Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0248(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0215/2018

Teksty złożone :

A8-0215/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 03/07/2018 - 11.10

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0278

Teksty przyjęte
PDF 208kWORD 63k
Wtorek, 3 lipca 2018 r. - Strasburg
Środki wzmacniania współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej *
P8_TA(2018)0278A8-0215/2018

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do środków wzmacniania współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej (COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2017)0706),

–  uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0441/2017),

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0215/2018),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom narodowym.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)
(1a)  Oszustwa związane z VAT są często powiązane z przestępczością zorganizowaną, a bardzo niewielka liczba takich zorganizowanych sieci może być odpowiedzialna za transgraniczne oszustwa związane z VAT o wartości wielu miliardów euro, co oddziałuje nie tylko na pobór dochodów w państwach członkowskich, ale również ma negatywny wpływ na zasoby własne Unii. W związku z tym państwa członkowskie ponoszą wspólną odpowiedzialność za ochronę dochodów wszystkich państw członkowskich z tytułu VAT.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
(2)  Przeprowadzenie postępowania administracyjnego jest często niezbędne do zwalczania oszustw związanych z VAT, w szczególności w sytuacji, gdy podatnik nie ma siedziby w państwie członkowskim, w którym podatek jest należny. Mając na uwadze potrzebę zapewnienia właściwego egzekwowania VAT oraz uniknięcia powielania pracy i nadmiernego obciążenia administracyjnego dla organów podatkowych i przedsiębiorstw, w przypadku gdy co najmniej dwa państwa członkowskie uważają, że niezbędne jest wszczęcie postępowania administracyjnego w odniesieniu do kwot zadeklarowanych przez podatnika niemającego siedziby na ich terytorium, ale podlegającego opodatkowaniu w tych państwach, państwo członkowskie, w którym podatnik prowadzi przedsiębiorstwo, powinno wszcząć postępowanie, a wnioskujące państwa członkowskie powinny mu pomóc poprzez aktywne uczestnictwo w jego przebiegu.
(2)  Przeprowadzenie postępowania administracyjnego jest często niezbędne do zwalczania oszustw związanych z VAT, w szczególności w sytuacji, gdy podatnik nie ma siedziby w państwie członkowskim, w którym podatek jest należny. Mając na uwadze potrzebę zapewnienia właściwego egzekwowania VAT oraz uniknięcia powielania pracy i nadmiernego obciążenia administracyjnego dla organów podatkowych i przedsiębiorstw, niezbędne jest wszczęcie postępowania administracyjnego w odniesieniu do kwot zadeklarowanych przez podatnika niemającego siedziby na ich terytorium, ale podlegającego opodatkowaniu w tych państwach, państwo członkowskie, w którym podatnik prowadzi przedsiębiorstwo, musi wszcząć postępowanie, a wnioskujące państwo(-a) członkowskie musi (muszą) mu pomóc poprzez aktywne uczestnictwo w jego przebiegu.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
(11)  W celu zapewnienia efektywnej i skutecznej kontroli monitorowania płatności VAT w odniesieniu do transakcji transgranicznych w rozporządzeniu (UE) nr 904/2010 przewidziano obecność urzędników w biurach administracji i oraz podczas postępowań administracyjnych w innych państwach członkowskich. W celu wzmocnienia zdolności organów podatkowych do kontroli dostaw transgranicznych, powinny być prowadzone wspólne audyty, które umożliwiłyby urzędnikom z co najmniej dwóch państw członkowskich utworzenie jednego zespołu audytowego i aktywne uczestnictwo we wspólnym postępowaniu administracyjnym.
(11)  W celu zapewnienia efektywnej i skutecznej kontroli monitorowania płatności VAT w odniesieniu do transakcji transgranicznych w rozporządzeniu (UE) nr 904/2010 przewidziano obecność urzędników w biurach administracji i oraz podczas postępowań administracyjnych w innych państwach członkowskich. W celu wzmocnienia zdolności organów podatkowych o możliwości techniczne i personel do kontroli dostaw transgranicznych, powinny być prowadzone wspólne audyty, które umożliwiłyby urzędnikom z co najmniej dwóch państw członkowskich utworzenie jednego zespołu audytowego i aktywne uczestnictwo we wspólnym postępowaniu administracyjnym, w duchu produktywnej współpracy, aby wykrywać i zwalczać transgraniczne oszustwa związane z VAT, które powodują obecnie erozję bazy podatkowej państw członkowskich.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13
(13)  W celu zwalczania najpoważniejszych transgranicznych oszustw konieczne jest wyjaśnienie i wzmocnienie zadań oraz sposobu zarządzania i funkcjonowania Eurofisc. Urzędnicy łącznikowi Eurofisc powinni mieć możliwość szybkiego dostępu do wszystkich niezbędnych informacji, a także ich wymiany, przetwarzania i analizowania oraz koordynowania wszelkich działań następczych. Konieczne jest także wzmocnienie współpracy z innymi organami zajmującymi się zwalczaniem oszustw związanych z podatkiem VAT na szczeblu unijnym, w szczególności poprzez wymianę ukierunkowanych informacji z Europolem i Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. W związku z tym urzędnicy łącznikowi Eurofisc powinni mieć możliwość wymiany, z własnej inicjatywy lub na wniosek, informacji i danych wywiadowczych z Europolem Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. Umożliwiłoby to urzędnikom łącznikowym Eurofisc otrzymywanie informacji i danych wywiadowczych z Europolu i Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w celu zidentyfikowania rzeczywistych sprawców oszustw związanych z VAT.
(13)  W celu zwalczania najpoważniejszych transgranicznych oszustw konieczne jest wyjaśnienie i wzmocnienie zadań oraz sposobu zarządzania i funkcjonowania Eurofisc. Urzędnicy łącznikowi Eurofisc powinni mieć możliwość szybkiego dostępu do wszystkich niezbędnych informacji, a także ich wymiany, przetwarzania i analizowania oraz koordynowania wszelkich działań następczych. Konieczne jest także wzmocnienie współpracy z innymi organami zajmującymi się zwalczaniem oszustw związanych z podatkiem VAT na szczeblu unijnym, w szczególności poprzez wymianę ukierunkowanych informacji z Europolem i Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. W związku z tym urzędnicy łącznikowi Eurofisc powinni prowadzić, z własnej inicjatywy lub na wniosek, wymianę informacji i danych wywiadowczych z Europolem, Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych i w przypadku uczestniczących państw członkowskich –z Prokuraturą Europejską, w szczególności jeśli zachodzi podejrzenie popełnienia oszustwa związanego z VAT o wartości przekraczającej określoną kwotę. Umożliwiłoby to urzędnikom łącznikowym Eurofisc otrzymywanie informacji i danych wywiadowczych z Europolu i Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w celu zidentyfikowania rzeczywistych sprawców oszustw związanych z VAT.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15
(15)  Zorganizowanie przekazywania wniosków o zwrot VAT zgodnie z art. 5 dyrektywy Rady 2008/9/WE35 daje możliwość zredukowania obciążeń administracyjnych dla właściwych organów, związanych z odzyskiwaniem nieuregulowanych należności z tytułu podatku VAT w państwie członkowskim prowadzenia przedsiębiorstwa.
(15)  Zorganizowanie przekazywania wniosków o zwrot VAT zgodnie z art. 5 dyrektywy Rady 2008/9/WE35 daje możliwość zredukowania obciążeń administracyjnych dla właściwych organów, związanych z odzyskiwaniem nieuregulowanych zobowiązań podatkowych w państwie członkowskim siedziby.
__________________
__________________
35 Dyrektywa Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz.U. L 44 z 20.2.2008, s. 23).
35 Dyrektywa Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz.U. L 44 z 20.2.2008, s. 23).
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16
(16)  W celu ochrony interesów finansowych Unii na potrzeby zwalczania poważnych transgranicznych oszustw związanych z VAT państwa członkowskie uczestniczące w systemie Prokuratury Europejskiej powinny przekazywać tej prokuraturze, między innymi za pośrednictwem urzędników łącznikowych Eurofisc, informacje na temat najpoważniejszych przestępstw związanych z VAT, o których mowa w art. 2 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/137136.
(16)  W celu ochrony interesów finansowych Unii na potrzeby zwalczania poważnych transgranicznych oszustw związanych z VAT państwa członkowskie uczestniczące w systemie Prokuratury Europejskiej powinny terminowo przekazywać tej prokuraturze, między innymi za pośrednictwem urzędników łącznikowych Eurofisc, informacje na temat najpoważniejszych przestępstw związanych z VAT, o których mowa w art. 2 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/137136.
__________________
__________________
36 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).
36 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18
(18)  Komisja może mieć dostęp do informacji przekazywanych lub gromadzonych na mocy rozporządzenia (UE) nr 904/2010 jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do nadzoru, konserwacji oraz rozwijania systemów elektronicznych prowadzonych przez Komisję i wykorzystywanych przez państwa członkowskie do celów niniejszego rozporządzenia.
(18)  Komisja powinna mieć dostęp do informacji przekazywanych lub gromadzonych na mocy rozporządzenia (UE) nr 904/2010 w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do nadzoru, konserwacji oraz rozwijania systemów elektronicznych prowadzonych przez Komisję i wykorzystywanych przez państwa członkowskie do celów niniejszego rozporządzenia, a także do zapewnienia prawidłowego wykonania niniejszego rozporządzenia. Ponadto Komisja powinna mieć możliwość dokonania wizytacji w państwach członkowskich, aby ocenić funkcjonowanie uzgodnień dotyczących współpracy administracyjnej.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19
(19)  Do celów niniejszego rozporządzenia należy rozważyć ograniczenie niektórych praw i obowiązków ustanowionych na mocy rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady37 w celu zabezpieczenia interesów, o których mowa w art. 23 ust. 1 lit. e) tego rozporządzenia. Ograniczenie to jest konieczne i proporcjonalne ze względu na potencjalną utratę dochodów przez państwa członkowskie oraz na żywotne znaczenie udostępniania informacji dla skutecznego zwalczania oszustw.
(19)  Do celów niniejszego rozporządzenia należy rozważyć ograniczenie niektórych praw i obowiązków ustanowionych na mocy rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady37 w celu zabezpieczenia interesów, o których mowa w art. 23 ust. 1 lit. e) tego rozporządzenia. Ograniczenie to jest konieczne i proporcjonalne ze względu na potencjalną utratę dochodów przez państwa członkowskie oraz na żywotne znaczenie udostępniania informacji dla skutecznego zwalczania oszustw. Ograniczenie to nie powinno jednak wykraczać poza to, co jest absolutnie konieczne, aby osiągnąć ten cel i powinno przestrzegać najwyższych standardów, o których mowa w art. 52 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Ponadto przyszłe akty wykonawcze do niniejszego rozporządzenia powinny przestrzegać wymogów dotyczących ochrony danych zawartych w rozporządzeniu (UE) 2016/679 i rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady37a.
__________________
__________________
37 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).
37 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).
37aRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 a (nowy)
(20a)  Wziąwszy pod uwagę niewielką liczbę państw członkowskich, które publikują dane szacunkowe na temat utraconych należności z tytułu podatku VAT w związku z oszustwami wewnątrzwspólnotowymi, posiadanie porównywalnych danych dotyczących wewnątrzwspólnotowych oszustw związanych z VAT umożliwiłoby lepiej ukierunkowaną współpracę między państwami członkowskimi. W związku z tym Komisja we współpracy z państwami członkowskimi powinna opracować wspólne podejście statystyczne na potrzeby oceny ilościowej i analizy oszustw związanych z VAT.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Artykuł 7 – ustęp 4
4.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może zawierać uzasadniony wniosek o przeprowadzenie konkretnego postępowania administracyjnego. Organ wezwany wszczyna postępowanie administracyjne w koordynacji z organem występującym z wnioskiem. Można stosować narzędzia i procedury, o których mowa w art. od 28 do 30 niniejszego rozporządzenia. Jeżeli organ wezwany uważa, że postępowanie administracyjne nie jest konieczne, niezwłocznie informuje organ występujący z wnioskiem o przyczynach swojej decyzji.
4.  Jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego uważa, że postępowanie administracyjne jest konieczne, przedkłada należycie uzasadniony wniosek. Organ wezwany nie może odmówić przeprowadzenia takiego postępowania oraz, jeżeli informacje te są już dostępne, dostarcza je organowi występującemu z wnioskiem przed wpłynięciem wniosku. Państwa członkowskie dopilnowują, by zostały wdrożone ustalenia między tym organem występującym z wnioskiem a organem wezwanym, w ramach których urzędnicy upoważnieni przez organ występujący z wnioskiem uczestniczą w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na terytorium państwa organu wezwanego w celu gromadzenia informacji, o których mowa w akapicie drugim. Takie postępowanie administracyjne prowadzone jest wspólnie przez urzędników organu wezwanego i urzędników organów występujących z wnioskiem w duchu produktywnej współpracy. Urzędnicy organu występującego z wnioskiem mają dostęp do tych samych informacji, pomieszczeń i dokumentów, co urzędnicy organu wezwanego i, o ile pozwala na to prawo wezwanego państwa członkowskiego, mogą bezpośrednio przesłuchiwać dane osoby, aby wykrywać i zwalczać transgraniczne oszustwa związane z VAT, które powodują obecnie erozję bazy podatkowej państw członkowskich.
Niezależnie od akapitu pierwszego przeprowadzenia postępowania dotyczącego kwot zadeklarowanych przez podatnika mającego siedzibę w państwie członkowskim organu wezwanego oraz podlegających opodatkowaniu w państwie członkowskim organu występującego z wnioskiem, można odmówić jedynie:
a)  z przyczyn przewidzianych w art. 54 ust. 1, poddanych ocenie przez organ wezwany zgodnie z oświadczeniem na temat najlepszych praktyk, dotyczącym związku między niniejszym ustępem a art. 54 ust. 1, które ma zostać przyjęte zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 58 ust. 2;
b)  z przyczyn przewidzianych w art. 54 ust. 2, 3 i 4;
c)  w związku z tym, że organ wezwany dostarczył już organowi występującemu z wnioskiem informacje na temat tego samego podatnika w następstwie postępowania administracyjnego przeprowadzonego nie dawniej niż dwa lata wcześniej.
W przypadku gdy organ wezwany odmawia przeprowadzenia postępowania administracyjnego, o którym mowa w akapicie drugim, z przyczyn określonych w lit. a) lub b), organ wezwany przekazuje jednak organowi występującemu z wnioskiem daty i wartości wszelkich stosownych dostaw towarów lub świadczenia usług zrealizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat przez podatnika w państwie członkowskim organu występującego z wnioskiem.
Jeżeli właściwe organy co najmniej dwóch państw członkowskich uważają, że postępowanie administracyjne jest konieczne, organ wezwany nie może odmówić przeprowadzenia takiego postępowania. Państwa członkowskie dopilnowują, by zostały wdrożone ustalenia między tymi organami występującymi z wnioskiem a organem wezwanym, w ramach których urzędnicy upoważnieni przez organy występujące z wnioskiem uczestniczą w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na terytorium państwa organu wezwanego w celu gromadzenia informacji, o których mowa w akapicie drugim. Takie postępowanie administracyjne prowadzone jest wspólnie przez urzędników organu wezwanego i urzędników organów występujących z wnioskiem. Urzędnicy organów występujących z wnioskiem wykonują te same uprawnienia dochodzeniowe, które przysługują urzędnikom organu wezwanego. Urzędnicy organów występujących z wnioskiem mają dostęp do tych samych pomieszczeń i dokumentów, co urzędnicy organu wezwanego, jedynie do celów prowadzonego postępowania administracyjnego.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Artykuł 12 a (nowy)
1a)  dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 12a
Wszystkie państwa członkowskie realizują zestaw celów operacyjnych mających ograniczyć odsetek zbyt późno udzielanych odpowiedzi i poprawić jakość wniosków o udzielenie informacji oraz informują Komisję o wyznaczonych sobie celach.”;
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Artykuł 13 – ustęp 3
3.  Informacje przekazywane są za pomocą standardowych formularzy lub za pomocą innych środków, które poszczególne właściwe organy uznają za stosowne. Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych treść standardowych formularzy. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 58 ust. 2.
3.  Informacje przekazywane są z wykorzystaniem standardowych formularzy lub za pomocą innych środków, które poszczególne właściwe organy uznają za stosowne. Komisja ustanawia standardowe formularze za pomocą aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 58 ust. 2.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 2
2a)  art. 14 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:
„Państwo członkowskie może powstrzymać się od uczestniczenia w automatycznej wymianie informacji w odniesieniu do jednej lub więcej kategorii, w przypadku gdy zgromadzenie informacji w celu takiej wymiany wymagałoby nałożenia nowych obowiązków na osoby podlegające VAT lub nakładałoby nieproporcjonalne obciążenia administracyjne na to państwo członkowskie.”
„Państwo członkowskie może powstrzymać się od uczestniczenia w automatycznej wymianie informacji w odniesieniu do jednej lub więcej kategorii, w przypadku gdy zgromadzenie informacji w celu takiej wymiany wymagałoby nałożenia nieproporcjonalnych obowiązków na osoby podlegające VAT lub nakładałoby nieproporcjonalne obciążenia administracyjne na to państwo członkowskie.”;
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera e
e)  informacje dotyczące statusu podatnika certyfikowanego zgodnie z art. 13a dyrektywy 2006/112/WE, a także datę przyznania, odmowy przyznania oraz cofnięcia takiego statusu.
(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera b
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera f
f)  informacje, które gromadzi zgodnie z art. 143 ust. 2 lit. a) i b) dyrektywy 2006/112/WE, jak również kraj pochodzenia, kraj przeznaczenia, kod towaru, waluta, łączna kwota, kurs walutowy, ceny poszczególnych pozycji oraz waga netto.
f)  informacje, które gromadzi zgodnie z art. 143 ust. 2 lit. a) i b) dyrektywy 2006/112/WE, jak również kraj pochodzenia, oznaczenie eksportera, kraj przeznaczenia, kod towaru, waluta, łączna kwota, kurs walutowy, ceny poszczególnych artykułów oraz waga netto.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera e
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Artykuł 17 – ustęp 3
3.  Komisja określa w drodze aktów wykonawczych dokładne kategorie informacji, o których mowa w ust. 1 lit. f) niniejszego artykułu. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 58 ust. 2.
3.  Komisja określa w drodze aktów wykonawczych konkretne kategorie, które mają się znaleźć w standardowych formularzach, wzorach i procedurach przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1 lit. f) niniejszego artykułu. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 58 ust. 2.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera a
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Artykuł 21 – ustęp 1 a
1a.  Każde państwo członkowskie udziela swoim urzędnikom, którzy sprawdzają, czy spełniono wymogi przewidziane w art. 143 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE, dostępu do informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1 lit. b) i c) i do których zautomatyzowany dostęp udzielany jest przez pozostałe państwa członkowskie.
1a.  Każde państwo członkowskie udziela swoim urzędnikom, którzy sprawdzają, czy spełniono wymogi przewidziane w art. 143 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE, dostępu do informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1 lit. b) i c) niniejszego rozporządzenia, w tym dostępu do rejestru podatników certyfikowanych, i do których zautomatyzowany dostęp udzielany jest przez pozostałe państwa członkowskie.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera b – podpunkt i
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera e – podpunkt i
(i)  dostęp ten wiąże się z dochodzeniem w sprawie podejrzenia popełnienia oszustwa lub mającym na celu wykrycie lub identyfikację osób dopuszczających się nadużyć;
(i)  dostęp ten wiąże się z dochodzeniem w sprawie podejrzenia popełnienia oszustwa lub mającym na celu wykrycie lub identyfikację osób dopuszczających się nadużyć i poważnych uchybień;
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera b – podpunkt i
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera e – podpunkt ii
(ii)  dostęp ten przysługuje urzędnikowi łącznikowemu Eurofisc, o którym mowa w art. 36 ust. 1, który posiada osobisty kod identyfikacyjny do systemów elektronicznych umożliwiający dostęp do tych informacji.
(ii)  dostęp ten przysługuje urzędnikowi łącznikowemu Eurofisc, o którym mowa w art. 36 ust. 1, który posiada osobisty kod identyfikacyjny do systemów elektronicznych umożliwiający dostęp do tych informacji, oraz dostęp do rejestru podatników certyfikowanych.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera c
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Artykuł 21 – ustęp 2 a – akapit 1 – wprowadzenie
W odniesieniu do informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1 lit. f), udostępniane są przynajmniej następujące elementy:
W odniesieniu do informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1 lit. f), udostępniane są przynajmniej następujące informacje:
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera c
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Artykuł 21 – ustęp 2 a – akapit 1 – litera a
a)  numery identyfikacyjne VAT nadane przez państwo członkowskie otrzymujące informację;
a)  numery identyfikacyjne VAT nadane przez państwo członkowskie otrzymujące informację i dostęp do rejestru podatników certyfikowanych;
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera c
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Artykuł 21 – ustęp 2 a – akapit 1 – litera c
c)  kraj pochodzenia, kraj przeznaczenia, kod towaru, waluta, łączna kwota, kurs walutowy, ceny poszczególnych pozycji oraz waga netto przywożonych towarów, po których przywozie następuje wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów dokonywana przez każdą z osób, o których mowa w lit. b), na rzecz każdej osoby posiadającej numer identyfikacyjny VAT, o którym mowa w lit. a);
c)  kraj pochodzenia, kraj przeznaczenia, kod towaru, waluta, łączna kwota, kurs walutowy, cena jednostkowa oraz waga netto przywożonych towarów, po których przywozie następuje wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów dokonywana przez każdą z osób, o których mowa w lit. b), na rzecz każdej osoby posiadającej numer identyfikacyjny VAT, o którym mowa w lit. a);
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera c
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Artykuł 21 – ustęp 2 a – akapit 1 – litera d– wprowadzenie
d)  kraj pochodzenia, kraj przeznaczenia, kod towaru, waluta, łączna kwota, kurs walutowy, ceny poszczególnych pozycji oraz waga netto przywożonych towarów, po których przywozie następuje wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów dokonywana przez każdą z osób, o których mowa w lit. b), na rzecz każdej osoby posiadającej numer identyfikacyjny VAT nadany przez inne państwo członkowskie pod następującymi warunkami:
d)  kraj pochodzenia, kraj przeznaczenia, kod towaru, waluta, łączna kwota, kurs walutowy, cena jednostkowa oraz waga netto przywożonych towarów, po których przywozie następuje wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów dokonywana przez każdą z osób, o których mowa w lit. b), na rzecz każdej osoby posiadającej numer identyfikacyjny VAT nadany przez inne państwo członkowskie pod następującymi warunkami:
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera c
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Artykuł 21 – ustęp 2 a – akapit 1 – litera d – podpunkt i
(i)  dostęp ten wiąże się z dochodzeniem w sprawie podejrzenia popełnienia oszustwa lub mającym na celu wykrycie lub identyfikację osób dopuszczających się nadużyć;
(i)  dostęp ten wiąże się z dochodzeniem w sprawie podejrzenia popełnienia oszustwa lub mającym na celu wykrycie lub identyfikację osób dopuszczających się nadużyć i poważnych uchybień;
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Artykuł 21 a – ustęp 2 – akapit 1 – podpunkt i
(i)  dostęp ten wiąże się z dochodzeniem w sprawie podejrzenia popełnienia oszustwa lub mającym na celu wykrycie lub identyfikację osób dopuszczających się nadużyć;
(i)  dostęp ten wiąże się z dochodzeniem w sprawie podejrzenia popełnienia oszustwa lub mającym na celu wykrycie lub identyfikację osób dopuszczających się nadużyć i poważnych uchybień;
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 – litera a
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Artykuł 28 – ustęp 2 a
2a.  Na mocy umowy między organem występującym z wnioskiem a organem wezwanym i z zastosowaniem uzgodnień określonych przez organ wezwany urzędnicy upoważnieni przez organ występujący z wnioskiem mogą, w związku z gromadzeniem i wymianą informacji, o których mowa w art. 1, uczestniczyć w postępowaniach administracyjnych prowadzonych na terytorium wezwanego państwa członkowskiego. Takie postępowania administracyjne prowadzone są wspólnie przez urzędników organu wezwanego i urzędników organów występujących z wnioskiem. Urzędnicy organu występującego z wnioskiem wykonują te same uprawnienia dochodzeniowe, które przysługują urzędnikom organu wezwanego. Urzędnicy organów występujących z wnioskiem mają dostęp do tych samych pomieszczeń i dokumentów, co urzędnicy organu wezwanego, jedynie do celów prowadzonego postępowania administracyjnego. Na mocy umowy między organem występującym z wnioskiem a organem wezwanym oraz zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez organ wezwany oba organy mogą sporządzić wspólne sprawozdanie z audytu.
2a.  Na mocy umowy między organem występującym z wnioskiem a organem wezwanym i z zastosowaniem uzgodnień określonych przez organ wezwany urzędnicy upoważnieni przez organ występujący z wnioskiem mogą, w związku z gromadzeniem i wymianą informacji, o których mowa w art. 1, uczestniczyć w postępowaniach administracyjnych prowadzonych na terytorium wezwanego państwa członkowskiego. Takie postępowania administracyjne prowadzone są w duchu wzajemnego zaufania i owocnej współpracy przez urzędników organu wezwanego i urzędników organów występujących z wnioskiem, z poszanowaniem praktyk administracyjnych tych organów i prawa krajowego państwa członkowskiego organu wezwanego w celu zwalczania transgranicznych oszustw związanych z VAT. Urzędnicy organów występujących z wnioskiem mają dostęp do tych samych pomieszczeń i dokumentów, co urzędnicy organu wezwanego, jedynie do celów prowadzonego postępowania administracyjnego. Na mocy umowy między organem występującym z wnioskiem a organem wezwanym oraz zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez organ wezwany uczestniczące organy mogą sporządzić wspólne sprawozdanie z audytu.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Artykuł 33 – ustęp 1
1.  Aby propagować i ułatwiać wielostronną współpracę w zakresie zwalczania oszustw w dziedzinie VAT, w niniejszym rozdziale ustanawia się sieć służącą sprawnej wymianie, przetwarzaniu i analizie ukierunkowanych informacji między państwami członkowskimi, a także koordynacji wszelkich działań następczych, zwaną dalej „Eurofisc”.
1.  Aby propagować i ułatwiać wielostronną współpracę w zakresie zwalczania oszustw w dziedzinie VAT, w niniejszym rozdziale ustanawia się sieć służącą sprawnej wymianie, przetwarzaniu i analizie ukierunkowanych informacji o transgranicznych oszustwach między państwami członkowskimi, a także koordynacji wszelkich działań następczych, zwaną dalej „Eurofisc”.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera b – podpunkt i
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Artykuł 33 – ustęp 2 – litera b
b)  prowadzą i koordynują sprawną wielostronną wymianę oraz wspólne przetwarzanie i analizę ukierunkowanych informacji w tematycznych obszarach działalności Eurofisc (zwanych dalej „dziedzinami roboczymi Eurofisc”);
b)  prowadzą i koordynują sprawną wielostronną wymianę oraz wspólne przetwarzanie i analizę ukierunkowanych informacji o transgranicznych oszustwach w tematycznych obszarach działalności Eurofisc (zwanych dalej „dziedzinami roboczymi Eurofisc”);
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera b – podpunkt ii
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Artykuł 33 – ustęp 2 – litera d
d)  koordynują postępowania administracyjne uczestniczących państw członkowskich dotyczące osób podejrzanych oraz osób dopuszczających się nadużyć wykrytych przez urzędników łącznikowych Eurofisc, o których mowa w art. 36 ust. 1.
d)  koordynują postępowania administracyjne uczestniczących państw członkowskich dotyczące nadużyć wykrytych przez urzędników łącznikowych Eurofisc, o których mowa w art. 36 ust. 1.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Artykuł 34 – ustęp 2
2.  Państwa członkowskie, które zdecydowały się na uczestniczenie w wybranej dziedzinie roboczej Eurofisc, biorą aktywny udział w wielostronnej wymianie oraz wspólnym przetwarzaniu i analizie ukierunkowanych informacji między wszystkimi uczestniczącymi państwami członkowskimi, a także w koordynacji wszelkich działań następczych.
2.  Państwa członkowskie, które zdecydowały się na uczestniczenie w wybranej dziedzinie roboczej Eurofisc, biorą aktywny udział w wielostronnej wymianie oraz wspólnym przetwarzaniu i analizie ukierunkowanych informacji o transgranicznych oszustwach między wszystkimi uczestniczącymi państwami członkowskimi, a także w koordynacji wszelkich działań następczych.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Artykuł 35 – akapit 1
Komisja zapewnia Eurofisc wsparcie techniczne i logistyczne. Komisja nie ma dostępu do informacji, o których mowa w art. 1 i które mogą być przedmiotem wymiany w ramach Eurofisc, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 55 ust. 2.
Komisja zapewnia Eurofisc niezbędne wsparcie techniczne i logistyczne. Komisja posiada dostęp do informacji, o których mowa w art. 1 i które mogą być przedmiotem wymiany w ramach Eurofisc, w sytuacjach przewidzianych w art. 55 ust. 2.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera c
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Artykuł 36 – ustęp 3
3.  Koordynatorzy dziedzin roboczych Eurofisc mogą, z własnej inicjatywy lub na wniosek, przekazać niektóre z gromadzonych i przetwarzanych informacji do Europolu oraz Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych („OLAF”), zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez uczestników danej dziedziny roboczej.
3.  Koordynatorzy dziedzin roboczych Eurofisc mogą, z własnej inicjatywy lub na wniosek, przekazać istotne informacje na temat najpoważniejszych przestępstw transgraniczych związanych z VAT do Europolu oraz Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych („OLAF”), zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez uczestników danej dziedziny roboczej.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera c
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Artykuł 36 – ustęp 4
4.  Koordynatorzy dziedzin roboczych Eurofisc udostępniają informacje otrzymane z Europolu i OLAF pozostałym uczestniczącym urzędnikom łącznikowym Eurofisc; Informacje te są wymieniane drogą elektroniczną.
4.  Koordynatorzy dziedzin roboczych Eurofisc mogą zwrócić się do Europolu i OLAF o udzielenie stosownych informacji. Koordynatorzy dziedzin roboczych Eurofisc udostępniają informacje otrzymane z Europolu i OLAF pozostałym uczestniczącym urzędnikom łącznikowym Eurofisc; Informacje te są wymieniane drogą elektroniczną.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Artykuł 48 – ustęp 1 – akapit 2
W przypadku gdy państwo członkowskie prowadzenia przedsiębiorstwa stwierdzi, że podatnik występujący z wnioskiem o zwrot podatku VAT zgodnie z art. 5 dyrektywy 2008/9/WE, posiada bezsporne zobowiązania z tytułu podatku VAT w państwie członkowskim prowadzenia przedsiębiorstwa, państwo to może poinformować o tych zobowiązaniach państwo członkowskie zwrotu, tak aby państwo członkowskie zwrotu zwróciło się o zgodę podatnika na przelanie zwrotu podatku VAT bezpośrednio do państwa członkowskiego prowadzenia przedsiębiorstwa w celu pokrycia pozostających do spłaty zobowiązań z tytułu podatku VAT. Jeżeli podatnik wyrazi zgodę na ten przelew, państwo członkowskie zwrotu przeleje, w imieniu podatnika, tą kwotę do państwa członkowskiego prowadzenia przedsiębiorstwa w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia pozostałych zobowiązań z tytułu podatku VAT. W terminie 15 dni od daty otrzymania przelewu od państwa członkowskiego zwrotu państwo członkowskie prowadzenia przedsiębiorstwa informuje podatnika o tym, czy przelana kwota pokrywa całość, czy część zobowiązań z tytułu podatku VAT.
W przypadku gdy państwo członkowskie prowadzenia przedsiębiorstwa stwierdzi, że podatnik występujący z wnioskiem o zwrot podatku VAT zgodnie z art. 5 dyrektywy 2008/9/WE, posiada bezsporne zobowiązania z tytułu podatku VAT w państwie członkowskim prowadzenia przedsiębiorstwa, państwo to informuje o tych zobowiązaniach państwo członkowskie zwrotu, tak aby państwo członkowskie zwrotu zwróciło się o zgodę podatnika na przelanie zwrotu podatku VAT bezpośrednio do państwa członkowskiego prowadzenia przedsiębiorstwa w celu pokrycia pozostających do spłaty zobowiązań z tytułu podatku VAT. Jeżeli podatnik wyrazi zgodę na ten przelew, państwo członkowskie zwrotu przeleje, w imieniu podatnika, tą kwotę do państwa członkowskiego prowadzenia przedsiębiorstwa w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia pozostałych zobowiązań z tytułu podatku VAT. W terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania przelewu od państwa członkowskiego zwrotu państwo członkowskie prowadzenia przedsiębiorstwa informuje podatnika o tym, czy przelana kwota pokrywa całość, czy część zobowiązań z tytułu podatku VAT.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Artykuł 49 – ustęp 2 a – akapit 2
Państwa członkowskie mogą przekazać do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych wszelkie dostępne informacje na temat przestępstw przeciwko wspólnemu systemowi VAT, tak aby mógł on rozważyć podjęcie odpowiednich działań zgodnie ze swoim zakresem obowiązków.
Nie naruszając przepisów art. 36 ust. 3, państwa członkowskie mogą przekazać do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych wszelkie dostępne informacje na temat przestępstw przeciwko wspólnemu systemowi VAT, tak aby mógł on rozważyć podjęcie odpowiednich działań zgodnie ze swoim zakresem obowiązków.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Artykuł 49 a (nowy)
18a)  dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 49a
Państwa członkowskie i Komisja ustanawiają wspólny system gromadzenia danych statystycznych dotyczących wewnątrzwspólnotowych oszustw związanych z VAT oraz publikują krajowe szacunki utraconych należności z tytułu podatku VAT w wyniku tych oszustw, jak również szacunki dla Unii jako całości. Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych praktyczne ustalenia dotyczące tego systemu statystycznego. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 58 ust. 2.”;
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Artykuł 50 – ustęp 1 a (nowy)
18b)  w art. 50 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„1a. W przypadku gdy państwo członkowskie udziela państwu trzeciemu szerszych informacji niż informacje przewidziane w rozdziałach II i III niniejszego rozporządzenia, to państwo członkowskie nie może odmówić udzielenia tych informacji każdemu innemu państwu członkowskiemu, które zwraca się z wnioskiem o współpracę lub ma interes w tym, aby je otrzymać.”;
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19 – litera a
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Artykuł 55 − ustęp 2
2.  Osoby należycie akredytowane przez organ akredytacji bezpieczeństwa Komisji mogą mieć dostęp do takich informacji jedynie w stopniu niezbędnym do nadzoru, konserwacji oraz rozwijania systemów elektronicznych prowadzonych przez Komisję i wykorzystywanych przez państwa członkowskie w celu wdrażania niniejszego rozporządzenia.
2.  Osoby należycie akredytowane przez organ akredytacji bezpieczeństwa Komisji mają dostęp do takich informacji w stopniu niezbędnym do nadzoru, konserwacji oraz rozwijania systemów elektronicznych prowadzonych przez Komisję i wykorzystywanych przez państwa członkowskie w celu wdrażania niniejszego rozporządzenia oraz zapewnienia prawidłowego wykonania niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19 – litera b
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Artykuł 55 – ustęp 5
5.  Wszystkie kwestie dotyczące przechowywania, przetwarzania lub wymiany informacji, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, podlegają przepisom rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady(*). Do celów właściwego stosowania niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie ograniczają jednak zakres praw i obowiązków przewidzianych w art. 12–22 oraz w art. 5 i 34 rozporządzenia (UE) 2016/679 w zakresie, w jakim jest to konieczne do zabezpieczenia interesów, o których mowa w art. 23 ust. 1 lit. e) tego rozporządzenia. Przetwarzaniaprzechowywania danych, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, dokonuje się wyłącznie w celach, o których mowa w art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, a okres przechowywania tych informacji jest ograniczony do zakresu koniecznego do osiągnięcia tych celów.
5.  Wszystkie kwestie dotyczące przechowywania, przetwarzania lub wymiany informacji, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, podlegają przepisom rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady(*). Do celów właściwego stosowania niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie ograniczają jednak zakres praw i obowiązków przewidzianych w art. 12–22 oraz w art. 5 i 34 rozporządzenia (UE) 2016/679 w zakresie, w jakim jest to konieczne do zabezpieczenia interesów, o których mowa w art. 23 ust. 1 lit. e) tego rozporządzenia. Przetwarzanieprzechowywanie danych, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, zatwierdza się wyłącznie w celach, o których mowa w art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, a okres przechowywania tych informacji jest ograniczony do zakresu koniecznego do osiągnięcia tych celów.
Ostatnia aktualizacja: 10 lutego 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności