Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/0248(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0215/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0215/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 03/07/2018 - 11.10

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0278

Elfogadott szövegek
PDF 199kWORD 58k
2018. július 3., Kedd - Strasbourg
A hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködés megerősítésére irányuló intézkedések *
P8_TA(2018)0278A8-0215/2018

Az Európai Parlament 2018. július 3-i jogalkotási állásfoglalása a 904/2010/EU rendeletnek a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködés megerősítésére irányuló intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról (COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0706),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0441/2017),

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0215/2018),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikkének (2) bekezdésének megfelelően;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak valamint a nemzeti parlamenteknek.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)
(1a)  A héacsalás gyakran összekapcsolódik a szervezett bűnözéssel és valószínűleg nagyon kisszámú szervezett hálózat felelős több milliárd eurós összegű csalásokért a határokon átnyúló héacsalás terén, ezzel nem csupán a tagállamok adóbevételeit érintve, de kedvezőtlen hatást gyakorolva az Unió saját forrásaira is. A tagállamoknak ezért közös felelőssége az összes tagállam héabevételeinek védelme.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  A héacsalások elleni küzdelem céljából gyakran közigazgatási vizsgálatot kell lefolytatni, különösen akkor, ha az adóalany nem abban a tagállamban telepedett le, ahol az adót meg kell fizetni. A héaszabályok megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében, továbbá hogy elkerülhető legyen az adóhatóságok és vállalkozások munkafeladatainak és adminisztratív terheinek megkettőzése, ha legalább két tagállam úgy ítéli meg, hogy közigazgatási vizsgálatot kell elrendelni egy nem a területükön letelepedett, de ott adózó adóalany által bevallott összegek kapcsán, az adóalany letelepedésének helye szerinti tagállamnak kell elvégeznie a vizsgálatot, a megkereső tagállamnak pedig az abban való aktív részvétel útján támogatnia kell a letelepedés helye szerinti tagállamot.
(2)  A héacsalások elleni küzdelem céljából gyakran közigazgatási vizsgálatot kell lefolytatni, különösen akkor, ha az adóalany nem abban a tagállamban telepedett le, ahol az adót meg kell fizetni. A héaszabályok megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében, továbbá az adóhatóságok és vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése érdekében közigazgatási vizsgálatot kell végezni egy nem a területükön letelepedett, de ott adózó adóalany által bevallott összegek kapcsán. Az adóalany letelepedésének helye szerinti tagállamnak kell elvégeznie a vizsgálatot, a megkereső tagállam(ok)nak pedig az abban való aktív részvétel útján támogatnia kell a letelepedés helye szerinti tagállamot.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
(11)  A határokon átnyúló ügyletekre kivetett héa hatékony és eredményes ellenőrzésének biztosítása céljából a 904/2010/EU rendelet előírja a tisztviselők jelenlétét más tagállamok közigazgatási hivatalaiban és a más tagállamokban végzett közigazgatási vizsgálatok során. Az adóhatóságok határokon átnyúló termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás ellenőrzésére vonatkozó kapacitásainak megerősítése érdekében közös ellenőrzéseket kell bevezetni, amelyek keretében két vagy több tagállam tisztviselői egyetlen ellenőrző csoportot alkothatnak, és tevőlegesen részt vehetnek a közös közigazgatási vizsgálatban.
(11)  A határokon átnyúló ügyletekre kivetett héa hatékony és eredményes ellenőrzésének biztosítása céljából a 904/2010/EU rendelet előírja a tisztviselők jelenlétét más tagállamok közigazgatási hivatalaiban és a más tagállamokban végzett közigazgatási vizsgálatok során. Az adóhatóságok határokon átnyúló termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás ellenőrzésére vonatkozó kapacitásainak – technikai és emberi erőforrásaik növelése általi – megerősítése érdekében közös ellenőrzéseket kell bevezetni, amelyek keretében két vagy több tagállam tisztviselői egyetlen ellenőrző csoportot alkothatnak, és tevőlegesen részt vehetnek a közös közigazgatási vizsgálatban, az együttműködés és a termelékenység szellemében, valamint a tagállamok által elfogadott feltételek alapján, a határokon átnyúló, a tagállamok adóalapját erodáló héacsalás észlelése és megelőzése érdekében.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
(13)  A határokon átnyúló legsúlyosabb héacsalások elleni küzdelem érdekében pontosítani kell, illetve meg kell erősíteni az Eurofisc irányítását, feladatait és működését. Az Eurofisc-kapcsolattartók számára biztosítani kell, hogy gyorsan hozzáférhessenek minden szükséges információhoz, valamint kicserélhessék, feldolgozhassák és elemezhessék ezeket az információkat, majd összehangolják az esetleges nyomonkövetési intézkedéseket. Meg kell erősíteni az együttműködést a héacsalás elleni uniós szintű küzdelemben részt vevő más hatóságokkal is, elsősorban a célzott információknak az Europollal és az Európai Csalás Elleni Hivatallal való cseréje útján. Ezért az Eurofisc-kapcsolattartóknak képeseknek kell lenniük arra, hogy – önkéntes alapon vagy megkeresés alapján – megosszák az információkat és hírszerzési információkat az Europollal és az Európai Csalás Elleni Hivatallal. Így a héacsalások valódi elkövetőinek azonosítása céljából az Eurofisc-kapcsolattartók megkaphatnák az Europol és az Európai Csalás Elleni Hivatal birtokában lévő adatokat és hírszerzési információkat.
(13)  A határokon átnyúló legsúlyosabb héacsalások elleni küzdelem érdekében pontosítani kell, illetve meg kell erősíteni az Eurofisc irányítását, feladatait és működését. Az Eurofisc-kapcsolattartók számára biztosítani kell, hogy gyorsan hozzáférhessenek minden szükséges információhoz, valamint kicserélhessék, feldolgozhassák és elemezhessék ezeket az információkat, majd összehangolják az esetleges nyomonkövetési intézkedéseket. Meg kell erősíteni az együttműködést a héacsalás elleni uniós szintű küzdelemben részt vevő más hatóságokkal is, elsősorban a célzott információknak az Europollal és az Európai Csalás Elleni Hivatallal való cseréje útján. Ezért az Eurofisc-kapcsolattartóknak képeseknek kell lenniük arra, hogy – önkéntes alapon vagy megkeresés alapján – megosszák az információkat és hírszerzési információkat az Europollal és az Európai Csalás Elleni Hivatallal, illetve – a részt vevő tagállamok esetében – az Európai Ügyészséggel, különösen a bizonyos összeget meghaladó héacsalások gyanúja esetén. Így a héacsalások valódi elkövetőinek azonosítása céljából az Eurofisc-kapcsolattartók megkaphatnák az Europol és az Európai Csalás Elleni Hivatal birtokában lévő adatokat és hírszerzési információkat.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
(15)  A 2008/9/EK tanácsi irányelv35 5. cikke szerinti héa-visszatérítési kérelmek továbbításának megszervezése lehetőséget ad annak az adminisztratív tehernek a csökkentésére, amely a meg nem fizetett héatartozások letelepedés helye szerinti tagállamban történő behajtása kapcsán hárul az illetékes hatóságokra.
(15)  A 2008/9/EK tanácsi irányelv 5. cikke35 szerinti héa-visszatérítési kérelmek továbbításának megszervezése lehetőséget ad annak az adminisztratív tehernek a csökkentésére, amely a meg nem fizetett adókötelezettségeknek a letelepedés helye szerinti tagállamban történő behajtása kapcsán hárul az illetékes hatóságokra.
__________________
__________________
35 A Tanács 2008/9/EK irányelve (2008. február 12.) a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a 2006/112/EK irányelvben előírt hozzáadottérték-adóvisszatérítés részletes szabályainak megállapításáról (HL L 44., 2008.2.20., 23. o.).
35 A Tanács 2008/9/EK irányelve (2008. február 12.) a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a 2006/112/EK irányelvben előírt hozzáadottérték-adóvisszatérítés részletes szabályainak megállapításáról (HL L 44., 2008.2.20., 23. o.).
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
(16)  Az Unió pénzügyi érdekeinek a határokon átnyúló súlyos héacsalással szembeni védelme érdekében az Európai Ügyészségben részt vevő tagállamoknak közölniük kell ezzel a hivatallal – az Eurofisc-kapcsolattartón keresztül is – az (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv36 2. cikkének (2) bekezdésében említett, a héarendszer sérelmére elkövetett legsúlyosabb bűncselekményekre vonatkozó információkat.
(16)  Az Unió pénzügyi érdekeinek a határokon átnyúló súlyos héacsalással szembeni védelme érdekében az Európai Ügyészségben részt vevő tagállamoknak kellő időben közölniük kell ezzel a hivatallal – az Eurofisc-kapcsolattartón keresztül is – az (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv36 2. cikkének (2) bekezdésében említett, a héarendszer sérelmére elkövetett legsúlyosabb bűncselekményekre vonatkozó információkat.
__________________
__________________
36 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. o.).
36 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. o.).
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
(18)  A Bizottság a 904/2010/EU rendelet alapján közölt vagy gyűjtött információkhoz csak a Bizottság által üzemeltetett és a tagállamok által e rendelet végrehajtása céljából használt elektronikus rendszer gondozásához, karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges mértékben férhet hozzá.
(18)  A Bizottság a 904/2010/EU rendelet alapján közölt vagy gyűjtött információkhoz a Bizottság által üzemeltetett és a tagállamok által e rendelet végrehajtása céljából használt elektronikus rendszer gondozásához, karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges mértékben, valamint e rendelet megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében férhet hozzá. Ezen túlmenően a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy a tagállamokban tett látogatás során értékelje a közigazgatási együttműködés gyakorlati megvalósulását.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
(19)  E rendelet alkalmazásában helyénvaló megfontolni az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben37 foglalt egyes jogok és kötelezettségek korlátozását az említett rendelet 23. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett érdekek védelmében. Ezek a korlátozások szükségesek és arányosak, szem előtt tartva a tagállamok lehetséges bevételkiesését és azt, hogy a csalás elleni hatékony küzdelem szempontjából döntő jelentősége van az információk rendelkezésre bocsátásának.
(19)  E rendelet alkalmazásában helyénvaló megfontolni az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben37 foglalt egyes jogok és kötelezettségek korlátozását az említett rendelet 23. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett érdekek védelmében. Ezek a korlátozások szükségesek és arányosak, szem előtt tartva a tagállamok lehetséges bevételkiesését és azt, hogy a csalás elleni hatékony küzdelem szempontjából döntő jelentősége van az információk rendelkezésre bocsátásának. Az ilyen korlátozások azonban nem léphetik túl az e célkitűzés eléréséhez feltétlenül szükséges mértéket, és meg kell felelniük az Európai Unió Alapjogi Chartája 52. cikkének (1) bekezdése által előírt magas szintű normáknak. Továbbá e rendelet minden jövőbeni végrehajtási jogi aktusának meg kell felelnie az (EU) 2016/679 rendeletben és a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben37a meghatározott adatvédelmi követelményeknek.
__________________
__________________
37 Az Európai Parlament és a Tanács (2016. április 27.) (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).
37 Az Európai Parlament és a Tanács (2016. április 27.) (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).
37a Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)
(20a)  Tekintettel arra, hogy kevés tagállam tesz közzé becsléseket a Közösségen belüli csalások miatt keletkező héaveszteségekről, a Közösségen belüli héacsalásra vonatkozó összehasonlítható adatok rendelkezésre állása hozzájárulna a tagállamok közötti célzottabb együttműködéshez. Ezért a Bizottságnak a tagállamokkal együtt közös statisztikai megközelítést kell kialakítania a héacsalás számszerűsítése és elemzése érdekében.
Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
904/2010/EU rendelet
7 cikk – 4 bekezdés
(4)  Az (1) bekezdésben említett megkeresés tartalmazhat egyedi közigazgatási vizsgálat iránti indokolt megkeresést. A megkeresett hatóság a megkereső hatósággal koordinálva végzi el a közigazgatási vizsgálatot. Alkalmazhatók az e rendelet 28–30. cikkében említett eszközök és eljárások. Amennyiben a megkeresett hatóság a közigazgatási vizsgálatot szükségtelennek találja, ennek indokait haladéktalanul közli a megkereső hatósággal.
(4)  Amennyiben valamely tagállam illetékes hatósága úgy ítéli meg, hogy közigazgatási vizsgálatra van szükség, kellően indokolt kérést nyújt be. A megkeresett hatóság nem tagadhatja meg a szóban forgó vizsgálat elvégzését, és amennyiben az információ már rendelkezésre áll, a megkeresett hatóság haladéktalanul átadja azt a megkereső hatóságoknak bármilyen kérés beérkezése előtt. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a megkereső és a megkeresett hatóságok között megállapodás jöjjön létre, amelynek alapján a megkereső hatóság felhatalmazott tisztviselői a második albekezdésben említett információk összegyűjtése céljából részt vehetnek a megkeresett tagállam területén elvégzett közigazgatási vizsgálatokban. Ezt a közigazgatási vizsgálatot a megkereső és a megkeresett hatóságok tisztviselői közösen végzik el, az együttműködés és a produktivitás szellemében. A megkereső hatóság tisztviselői ugyanazokhoz az információkhoz és dokumentumokhoz férhetnek hozzá, és ugyanazokba a helyiségekbe léphetnek be, mint a megkeresett hatóság tisztviselői, és amennyiben a megkeresett tagállam törvényei arra módot adnak, lehetővé kell tenni számukra egyes személyek közvetlen kikérdezését, a tagállamok adóalapját erodáló határokon átnyúló héacsalás észlelése és megelőzése érdekében.
Az első albekezdés ellenére a megkeresett hatóság tagállamában letelepedett valamely adóalany által bevallott, a megkereső hatóság tagállamában adóköteles összegek vizsgálata csak a következő indokokkal tagadható meg:
a)  az 54. cikk (1) bekezdésében foglalt indokkal, amelyet a megkeresett hatóság az e bekezdés és az 54. cikk (1) bekezdése közötti kölcsönhatással kapcsolatos, az 58. cikk (2) cikkében előírt eljárás szerint elfogadandó legjobb gyakorlatok nyilatkozatával összhangban bírált el;
b)  az 54. cikk (2), (3) és (4) bekezdésében foglalt indokkal;
c)  azzal az indokkal, hogy a megkeresett hatóság a megkereső hatóság részére ugyanarról az adóalanyról már szolgáltatott két évnél nem régebben lefolytatott közigazgatási vizsgálatból származó információkat.
Amennyiben a megkeresett hatóság a második albekezdésben említett közigazgatási vizsgálat elvégzését az a) vagy b) pontban szereplő indokkal utasítja el, a megkereső hatóságot ennek ellenére is tájékoztatja az adóalany által a megelőző két év során a megkereső hatóság szerinti tagállamban nyújtott valamennyi vonatkozó szolgáltatás teljesítési időpontjáról és értékéről.
Amennyiben legalább két tagállam illetékes hatóságai úgy ítélik meg, hogy közigazgatási vizsgálatra van szükség, a megkeresett hatóság nem tagadhatja meg a vizsgálat elvégzését. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a megkereső és a megkeresett hatóságok között megállapodás jöjjön létre, amelynek alapján a megkereső hatóság felhatalmazott tisztviselői a második albekezdésben említett információk összegyűjtése céljából részt vehetnek a megkeresett tagállam területén elvégzett közigazgatási vizsgálatokban. Az ilyen közigazgatási vizsgálatokat a megkereső és a megkeresett hatóságok tisztviselői közösen végzik el. A megkereső hatóságok tisztviselői ugyanazokat az ellenőrzési jogköröket gyakorolják, mint a megkeresett hatóság tisztviselői. A megkereső hatóság tisztviselői – kizárólag a folyamatban lévő közigazgatási vizsgálat céljából – ugyanazokba a helyiségekbe léphetnek be, és ugyanazokhoz a dokumentumokhoz férhetnek hozzá, mint a megkeresett hatóság tisztviselői.
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
904/2010/EU rendelet
12 a cikk (új)
1a.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„12a. cikk
Valamennyi tagállam operatív célokat tűz ki a késedelmes válaszok százalékos arányának csökkentése, valamint a tájékoztatás iránti kérelmek minőségének növelése érdekében, és ezekről a célkitűzésekről tájékoztatják a Bizottságot.”;
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
904/2010/EU rendelet
13 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az információk továbbítására formanyomtatványok vagy az adott illetékes hatóság által megfelelőnek ítélt egyéb eszközök útján kerül sor. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja a formanyomtatványokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 58. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.
(3)  Az információk továbbítására formanyomtatványok vagy az adott illetékes hatóság által megfelelőnek ítélt egyéb eszközök felhasználásával kerül sor. A Bizottság a formanyomtatványokat végrehajtási jogi aktusok útján fogadja el. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 58. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.;
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
904/2010/EU rendelet
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
2a.  A 14. cikk (1) bekezdése második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„A tagállamok dönthetnek úgy, hogy egy vagy több információkategória vonatkozásában nem vesznek részt az automatikus információcserében, amennyiben az információcsere érdekében folytatandó adatgyűjtés ez a hozzáadottértékadó-köteles személyekre nézve új kötelezettségek előírását tenné szükségessé, vagy a tagállamra aránytalanul nagy adminisztratív terhet róna.”
„A tagállamok dönthetnek úgy, hogy egy vagy több információkategória vonatkozásában nem vesznek részt az automatikus információcserében, amennyiben az információcsere érdekében folytatandó adatgyűjtés ez a hozzáadottértékadó-köteles személyekre nézve aránytalan kötelezettségek előírását tenné szükségessé, vagy a tagállamra aránytalanul nagy adminisztratív terhet róna.”;
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
904/2010/EU rendelet
17 cikk – 1 bekezdés – e pont
e)  a 2006/112/EK irányelv 13a. cikke értelmében vett minősített adóalanyi státuszra vonatkozó információk, valamint a státusz odaítélésének, elutasításának vagy visszavonásának időpontja.
(A magyar változatot nem érinti.)
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
904/2010/EU rendelet
17 cikk – 1 bekezdés – f pont
„f) azok az információk, amelyeket a 2006/112/EK irányelv 143. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontja alapján gyűjt össze, valamint a származási ország, a rendeltetési ország, az árukód, a pénznem, a teljes összeg, az árfolyam, az egyes tételek ára, valamint a nettó tömeg.;
„f) azok az információk, amelyeket a 2006/112/EK irányelv 143. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontja alapján gyűjt össze, valamint a származási ország, az exportőr azonosító adatai, a rendeltetési ország, az árukód, a pénznem, a teljes összeg, az árfolyam, a tételek ára, valamint a nettó tömeg.”;
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – e pont
904/2010/EU rendelet
17 cikk – 3 bekezdés
(3)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza az e cikk (1) bekezdésének f) pontjában említett információk pontos kategóriáit. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 58. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.;
(3)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza az e cikk (1) bekezdésének f) pontjában említett információk nyújtásához szükséges formanyomtatványokon, sablonokban és eljárásokban szereplő konkrét kategóriákat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 58. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont
904/2010/EU rendelet
21 cikk – 1 a bekezdés
(1a)  Minden tagállam hozzáférést biztosít a 2006/112/EK irányelv 143. cikkének (2) bekezdésében előírt követelményeket ellenőrző tisztviselői számára az e rendelet 17. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjában említett információkhoz, amelyekhez a többi tagállam automatikus hozzáférést biztosít.;
(1a)  Minden tagállam hozzáférést biztosít a 2006/112/EK irányelv 143. cikkének (2) bekezdésében előírt követelményeket ellenőrző tisztviselői számára az e rendelet 17. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjában említett információkhoz, beleértve a minősített adóalanyok nyilvántartását, amelyekhez a többi tagállam automatikus hozzáférést biztosít.;
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont – i pont
904/2010/EU rendelet
21 cikk – 2 bekezdés – e pont – i pont
i.  a hozzáférés csalással kapcsolatos gyanú kivizsgálásához kapcsolódik, illetve a csalás elkövetőinek felderítésére vagy azonosítására szolgál;
i.  a hozzáférés csalással kapcsolatos gyanú kivizsgálásához kapcsolódik, illetve a csalás és a súlyos kötelességszegés elkövetőinek felderítésére vagy azonosítására szolgál;
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont – i pont
904/2010/EU rendelet
21 cikk – 2 bekezdés – e pont – ii pont
ii.  a hozzáférés a rendelet 36. cikkének (1) bekezdésében említettek szerinti Eurofisc-kapcsolattartó révén jön létre, aki az említett információkhoz való hozzáférést lehetővé tevő elektronikus rendszerben személyes felhasználói azonosítóval rendelkezik.;
ii.  a hozzáférés a rendelet 36. cikkének (1) bekezdésében említettek szerinti Eurofisc-kapcsolattartó révén jön létre, aki az említett információkhoz, valamint a minősített adóalanyok nyilvántartásához való hozzáférést lehetővé tevő elektronikus rendszerben személyes felhasználói azonosítóval rendelkezik,;
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c pont
904/2010/EU rendelet
21 cikk – 2 a bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
A 17. cikk (1) bekezdésének f) pontjában említett információk vonatkozásában legalább a következő adatoknak hozzáférhetőknek kell lenniük:
(A magyar változatot nem érinti.)
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c pont
904/2010/EU rendelet
21 cikk – 2 a bekezdés – 1 albekezdés – a pont
a)  az információt átvevő tagállam által kiadott héaazonosító számok;
a)  az információt átvevő tagállam által kiadott héaazonosító számok és a minősített adóalanyok nyilvántartása;
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c pont
904/2010/EU rendelet
21 cikk – 2 a bekezdés – 1 albekezdés – c pont
c)  a származási ország, a rendeltetési ország, az árukód, a pénznem, a teljes összeg, az árfolyam, az egyes tételek ára és a nettó tömeg azon árubehozatal tekintetében, amelyet a b) pontban említett egyes személyek által az a) pontban említett héaazonosító számmal rendelkező egyes személyek részére történő Közösségen belüli termékértékesítés követ;
c)  a származási ország, a rendeltetési ország, az árukód, a pénznem, a teljes összeg, az árfolyam, a tételek ára és a nettó tömeg azon árubehozatal tekintetében, amelyet a b) pontban említett egyes személyek által az a) pontban említett héaazonosító számmal rendelkező egyes személyek részére történő Közösségen belüli termékértékesítés követ;
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c pont
904/2010/EU rendelet
21 cikk – 2 a bekezdés – 1 albekezdés – d pont – bevezető rész
d)  a származási ország, a rendeltetési ország, az árukód, a pénznem, a teljes összeg, az árfolyam, az egyes tételek ára és a nettó tömeg azon árubehozatal tekintetében, amelyet a b) pontban említett egyes személyek által egy másik tagállam által kiadott héaazonosító számmal rendelkező egyes személyek részére történő Közösségen belüli termékértékesítés követ, a következő feltételekkel:
d)  a származási ország, a rendeltetési ország, az árukód, a pénznem, a teljes összeg, az árfolyam, a tételek ára és a nettó tömeg azon árubehozatal tekintetében, amelyet a b) pontban említett egyes személyek által egy másik tagállam által kiadott héaazonosító számmal rendelkező egyes személyek részére történő Közösségen belüli termékértékesítés követ, a következő feltételekkel:
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c pont
904/2010/EU rendelet
21 cikk – 2 a bekezdés – 1 albekezdés – d pont – i pont
i.  a hozzáférés csalással kapcsolatos gyanú kivizsgálásához kapcsolódik, illetve a csalás elkövetőinek felderítésére vagy azonosítására szolgál;
i.  a hozzáférés csalással kapcsolatos gyanú kivizsgálásához kapcsolódik, illetve a csalás és a súlyos kötelességszegés elkövetőinek felderítésére vagy azonosítására szolgál;
Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
904/2010/EU rendelet
21 a cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – i pont
i.  a hozzáférés csalással kapcsolatos gyanú kivizsgálásához kapcsolódik, illetve a csalás elkövetőinek felderítésére vagy azonosítására szolgál;
i.  a hozzáférés csalással kapcsolatos gyanú kivizsgálásához kapcsolódik, illetve a csalás és a súlyos kötelességszegés elkövetőinek felderítésére vagy azonosítására szolgál;
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont
904/2010/EU rendelet
28 cikk – 2 a bekezdés
„(2a) A megkereső és a megkeresett hatóság közötti megállapodás alapján és az utóbbi által megállapított feltételekkel összhangban a megkereső hatóság felhatalmazott tisztviselői az 1. cikkben említett információk gyűjtése és cseréje céljából részt vehetnek a megkeresett tagállam területén elvégzett közigazgatási vizsgálatokban. Ezeket a közigazgatási vizsgálatokat a megkereső és a megkeresett hatóságok tisztviselői közösen végzik el. A megkereső hatóság tisztviselői ugyanazokat az ellenőrzési jogköröket gyakorolják, mint a megkeresett hatóság tisztviselői. A megkereső hatóság tisztviselői – kizárólag a folyamatban lévő közigazgatási vizsgálat céljából – ugyanazokba a helyiségekbe léphetnek be, és ugyanazokhoz a dokumentumokhoz férhetnek hozzá, mint a megkeresett hatóság tisztviselői. A megkereső és a megkeresett hatóság közötti megállapodás alapján és a megkeresett hatóság által megállapított feltételekkel összhangban a két hatóság közös ellenőrzési jelentést készíthet.”;
„(2a) A megkereső és a megkeresett hatóság közötti megállapodás alapján és az utóbbi által megállapított feltételekkel összhangban a megkereső hatóság felhatalmazott tisztviselői az 1. cikkben említett információk gyűjtése és cseréje céljából részt vehetnek a megkeresett tagállam területén elvégzett közigazgatási vizsgálatokban. Ezeket a közigazgatási vizsgálatokat a megkereső és a megkeresett hatóságok tisztviselői közösen végzik el, a kölcsönös bizalom és a gyümölcsöző együttműködés szellemében, tiszteletben tartva az adott hatóságok közigazgatási gyakorlatait és a határon átnyúló héacsalás elleni küzdelem céljával a megkeresett hatóság tagállamának nemzeti jogszabályait. A megkereső hatóság tisztviselői – kizárólag a folyamatban lévő közigazgatási vizsgálat céljából – ugyanazokba a helyiségekbe léphetnek be, és ugyanazokhoz a dokumentumokhoz férhetnek hozzá, mint a megkeresett hatóság tisztviselői. A megkereső és a megkeresett hatóság közötti megállapodás alapján és a megkeresett hatóság által megállapított feltételekkel összhangban a részt vevő hatóságok közös ellenőrzési jelentést készíthetnek.”;
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont
904/2010/EU rendelet
33 cikk – 1 bekezdés
(1)  héacsalás elleni küzdelem terén folytatott többoldalú együttműködés elősegítése és megkönnyítése érdekében ez a fejezet létrehoz egy hálózatot, amely a célzott információk tagállamok közötti gyors cseréjére, feldolgozására és elemzésére, valamint az esetleges nyomonkövetési intézkedések összehangolására szolgál (a továbbiakban: Eurofisc).
(1)  héacsalás elleni küzdelem terén folytatott többoldalú együttműködés elősegítése és megkönnyítése érdekében ez a fejezet létrehoz egy hálózatot, amely a határokon átnyúló csalárd rendszerekre vonatkozó célzott információk tagállamok közötti gyors cseréjére, feldolgozására és elemzésére, valamint az esetleges nyomonkövetési intézkedések összehangolására szolgál (a továbbiakban: Eurofisc).
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b pont – i pont
904/2010/EU rendelet
33 cikk – 2 bekezdés – b pont
b)  megvalósítják és koordinálják a célzott információk gyors többoldalú cseréjét, valamint közös feldolgozását és elemzését minden olyan területen, amelyen az Eurofisc működik (a továbbiakban: az Eurofisc tevékenységi területei);
b)  megvalósítják és koordinálják a határokon átnyúló csalárd rendszerekre vonatkozó célzott információk gyors többoldalú cseréjét, valamint közös feldolgozását és elemzését minden olyan területen, amelyen az Eurofisc működik (a továbbiakban: az Eurofisc tevékenységi területei);
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b pont – ii pont
904/2010/EU rendelet
33 cikk – 2 bekezdés – d pont
d)  koordinálják a részt vevő tagállamok közigazgatási vizsgálatait, amelyek a 36. cikk (1) bekezdésében említett Eurofisc-kapcsolattartók által azonosított csalások gyanúsítottjaira és elkövetőire irányulnak.
d)  koordinálják a részt vevő tagállamok közigazgatási vizsgálatait, amelyek a 36. cikk (1) bekezdésében említett Eurofisc-kapcsolattartók által azonosított csalásokra irányulnak.
Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
904/2010/EU rendelet
34 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az Eurofisc valamely tevékenységi területén való részvétel mellett döntő tagállamok aktívan részt vesznek a célzott információknak a valamennyi részt vevő tagállam közötti többoldalú cseréjében, ezen információk közös feldolgozásában és elemzésében, valamint az esetleges nyomonkövetési intézkedések összehangolásában.
(2)  Az Eurofisc valamely tevékenységi területén való részvétel mellett döntő tagállamok aktívan részt vesznek a határokon átnyúló csalárd rendszerekre vonatkozó célzott információknak a valamennyi részt vevő tagállam közötti többoldalú cseréjében, ezen információk közös feldolgozásában és elemzésében, valamint az esetleges nyomonkövetési intézkedések összehangolásában.
Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
904/2010/EU rendelet
35 cikk – 1 bekezdés
A Bizottság technikai és logisztikai segítséget nyújt az Eurofisc számára. A Bizottság nem fér hozzá az 1. cikkben említett információkhoz, amelyek cseréjére az Eurofisc útján sor kerülhet, kivéve az 55. cikk (2) bekezdésében előírt körülmények fennállása esetén.
A Bizottság megadja a szükséges technikai és logisztikai segítséget az Eurofisc számára. A Bizottság hozzáfér az 1. cikkben említett információkhoz, amelyek cseréjére az Eurofisc útján sor kerülhet, az 55. cikk (2) bekezdésében előírt körülmények fennállása esetén.;
Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – c pont
904/2010/EU rendelet
36 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az Eurofisc tevékenységi területi koordinátorok – saját kezdeményezésükre vagy megkeresés alapján – az adott tevékenységi területben részt vevők által elfogadott feltételeknek megfelelően továbbíthatnak egyes begyűjtött és feldolgozott információkat az Europolnak és az Európai Csalás Elleni Hivatalnak.
(3)  Az Eurofisc tevékenységi területi koordinátorok – saját kezdeményezésükre vagy megkeresés alapján – az adott tevékenységi területben részt vevők által elfogadott feltételeknek megfelelően továbbítják a héával kapcsolatos legsúlyosabb határon átnyúló bűncselekményekre vonatkozó főbb információkat az Europolnak és az Európai Csalás Elleni Hivatalnak.
Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – c pont
904/2010/EU rendelet
36 cikk – 4 bekezdés
(4)  Az Eurofisc tevékenységi területi koordinátorok az Europoltól és az OLAF-tól kapott információkat elérhetővé teszik a többi részt vevő Eurofisc-kapcsolattartó számára; ezt az információcserét elektronikus úton kell végezni.
(4)  Az Eurofisc tevékenységi területi koordinátorok felkérhetik az Europolt és az OLAF-ot releváns információk nyújtására. Az Eurofisc tevékenységi területi koordinátorok az Europoltól és az OLAF-tól kapott információkat elérhetővé teszik a többi részt vevő Eurofisc-kapcsolattartó számára; ezt az információcserét elektronikus úton kell végezni.
Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont
904/2010/EU rendelet
48 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
Amennyiben a letelepedés helye szerinti tagállamnak tudomására jut, hogy a 2008/9/EK tanácsi irányelv 5. cikkének megfelelően héa-visszatérítést kérelmező valamely adóalanynak nem vitatott héakötelezettsége áll fenn a letelepedés helye szerinti említett tagállamban, tájékoztathatja a visszatérítés helye szerinti tagállamot ezekről a kötelezettségekről annak érdekében, hogy a visszatérítés helye szerinti tagállam beleegyezést kérjen az adóalanytól ahhoz, hogy a héa-visszatérítés összege – a fennálló héakötelezettségek teljesítése céljából – közvetlenül a letelepedés helye szerinti tagállam számára kerüljön továbbításra. Ha az adóalany beleegyezik a továbbításba, akkor a visszatérítés helye szerinti tagállam az adóalany nevében – a fennálló héakötelezettség teljesítéséhez szükséges mértékben – továbbítja az összeget a letelepedés helye szerinti tagállamnak. A letelepedés helye szerinti tagállam a visszatérítés helye szerinti tagállam által továbbított összeg beérkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja az adóalanyt arról, hogy a továbbított összeg a héakötelezettség teljes vagy részleges teljesítésének felel-e meg.
Amennyiben a letelepedés helye szerinti tagállamnak tudomására jut, hogy a 2008/9/EK tanácsi irányelv 5. cikkének megfelelően héa-visszatérítést kérelmező valamely adóalanynak nem vitatott héakötelezettsége áll fenn a letelepedés helye szerinti említett tagállamban, tájékoztatja a visszatérítés helye szerinti tagállamot ezekről a kötelezettségekről annak érdekében, hogy a visszatérítés helye szerinti tagállam beleegyezést kérjen az adóalanytól ahhoz, hogy a héa-visszatérítés összege – a fennálló héakötelezettségek teljesítése céljából – közvetlenül a letelepedés helye szerinti tagállam számára kerüljön továbbításra. Ha az adóalany beleegyezik a továbbításba, akkor a visszatérítés helye szerinti tagállam az adóalany nevében – a fennálló héakötelezettség teljesítéséhez szükséges mértékben – továbbítja az összeget a letelepedés helye szerinti tagállamnak. A letelepedés helye szerinti tagállam a visszatérítés helye szerinti tagállam által továbbított összeg beérkezésétől számított 10 munkanapon belül tájékoztatja az adóalanyt arról, hogy a továbbított összeg a héakötelezettség teljes vagy részleges teljesítésének felel-e meg.
Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont
904/2010/EU rendelet
49 cikk – 2 a bekezdés – 2 albekezdés
A tagállamok közölhetik a közös héarendszer sérelmére elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban rendelkezésükre álló információkat az Európai Csalás Elleni Hivatallal, hogy az a megbízatásával összhangban megfelelő lépéseket vehessen fontolóra.
A 36. cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül a tagállamok közölhetik a közös héarendszer sérelmére elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban rendelkezésükre álló információkat az Európai Csalás Elleni Hivatallal, hogy az a megbízatásával összhangban megfelelő lépéseket vehessen fontolóra.”
Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 a pont (új)
904/2010/EU rendelet
49 a cikk (új)
18a.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„49a. cikk
A tagállamok és a Bizottság közös rendszert hoznak létre a statisztikák gyűjtésére a Közösségen belüli héacsalás tekintetében, és a csalás miatti héaveszteségekre vonatkozó nemzeti becsléseket, valamint az Unió egészére vonatkozó becsléseket tesznek közzé. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja a statisztikák gyűjtésére szolgáló fenti rendszerre vonatkozó gyakorlati és eljárási szabályokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 58. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.”
Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 b pont (új)
904/2010/EU rendelet
50 cikk – 1 a bekezdés (új)
18b.  Az 50. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Amennyiben egy tagállam az e rendelet II. és III. fejezetében előírtnál szélesebb körű információt nyújt egy harmadik országnak, ez a tagállam nem tagadhatja meg ezt az információt bármely olyan tagállam számára, amely együttműködést kér, vagy amelynek érdeke annak megszerzése.
Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont – a pont
904/2010/EU rendelet
55 cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottság biztonsági akkreditációs hatósága által megfelelően akkreditált személyek hozzáférhetnek ezen információhoz, de csak a Bizottság által üzemeltetett és a tagállamok által e rendelet végrehajtása céljából használt elektronikus rendszer gondozásához, karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges mértékben.
(2)  A Bizottság biztonsági akkreditációs hatósága által megfelelően akkreditált személyek hozzáférnek ezen információhoz, a Bizottság által üzemeltetett és a tagállamok által e rendelet végrehajtása céljából használt elektronikus rendszer gondozásához, karbantartásához és fejlesztéséhez, valamint e rendelet megfelelő végrehajtásához szükséges mértékben.”;
Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont – b pont
904/2010/EU rendelet
55 cikk – 5 bekezdés
(5)  Az ebben a rendeletben említett információk tárolására, feldolgozására vagy cseréjére az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet(*) rendelkezéseit kell alkalmazni. A tagállamok e rendelet helyes alkalmazásának érdekében azonban korlátozzák az (EU) 2016/679 rendelet 12–22. cikkében, 5. cikkében és 34. cikkében meghatározott kötelezettségek és jogok alkalmazási körét az említett rendelet 23. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett érdekek védelme érdekében. Az ebben a rendeletben említett információkat csak az e rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett célokból lehet feldolgozni és tárolni, ezen információk megőrzési idejét pedig az említett célok eléréséhez szükséges időtartamra kell korlátozni.”
(5)  Az ebben a rendeletben említett információk tárolására, feldolgozására vagy cseréjére az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet(*) rendelkezéseit kell alkalmazni. A tagállamok e rendelet helyes alkalmazásának érdekében azonban korlátozzák az (EU) 2016/679 rendelet 12–22. cikkében, 5. cikkében és 34. cikkében meghatározott kötelezettségek és jogok alkalmazási körét az említett rendelet 23. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett érdekek védelme érdekében. Az ebben a rendeletben említett információk feldolgozását és tárolását csak az e rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett célokból lehet jóváhagyni, ezen információk megőrzési idejét pedig az említett célok eléréséhez szükséges időtartamra kell korlátozni.”
Utolsó frissítés: 2019. november 7.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat