Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/0248(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0215/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0215/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 03/07/2018 - 11.10

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0278

Usvojeni tekstovi
PDF 189kWORD 63k
Utorak, 3. srpnja 2018. - Strasbourg
Mjere za jačanje administrativne suradnje u području poreza na dodanu vrijednost *
P8_TA(2018)0278A8-0215/2018

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 3. srpnja 2018. o izmijenjenom Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010 o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost (COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2017)0706),

–  uzimajući u obzir članak 113. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0441/2017),

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0215/2018),

1.  prihvaća Prijedlog Komisije s predloženim izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti Prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.a (nova)
(1a)  Prijevare u području PDV-a često su povezane s organiziranim kriminalom, a vrlo mali broj tih organiziranih mreža može biti odgovorno za više milijardi eura u prekograničnim prijevarama u području PDV-a, što utječe i na naplate prihoda u državama članicama, ali ima i negativan utjecaj na vlastita sredstva Unije. Države članice stoga imaju zajedničku odgovornost za zaštitu svih prihoda država članica od PDV-a.
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.
(2)   Često je nužno provesti istražne radnje radi suzbijanja prijevara u području PDV-a, a posebno ako porezni obveznik nema nastan u državi članici u kojoj postoji obveza plaćanja poreza. Kako bi se osigurala pravilna naplata PDV-a i izbjeglo udvostručivanje rada i administrativnog opterećenja za porezna tijela i poduzeća, ako barem dvije države članice smatraju da je potrebna istražna radnja u pogledu iznosa koje je prijavio porezni obveznik koji nema poslovni nastan na njihovu državnom području, ali je taj iznos na tom području oporeziv, država članica poslovnog nastana tog poreznog obveznika trebala bi provesti istražnu radnju, a države članice koje zahtijevaju istražnu radnju trebale bi aktivnim sudjelovanjem u tom postupku pomagati državi članici poslovnog nastana.
(2)   Često su nužne istražne radnje radi suzbijanja prijevara u području PDV-a, posebno ako porezni obveznik nema nastan u državi članici u kojoj postoji obveza plaćanja poreza. Kako bi se osigurala pravilna naplata PDV-a, izbjeglo udvostručivanje rada i smanjilo administrativno opterećenje za porezna tijela i poduzeća, potrebno je provesti istražnu radnju u pogledu iznosa koje je prijavio porezni obveznik koji nema poslovni nastan na njihovu državnom području, ali je taj iznos na tom području oporeziv, država članica poslovnog nastana tog poreznog obveznika mora provesti istražnu radnju, a država članica odnosno države članice koje zahtijevaju istražnu radnju moraju aktivnim sudjelovanjem u tom postupku pomagati državi članici poslovnog nastana.
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.
(11)   Uredbom (EU) br. 904/2010 predviđena je prisutnost službenika u službenim prostorijama i tijekom istražnih radnji u drugim državama članicama radi osiguravanja djelotvornog i učinkovitog praćenja PDV-a na prekogranične transakcije. Kako bi se osnažili kapaciteti poreznih tijela za provjere prekograničnih isporuka, trebalo bi provoditi zajedničke revizije u okviru kojih bi se službenici iz dviju ili više država članica okupili u zajednički revizorski tim koji bi proveo zajedničke istražne radnje.
(11)   Uredbom (EU) br. 904/2010 predviđena je prisutnost službenika u službenim prostorijama i tijekom istražnih radnji u drugim državama članicama radi osiguravanja djelotvornog i učinkovitog praćenja PDV-a na prekogranične transakcije. Kako bi se na temelju boljih tehničkih i brojnijih ljudskih resursa osnažili kapaciteti poreznih tijela za provjere prekograničnih isporuka, trebalo bi provoditi zajedničke revizije u okviru kojih bi se službenici iz dviju ili više država članica okupili u zajednički revizorski tim koji bi proveo zajedničke istražne radnje u duhu suradnje i produktivnosti te pod uvjetima usuglašenima među državama članicama kako bi se otkrile i suzbile prekogranične prijevare u području PDV-a, koje su trenutačno uzrok smanjenja poreznih osnovica država članica.
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.
(13)   Potrebno je pojasniti i osnažiti upravljanje, zadaće i funkcioniranje Eurofisc-a radi suzbijanja najtežih sustavnih prekograničnih prijevara. Službenici za vezu za Eurofisc trebali bi moći brzo pristupati svim potrebnim informacijama, razmjenjivati ih, obrađivati i analizirati te koordinirati eventualne daljnje mjere. Usto je potrebno osnažiti suradnju s drugim tijelima uključenima u borbu protiv prijevara u području PDV-a na razini Unije, a posebno razmjenom ciljanih informacija s Europolom i Europskim uredom za borbu protiv prijevara. Stoga bi službenici za vezu za Eurofisc trebali moći spontano ili na zahtjev dijeliti informacije i obavještajne podatke s Europolom i Europskim uredom za borbu protiv prijevara. To bi službenicima za vezu za Eurofisc omogućilo primanje informacija i obavještajnih podataka od Europola i Europskog ureda za borbu protiv prijevara kako bi mogli utvrditi stvarne počinitelje prijevara u području PDV-a.
(13)   Potrebno je pojasniti i osnažiti upravljanje, zadaće i funkcioniranje Eurofisca radi suzbijanja najtežih sustavnih prekograničnih prijevara. Službenici za vezu za Eurofisc trebali bi moći brzo pristupati svim potrebnim informacijama, razmjenjivati ih, obrađivati i analizirati te koordinirati eventualne daljnje mjere. Usto je potrebno osnažiti suradnju s drugim tijelima uključenima u borbu protiv prijevara u području PDV-a na razini Unije, a posebno razmjenom ciljanih informacija s Europolom i Europskim uredom za borbu protiv prijevara. Stoga bi službenici za vezu za Eurofisc trebali spontano ili na zahtjev dijeliti informacije i obavještajne podatke s Europolom i Europskim uredom za borbu protiv prijevara, a kada je riječ o sudjelujućim državama članicama, s Uredom europskog javnog tužitelja, posebno ako postoji sumnja na prijevaru u području PDV-a iznad određenog iznosa. To bi službenicima za vezu za Eurofisc omogućilo primanje informacija i obavještajnih podataka od Europola i Europskog ureda za borbu protiv prijevara kako bi mogli utvrditi stvarne počinitelje prijevara u području PDV-a.
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 15.
(15)   Organiziranjem prosljeđivanja zahtjeva za povrat PDV-a u skladu s člankom 5. Direktive Vijeća 2008/9/EZ35 pruža se prilika za smanjivanje opterećenja nadležnih tijela pri ubiranju duga PDV-a u državi članici poslovnog nastana.
(15)   Organiziranjem prosljeđivanja zahtjeva za povrat PDV-a u skladu s člankom 5. Direktive Vijeća 2008/9/EZ35 pruža se prilika za smanjivanje administrativnog opterećenja nadležnih tijela pri naplati neplaćenih poreznih obveza u državi članici poslovnog nastana.
__________________
__________________
35 Direktiva Vijeća 2008/9/EZ od 12. veljače 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za povrat poreza na dodanu vrijednost, predviđenih u Direktivi 2006/112/EZ, poreznim obveznicima koji nemaju poslovni nastan u državi članici povrata, već u drugoj državi članici (SL L 44, 20.2.2008., str. 23.).
35 Direktiva Vijeća 2008/9/EZ od 12. veljače 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za povrat poreza na dodanu vrijednost, predviđenih u Direktivi 2006/112/EZ, poreznim obveznicima koji nemaju poslovni nastan u državi članici povrata, već u drugoj državi članici (SL L 44, 20.2.2008., str. 23.).
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.
(16)   Kako bi se financijski interesi Unije zaštitili od teških prekograničnih prijevara u području PDV-a, države članice koje sudjeluju u Uredu europskog javnog tužitelja trebale bi tom uredu, uključujući posredovanjem službenika za vezu za Eurofisc, dostavljati informacije o najtežim kaznenim djelima u području PDV-a kako je opisano u članku 2. stavku 2. Direktive (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća36.
(16)   Kako bi se financijski interesi Unije zaštitili od teških prekograničnih prijevara u području PDV-a, države članice koje sudjeluju u Uredu europskog javnog tužitelja trebale bi tom uredu, uključujući posredovanjem službenika za vezu za Eurofisc, pravovremeno dostavljati informacije o najtežim kaznenim djelima u području PDV-a kako je opisano u članku 2. stavku 2. Direktive (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća36.
__________________
__________________
36 Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).
36 Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 18.
(18)   Komisija smije imati pristup informacijama koje su dostavljene ili prikupljene na temelju Uredbe (EU) br. 904/2010 samo u mjeri u kojoj je to nužno za nadzor, održavanje i razvoj elektroničkih sustava kojima upravlja Komisija i koje države članice upotrebljavaju za potrebe ove Uredbe.
(18)   Komisija bi trebala imati pristup informacijama koje su dostavljene ili prikupljene na temelju Uredbe (EU) br. 904/2010 u mjeri u kojoj je to nužno za nadzor, održavanje i razvoj elektroničkih sustava kojima upravlja Komisija i koje države članice upotrebljavaju za potrebe ove Uredbe, i za jamčenje ispravne provedbe ove Uredbe. Osim toga, Komisija bi trebala imati mogućnost posjeta državama članicama radi ocjene njihovih postupaka za administrativnu suradnju.
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.
(19)   Za potrebe ove Uredbe primjereno je razmotriti ograničenja pojedinih prava i obveza utvrđenih Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća37 kako bi se zaštitili interesi navedeni u članku 23. stavku 1. točki (e) te Uredbe. Takva su ograničenja potrebna i proporcionalna imajući u vidu mogući gubitak prihoda za države članice i presudnu važnost ostvarivanja raspoloživosti informacija za djelotvornu borbu protiv prijevara.
(19)   Za potrebe ove Uredbe primjereno je razmotriti ograničenja pojedinih prava i obveza utvrđenih Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća37 kako bi se zaštitili interesi navedeni u članku 23. stavku 1. točki (e) te Uredbe. Takva su ograničenja potrebna i proporcionalna imajući u vidu mogući gubitak prihoda za države članice i presudnu važnost ostvarivanja raspoloživosti informacija za djelotvornu borbu protiv prijevara. Ipak, ta ograničenja ne smiju prekoračiti ono što je apsolutno nužno za ostvarivanje tog cilja te moraju zadovoljavati visoke standarde propisane člankom 52. stavkom 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima. Osim toga, svi budući provedbeni akti doneseni sukladno ovoj Uredbi moraju ispunjavati zahtjeve u pogledu zaštite podataka utvrđene u Uredbi (EU) 2016/679 i Uredbi (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća.37a
__________________
__________________
37 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).
37 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).
37a Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 20.a (nova)
(20a)  S obzirom na mali broj država članica koje objavljuju procjene gubitka PDV-a zbog prijevara unutar Zajednice, usporedivi podaci o prijevarama unutar Zajednice u području PDV-a doprinijeli bi bolje usmjerenoj suradnju između država članica. Stoga bi Komisija trebala izraditi zajednički statistički pristup zajedno s državama članicama radi kvantificiranja i analize prijevara u području PDV-a.
Amandman 42
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – podstavak 1. – točka b
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 7 — stavak 4
4.  Zahtjev naveden u stavku 1. može sadržavati obrazložen zahtjev za posebnu istražnu radnju. Tijelo koje prima zahtjev provodi istražnu radnju u koordinaciji s tijelom koje podnosi zahtjev. Mogu se upotrijebiti alati i postupci iz članaka od 28. do 30. ove Uredbe. Ako tijelo koje prima zahtjev smatra da istražna radnja nije potrebna, ono odmah obavješćuje tijelo koje podnosi zahtjev o razlozima takvog stajališta.
4.  Ako nadležno tijelo države članice smatra da je potrebna istražna radnja, ono mora podnijeti propisno obrazložen zahtjev. Tijelo koje prima zahtjev ne smije odbiti provesti tu istražnu radnju i, ako su informacije već dostupne, mora ih prije zaprimanja zahtjeva dostaviti tijelima koja podnose zahtjev. Države članice osiguravaju uspostavljanje aranžmana između tih tijela koja podnose zahtjev i tijela koje prima zahtjev u skladu s kojima službenici koje je ovlastilo tijelo koje podnosi zahtjev sudjeluju u istražnim radnjama koje se provode na državnom području države članice koja prima zahtjev u cilju prikupljanja informacija iz drugog podstavka. Takve istražne radnje zajednički obavljaju službenici tijela koja podnose zahtjev i tijela koje prima zahtjev u duhu suradnje i produktivnosti. Službenici tijela koje podnosi zahtjev imaju pristup istim informacijama, dokumentima i prostorima te, ako je to u skladu s pravom države članice koja prima zahtjev, moraju imati mogućnost izravnog ispitivanja fizičkih osoba u svrhu otkrivanja i suzbijanja prekograničnih prijevara u području PDV-a, koje su trenutačno uzrok smanjenja poreznih osnovica država članica.
Ne dovodeći u pitanje prvi podstavak, provedba istražne radnje u vezi s iznosima koje je prijavio porezni obveznik s poslovnim nastanom u državi članici tijela koje prima zahtjev te koji su oporezivi u državi članici tijela koje podnosi zahtjev, može biti odbijeno samo na temelju sljedećeg:
(a)  razloga predviđenih u članku 54. stavku 1. koje ocjenjuje tijelo koje prima zahtjev u skladu s izjavom o najboljim praksama u pogledu međudjelovanja ovog stavka i članka 54. stavka 1., a koje treba donijeti u skladu s postupkom predviđenim u članku 58. stavku 2.;
(b)  razloga predviđenih u članku 54. stavcima 2., 3. i 4.;
(c)  na temelju činjenice da je tijelo koje prima zahtjev već dostavilo tijelu koje podnosi zahtjev informacije o istom poreznom obvezniku dobivene tijekom istražne radnje provedene prije manje od dvije godine.
Ako tijelo koje prima zahtjev odbija istražnu radnju navedenu u drugom podstavku zbog razloga određenih u točkama (a) ili (b), ono neovisno o tome dostavlja tijelu koje podnosi zahtjev datume i vrijednosti svih relevantnih isporuka koje je obavio porezni obveznik tijekom prethodne dvije godine u državi članici tijela koje podnosi zahtjev.
Tijelo koje prima zahtjev ne smije odbiti provesti tu istražnu radnju ako nadležna tijela iz barem dvije države članice smatraju da je istražna radnja potrebna. Države članice osiguravaju uspostavljanje aranžmana između tih tijela koja podnose zahtjev i tijela koje prima zahtjev u skladu s kojima službenici koje je ovlastilo tijelo koje podnosi zahtjev sudjeluju u istražnim radnjama koje se provode na državnom području države članice koja prima zahtjev u cilju prikupljanja informacija iz drugog podstavka. Takve istražne radnje zajednički obavljaju službenici tijela koja podnose zahtjev i tijela koje prima zahtjev. Službenici tijela koja podnose zahtjev imaju ovlasti inspekcije istovjetne ovlastima prenesenima na službenike tijela koje prima zahtjev. Službenici tijela koje podnosi zahtjev imaju pristup istim prostorima i dokumentima kao i službenici tijela koje prima zahtjev, no isključivo u svrhu provođenja istražne radnje.
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.a (nova)
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 12.a (novi)
(1a)  Umeće se sljedeći članak:
„Članak 12.a
Sve države članice provode niz operativnih ciljeva za smanjenje postotka kasnih odgovora i poboljšanje kvalitete zahtjeva za informacije te obavješćuju Komisiju o svojim ciljevima.”;
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 13. – stavak 3.
3.   Informacije se prosljeđuju na standardnim obrascima ili drugim sredstvima koje pojedinačna nadležna tijela smatraju prikladnima. Komisija provedbenim aktima utvrđuje standardne obrasce. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 58. stavka 2.;
3.   Informacije se prosljeđuju u obliku standardnih obrazaca ili drugih sredstava koje pojedinačna nadležna tijela smatraju prikladnima. Komisija standardne obrasce donosi provedbenim aktima. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 58. stavka 2.
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.a (nova)
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 14. – stavak 1. – podstavak 2.
(2a)  U članku 14. stavku 1. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:
Država članica može biti suzdržana od sudjelovanja u automatskoj razmjeni informacija s obzirom na jednu ili više kategorija kada bi prikupljanje informacija za takvu razmjenu zahtijevalo uvođenje novih obveza obveznicima PDV-a ili bi nametnulo nerazmjerno administrativno opterećenje za državu članicu.
Država članica može biti suzdržana od sudjelovanja u automatskoj razmjeni informacija s obzirom na jednu ili više kategorija kada bi prikupljanje informacija za takvu razmjenu zahtijevalo uvođenje nerazmjernih obveza obveznicima PDV-a ili bi nametnulo nerazmjerno administrativno opterećenje za državu članicu.”;
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3. − točka a
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 17. – stavak 1. – točka e
(e)   informacije o statusu ovjerenog poreznog obveznika u skladu s člankom 13.a Direktive 2006/112/EZ, kao i datum kada je taj status odobren, odbijen ili oduzet.
(e)   informacije o statusu ovjerenog poreznog obveznika u skladu s člankom 13.a Direktive 2006/112/EZ, kao i datum kada je taj status odobren, odbijen ili oduzet.;
Amandman 17
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka b
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 17. – stavak 1. – točka f
„(f) informacije koje prikuplja u skladu s člankom 143. stavkom 2. točkama (a) i (b) Direktive 2006/112/EZ, kao i zemlju podrijetla, zemlju odredišta, tarifnu oznaku, valutu, ukupni iznos, valutni tečaj, cijenu pojedinačnih stavki i neto težinu.”;
„(f) informacije koje prikuplja u skladu s člankom 143. stavkom 2. točkama (a) i (b) Direktive 2006/112/EZ, kao i zemlju podrijetla, identifikacijske podatke izvoznika, zemlju odredišta, tarifnu oznaku, valutu, ukupni iznos, valutni tečaj, cijenu stavke i neto težinu.”;
Amandman 18
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka e
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 17. – stavak 3.
3.   Komisija provedbenim aktima utvrđuje točne kategorije informacija iz stavka 1. točke (f) ovog članka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 58. stavka 2.”;
3.   Komisija provedbenim aktima utvrđuje posebne kategorije koje se sastoje od standardnih obrazaca, predložaka i postupaka za pružanje informacija iz stavka 1. točke (f) ovog članka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 58. stavka 2.”;
Amandman 19
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka a
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 21. – stavak 1.a
1a.   Svaka država članica svojim službenicima koji provjeravaju zahtjeve iz članka 143. stavka 2. Direktive 2006/112/EZ odobrava pristup informacijama iz članka 17. stavka 1. točaka (b) i (c) ove Uredbe za koje su druge države članice odobrile automatski pristup.;
1a.   Svaka država članica svojim službenicima koji provjeravaju zahtjeve iz članka 143. stavka 2. Direktive 2006/112/EZ odobrava pristup informacijama iz članka 17. stavka 1. točaka (b) i (c) ove Uredbe, uključujući pristup registru u kojemu se navode ovjereni porezni obveznici, za koje su druge države članice odobrile automatski pristup.;
Amandman 20
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka b – podtočka i.
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 21. – stavak 2. – točka e – podtočka i.
i.   pristup je povezan s istragom u kojoj se sumnja na prijevaru ili s istragom radi otkrivanja ili utvrđivanja počinitelja prijevare;
i.   pristup je povezan s istragom u kojoj se sumnja na prijevaru ili s istragom radi otkrivanja ili utvrđivanja počinitelja prijevare i ozbiljne povrede dužnosti;
Amandman 21
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka b – podtočka i.
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 21. – stavak 2. – točka e – podtočka ii.
ii.   pristup se omogućuje posredovanjem službenika za vezu za Eurofisc, kako je navedeno u članku 36. stavku 1., koji posjeduje osobnu korisničku identifikaciju za elektroničke sustave kojima se omogućuje pristup tim informacijama.”;
ii.   pristup se omogućuje posredovanjem službenika za vezu za Eurofisc, kako je navedeno u članku 36. stavku 1., koji posjeduje osobnu korisničku identifikaciju za elektroničke sustave kojima se omogućuje pristup tim informacijama i registru ovjerenih poreznih obveznika;
Amandman 22
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka c
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 21. – stavak 2.a – podstavak 1. – uvodni dio
Uzimajući u obzir informacije navedene u članku 17. stavku 1. točki (f), barem sljedeći podaci moraju biti dostupni:
Uzimajući u obzir informacije navedene u članku 17. stavku 1. točki (f), barem sljedeće informacije moraju biti dostupne:
Amandman 23
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka c
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 21. – stavak 2.a – podstavak 1. – točka a
(a)   PDV identifikacijski brojevi koje izdaje država članica koja prima informacije;
(a)   PDV identifikacijski brojevi koje izdaje država članica koja prima informacije i registar ovjerenih poreznih obveznika;
Amandman 24
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka c
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 21. – stavak 2.a – podstavak 1. – točka c
(c)   zemlja podrijetla, zemlja odredišta, tarifna oznaka, valuta, ukupni iznos, valutni tečaj, cijene pojedinačnih stavki i neto težina uvezene robe, nakon čega slijedi isporuka robe unutar Zajednice koju svaka osoba iz točke (b) obavlja za svaku osobu koja posjeduje PDV identifikacijski broj iz točke (a);
(c)   zemlja podrijetla, zemlja odredišta, tarifna oznaka, valuta, ukupni iznos, valutni tečaj, cijena stavke i neto težina uvezene robe, nakon čega slijedi isporuka robe unutar Zajednice koju svaka osoba iz točke (b) obavlja za svaku osobu koja posjeduje PDV identifikacijski broj iz točke (a);
Amandman 25
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka c
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 21. – stavak 2.a – podstavak 1. – točka d – uvodni dio
(d)   zemlja podrijetla, zemlja odredišta, tarifna oznaka, valuta, ukupni iznos, valutni tečaj, cijene pojedinačnih stavki i neto težina uvezene robe, nakon čega slijedi isporuka robe unutar Zajednice koju svaka osoba iz točke (b) obavlja za svaku osobu koja posjeduje PDV identifikacijski broj koji je izdala druga država članica uz sljedeće uvjete:
(d)   zemlja podrijetla, zemlja odredišta, tarifna oznaka, valuta, ukupni iznos, valutni tečaj, cijena stavke i neto težina uvezene robe, nakon čega slijedi isporuka robe unutar Zajednice koju svaka osoba iz točke (b) obavlja za svaku osobu koja posjeduje PDV identifikacijski broj koji je izdala druga država članica uz sljedeće uvjete:
Amandman 26
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka c
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 21. – stavak 2.a – podstavak 1. – točka d – podtočka i.
i.   pristup je povezan s istragom u kojoj se sumnja na prijevaru ili s istragom radi otkrivanja ili utvrđivanja počinitelja prijevare;
i.   pristup je povezan s istragom u kojoj se sumnja na prijevaru ili s istragom radi otkrivanja ili utvrđivanja počinitelja prijevare i ozbiljne povrede dužnosti;
Amandman 27
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 5.
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 21.a – stavak 2. – podstavak 1. – točka i.
i.   pristup je povezan s istragom u kojoj se sumnja na prijevaru ili s istragom radi otkrivanja ili utvrđivanja počinitelja prijevare;
i.   pristup je povezan s istragom u kojoj se sumnja na prijevaru ili s istragom radi otkrivanja ili utvrđivanja počinitelja prijevare i ozbiljne povrede dužnosti;
Amandman 28
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 8. − podtočka a
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 28. – stavak 2.a
„2.a Na temelju sporazuma tijela koje podnosi zahtjev i tijela koje prima zahtjev i u skladu s aranžmanima koje utvrđuje tijelo koje prima zahtjev, službenici koje je ovlastilo tijelo koje podnosi zahtjev mogu, u cilju prikupljanja i razmjene informacija navedenih u članku 1., sudjelovati u istražnim radnjama koje se provode na državnom području države članice koja prima zahtjev. Takve istražne radnje zajednički obavljaju službenici tijela koje podnosi zahtjev i tijela koje prima zahtjev. Službenici tijela koje podnosi zahtjev imaju ovlasti inspekcije istovjetne ovlastima prenesenima na službenike tijela koje prima zahtjev. Službenici tijela koje podnosi zahtjev imaju pristup istim prostorima i dokumentima kao i službenici tijela koje prima zahtjev, no isključivo u svrhu provođenja istražne radnje. Na temelju sporazuma tijela koje podnosi zahtjev i tijela koje prima zahtjev i u skladu s aranžmanima koje utvrđuje tijelo koje prima zahtjev, službenici obaju tijela mogu sastaviti zajedničko izvješće o reviziji.”;
„2.a Na temelju sporazuma tijela koje podnosi zahtjev i tijela koje prima zahtjev i u skladu s aranžmanima koje utvrđuje tijelo koje prima zahtjev, službenici koje je ovlastilo tijelo koje podnosi zahtjev mogu, u cilju prikupljanja i razmjene informacija navedenih u članku 1., sudjelovati u istražnim radnjama koje se provode na državnom području države članice koja prima zahtjev. Takve istražne radnje zajednički provode službenici tijela koje podnosi zahtjev i tijela koje prima zahtjev pridržavajući se administrativnih praksi tih tijela i nacionalnog prava države članice tijela koje prima zahtjev s ciljem suzbijanja prekograničnih prijevara u području PDV-a. Službenici tijela koje podnosi zahtjev imaju pristup istim prostorima i dokumentima kao i službenici tijela koje prima zahtjev, no isključivo u svrhu provođenja istražne radnje. Na temelju sporazuma tijela koje podnosi zahtjev i tijela koje prima zahtjev i u skladu s aranžmanima koje utvrđuje tijelo koje prima zahtjev, tijela koja sudjeluju u istražnim radnjama mogu sastaviti zajedničko izvješće o reviziji.”;
Amandman 29
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 11. − podtočka a
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 33. – stavak 1.
1.   Kako bi se potaknula i olakšala multilateralna suradnja u borbi protiv prijevara u području PDV-a, ovim se poglavljem utvrđuje mreža za brzu razmjenu, obradu i analizu ciljanih informacija među državama članicama i za koordinaciju eventualnih daljnjih mjera (‚Eurofisc’).”;
1.   Kako bi se potaknula i olakšala multilateralna suradnja u borbi protiv prijevara u području PDV-a, ovim se poglavljem utvrđuje mreža za brzu razmjenu, obradu i analizu ciljanih informacija o prekograničnim prijevarama među državama članicama i za koordinaciju eventualnih daljnjih mjera (‚Eurofisc’).”;
Amandman 30
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 11. – podtočka b – podtočka i.
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 33. – stavak 2. – točka b
(b)   provode i koordiniraju brzu multilateralnu razmjenu ciljanih informacija te njihovu zajedničku obradu i analizu u područjima u kojima djeluje Eurofisc (‚područja rada Eurofisc-a’);
(b)   provode i koordiniraju brzu multilateralnu razmjenu ciljanih informacija o prekograničnim prijevarama te njihovu zajedničku obradu i analizu u područjima u kojima djeluje Eurofisc (‚područja rada Eurofisca’);
Amandman 31
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 11. – podtočka b – podtočka i.
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 33. – stavak 2. – točka d
(d)   koordinira istražne radnje sudjelujućih država članica u pogledu osumnjičenika ili počinitelja prijevara koje su utvrdili službenici za vezu za Eurofisc, kako je utvrđeno u članku 36. stavku 1.”;
(d)   koordinira istražne radnje sudjelujućih država članica u pogledu prijevara koje su utvrdili službenici za vezu za Eurofisc, kako je utvrđeno u članku 36. stavku 1.”;
Amandman 32
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 12.
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 34. – stavak 2.
2.   Države članice koje su odabrale sudjelovati u području rada Eurofisc-a aktivno sudjeluju u multilateralnoj razmjeni i zajedničkoj obradi i analizi ciljanih informacija među sudjelujućim državama članicama, kao i u koordiniranju eventualnih daljnjih mjera.”;
2.   Države članice koje su odabrale sudjelovati u području rada Eurofisca aktivno sudjeluju u multilateralnoj razmjeni i zajedničkoj obradi i analizi ciljanih informacija o prekograničnim prijevarama među sudjelujućim državama članicama, kao i u koordiniranju eventualnih daljnjih mjera.”;
Amandman 33
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 13.
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 35. – stavak 1.
Komisija osigurava tehničku i logističku potporu za Eurofisc. Komisija nema pristup informacijama navedenima u članku 1. koje se razmjenjuju putem Eurofisc-a, osim u okolnostima predviđenima u članku 55. stavku 2.;
Komisija osigurava potrebnu tehničku i logističku potporu za Eurofisc. Komisija ima pristup informacijama navedenima u članku 1. koje se razmjenjuju putem Eurofisca u okolnostima predviđenima u članku 55. stavku 2.;
Amandman 34
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 14. – podtočka c
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 36. – stavak 3.
3.   Koordinatori za područje rada Eurofisc-a mogu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev proslijediti određene prikupljene i obrađene informacije Europolu i Europskom uredu za borbu protiv prijevara („OLAF”), kako je dogovoreno među sudionicima u području rada.
3.   Koordinatori za područje rada Eurofisca mogu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev proslijediti relevantne informacije o najtežim prekograničnim kaznenim djelima u području PDV-a Europolu i Europskom uredu za borbu protiv prijevara („OLAF”), kako je dogovoreno među sudionicima u području rada.
Amandman 35
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 14. – podtočka c
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 36. – stavak 4.
4.   Koordinatori za područje rada Eurofisc-a ostalim sudjelujućim službenicima za vezu za Eurofisc stavljaju na raspolaganje informacije primljene od Europola ili OLAF-a; te se informacije razmjenjuju elektroničkim putem.
4.   Koordinatori za područje rada Eurofisca mogu zatražiti relevantne informacije od Europola i OLAF-a. Koordinatori za područje rada Eurofisca ostalim sudjelujućim službenicima za vezu za Eurofisc stavljaju na raspolaganje informacije primljene od Europola ili OLAF-a; te se informacije razmjenjuju elektronički.
.
Amandman 36
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 16.
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 48. – stavak 1. – podstavak 2.
„Ako država članica poslovnog nastana uvidi da porezni obveznik koji podnosi zahtjev za povrat PDV-a na temelju članka 5. Direktive 2008/9/EZ ima neosporen dug PDV-a u toj državi članici poslovnog nastana, ta država može obavijestiti državu članicu povrata o tom dugu kako bi država članica povrata od poreznog obveznika zatražila pristanak na izravan prijenos povrata PDV-a državi članici poslovnog nastana radi naplate tog duga PDV-a. Ako porezni obveznik pristane na taj prijenos, država članica povrata u ime poreznog obveznika prenosi taj iznos državi članici poslovnog nastana u mjeri u kojoj je to potrebno za prebijanje neplaćenog duga PDV-a. Država članica poslovnog nastana u roku od 15 dana od primitka prijenosa iz države članice povrata obavješćuje poreznog obveznika o tome je li preneseni iznos dovoljan za potpuno ili djelomično prebijanje duga PDV-a.
„Ako država članica poslovnog nastana uvidi da porezni obveznik koji podnosi zahtjev za povrat PDV-a na temelju članka 5. Direktive 2008/9/EZ ima neosporen dug PDV-a u toj državi članici poslovnog nastana, ta država obavještava državu članicu povrata o tom dugu kako bi država članica povrata od poreznog obveznika zatražila pristanak na izravan prijenos povrata PDV-a državi članici poslovnog nastana radi naplate tog duga PDV-a. Ako porezni obveznik pristane na taj prijenos, država članica povrata u ime poreznog obveznika prenosi taj iznos državi članici poslovnog nastana u mjeri u kojoj je to potrebno za prebijanje neplaćenog duga PDV-a. Država članica poslovnog nastana u roku od 10 radnih dana od primitka prijenosa iz države članice povrata obavješćuje poreznog obveznika o tome je li preneseni iznos dovoljan za potpuno ili djelomično prebijanje duga PDV-a.
Amandman 37
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 18.
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 49. – stavak 2.a – podstavak 2.
Države članice mogu dostaviti Europskom uredu za borbu protiv prijevara sve raspoložive informacije o kaznenim djelima protiv zajedničkog sustava PDV-a kako bi tom uredu omogućile razmatranje odgovarajućih mjera u skladu s njegovim zadaćama.”;
Ne dovodeći u pitanje članak 36. stavak 3., države članice mogu dostaviti Europskom uredu za borbu protiv prijevara sve raspoložive informacije o kaznenim djelima protiv zajedničkog sustava PDV-a kako bi tom uredu omogućile razmatranje odgovarajućih mjera u skladu s njegovim zadaćama.
Amandman 38
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 18.a (nova)
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 49.a (novi)
(18a)  Umeće se sljedeći članak:
„Članak 49.a
Države članice i Komisija uspostavljaju zajednički sustav za prikupljanje statističkih podataka o prijevarama unutar Zajednice u području PDV-a i objavljuju nacionalne procjene gubitka PDV-a zbog prijevara kao i procjene za Uniju u cjelini. Komisija provedbenim aktima utvrđuje praktične aranžmane za takav statistički sustav. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 58. stavka 2.”.
Amandman 39
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 18.b (nova)
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 50. – stavak 1.a (novi)
(18b)  U članku 50. umeće se sljedeći stavak:
„1a. Kada država članica trećoj zemlji pruža opsežnije informacije od onih predviđenih u skladu s poglavljima II. i III. ove Uredbe, ta država članica ne može odbiti pružiti tu informaciju bilo kojoj drugoj državi članici koja traži suradnju ili kojoj je u interesu da dobije te podatke.”
Amandman 40
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 19. − podtočka a
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 55. – stavak 2.
2.   Osobe koje je za to ovlastio Komisijin Ured za sigurnosnu akreditaciju mogu imati pristup ovim informacijama samo ako je to potrebno za nadzor, održavanje i razvoj elektroničkih sustava kojima upravlja Komisija i koje države članice upotrebljavaju za provedbu ove Uredbe.”.
2.   Osobe koje je za to ovlastio Komisijin Ured za sigurnosnu akreditaciju moraju imati pristup ovim informacijama ako je to potrebno za nadzor, održavanje i razvoj elektroničkih sustava kojima upravlja Komisija i koje države članice upotrebljavaju za provedbu ove Uredbe te kako bi se zajamčila ispravna provedba ove Uredbe.
Amandman 41
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 19. − podtočka b
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 55. – stavak 5.
5.   Sva pohrana ili razmjena informacija navedena u ovoj Uredbi podliježe odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća(*). Međutim, države članice u svrhu pravilne primjene ove Uredbe ograničuju područje primjene obveza i prava iz članka 5., članaka od 12. do 22. i članka 34. Uredbe (EU) 2016/679 u mjeri potrebnoj za zaštitu interesa navedenih u članku 23. stavku 1. točki (e) te Uredbe. Sva obrada i razmjena informacija navedena u ovoj Uredbi provodi se isključivo za svrhe navedene u članku 1. stavku 1. ove Uredbe i trajanje je pohrane tih informacija ograničeno u mjeri koja je nužna za ispunjavanje tih svrha.”;
5.   Sva pohrana, obrada ili razmjena informacija navedena u ovoj Uredbi podliježe odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća(*). Međutim, države članice u svrhu pravilne primjene ove Uredbe ograničuju područje primjene obveza i prava iz članka 5., članaka od 12. do 22. i članka 34. Uredbe (EU) 2016/679 u mjeri potrebnoj za zaštitu interesa navedenih u članku 23. stavku 1. točki (e) te Uredbe. Sva obrada i razmjena informacija navedena u ovoj Uredbi odobrava se isključivo za svrhe navedene u članku 1. stavku 1. ove Uredbe i trajanje je pohrane tih informacija ograničeno u mjeri koja je nužna za ispunjavanje tih svrha.”
Posljednje ažuriranje: 7. studenog 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti