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 45/200137 a säädettyjen tietosuojavaatimusten mukaisia.
__________________
__________________
37 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
37 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
37 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)
(20 a)  Vain muutamat jäsenvaltiot julkaisevat arvioita yhteisön sisäisistä petoksista johtuvista alv-menetyksistä, vaikka vertailukelpoiset tiedot yhteisön sisäisistä alv-petoksista auttaisivat kohdentamaan jäsenvaltioiden välisen yhteistyön paremmin. Tämän vuoksi komission olisi kehitettävä jäsenvaltioiden kanssa yhteinen tilastotieteellinen lähestymistapa alv-petosten määrälliseen arviointiin ja analysointiin.
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 904/2010
7 artikla – 4 kohta
4.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu pyyntö voi sisältää tiettyä hallinnollista tutkimusta koskevan perustellun pyynnön. Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on suoritettava hallinnollinen tutkimus pyynnön esittäneen viranomaisen kanssa koordinoiden. Tämän asetuksen 28–30 artiklassa tarkoitettuja välineitä ja menettelyjä voidaan käyttää. Jos pyynnön vastaanottava viranomainen katsoo, että hallinnollista tutkimusta ei tarvita, sen on viipymättä ilmoitettava pyynnön esittävälle viranomaiselle syyt tähän.
4.  Jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen katsoo, että hallinnollinen tutkimus on suoritettava, sen on esitettävä asianmukaisesti perusteltu pyyntö. Pyynnön vastaanottava viranomainen ei saa kieltäytyä suorittamasta kyseistä tutkimusta, ja jos tiedot ovat jo saatavilla, sen on toimitettava ne pyynnön esittäville viranomaisille ennen kuin ne pyytävät niitä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että pyynnön esittävän viranomaisen ja pyynnön vastaanottavan viranomaisen välillä on käytössä järjestelyt, joissa pyynnön esittävän viranomaisen valtuuttamat virkamiehet voivat osallistua pyynnön vastaanottavan viranomaisen alueella suoritettavaan hallinnolliseen tutkimukseen kerätäkseen toisessa alakohdassa tarkoitetut tiedot. Pyynnön esittävien ja pyynnön vastaanottavien viranomaisten virkamiehet suorittavat nämä hallinnolliset tutkimukset yhdessä yhteistyön hengessä ja rakentavasti. Pyynnön esittävän viranomaisen virkamiehillä on oikeus saada käyttöönsä samat tiedot ja asiakirjat ja päästä samoihin toimitiloihin sekä siltä osin kuin se on sallittua pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön nojalla kuulla henkilöitä suoraan jäsenvaltioiden veropohjaa tällä hetkellä rapauttavien, rajat ylittävien alv-petosten havaitsemiseksi ja niihin puuttumiseksi.
Sen estämättä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jäsenvaltio voi kieltäytyä suorittamasta tutkimusta määristä, jotka pyynnön vastaanottavan viranomaisen jäsenvaltioon sijoittautunut verovelvollinen on ilmoittanut ja jotka verotetaan pyynnön esittävän viranomaisen jäsenvaltiossa, jollakin seuraavista perusteista:
a)  54 artiklan 1 kohdassa säädetyillä perusteilla, jotka pyynnön vastaanottava viranomainen on arvioinut 58 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksyttävän, tämän kohdan ja 54 artiklan 1 kohdan yhteisvaikutuksista annettavan hyviä toimintatapoja koskevan ilmoituksen mukaisesti;
b)  54 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa säädetyillä perusteilla;
c)  sillä perusteella, että pyynnön vastaanottava viranomainen on jo toimittanut pyynnön esittävälle viranomaiselle asianomaista verovelvollista koskevia tietoja, jotka on saatu alle kaksi vuotta aiemmin suoritetussa hallinnollisessa tutkimuksessa.
Jos pyynnön vastaanottava viranomainen kieltäytyy suorittamasta toisessa alakohdassa tarkoitettua hallinnollista tutkimusta a ja b alakohdassa mainituilla perusteilla, sen on kuitenkin ilmoitettava pyynnön esittävälle viranomaiselle niiden asianomaisten luovutusten ja suoritusten päivämäärät ja arvot, jotka verovelvollinen on toteuttanut kahden edeltävän vuoden aikana pyynnön esittävän viranomaisen jäsenvaltiossa.
Jos vähintään kahden jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset katsovat, että hallinnollinen tutkimus on suoritettava, pyynnön vastaanottava viranomainen ei saa kieltäytyä suorittamasta kyseistä tutkimusta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseisten pyynnön esittävien viranomaisten ja pyynnön vastaanottavan viranomaisen välillä on käytössä järjestelyt, joissa pyynnön esittävien viranomaisten valtuuttamat virkamiehet voivat osallistua pyynnön vastaanottavan viranomaisen alueella suoritettavaan hallinnolliseen tutkimukseen kerätäkseen toisessa alakohdassa tarkoitetut tiedot. Pyynnön esittävien ja pyynnön vastaanottavien viranomaisten virkamiehet suorittavat nämä hallinnolliset tutkimukset yhdessä. Pyynnön esittävien viranomaisten virkamiesten on voitava käytttää pyynnön vastaanottavan viranomaisen virkamiehille annettuja tarkastusvaltuuksia. Pyynnön esittävien viranomaisten virkamiehillä on oikeus päästä samoihin toimitiloihin ja saada käyttöönsä samat asiakirjat kuin pyynnön vastaanottavan viranomaisen virkamiehet, mutta vain kyseisen hallinnollisen tutkimuksen suorittamista varten.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 904/2010
12 aartikla (uusi)
(1 a)  Lisätään artikla seuraavasti:
”12 a artikla
Kaikkien jäsenvaltioiden on saavutettava joukko toiminnan tavoitteita, joilla vähennetään myöhässä annettujen vastausten prosentuaalista osuutta ja parannetaan tietopyyntöjen laatua, ja tiedotettava komissiolle näistä tavoitteista.”
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 904/2010
13 artikla – 3 kohta
”3. Tiedot on toimitettava vakiolomakkeita käyttäen tai muulla asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten asianmukaisena pitämällä tavalla. Komissio hyväksyy vakiolomakkeet täytäntöönpanosäädöksillä. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”;
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 904/2010
14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
(2 a)  Korvataan 14 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:
Jäsenvaltio voi pidättyä osallistumasta yhteen tai useampaan luokkaan kuuluvien tietojen automaattiseen vaihtoon, jos tietojen kerääminen tällaista vaihtoa varten edellyttäisi uusien velvollisuuksien asettamista arvonlisäverovelvollisille tai kohtuutonta hallinnollista rasitusta tuolle jäsenvaltiolle.
Jäsenvaltio voi pidättyä osallistumasta yhteen tai useampaan luokkaan kuuluvien tietojen automaattiseen vaihtoon, jos tietojen kerääminen tällaista vaihtoa varten edellyttäisi kohtuuttomien velvollisuuksien asettamista arvonlisäverovelvollisille tai kohtuutonta hallinnollista rasitusta tuolle jäsenvaltiolle.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 904/2010
17 artikla – 1 kohta – e alakohta
e)  tiedot direktiivin 2006/112/EY 13 a artiklan mukaisesta luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asemasta sekä kyseisen aseman myöntämis-, epäämis- ja peruuttamispäivä.
e)  tiedot, jotka koskevat direktiivin 2006/112/EY 13 a artiklan mukaista luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asemaa, sekä kyseisen aseman myöntämis-, epäämis- ja peruuttamispäivä.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 904/2010
17 artikla – 1 kohta – f alakohta
f)  direktiivin 2006/112/EY 143 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti keräämänsä tiedot sekä alkuperämaa, määrämaa, tavaran koodi, valuutta, kokonaissumma, valuuttakurssi, yksittäisten tavaraerien hinnat ja nettopaino.
f)  direktiivin 2006/112/EY 143 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti keräämänsä tiedot sekä alkuperämaa, viejän tunnistetiedot, määrämaa, tavaran koodi, valuutta, kokonaissumma, valuuttakurssi, tavaraerän hinta ja nettopaino.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta
Asetus (EU) N:o 904/2010
17 artikla – 3 kohta
3.  Komissio määrittää täytäntöönpanosäädöksillä tämän artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen tietojen täsmälliset luokat. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
3.  Komissio määrittää täytäntöönpanosäädöksillä tämän artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen tietojen antamista varten erityiset luokat, jotka on sisällytettävä vakiolomakkeisiin, malleihin ja menettelyihin. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 904/2010
21 artikla – 1a kohta
1 a.  Kunkin jäsenvaltion on myönnettävä direktiivin 2006/112/EY 143 artiklan 2 kohdassa säädettyjä vaatimuksia tarkastaville virkamiehilleen pääsy sellaisiin tämän asetuksen 17 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, joihin muut jäsenvaltiot ovat myöntäneet automatisoidun pääsyn.
1 a.  Kunkin jäsenvaltion on myönnettävä direktiivin 2006/112/EY 143 artiklan 2 kohdassa säädettyjä vaatimuksia tarkastaville virkamiehilleen pääsy sellaisiin tämän asetuksen 17 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, myös luotettaviksi tunnustettujen verovelvollisten rekisteriin, joihin muut jäsenvaltiot ovat myöntäneet automatisoidun pääsyn.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta – i alakohta
Asetus (EU) N:o 904/2010
21 artikla – 2 kohta – e alakohta – i alakohta
i)  pääsy liittyy petosepäilyn tutkintaan tai petoksen tekijöiden havaitsemiseen tai yksilöimiseen;
i)  pääsy liittyy petosepäilyn tutkintaan tai petoksen tekijöiden ja vakavaan väärinkäytökseen syyllistyneiden havaitsemiseen tai yksilöimiseen;
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta – i alakohta
Asetus (EU) N:o 904/2010
21 artikla – 2 kohta – e alakohta – ii alakohta
ii)  pääsy tapahtuu sellaisen 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun Eurofisc-yhteysvirkamiehen välityksellä, jolla on sähköisten järjestelmien henkilökohtainen käyttäjätunnus, joka mahdollistaa pääsyn näihin tietoihin.
ii)  pääsy tapahtuu sellaisen 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun Eurofisc-yhteysvirkamiehen välityksellä, jolla on sähköisten järjestelmien henkilökohtainen käyttäjätunnus, joka mahdollistaa pääsyn näihin tietoihin ja luotettaviksi tunnustettujen verovelvollisten rekisteriin.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta
Asetus (EU) N:o 904/2010
21 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta – johdantokappale
Edellä 17 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetuista tiedoista on oltava saatavilla vähintään seuraavat:
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta
Asetus (EU) N:o 904/2010
21 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta – a alakohta
a)  arvonlisäverotunnisteet, jotka tiedot vastaanottava jäsenvaltio on antanut;
a)  arvonlisäverotunnisteet, jotka tiedot vastaanottava jäsenvaltio on antanut, ja luotettaviksi tunnustettujen verovelvollisten rekisteri;
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta
Asetus (EU) N:o 904/2010
21 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta – c alakohta
c)  alkuperämaa, määrämaa, tavaran koodi, valuutta, kokonaissumma, valuuttakurssi, yksittäisten tavaraerien hinnat ja sellaisten tuontitavaroiden nettopaino, joiden tuontia seuraa kunkin b alakohdassa tarkoitetun henkilön kullekin a alakohdassa tarkoitetun arvonlisäverotunnisteen haltijalle toteuttama yhteisönsisäinen tavaroiden luovutus;
c)  alkuperämaa, määrämaa, tavaran koodi, valuutta, kokonaissumma, valuuttakurssi, tavaraerän hinta ja sellaisten tuontitavaroiden nettopaino, joiden tuontia seuraa kunkin b alakohdassa tarkoitetun henkilön kullekin a alakohdassa tarkoitetun arvonlisäverotunnisteen haltijalle toteuttama yhteisönsisäinen tavaroiden luovutus;
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta
Asetus (EU) N:o 904/2010
21 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta – d alakohta – johdantokappale
d)  alkuperämaa, määrämaa, tavaran koodi, valuutta, kokonaissumma, valuuttakurssi, yksittäisten tavaraerien hinnat ja sellaisten tuontitavaroiden nettopaino, joiden tuontia seuraa kunkin b alakohdassa tarkoitetun henkilön kullekin toisen jäsenvaltion myöntämän arvonlisäverotunnisteen haltijalle toteuttama yhteisönsisäinen tavaroiden luovutus, seuraavin edellytyksin;
d)  alkuperämaa, määrämaa, tavaran koodi, valuutta, kokonaissumma, valuuttakurssi, tavaraerän hinta ja sellaisten tuontitavaroiden nettopaino, joiden tuontia seuraa kunkin b alakohdassa tarkoitetun henkilön kullekin toisen jäsenvaltion myöntämän arvonlisäverotunnisteen haltijalle toteuttama yhteisönsisäinen tavaroiden luovutus, seuraavin edellytyksin;
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta
Asetus (EU) N:o 904/2010
21 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta – d alakohta – i alakohta
i)  pääsy liittyy petosepäilyn tutkintaan tai petoksen tekijöiden havaitsemiseen tai yksilöimiseen;
i)  pääsy liittyy petosepäilyn tutkintaan tai petoksen tekijöiden ja vakavaan väärinkäytökseen syyllistyneiden havaitsemiseen tai yksilöimiseen;
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EU) N:o 904/2010
21 aartikla – 2 kohta – 1 alakohta – i alakohta
i)  pääsy liittyy petosepäilyn tutkintaan tai petoksen tekijöiden havaitsemiseen tai yksilöimiseen;
i)  pääsy liittyy petosepäilyn tutkintaan tai petoksen tekijöiden ja vakavaan väärinkäytökseen syyllistyneiden havaitsemiseen tai yksilöimiseen;
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 904/2010
28 artikla – 2 a kohta
2 a.  Pyynnön esittävän viranomaisen nimeämät toimivaltaiset virkamiehet voivat kyseisen viranomaisen sekä pyynnön vastaanottavan viranomaisen sopimuksesta ja viimeksi mainitun vahvistamien järjestelyjen mukaisesti osallistua pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion alueella suoritettaviin hallinnollisiin tutkimuksiin 1 artiklassa tarkoitettujen tietojen keräämiseksi ja vaihtamiseksi. Pyynnön esittävien ja pyynnön vastaanottavien viranomaisten virkamiehet suorittavat nämä hallinnolliset tutkimukset yhdessä. Pyynnön esittävän viranomaisen virkamiesten on voitava käyttää pyynnön vastaanottavan viranomaisen virkamiehille myönnettyjä tarkastusvaltuuksia. Pyynnön esittävien viranomaisten virkamiehillä on oikeus päästä samoihin toimitiloihin ja saada käyttöönsä samat asiakirjat kuin pyynnön vastaanottavan viranomaisen virkamiehet, mutta vain kyseisen hallinnollisen tutkimuksen suorittamista varten. Pyynnön esittävän ja pyynnön vastaanottavan viranomaisen sopimuksesta molemmat viranomaiset voivat viimeksi mainitun vahvistamien järjestelyjen mukaisesti laatia yhteisen tarkastuskertomuksen luonnoksen.
2 a.  Pyynnön esittävän viranomaisen nimeämät toimivaltaiset virkamiehet voivat kyseisen viranomaisen sekä pyynnön vastaanottavan viranomaisen sopimuksesta ja viimeksi mainitun vahvistamien järjestelyjen mukaisesti osallistua pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion alueella suoritettaviin hallinnollisiin tutkimuksiin 1 artiklassa tarkoitettujen tietojen keräämiseksi ja vaihtamiseksi. Pyynnön esittävien ja pyynnön vastaanottavien viranomaisten virkamiehet suorittavat nämä hallinnolliset tutkimukset yhdessä keskinäisen luottamuksen ja hedelmällisen yhteistyön hengessä, kunnioittaen kyseisten viranomaisten hallinnollisia käytäntöjä ja pyynnön vastaanottavan viranomaisen jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä, jotta torjuttaisiin rajat ylittäviä alv-petoksia. Pyynnön esittävien viranomaisten virkamiehillä on oikeus päästä samoihin toimitiloihin ja saada käyttöönsä samat asiakirjat kuin pyynnön vastaanottavan viranomaisen virkamiehillä, mutta vain kyseisen hallinnollisen tutkimuksen suorittamista varten. Pyynnön esittävän ja pyynnön vastaanottavan viranomaisen sopimuksesta osallistuvat viranomaiset voivat viimeksi mainitun vahvistamien järjestelyjen mukaisesti laatia yhteisen tarkastuskertomuksen luonnoksen.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 904/2010
33 artikla – 1 kohta
1.  Arvonlisäveropetosten torjumiseksi tehtävän monenvälisen yhteistyön edistämiseksi ja helpottamiseksi tällä luvulla perustetaan kohdennettujen tietojen nopeaan jäsenvaltioiden väliseen vaihtoon, käsittelyyn ja analysointiin sekä mahdollisten jatkotoimien yhteensovittamiseen tarkoitettu verkosto, jäljempänä ’Eurofisc’.
1.  Arvonlisäveropetosten torjumiseksi tehtävän monenvälisen yhteistyön edistämiseksi ja helpottamiseksi tällä luvulla perustetaan rajat ylittäviä petoksia koskevien kohdennettujen tietojen nopeaan jäsenvaltioiden väliseen vaihtoon, käsittelyyn ja analysointiin sekä mahdollisten jatkotoimien yhteensovittamiseen tarkoitettu verkosto, jäljempänä ’Eurofisc’.
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b alakohta – i alakohta
Asetus (EU) N:o 904/2010
33 artikla – 2 kohta – b alakohta
b)  suoritettava ja sovitettava yhteen kohdennettujen tietojen nopeaa monenvälistä vaihtoa, yhteistä käsittelyä ja analysointia aloilla, joilla Eurofisc toimii, jäljempänä ’Eurofiscin työalat’;
b)  suoritettava ja sovitettava yhteen rajat ylittäviä petostapauksia koskevien kohdennettujen tietojen nopeaa monenvälistä vaihtoa, yhteistä käsittelyä ja analysointia aloilla, joilla Eurofisc toimii, jäljempänä ’Eurofiscin työalat’;
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b alakohta – iii alakohta
Asetus (EU) N:o 904/2010
33 artikla – 2 kohta – d alakohta
d)  sovitettava yhteen 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen Eurofisc-yhteysvirkamiesten yksilöimiä petosepäilyjä ja petoksen tekijöitä koskevia hallinnollisia tutkimuksia.
d)  sovitettava yhteen 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen Eurofisc-yhteysvirkamiesten yksilöimiä osallistuvien jäsenvaltioiden hallinnollisia petostutkimuksia.
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU) N:o 904/2010
34 artikla – 2 kohta
”2. Jäsenvaltioiden, jotka ovat päättäneet osallistua johonkin Eurofiscin työalaan, on osallistuttava aktiivisesti kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden välillä suoritettavaan kohdennettujen tietojen monenväliseen vaihtoon, yhteiseen käsittelyyn ja analysointiin sekä mahdollisten jatkotoimien yhteensovittamiseen.”;
”2. Jäsenvaltioiden, jotka ovat päättäneet osallistua johonkin Eurofiscin työalaan, on osallistuttava aktiivisesti kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden välillä suoritettavaan, rajat ylittäviä petoksia koskevien kohdennettujen tietojen monenväliseen vaihtoon, yhteiseen käsittelyyn ja analysointiin sekä mahdollisten jatkotoimien yhteensovittamiseen.”;
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus (EU) N:o 904/2010
35 artikla – 1 kohta
Komissio antaa Eurofiscille teknistä ja logistista tukea. Komissiolla on pääsy 1 artiklassa tarkoitettuihin tietoihin, joita voidaan vaihtaa Eurofiscissä, ainoastaan 55 artiklan 2 kohdassa säädetyissä olosuhteissa.
Komissio antaa Eurofiscille tarvittavan teknisen ja logistisen tuen. Komissiolla on pääsy 1 artiklassa tarkoitettuihin tietoihin, joita voidaan vaihtaa Eurofiscissä, 55 artiklan 2 kohdassa säädetyissä olosuhteissa.
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – c alakohta
Asetus (EU) N:o 904/2010
36 artikla – 3 kohta
3.  Eurofisc-työalakoordinaattorit voivat toimittaa joko omasta aloitteestaan tai pyynnöstä joitakin koottuja, lajiteltuja ja käsiteltyjä tietoja Europolille ja Euroopan petostentorjuntavirastolle, jäljempänä ’OLAF’, kuten työalan osallistujat ovat sopineet.
3.  Eurofisc-työalakoordinaattorit voivat toimittaa joko omasta aloitteestaan tai pyynnöstä relevantteja tietoja kaikkein vakavimmista rajat ylittävistä alv-rikoksista Europolille ja Euroopan petostentorjuntavirastolle, jäljempänä ’OLAF’, kuten työalan osallistujat ovat sopineet.
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – c alakohta
Asetus (EU) N:o 904/2010
36 artikla – 4 kohta
4.  Eurofiscin työalakoordinaattorit asettavat Europolilta ja OLAFilta saadut tiedot muiden osallistuvien Eurofisc-yhteysvirkamiesten saataville; nämä tiedot vaihdetaan sähköisesti.
4.  Eurofiscin työalakoordinaattorit voivat pyytää Europolilta ja OLAFilta relevantteja tietoja. Eurofiscin työalakoordinaattorit asettavat Europolilta ja OLAFilta saadut tiedot muiden osallistuvien Eurofisc-yhteysvirkamiesten saataville; nämä tiedot vaihdetaan sähköisesti.
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta
Asetus (EU) N:o 904/2010
48 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Jos sijoittautumisjäsenvaltio havaitsee, että alv-palautushakemuksen direktiivin 2008/9/EY 5 artiklan mukaisesti tehneellä verovelvollisella on riitauttamaton alv-saatava kyseisessä sijoittautumisjäsenvaltiossa, se voi ilmoittaa tästä saatavasta palautusjäsenvaltiolle, jotta palautusjäsenvaltio voi pyytää verovelvolliselta lupaa alv-palautuksen siirtämiseen suoraan sijoittautumisjäsenvaltioon maksamattoman alv-saatavan lakkaamiseksi. Jos verovelvollinen antaa luvan tällaiseen siirtoon, palautusjäsenvaltio siirtää verovelvollisen puolesta kyseisen määrän sijoittautumisjäsenvaltioon siinä määrin kuin maksamattoman alv-saatavan lakkaamiseksi on tarpeen. Sijoittautumisjäsenvaltion on ilmoitettava verovelvolliselle, riittääkö siirrettävä määrä alv-saatavan kokonaiseen vai osittaiseen lakkaamiseen, 15 päivän kuluessa siirron vastaanottamisesta palautusjäsenvaltiolta.
Jos sijoittautumisjäsenvaltio havaitsee, että alv-palautushakemuksen direktiivin 2008/9/EY 5 artiklan mukaisesti tehneellä verovelvollisella on riitauttamaton alv-saatava kyseisessä sijoittautumisjäsenvaltiossa, sen on ilmoitettava tästä saatavasta palautusjäsenvaltiolle, jotta palautusjäsenvaltio pyytää verovelvolliselta lupaa alv-palautuksen siirtämiseen suoraan sijoittautumisjäsenvaltioon maksamattoman alv-saatavan lakkaamiseksi. Jos verovelvollinen antaa luvan tällaiseen siirtoon, palautusjäsenvaltio siirtää verovelvollisen puolesta kyseisen määrän sijoittautumisjäsenvaltioon siinä määrin kuin maksamattoman alv-saatavan lakkaamiseksi on tarpeen. Sijoittautumisjäsenvaltion on ilmoitettava verovelvolliselle, riittääkö siirrettävä määrä alv-saatavan kokonaiseen vai osittaiseen lakkaamiseen, 10 työpäivän kuluessa siirron vastaanottamisesta palautusjäsenvaltiolta.
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta
Asetus (EU) N:o 904/2010
49 artikla – 2 a kohta – 2 alakohta
Jäsenvaltiot voivat antaa Euroopan petostentorjuntavirastolle tiedoksi mahdolliset saatavilla olevat tiedot yhteiseen alv-järjestelmään kohdistuvista rikoksista, jotta se voi harkita asianmukaisia toimia toimeksiantonsa mukaisesti.”
Jäsenvaltiot voivat antaa Euroopan petostentorjuntavirastolle tiedoksi mahdolliset saatavilla olevat tiedot yhteiseen alv-järjestelmään kohdistuvista rikoksista, jotta se voi harkita asianmukaisia toimia toimeksiantonsa mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 36 artiklan 3 kohdan soveltamista.
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 18 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 904/2010
49 aartikla (uusi)
(18 a)  Lisätään artikla seuraavasti:
”49 a artikla
Jäsenvaltiot ja komissio perustavat yhteisen järjestelmän, jonka avulla kerätään tilastotietoa yhteisön sisäisistä alv-petoksista, ja julkaisevat kansalliset arviot näistä petoksista johtuvista alv-menetyksistä sekä koko unionia koskevat arviot. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä tällaista tilastollista järjestelmää koskevat käytännön järjestelyt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 18 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 904/2010
50 artikla – 1 a kohta (uusi)
(18 b)  Lisätään 50 artiklaan kohta seuraavasti:
”1 a. Jos jäsenvaltio toimittaa jollekin kolmannelle maalle enemmän tietoja kuin tämän asetuksen II ja III luvussa säädetään, jäsenvaltio ei saa kieltäytyä toimittamasta tietoja jollekin toiselle jäsenvaltiolle, joka pyytää yhteistyötä tai jonka edun mukaista on saada nämä tiedot.”
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 904/2010
55 artikla – 2 kohta
2.  Komission turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntäviranomaisen asianmukaisesti hyväksymillä henkilöillä saa olla pääsy näihin tietoihin siltä osin kuin se on tarpeen komission hallinnoimien ja jäsenvaltioiden tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi käyttämien sähköisten järjestelmien huoltoa, ylläpitoa ja kehittämistä varten.
2.  Komission turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntäviranomaisen asianmukaisesti hyväksymillä henkilöillä on oltava pääsy näihin tietoihin siltä osin kuin se on tarpeen komission hallinnoimien ja jäsenvaltioiden tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi käyttämien sähköisten järjestelmien huoltoa, ylläpitoa ja kehittämistä varten ja tämän asetuksen asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi.
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 904/2010
55 artikla – 5 kohta
5.  Kaikkeen tässä asetuksessa tarkoitettuun varastointiin, käsittelyyn ja vaihtoon sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679(*) säännöksiä. Jäsenvaltioiden on kuitenkin tämän asetuksen asianmukaiseksi soveltamiseksi rajoitettava asetuksen (EU) 2016/679 5 artiklassa, 12–22 artiklassa ja 34 artiklassa tarkoitettujen velvoitteiden ja oikeuksien soveltamisalaa siinä määrin kuin se on tarpeen mainitun asetuksen 23 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen etujen turvaamiseksi. Tässä asetuksessa tarkoitettu tietojen käsittely ja varastointi on suoritettava vain tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tarkoituksia varten, ja näiden tietojen säilytysaikoja on rajoitettava siinä määrin kuin se on tarpeen kyseisten tarkoitusten toteuttamiseksi.
5.  Kaikkeen tässä asetuksessa tarkoitettuun varastointiin, käsittelyyn ja vaihtoon sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679(*) säännöksiä. Jäsenvaltioiden on kuitenkin tämän asetuksen asianmukaiseksi soveltamiseksi rajoitettava asetuksen (EU) 2016/679 5 artiklassa, 12–22 artiklassa ja 34 artiklassa tarkoitettujen velvoitteiden ja oikeuksien soveltamisalaa siinä määrin kuin se on tarpeen mainitun asetuksen 23 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen etujen turvaamiseksi. Tässä asetuksessa tarkoitettu tietojen käsittely ja varastointi on hyväksyttävä vain tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tarkoituksia varten, ja näiden tietojen säilytysaikoja on rajoitettava siinä määrin kuin se on tarpeen kyseisten tarkoitusten toteuttamiseksi.
Päivitetty viimeksi: 7. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö