Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/0248(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0215/2018

Pateikti tekstai :

A8-0215/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 03/07/2018 - 11.10

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0278

Priimti tekstai
PDF 199kWORD 57k
Antradienis, 2018 m. liepos 3 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Administracinio bendradarbiavimo pridėtinės vertės mokesčio srityje stiprinimo priemonės *
P8_TA(2018)0278A8-0215/2018

2018 m. liepos 3 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pakeisto pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 904/2010 nuostatos dėl administracinio bendradarbiavimo pridėtinės vertės mokesčio srityje stiprinimo priemonių (COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2017)0706),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0441/2017),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0215/2018),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)  sukčiavimas PVM srityje dažnai yra susijęs su organizuotu nusikalstamumu ir labai nedidelis tų organizuotų tinklų skaičius gali būti atsakingas už milijardus eurų siekiantį tarpvalstybinį sukčiavimą PVM srityje, kuris ne tik turi įtakos pajamų surinkimui valstybėse narėse, bet ir daro neigiamą poveikį Sąjungos nuosaviems ištekliams. Todėl valstybės narės yra bendrai atsakingos už PVM pajamų apsaugą visose valstybėse narėse;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
(2)  atliekant administracinį tyrimą dažnai reikia kovoti su sukčiavimu PVM, visų pirma, kai apmokestinamasis asmuo neįsisteigęs valstybėse narėse, kuriose reikia sumokėti mokestį. Siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai vykdomos PVM prievolės ir išvengti darbo dubliavimo ir administracinės naštos mokesčių, tenkančių administratoriams ir įmonėms, kai bent dvi valstybės narės mano, kad reikia atlikti administracinį tyrimą dėl sumų, kurias deklaravo apmokestinamasis asmuo, neįsisteigęs jų teritorijoje, bet jose apmokestinamas, valstybė narė, kurioje įsisteigęs apmokestinamasis asmuo, turėtų vykdyti tyrimą, o prašančiosios valstybės narės turėtų padėti įsisteigimo valstybei narei, aktyviai dalyvaudamos atliekant tyrimą;
(2)  siekiant kovoti su sukčiavimu PVM srityje, dažnai reikia atlikti administracinį tyrimą, visų pirma, kai apmokestinamasis asmuo neįsisteigęs valstybėje narėje, kurioje reikia sumokėti mokestį. Siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai vykdomos PVM prievolės, išvengti darbo dubliavimo ir sumažinti naštą mokesčių administratoriams ir įmonėms, reikia atlikti administracinį tyrimą dėl sumų, kurias deklaravo apmokestinamasis asmuo, neįsisteigęs jų teritorijoje, bet jose apmokestinamas. valstybė narė, kurioje įsisteigęs apmokestinamasis asmuo, privalo vykdyti tyrimą, o prašančioji (-sios) valstybė (-s) narė (-s) turėtų padėti įsisteigimo valstybei narei, aktyviai dalyvaudama (-os) atliekant tyrimą;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
(11)  siekiant užtikrinti veiksmingą ir efektyvų PVM už tarpvalstybinius sandorius stebėjimą, Reglamente (ES) Nr. 904/2010 numatyta, kad pareigūnai gali būti administracinėse patalpose ir dalyvauti atliekant administracinius tyrimus kitose valstybėse narėse. Siekiant sustiprinti mokesčių administratorių gebėjimą tikrinti tarpvalstybinį tiekimą, reikėtų vykdyti bendrą auditą, kad dviejų ar daugiau valstybių narių pareigūnai galėtų sudaryti bendrą audito grupę ir aktyviai dalyvauti atliekant administracinį tyrimą;
(11)  siekiant užtikrinti veiksmingą ir efektyvų PVM už tarpvalstybinius sandorius stebėjimą, Reglamente (ES) Nr. 904/2010 numatyta, kad pareigūnai gali būti administracinėse patalpose ir dalyvauti atliekant administracinius tyrimus kitose valstybėse narėse. Siekiant sustiprinti mokesčių administratorių gebėjimus, joms suteikiant daugiau techninių ir žmogiškųjų išteklių tikrinti tarpvalstybinį tiekimą, reikėtų vykdyti bendrą auditą, kad dviejų ar daugiau valstybių narių pareigūnai galėtų sudaryti bendrą audito grupę ir aktyviai dalyvauti atliekant administracinį tyrimą laikydamiesi bendradarbiavimo ir produktyvumo principų valstybių narių nustatytomis sąlygomis, siekiant nustatyti šiuo metu valstybių narių mokesčių bazėms kenkiantį tarpvalstybinį sukčiavimą PVM srityje ir kovoti su juo;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
(13)  siekiant kovoti su didžiausio masto tarpvalstybinio sukčiavimo schemomis, būtina paaiškinti ir stiprinti tinklo „Eurofisc“ valdymą, užduotis ir veikimą. „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnai turėtų turėti galimybę greitai gauti visą reikiamą informaciją, ja keistis, ją apdoroti ir analizuoti bei koordinuoti bet kokius tolesnius veiksmus. Taip pat būtina stiprinti bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, kovojančiomis su sukčiavimu PVM Sąjungos mastu, visų pirma keičiantis tiksline informacija su Europolu ir Europos kovos su sukčiavimu tarnyba. Todėl su Europolu ir Europos kovos su sukčiavimu tarnyba „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnai turėtų turėti galimybę spontaniškai arba paprašius dalytis informacija ir žvalgybos duomenimis. Taip „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnai galėtų gauti Europolo ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybos turimų duomenų ir žvalgybos informacijos, kad galėtų nustatyti tikruosius sukčiautojus PVM;
(13)  siekiant kovoti su didžiausio masto tarpvalstybinio sukčiavimo schemomis, būtina paaiškinti ir stiprinti tinklo „Eurofisc“ valdymą, užduotis ir veikimą. „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnai turėtų turėti galimybę greitai gauti visą reikiamą informaciją, ja keistis, ją apdoroti ir analizuoti bei koordinuoti bet kokius tolesnius veiksmus. Taip pat būtina stiprinti bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, kovojančiomis su sukčiavimu PVM Sąjungos mastu, visų pirma keičiantis tiksline informacija su Europolu ir Europos kovos su sukčiavimu tarnyba. Todėl su Europolu ir Europos kovos su sukčiavimu tarnyba ir, dalyvaujančių valstybių atveju, su Europos prokuratūra, „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnai turėtų spontaniškai arba paprašius dalytis informacija ir žvalgybos duomenimis ypač esant įtarimų dėl sukčiavimo PVM srityje, kuris yra didesnis už tam tikrą sumą. Taip „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnai galėtų gauti Europolo ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybos turimų duomenų ir žvalgybos informacijos, kad galėtų nustatyti tikruosius sukčiautojus PVM;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
(15)  organizuojant prašymų grąžinti PVM (remiantis Tarybos direktyvos 2008/9/EB35 5 straipsniu) persiuntimą, atsiranda galimybė sumažinti kompetentingoms institucijoms tenkančią administracinę naštą, susijusią su nesumokėtų PVM skolų išieškojimu įsisteigimo valstybėje narėje;
(15)  organizuojant prašymų grąžinti PVM (remiantis Tarybos direktyvos 2008/9/EB35 5 straipsniu) persiuntimą, atsiranda galimybė sumažinti kompetentingoms institucijoms tenkančią administracinę naštą, susijusią su nesumokėtų mokesčių įsipareigojimų išieškojimu įsisteigimo valstybėje narėje;
__________________
__________________
35 2008 m. vasario 12 d. Tarybos direktyva 2008/9/EB, nustatanti Direktyvoje 2006/112/EB numatyto pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiesiems asmenims, kurie nėra įsisteigę PVM grąžinančioje valstybėje narėje, o yra įsisteigę kitoje valstybėje narėje, išsamias taisykles (OL L 44, 2008 2 20, p. 23).
35 2008 m. vasario 12 d. Tarybos direktyva 2008/9/EB, nustatanti Direktyvoje 2006/112/EB numatyto pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiesiems asmenims, kurie nėra įsisteigę PVM grąžinančioje valstybėje narėje, o yra įsisteigę kitoje valstybėje narėje, išsamias taisykles (OL L 44, 2008 2 20, p. 23).
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
(16)  siekiant apsaugoti finansinius Sąjungos interesus nuo didelio masto tarpvalstybinio sukčiavimo PVM, valstybės narės, dalyvaujančios Europos prokuratūros veikloje, turėtų prokuratūrai pateikti informaciją, taip pat ir per „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnus, apie sunkiausias nusikalstamas veikas PVM srityje, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/137136 2 straipsnio 2 dalyje;
(16)  siekiant apsaugoti finansinius Sąjungos interesus nuo didelio masto tarpvalstybinio sukčiavimo PVM, valstybės narės, dalyvaujančios Europos prokuratūros veikloje, turėtų prokuratūrai laiku pateikti informaciją, taip pat ir per „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnus, apie sunkiausias nusikalstamas veikas PVM srityje, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/137136 2 straipsnio 2 dalyje;
__________________
__________________
36 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, p. 29).
36 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, p. 29).
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis
(18)  Komisija gali turėti tik tokią prieigą prie informacijos, pateiktos arba surinktos pagal Reglamentą (ES) Nr. 904/2010, kiek tai būtina Komisijai priklausančioms ir šio reglamento tikslais valstybių narių naudojamoms elektroninėms sistemoms prižiūrėti, eksploatuoti ir plėtoti;
(18)  Komisija turėtų turėti tik tokią prieigą prie informacijos, pateiktos arba surinktos pagal Reglamentą (ES) Nr. 904/2010, kiek tai būtina Komisijai priklausančioms ir šio reglamento tikslais valstybių narių naudojamoms elektroninėms sistemoms prižiūrėti, eksploatuoti ir plėtoti ir tinkamam šio reglamento įgyvendinimui užtikrinti. Be to, Komisijai turėtų būti suteikta galimybė atlikti vizitus į valstybes nares, kad ji galėtų įvertinti, kaip veikia administracinio bendradarbiavimo tvarka;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis
(19)  šiame reglamente reikia atsižvelgti į kai kurių teisių ir pareigų apribojimus, nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/67937, siekiant apsaugoti to reglamento 23 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytus interesus. Tokie apribojimai yra būtini ir proporcingi atsižvelgiant į galimą valstybių narių pajamų netekimą ir didelę prieigos prie informacijos svarbą, siekiant veiksmingai kovoti su sukčiavimu;
(19)  šiame reglamente reikia atsižvelgti į kai kurių teisių ir pareigų apribojimus, nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/67937, siekiant apsaugoti to reglamento 23 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytus interesus. Tokie apribojimai yra būtini ir proporcingi atsižvelgiant į galimą valstybių narių pajamų netekimą ir didelę prieigos prie informacijos svarbą, siekiant veiksmingai kovoti su sukčiavimu. Tačiau tokie apribojimai neturėtų viršyti to, kas tikrai būtina nurodytam tikslui pasiekti, ir turi atitikti aukštus standartus, privalomus pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 52 straipsnio 1 dalį. Be to, bet kokie būsimi šio reglamento įgyvendinimo aktai turėtų atitikti duomenų apsaugos reikalavimus, išdėstytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentuose (ES) 2016/679 ir (EB) Nr. 45/200137a;
__________________
__________________
37 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
37 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
37a 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(20a)  atsižvelgiant į tai, kad nedaug valstybių narių skelbia PVM nuostolių dėl sukčiavimo Bendrijos viduje įverčius, turint palyginamus duomenis apie sukčiavimą PVM srityje Bendrijos viduje būtų galima užtikrinti geresnį tikslinį valstybių narių bendradarbiavimą. Todėl Komisija kartu su valstybėmis narėmis turėtų parengti bendrą statistinį metodą, kuriuo remiantis būtų apskaičiuojamas ir analizuojamas sukčiavimas PVM srityje;
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
7 straipsnio 4 dalis
4.  1 dalyje nurodytame prašyme gali būti pateiktas motyvuotas prašymas atlikti specialų administracinį tyrimą. Institucija, į kurią kreipiamasi, administracinio tyrimo eigą koordinuoja su besikreipiančiąja institucija. Gali būti taikomos šio reglamento 28–30 straipsniuose nurodytos priemonės ir procedūros. Jei institucija, į kurią kreipiamasi, mano, kad administracinis tyrimas nėra būtinas, ji nedelsdama praneša besikreipiančiajai institucijai apie tokio sprendimo motyvus.
4.  Jei valstybės narės kompetentinga institucija mano, kad administracinis tyrimas būtinas, ji pateikia atitinkamą tinkamai pagrįstą prašymą. Institucija, į kurią kreipiamasi, negali atsisakyti atlikti to tyrimo, o jei atitinkama informacija jau turima, institucija, į kurią kreipiamasi, nelaukdama jokio prašymo nedelsdama ją perduoda besikreipiančiajai institucijai. Valstybės narės užtikrina, kad besikreipiančioji institucija ir institucija, į kurią kreipiamasi, nustatytų tvarką, kuria remdamiesi besikreipiančiosios institucijos įgalioti pareigūnai, siekdami surinkti antroje pastraipoje nurodytą informaciją, galėtų dalyvauti administraciniame tyrime, kuris atliekamas institucijos, į kurią kreipiamasi, teritorijoje. Tokį administracinį tyrimą bendrai atlieka besikreipiančiųjų institucijų ir institucijos, į kurią kreipiamasi, pareigūnai, laikydamiesi bendradarbiavimo ir produktyvumo principų. Besikreipiančiosios institucijų pareigūnai turi tas pačias prieigos prie informacijos, dokumentų bei patalpų teises ir, jei tai leidžiama pagal valstybės narės, į kurią kreipiamasi, teisę, gali tiesiogiai apklausti atitinkamus asmenis, siekiant nustatyti šiuo metu nacionalinėms mokesčių bazėms kenkiantį tarpvalstybinį sukčiavimą PVM ir kovoti su juo.
Nepaisant pirmos pastraipos, atlikti tyrimą dėl valstybėje narėje, kurioje yra institucija, į kurią kreipiamasi, įsisteigusio apmokestinamojo asmens deklaruotų sumų, kai jos yra apmokestinamos valstybėje narėje, kurios teritorijoje yra besikreipiančioji institucija, galima atsisakyti tik remiantis bet kuriuo iš šių pagrindų:
a)  remiantis 54 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, kuriuos institucija, į kurią kreipiamasi, įvertina vadovaudamasi geriausios praktikos gairėmis dėl šios dalies ir 54 straipsnio 1 dalies sąveikos, kurios turi būti patvirtinamos 58 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka;
b)  remiantis 54 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse numatytais pagrindais;
c)  motyvuojant tuo, kad institucija, į kurią kreipiamasi, besikreipiančiajai institucijai jau yra pateikusi informaciją apie tą patį apmokestinamąjį asmenį ne anksčiau kaip prieš dvejus metus vykdyto administracinio tyrimo eigoje.
Jei institucija, į kurią kreipiamasi, atsisako atlikti antroje pastraipoje nurodytą administracinį tyrimą remdamasi a arba b punktuose nurodytais pagrindais, ji vis tiek pateikia besikreipiančiajai institucijai visų atitinkamų prekių tiekimo ir paslaugų teikimo, kuriuos apmokestinamasis asmuo per dvejus ankstesnius metus atliko besikreipiančiosios institucijos valstybėje narėje, datas ir vertes.
Jei bent dviejų valstybių narių kompetentingos institucijos mano, kad administracinis tyrimas būtinas, institucija, į kurią kreipiamasi, neturi atsisakyti jo atlikti. Valstybės narės užtikrina, kad besikreipiančiosios institucijos ir institucija, į kurią kreipiamasi, nustatytų tvarką, kuria remdamiesi besikreipiančiųjų institucijų įgalioti pareigūnai, siekdami surinkti antroje pastraipoje nurodytą informaciją, galėtų dalyvauti administraciniame tyrime, kuris atliekamas institucijos, į kurią kreipiamasi, teritorijoje. Tokį administracinį tyrimą bendrai atlieka besikreipiančiųjų institucijų ir institucijos, į kurią kreipiamasi, pareigūnai. Besikreipiančiųjų institucijų pareigūnai naudojasi tokiais pačiais tikrinimo įgaliojimais kaip institucijos, į kurią kreipiamasi, pareigūnai. Besikreipiančiųjų institucijų pareigūnai gali patekti į tas pačias patalpas ir susipažinti su tais pačiais dokumentais kaip institucijos, į kurią kreipiamasi, pareigūnai, bet tik tiek, kiek to reikia administraciniam tyrimui atlikti.
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
12 a straipsnis (naujas)
1a)  Įterpiamas šis straipsnis:
„12a straipsnis
Visos valstybės narės įgyvendina veiklos tikslus dėl vėluojančių atsakymų procentinės dalies mažinimo ir prašymų suteikti informacijos kokybės gerinimo ir apie tuos tikslus informuoja Komisiją.“;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
13 straipsnio 3 dalis
3.  Informacija perduodama naudojant standartines formas arba kitais būdais, kuriuos atitinkamos kompetentingos institucijos laiko tinkamais. Standartines formas Komisija priima įgyvendinimo aktais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 58 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
3.  Informacija perduodama naudojant standartines formas arba kitais būdais, kuriuos atitinkamos kompetentingos institucijos laiko tinkamais. Standartines formas nustato Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 58 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
14 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
2a)  14 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:
Valstybė narė gali nedalyvauti automatiškai keičiantis vienos ar kelių kategorijų informacija, jeigu dėl tokio keitimosi reikalingos informacijos surinkimo reikėtų nustatyti naujas pareigas PVM mokantiems asmenims arba valstybei narei būtų nustatyta neproporcinga administracinė našta.
„Valstybė narė gali nedalyvauti automatiškai keičiantis vienos ar kelių kategorijų informacija, jeigu dėl tokio keitimosi reikalingos informacijos surinkimo reikėtų nustatyti neproporcingas pareigas PVM mokantiems asmenims arba valstybei narei būtų nustatyta neproporcinga administracinė našta.“;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
17 straipsnio 1 dalies e punktas
e)  informaciją, susijusią su patvirtinto apmokestinamojo asmens statusu pagal Direktyvos 2006/112/EB 13a straipsnį, taip pat datą, kurią tas statusas buvo suteiktas, nesuteiktas ir panaikintas.
e)  informaciją apie patvirtinto apmokestinamojo asmens statusą pagal Direktyvos 2006/112/EB 13a straipsnį, taip pat datą, kurią tas statusas buvo suteiktas, nesuteiktas ir panaikintas.
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
17 straipsnio 1 dalies f punktas
f)  informaciją, kurią ji renka pagal Direktyvos 2006/112/EB 143 straipsnio 2 dalies a ir b punktus, taip pat informaciją apie kilmės šalį, paskirties šalį, prekės kodą, valiutą, bendrą vertę, valiutos keitimo kursą, atskirų prekių kainą ir grynąjį svorį.
f)  informaciją, kurią ji renka pagal Direktyvos 2006/112/EB 143 straipsnio 2 dalies a ir b punktus, taip pat informaciją apie kilmės šalį, eksportuotojo tapatybės duomenis, paskirties šalį, prekės kodą, valiutą, bendrą vertę, valiutos keitimo kursą, prekės vieneto kainą ir grynąjį svorį.
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto e papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
17 straipsnio 3 dalis
3.  Tikslias šio straipsnio 1 dalies f punkte nurodytos informacijos kategorijas Komisija nustato įgyvendinimo aktais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 58 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
3.  Šio straipsnio 1 dalies f punkte nurodytos informacijos specifines kategorijas, kurias turi apimti standartinės formos, šablonai ir procedūros, pagal kuriuos teikiama ta informacija, nustato Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 58 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
21 straipsnio 1 a dalis
1a.  Kiekviena valstybė narė suteikia savo pareigūnams, tikrinantiems Direktyvos 2006/112/EB 143 straipsnio 2 dalyje numatytų reikalavimų laikymąsi, prieigą prie šio reglamento 17 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodytos informacijos, prie kurios kitos valstybės narės suteikia automatinę prieigą.
1a.  Kiekviena valstybė narė suteikia savo pareigūnams, tikrinantiems Direktyvos 2006/112/EB 143 straipsnio 2 dalyje numatytų reikalavimų laikymąsi, prieigą prie šio reglamento 17 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodytos informacijos, įskaitant patvirtintų apmokestinamųjų asmenų registrą, prie kurios kitos valstybės narės suteikia automatinę prieigą.
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunkčio i punktas
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
21 straipsnio 2 dalies e punkto i papunktis
i)  prieiga yra susijusi su tyrimu dėl įtariamo sukčiavimo atvejo arba skirta aptikti ar nustatyti sukčiautojus;
i)  prieiga yra susijusi su tyrimu dėl įtariamo sukčiavimo atvejo arba skirta aptikti ar nustatyti sukčiautojus ir asmenis, padariusius sunkų nusižengimą;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunkčio i punktas
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
21 straipsnio 2 dalies e punkto ii papunktis
ii)  prieiga suteikiama per „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūną, kaip nurodyta 36 straipsnio 1 dalyje, turintį asmeninį naudotojo identifikacinį kodą, kuris skirtas elektroninėms sistemoms ir kuriuo suteikiama prieiga prie šios informacijos.
ii)  prieiga suteikiama per „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūną, kaip nurodyta 36 straipsnio 1 dalyje, turintį asmeninį naudotojo identifikacinį kodą, kuris skirtas elektroninėms sistemoms ir kuriuo suteikiama prieiga prie šios informacijos ir patvirtintų apmokestinamųjų asmenų registro.
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto c papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
21 straipsnio 2 a dalies 1 pastraipos įžanginė dalis
Iš 17 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytos informacijos suteikiama galimybė sužinoti bent šiuos duomenis:
Iš 17 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytos informacijos suteikiama galimybė sužinoti bent šią informaciją:
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto c papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
21 straipsnio 2a dalies 1 pastraipos a punktas
a)  informaciją gaunančios valstybės narės suteiktus PVM mokėtojo kodus;
a)  informaciją ir patvirtintų apmokestinamųjų asmenų registrą gaunančios valstybės narės suteiktus PVM mokėtojo kodus;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto c papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
21 straipsnio 2a dalies 1 pastraipos c punktas
c)  kilmės šalį, paskirties šalį, prekės kodą, valiutą, bendrą vertę, valiutos keitimo kursą, atskirų prekių kainą ir grynąjį svorį importuojamų prekių, kurios po įvežimo Bendrijos viduje kiekvieno iš b punkte nurodytų asmenų tiekiamos kiekvienam a punkte nurodytą PVM mokėtojo kodą turinčiam asmeniui;
c)  kilmės šalį, paskirties šalį, prekės kodą, valiutą, bendrą vertę, valiutos keitimo kursą, prekės vieneto kainą ir grynąjį svorį importuojamų prekių, kurios po įvežimo Bendrijos viduje kiekvieno iš b punkte nurodytų asmenų tiekiamos kiekvienam a punkte nurodytą PVM mokėtojo kodą turinčiam asmeniui;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto c papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
21 straipsnio 2a dalies 1 pastraipos d punkto įžanginė dalis
d)  kilmės šalį, paskirties šalį, prekės kodą, valiutą, bendrą vertę, valiutos keitimo kursą, atskirų prekių kainą ir grynąjį svorį importuojamų prekių, kurios po įvežimo Bendrijos viduje kiekvieno iš b punkte nurodytų asmenų tiekiamos kiekvienam kitos valstybės narės suteiktą PVM mokėtojo kodą turinčiam asmeniui šiomis sąlygomis:
d)  kilmės šalį, paskirties šalį, prekės kodą, valiutą, bendrą vertę, valiutos keitimo kursą, prekės vieneto kainą ir grynąjį svorį importuojamų prekių, kurios po įvežimo Bendrijos viduje kiekvieno iš b punkte nurodytų asmenų tiekiamos kiekvienam kitos valstybės narės suteiktą PVM mokėtojo kodą turinčiam asmeniui šiomis sąlygomis:
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto c papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
21 straipsnio 2a dalies 1 pastraipos d punkto i papunktis
i)  prieiga yra susijusi su tyrimu dėl įtariamo sukčiavimo atvejo arba skirta aptikti ar nustatyti sukčiautojus;
i)  prieiga yra susijusi su tyrimu dėl įtariamo sukčiavimo atvejo arba skirta aptikti ar nustatyti sukčiautojus ir asmenis, padariusius sunkų nusižengimą;
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
21a straipsnio 2 dalies 1 pastraipos i punktas
i)  prieiga yra susijusi su tyrimu dėl įtariamo sukčiavimo atvejo arba skirta aptikti ar nustatyti sukčiautojus;
i)  prieiga yra susijusi su tyrimu dėl įtariamo sukčiavimo atvejo arba skirta aptikti ar nustatyti sukčiautojus ir asmenis, padariusius sunkų nusižengimą;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 8 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
28 straipsnio 2a dalis
2a.  Besikreipiančiosios institucijos ir institucijos, į kurią kreipiamasi, susitarimu ir pastarosios institucijos nustatyta tvarka besikreipiančiosios institucijos įgalioti pareigūnai gali dalyvauti valstybės narės, į kurią kreipiamasi, teritorijoje atliekant administracinius tyrimus, kad galėtų surinkti 1 straipsnyje nurodytą informaciją ir ja keistis. Tokį administracinį tyrimą bendrai atlieka besikreipiančiosios institucijos ir institucijos, į kurią kreipiamasi, pareigūnai. Besikreipiančiosios institucijos pareigūnai naudojasi tokiais pačiais tikrinimo įgaliojimais kaip institucijos, į kurią kreipiamasi, pareigūnai. Besikreipiančiųjų institucijų pareigūnai gali patekti į tas pačias patalpas ir susipažinti su tais pačiais dokumentais kaip institucijos, į kurią kreipiamasi, pareigūnai, bet tik tiek, kiek to reikia administraciniam tyrimui atlikti. Besikreipiančiosios institucijos ir institucijos, į kurią kreipiamasi, susitarimu ir pastarosios institucijos nustatyta tvarka abiejų institucijų pareigūnai gali parengti bendro audito ataskaitos projektą.
2a.  Besikreipiančiosios institucijos ir institucijos, į kurią kreipiamasi, susitarimu ir pastarosios institucijos nustatyta tvarka besikreipiančiosios institucijos įgalioti pareigūnai gali dalyvauti valstybės narės, į kurią kreipiamasi, teritorijoje atliekant administracinius tyrimus, kad galėtų surinkti 1 straipsnyje nurodytą informaciją ir ja keistis. Tokius administracinius tyrimus, laikydamiesi savitarpio pasitikėjimo ir efektyvaus bendradarbiavimo principų, kartu atlieka besikreipiančiųjų institucijų ir institucijos, į kurią kreipiamasi, pareigūnai, laikydamiesi tų institucijų administracinės praktikos ir institucijos, į kurią kreipiamasi, valstybės narės nacionalinės teisės, siekiant kovoti su tarpvalstybiniu sukčiavimu PVM srityje. Besikreipiančiųjų institucijų pareigūnai gali patekti į tas pačias patalpas ir susipažinti su tais pačiais dokumentais kaip institucijos, į kurią kreipiamasi, pareigūnai, bet tik tiek, kiek to reikia administraciniam tyrimui atlikti. Besikreipiančiosios institucijos ir institucijos, į kurią kreipiamasi, susitarimu ir pastarosios institucijos nustatyta tvarka dalyvaujančiųjų institucijų pareigūnai gali parengti bendro audito ataskaitos projektą.
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 11 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
33 straipsnio 1 dalis
1.  Siekiant skatinti daugiašalį bendradarbiavimą ir sudaryti jam palankesnes sąlygas kovojant su sukčiavimu PVM, šiuo skyriumi sukuriamas valstybių narių greito keitimosi tiksline informacija ir tolesnių veiksmų koordinavimo tinklas (toliau – „Eurofisc“).
1.  Siekiant skatinti ir palengvinti daugiašalį bendradarbiavimą kovojant su sukčiavimu PVM srityje, šiuo skyriumi įsteigiamas tinklas, skirtas užtikrinti valstybių narių greitą tarpusavio keitimąsi tiksline informacija apie tarpvalstybinio sukčiavimo schemas, tos informacijos apdorojimą ir analizę, taip pat galimų tolesnių veiksmų koordinavimą (toliau – „Eurofisc“).
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 11 punkto b papunkčio i punktas
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
33 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  vykdo ir koordinuoja greitą daugiašalį keitimąsi tiksline informacija srityse, kuriose veiks „Eurofisc“ (toliau – „Eurofisc“ veiklos sritys), tos informacijos bendrą apdorojimą ir analizę;
b)  vykdo ir koordinuoja greitą daugiašalį keitimąsi tiksline informacija apie tarpvalstybinio sukčiavimo schemas tose srityse, kuriose veiks „Eurofisc“ (toliau – „Eurofisc“ veiklos sritys), tos informacijos bendrą apdorojimą ir analizę;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 11 punkto b papunkčio ii punktas
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
33 straipsnio 2 dalies d punktas
d)  koordinuoja dalyvaujančių valstybių narių administracinius tyrimus, susijusius su 36 straipsnio 1 dalyje nurodytų „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnų nustatytais įtariamaisiais ir sukčiautojais.
d)  koordinuoja dalyvaujančių valstybių narių administracinius tyrimus, susijusius su 36 straipsnio 1 dalyje nurodytų „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnų nustatytais sukčiavimo atvejais.
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
34 straipsnio 2 dalis
2.  Valstybės narės, nusprendusios dalyvauti „Eurofisc“ veiklos srityje, aktyviai dalyvauja daugiašalio visų dalyvaujančių valstybių narių keitimosi tiksline informacija, šios informacijos bendro apdorojimo bei analizės ir bet kokių tolesnių veiksmų koordinavimo procese.
2.  Valstybės narės, nusprendusios dalyvauti „Eurofisc“ veiklos srityje, aktyviai dalyvauja daugiašalio visų dalyvaujančių valstybių narių tarpusavio keitimosi tiksline informacija apie tarpvalstybinio sukčiavimo schemas, šios informacijos bendro apdorojimo bei analizės ir bet kokių tolesnių veiksmų koordinavimo procese.
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 13 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
35 straipsnio 1 dalis
Komisija teikia techninę ir logistinę paramą „Eurofisc“. Komisija neturi teisės susipažinti su 1 straipsnyje minėta informacija, kuria gali būti keičiamasi „Eurofisc“, išskyrus atvejį, jei susiklosto 55 straipsnio 2 dalyje numatytos aplinkybės.
Komisija teikia būtiną techninę ir logistinę paramą „Eurofisc“. Komisija turi prieigą prie 1 straipsnyje nurodytos informacijos, kuria gali būti keičiamasi „Eurofisc“, 55 straipsnio 2 dalyje numatytomis aplinkybėmis.
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 14 punkto c papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
36 straipsnio 3 dalis
3.  „Eurofisc“ veiklos sričių koordinatoriai savo iniciatyva arba remdamiesi prašymu gali persiųsti tam tikrą surinktą ir apdorotą informaciją Europolui ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF), kaip susitarta tam tikros veiklos srities dalyvių.
3.  „Eurofisc“ veiklos sričių koordinatoriai savo iniciatyva arba remdamiesi prašymu gali persiųsti aktualią surinktą ir apdorotą informaciją apie sunkiausias tarpvalstybines nusikalstamas veikas PVM srityje Europolui ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF), kaip susitarta atitinkamos veiklos srities dalyvių.
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 14 punkto c papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
36 straipsnio 4 dalis
4.  „Eurofisc“ veiklos sričių koordinatoriai suteikia kitiems dalyvaujantiems „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnams iš Europolo ir OLAF gautą informaciją; šia informacija keičiamasi elektroniniu būdu.
4.  „Eurofisc“ veiklos sričių koordinatoriai gali prašyti Europolo ir OLAF suteikti aktualios informacijos. „Eurofisc“ veiklos sričių koordinatoriai suteikia kitiems dalyvaujantiems „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnams iš Europolo ir OLAF gautą informaciją; šia informacija keičiamasi elektroniniu būdu.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 16 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
48 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Kai įsisteigimo valstybė narė sužino, kad apmokestinamasis asmuo, teikiantis prašymą grąžinti PVM pagal Direktyvos 2008/9/EB 5 straipsnį, turi neginčijamų PVM įsipareigojimų toje įsisteigimo valstybėje narėje, ji gali informuoti PVM grąžinančią valstybę narę apie tuos įsipareigojimus, kad PVM grąžinanti valstybė narė paprašytų apmokestinamojo asmens sutikimo grąžinamą PVM tiesiogiai pervesti įsisteigimo valstybei narei, siekiant įvykdyti neįvykdytus PVM įsipareigojimus. Kai apmokestinamasis asmuo sutinka su šiuo pervedimu, PVM grąžinanti valstybė narė įsisteigimo valstybei narei apmokestinamojo asmens vardu perveda tokią šios sumos dalį, kokios reikia neįvykdytiems PVM įsipareigojimams įvykdyti. Įsisteigimo valstybė narė per 15 dienų nuo pervedimo iš PVM grąžinančios valstybės narės gavimo informuoja apmokestinamąjį asmenį, ar dėl pervestos sumos PVM įsipareigojimas įvykdytas visiškai, ar iš dalies.
Kai įsisteigimo valstybė narė sužino, kad apmokestinamasis asmuo, teikiantis prašymą grąžinti PVM pagal Direktyvos 2008/9/EB 5 straipsnį, turi neginčijamų PVM įsipareigojimų toje įsisteigimo valstybėje narėje, ji informuoja PVM grąžinančią valstybę narę apie tuos įsipareigojimus, kad PVM grąžinanti valstybė narė paprašytų apmokestinamojo asmens sutikimo grąžinamą PVM tiesiogiai pervesti įsisteigimo valstybei narei, siekiant įvykdyti neįvykdytus PVM įsipareigojimus. Kai apmokestinamasis asmuo sutinka su šiuo pervedimu, PVM grąžinanti valstybė narė įsisteigimo valstybei narei apmokestinamojo asmens vardu perveda tokią šios sumos dalį, kokios reikia neįvykdytiems PVM įsipareigojimams įvykdyti. Įsisteigimo valstybė narė per 10 darbo dienų nuo pervedimo iš PVM grąžinančios valstybės narės gavimo informuoja apmokestinamąjį asmenį, ar dėl pervestos sumos PVM įsipareigojimas įvykdytas visiškai, ar iš dalies.
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 18 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
49 straipsnio 2a dalies 2 pastraipa
Valstybės narės gali pranešti Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF) visą turimą informaciją apie nusikalstamas veikas bendros PVM sistemos atžvilgiu, kad ta tarnyba galėtų apsvarstyti galimybę imtis tinkamų veiksmų pagal savo įgaliojimus.
Nedarant poveikio 36 straipsnio 3 dalies taikymui, valstybės narės gali pranešti Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF) visą turimą informaciją apie nusikalstamas veikas bendros PVM sistemos atžvilgiu, kad ta tarnyba galėtų apsvarstyti galimybę imtis tinkamų veiksmų pagal savo įgaliojimus.
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 18 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
49 a straipsnis (naujas)
18a)  Įterpiamas šis straipsnis:
„49a straipsnis
Valstybės narės ir Komisija nustato bendrą sukčiavimo PVM srityje Bendrijos viduje statistinių duomenų rinkimo sistemą ir skelbia nacionalinių ir visos Sąjungos PVM nuostolių dėl to sukčiavimo įverčius. Praktinę tokios statistikos sistemos tvarką nustato Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 58 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 18 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
50 straipsnio 1 a dalis (nauja)
18b)  50 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„1a. Jei valstybė narė trečiajai šaliai pateikia daugiau informacijos nei nustatyta šio reglamento II ir III skyriuose, ta valstybė narė negali atsisakyti tos informacijos pateikti kitai valstybei narei, prašančiai bendradarbiauti arba turinčiai interesų tą informaciją gauti.“
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 19 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
55 straipsnio 2 dalis
2.  Komisijos saugumo akreditacijos tarnybos tinkamai akredituoti asmenys gali susipažinti su šia informacija tik tiek, kiek to reikia elektroninėms sistemoms, kurių prieglobą teikia Komisija ir kuriomis valstybės narės naudojasi įgyvendindamos šį reglamentą, prižiūrėti, palaikyti ir tobulinti.
2.  Komisijos saugumo akreditacijos tarnybos tinkamai akredituoti asmenys gali susipažinti su šia informacija tiek, kiek to reikia elektroninėms sistemoms, kurių prieglobą teikia Komisija ir kuriomis valstybės narės naudojasi įgyvendindamos šį reglamentą, prižiūrėti, palaikyti ir tobulinti ir tinkamam šio reglamento įgyvendinimui užtikrinti.
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 19 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
55 straipsnio 5 dalis
5.  Visam šiame reglamente nurodytam informacijos saugojimui, apdorojimui ar keitimuisi ta informacija taikomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679(*) nuostatos. Tačiau, siekdamos tinkamai taikyti šį reglamentą, valstybės narės apriboja Reglamento (ES) 2016/679 12–22 straipsniuose ir 5 bei 34 straipsniuose nustatytų teisių ir pareigų apimtį, kiek to reikia to reglamento 23 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytiems interesams apsaugoti. Šiame reglamente nurodyta informacija apdorojama ir saugoma tik šio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais, o šios informacijos saugojimo laikotarpis apribojamas laikotarpiu, būtinu tiems tikslams pasiekti.
5.  Visam šiame reglamente nurodytam informacijos saugojimui, apdorojimui ar keitimuisi ta informacija taikomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679(*) nuostatos. Tačiau, siekdamos tinkamai taikyti šį reglamentą, valstybės narės apriboja Reglamento (ES) 2016/679 12–22 straipsniuose ir 5 bei 34 straipsniuose nustatytų teisių ir pareigų apimtį, kiek to reikia to reglamento 23 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytiems interesams apsaugoti. Šiame reglamente nurodytas informacijos apdorojimas ir saugojimas patvirtinamas tik šio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais, o šios informacijos saugojimo laikotarpis apribojamas laikotarpiu, būtinu tiems tikslams pasiekti.
Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 7 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika