Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0248(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0215/2018

Texte depuse :

A8-0215/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 03/07/2018 - 11.10

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0278

Texte adoptate
PDF 194kWORD 63k
Marţi, 3 iulie 2018 - Strasbourg
Măsuri de consolidare a cooperării administrative în domeniul taxei pe valoarea adăugată *
P8_TA(2018)0278A8-0215/2018

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 3 iulie 2018 referitoare la propunerea modificată de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 privind măsuri de consolidare a cooperării administrative în domeniul taxei pe valoarea adăugată (COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2017)0706),

–  având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0441/2017),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0215/2018),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)
(1a)  Frauda în domeniul TVA este adesea legată de criminalitatea organizată și un număr foarte mic de astfel de rețele organizate pot fi responsabile de fraude transfrontaliere în domeniul TVA de ordinul a miliarde de euro, ceea ce afectează nu numai colectarea veniturilor în statele membre, ci are și un impact negativ asupra resurselor proprii ale Uniunii. Prin urmare, statele membre au o responsabilitate comună în ceea ce privește protejarea veniturilor din TVA ale tuturor statelor membre.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 2
(2)  Pentru a combate frauda privind TVA este necesară adesea realizarea unei anchete administrative, în special atunci când persoana impozabilă nu este stabilită în statul membru în care se datorează impozitul. Pentru a asigura implementarea corespunzătoare a regulilor privind TVA și pentru a evita dublarea efortului și a sarcinii administrative a autorităților fiscale și a întreprinderilor, atunci când cel puțin două state membre consideră că este necesară o anchetă administrativă cu privire la sumele declarate de o persoană impozabilă nestabilită pe teritoriul lor, dar impozabilă pe teritoriul lor, statul membru în care este stabilită persoana impozabilă ar trebui să desfășoare ancheta, iar statul membru care a solicitat ancheta ar trebui să sprijine statul membru de stabilire, participând în mod activ la anchetă.
(2)  Pentru a combate frauda privind TVA este necesară adesea realizarea unei anchete administrative, în special atunci când persoana impozabilă nu este stabilită în statul membru în care se datorează impozitul. Pentru a asigura implementarea corespunzătoare a regulilor privind TVA, pentru a evita dublarea efortului și pentru a reduce sarcina administrativă a autorităților fiscale și a întreprinderilor, este necesar să se realizeze o anchetă administrativă cu privire la sumele declarate de o persoană impozabilă care nu este stabilită pe teritoriul lor, dar este impozabilă pe teritoriul lor. Statul membru în care este stabilită persoana impozabilă trebuie să desfășoare ancheta, iar statul membru/ statele membre care a/ au solicitat ancheta trebuie să sprijine statul membru de stabilire, participând în mod activ la anchetă.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  Pentru a asigura o monitorizare eficace și eficientă a TVA aferentă tranzacțiilor transfrontaliere, Regulamentul (UE) nr. 904/2010 prevede prezența funcționarilor în birourile administrative pe durata anchetelor administrative realizate în alte state membre. Pentru a întări capacitatea autorităților fiscale de a verifica livrările transfrontaliere, ar trebui să se realizeze audituri comune care să permită funcționarilor din două sau mai multe state membre să formeze o singură echipă de audit și să participe în mod activ la o anchetă administrativă comună.
(11)  Pentru a asigura o monitorizare eficace și eficientă a TVA aferentă tranzacțiilor transfrontaliere, Regulamentul (UE) nr. 904/2010 prevede prezența funcționarilor în birourile administrative pe durata anchetelor administrative realizate în alte state membre. Pentru a întări capacitatea autorităților fiscale punându-le la dispoziție resurse tehnice și umane consolidate pentru a verifica livrările transfrontaliere, ar trebui să se realizeze audituri comune care să permită funcționarilor din două sau mai multe state membre să formeze o singură echipă de audit și să participe în mod activ la o anchetă administrativă comună, într-un spirit productiv și de cooperare și în condiții care să fie agreate de statele membre, pentru a depista și a contracara frauda transfrontalieră în domeniul TVA, care în prezent erodează bazele de impozitare ale statelor membre.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 13
(13)  Pentru a combate cele mai grave scheme de fraudă transfrontaliere, este necesară clarificarea și consolidarea guvernanței, a sarcinilor și a funcționării Eurofisc. Funcționarii de legătură Eurofisc ar trebui să aibă posibilitatea de a accesa, de a face schimb, de a prelucra și analiza rapid toate informațiile necesare și de a coordona orice acțiuni de urmărire. De asemenea, este necesară consolidarea cooperării cu alte autorități implicate în lupta împotriva fraudei în materie de TVA la nivelul Uniunii, în special prin schimbul de informații specifice cu Europol și Oficiul European de Luptă Antifraudă. Prin urmare, funcționarii de legătură Eurofisc ar trebui să poată comunica, în mod spontan sau în baza unei solicitări, informații și date operative Europol și Oficiului European de Luptă Antifraudă. Aceasta ar permite funcționarilor de legătură Eurofisc să primească date și informații deținute de Europol și de Oficiul European de Luptă Antifraudă pentru a identifica autorii reali ai activităților frauduloase în materie de TVA.
(13)  Pentru a combate cele mai grave scheme de fraudă transfrontaliere, este necesară clarificarea și consolidarea guvernanței, a sarcinilor și a funcționării Eurofisc. Funcționarii de legătură Eurofisc ar trebui să aibă posibilitatea de a accesa, de a face schimb, de a prelucra și analiza rapid toate informațiile necesare și de a coordona orice acțiuni de urmărire. De asemenea, este necesară consolidarea cooperării cu alte autorități implicate în lupta împotriva fraudei în materie de TVA la nivelul Uniunii, în special prin schimbul de informații specifice cu Europol și Oficiul European de Luptă Antifraudă. Prin urmare, funcționarii de legătură Eurofisc ar trebui să poată comunica, în mod spontan sau în baza unei solicitări, informații și date operative Europol și Oficiului European de Luptă Antifraudă și, pentru statele membre participante, Parchetului European, în special pentru suspiciunile de fraudă în materie de TVA care depășesc o anumită sumă. Aceasta ar permite funcționarilor de legătură Eurofisc să primească date și informații deținute de Europol și de Oficiul European de Luptă Antifraudă pentru a identifica autorii reali ai activităților frauduloase în materie de TVA.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 15
(15)  Organizarea transmiterii de cereri de rambursare de TVA, în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2008/9/CE35 a Consiliului, oferă ocazia de a reduce sarcina administrativă a autorităților competente în ce privește recuperarea obligațiilor TVA neachitate în statul membru de stabilire.
(15)  Organizarea transmiterii de cereri de rambursare de TVA în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2008/9/CE35 a Consiliului oferă ocazia de a reduce sarcina administrativă a autorităților competente în ce privește recuperarea obligațiilor fiscale neachitate în statul membru de stabilire.
__________________
__________________
35 Directiva 2008/9/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adăugată, prevăzută în Directiva 2006/112/CE, către persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare (JO L 44, 20.2.2008, p. 23).
35 Directiva 2008/9/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adăugată, prevăzută în Directiva 2006/112/CE, către persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare (JO L 44, 20.2.2008, p. 23).
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 16
(16)  Pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii împotriva fraudelor transfrontaliere grave în domeniul TVA, statele membre care participă în cadrul Parchetului European ar trebui să comunice acestuia, inclusiv prin intermediul funcționarilor de legătură Eurofisc, informații cu privire la cele mai grave infracțiuni privind TVA, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului36.
(16)  Pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii împotriva fraudelor transfrontaliere grave în domeniul TVA, statele membre care participă în cadrul Parchetului European ar trebui să comunice acestuia, în timp util, inclusiv prin intermediul funcționarilor de legătură Eurofisc, informații cu privire la cele mai grave infracțiuni privind TVA, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului36.
__________________
__________________
36 Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).
36 Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 18
(18)  Comisia poate avea acces la informațiile comunicate sau colectate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 904/2010 numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru administrarea, întreținerea și dezvoltarea sistemelor electronice găzduite de Comisie și utilizate de statele membre în sensul prezentului regulament.
(18)  Comisia ar trebui să aibă acces la informațiile comunicate sau colectate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 904/2010 în măsura în care acest lucru este necesar pentru administrarea, întreținerea și dezvoltarea sistemelor electronice găzduite de Comisie și utilizate de statele membre în sensul prezentului regulament și pentru a asigura punerea în aplicare adecvată a prezentului regulament. În plus, Comisia ar trebui să poată efectua vizite în statele membre pentru a evalua modul în care funcționează mecanismele de cooperare administrativă.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 19
(19)  În sensul prezentului regulament, este oportun să se aibă în vedere limitarea anumitor drepturi și obligații prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului37, pentru a proteja interesele prevăzute în articolul 23 alineatul (1) litera (e) din respectivul regulament. Aceste limitări sunt necesare și proporționale având în vedere potențialele pierderi de venituri pentru statele membre și importanța crucială a punerii la dispoziție a informațiilor pentru a combate în mod eficace frauda.
(19)  În sensul prezentului regulament, este oportun să se aibă în vedere limitarea anumitor drepturi și obligații prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului37, pentru a proteja interesele prevăzute în articolul 23 alineatul (1) litera (e) din respectivul regulament. Aceste limitări sunt necesare și proporționale având în vedere potențialele pierderi de venituri pentru statele membre și importanța crucială a punerii la dispoziție a informațiilor pentru a combate în mod eficace frauda. Cu toate acestea, limitările în cauză nu ar trebui să depășească ceea ce este strict necesar pentru realizarea obiectivului vizat și trebuie să respecte standardele stricte impuse de articolul 52 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În plus, eventualele acte de punere în aplicare aferente prezentului regulament ar trebui să respecte cerințele privind protecția datelor prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 și în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului37a.
__________________
__________________
37 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
37 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
37a Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)
(20a)  Având în vedere numărul mic de state membre care publică estimări ale pierderilor de TVA cauzate de fraudele intracomunitare, existența unor date comparabile cu privire la frauda intracomunitară în domeniul TVA ar contribui la o cooperare mai bine orientată între statele membre. Prin urmare, Comisia, împreună cu statele membre, ar trebui să elaboreze o abordare statistică comună pentru a cuantifica și a analiza fraudele în materie de TVA.
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 7 – alineatul 4
4.  Cererea menționată la alineatul (1) poate conține o cerere motivată pentru o anchetă administrativă specifică. Autoritatea solicitată realizează ancheta administrativă în coordonare cu autoritatea solicitantă. Pot fi utilizate instrumentele și procedurile prevăzute în articolele 28-30 din prezentul regulament. În cazul în care autoritatea solicitată consideră că nicio anchetă administrativă nu este necesară, aceasta informează de îndată autoritatea solicitantă cu privire la motivele acestei decizii.
4.  În cazul în care consideră că este necesară o anchetă administrativă, o autoritate competentă a unui stat membru depune o cerere motivată corespunzător. Autoritatea solicitată nu refuză efectuarea anchetei respective și, dacă informațiile sunt deja disponibile, autoritatea solicitată le transmite autorității solicitante înainte de primirea oricărei cereri. Statele membre asigură instituirea mecanismelor necesare între autoritatea solicitantă și autoritatea solicitată, prin care funcționarii autorizați de autoritatea solicitantă participă la ancheta administrativă desfășurată pe teritoriul autorității solicitate pentru a colecta informațiile prevăzute la paragraful al doilea. Această anchetă administrativă este efectuată în comun de către funcționarii autorităților solicitante și cei ai autorității solicitate, în spirit productiv și de cooperare. Funcționarii autorității solicitante au acces la aceleași informații, documente și locații și, în măsura în care acest lucru este permis de legislația statului membru solicitat, pot interoga în mod direct persoane pentru a detecta și a combate frauda transfrontalieră în domeniul TVA, care este în prezent responsabilă de erodarea bazelor fiscale naționale.
În pofida primului paragraf, o anchetă privind sumele declarate de o persoană impozabilă stabilită în statul membru al autorității solicitate și care sunt taxabile în statul membru al autorității solicitante, poate fi refuzată numai pentru oricare dintre următoarele motive:
(a)  pentru motivele prevăzute la articolul 54 alineatul (1), evaluate de autoritatea solicitată în conformitate cu o declarație privind cele mai bune practici referitoare la interacțiunea dintre prezentul alineat și articolul 54 alineatul (1), care urmează să fie adoptată conform procedurii prevăzute la articolul 58 alineatul (2);
(b)  pentru motivele prevăzute la articolul 54 alineatele (2), (3) și (4);
(c)  pe motivul că autoritatea solicitată a furnizat deja autorității solicitante informații privind aceeași persoană impozabilă, ca urmare a unei anchete administrative efectuate cu mai puțin de doi ani înainte.
În cazul în care autoritatea solicitată refuză o anchetă administrativă menționată la al doilea paragraf din motivele prevăzute la litera (a) sau (b), autoritatea solicitată pune totuși la dispoziția autorității solicitante datele și valorile tuturor livrărilor și prestărilor relevante efectuate de către persoana impozabilă în statul membru al autorității solicitante în cursul celor doi ani precedenți.
În cazul în care autoritățile competente din cel puțin două state membre consideră că este necesară o anchetă administrativă, autoritatea solicitată nu refuză efectuarea acelei anchete. Statele membre asigură instituirea mecanismelor necesare între acele autorități solicitante și autoritatea solicitată, prin care funcționarii autorizați de autoritățile solicitante participă la ancheta administrativă desfășurată pe teritoriul autorității solicitate pentru a colecta informațiile prevăzute la paragraful al doilea. Această anchetă administrativă este efectuată în comun de către funcționarii autorităților solicitante și cei ai autorității solicitate. Funcționarii autorităților solicitante exercită aceleași competențe de inspecție precum cele conferite funcționarilor autorității solicitate. Funcționarii autorităților solicitante au acces la aceleași sedii și documente precum funcționarii autorității solicitate exclusiv în scopul desfășurării anchetei administrative.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 12 a (nou)
1a.  Se introduce următorul articol:
„Articolul 12a
Toate statele membre implementează o serie de obiective operaționale pentru reducerea procentului de răspunsuri tardive și pentru îmbunătățirea calității cererilor de informații și informează Comisia cu privire la obiectivele respective.”;
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 13 – alineatul 3
3.  Informațiile se transmit prin intermediul unor formulare tip sau prin alte mijloace considerate oportune de respectivele autorități competente. Comisia adoptă formularele tip prin acte de punere în aplicare. Acele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 58 alineatul (2).”;
3.  Informațiile se transmit prin intermediul unor formulare-tip sau prin alte mijloace considerate oportune de respectivele autorități competente. Comisia stabilește formularele-tip prin intermediul actelor de punere în aplicare. Acele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 58 alineatul (2).”.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2
2a.  La articolul 14 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„Orice stat membru se poate abține de la participarea la schimbul automat de informații în ceea ce privește una sau mai multe categorii de informații în cazul în care colectarea informațiilor în vederea unui astfel de schimb ar presupune impunerea de noi obligații asupra persoanelor plătitoare de TVA sau ar impune o sarcină administrativă disproporționată pentru statul membru.”
„Orice stat membru se poate abține de la participarea la schimbul automat de informații în ceea ce privește una sau mai multe categorii de informații în cazul în care colectarea informațiilor în vederea unui astfel de schimb ar presupune impunerea de obligații disproporționate asupra persoanelor plătitoare de TVA sau ar impune o sarcină administrativă disproporționată pentru statul membru.”;
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 17 – alineatul 1 – litera e
(e)  informațiile referitoare la statutul de persoană impozabilă atestată în conformitate cu articolul 13a din Directiva 2006/112/CE, precum și data de la care acest statut a fost acordat, refuzat și retras.
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 17 – alineatul 1 – litera f
„(f) informațiile pe care le colectează în conformitate cu articolul 143 alineatul (2) literele (a) și (b) din Directiva 2006/112/CE, precum și țara de origine, țara de destinație, codul mărfurilor, moneda, valoarea totală, cursul de schimb, prețurile articolelor individuale și greutatea netă.”
„(f) informațiile pe care le colectează în conformitate cu articolul 143 alineatul (2) literele (a) și (b) din Directiva 2006/112/CE, precum și țara de origine, datele de identificare ale exportatorului, țara de destinație, codul mărfurilor, moneda, valoarea totală, cursul de schimb, prețurile per articol și greutatea netă.”
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera e
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 17 – alineatul 3
3.  Comisia stabilește, prin acte de punere în aplicare, categoriile exacte ale informațiilor menționate la alineatul (1) litera (f) din acest articol. Acele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 58 alineatul (2).”;
3.  Comisia stabilește, prin acte de punere în aplicare, categoriile specifice care urmează să fie incluse în formularele-tip, șabloanele și procedurile pentru transmiterea informațiilor menționate la alineatul (1) litera (f) din acest articol. Acele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 58 alineatul (2).
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 21 – alineatul 1 a
1a.  Fiecare stat membru acordă funcționarilor din acel stat care verifică cerințele prevăzute la articolul 143 alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE acces la informațiile menționate la articolul 17 alineatul (1) literele (b) și (c) din prezentul regulament pentru care se acordă acces automat de către celelalte state membre.
1a.  Fiecare stat membru acordă funcționarilor din acel stat care verifică cerințele prevăzute la articolul 143 alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE acces la informațiile menționate la articolul 17 alineatul (1) literele (b) și (c) din prezentul regulament, inclusiv registrul persoanelor impozabile atestate, pentru care se acordă acces automat de către celelalte state membre.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b – subpunctul i
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 21 – alineatul 2 – litera e – punctul i
(i)  accesul are loc în legătură cu anchetarea unei fraude suspectate ori pentru a detecta sau a identifica autorii fraudei;
(i)  accesul are loc în legătură cu anchetarea unei fraude suspectate ori pentru a detecta sau a identifica autorii fraudei și ai abaterii grave;
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b – subpunctul i
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 21 – alineatul 2 – litera e – punctul ii
(ii)  accesul se desfășoară prin intermediul unui funcționar de legătură Eurofisc, astfel cum se menționează la articolul 36 alineatul (1), care deține un identificator personal de utilizator în sistemul electronic care permite accesul la aceste informații.”
(ii)  accesul se desfășoară prin intermediul unui funcționar de legătură Eurofisc, astfel cum se menționează la articolul 36 alineatul (1), care deține un identificator personal de utilizator în sistemul electronic care permite accesul la aceste informații, precum și la registrul persoanelor impozabile atestate.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera c
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 21 – alineatul 2 a – paragraful 1 – partea introductivă
În legătură cu informațiile menționate la articolul 17 alineatul (1) litera (f), se acordă acces la cel puțin următoarele date:
În legătură cu informațiile menționate la articolul 17 alineatul (1) litera (f), se acordă acces la cel puțin următoarele informații:
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera c
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 21 – alineatul 2 a – paragraful 1 – litera a
(a)  numerele de identificare TVA emise de statul membru care primește informațiile;
(a)  numerele de identificare TVA emise de statul membru care primește informațiile și registrul persoanelor impozabile atestate;
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera c
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 21 – alineatul 2 a – paragraful 1 – litera c
(c)  țara de origine, țara de destinație, codul mărfurilor, moneda, valoarea totală, cursul de schimb, prețurile articolelor individuale și greutatea netă a bunurilor importate urmate de o livrare de bunuri intracomunitară de la fiecare persoană prevăzută la litera (b) către fiecare persoană care deține un număr de identificare TVA menționat la litera (a);
(c)  țara de origine, țara de destinație, codul mărfurilor, moneda, valoarea totală, cursul de schimb, prețul per unitate și greutatea netă a bunurilor importate urmate de o livrare de bunuri intracomunitară de la fiecare persoană prevăzută la litera (b) către fiecare persoană care deține un număr de identificare TVA menționat la litera (a);
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera c
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 21 – alineatul 2 a – paragraful 1 – litera d – partea introductivă
(d)  țara de origine, țara de destinație, codul mărfurilor, moneda, valoarea totală, cursul de schimb, prețurile articolelor individuale și greutatea netă a bunurilor importate urmate de o livrare de bunuri intracomunitară de la fiecare persoană prevăzută la litera (b) către fiecare persoană care deține un număr de identificare TVA emis de un alt stat membru în următoarele condiții:
(d)  țara de origine, țara de destinație, codul mărfurilor, moneda, valoarea totală, cursul de schimb, prețul per unitate și greutatea netă a bunurilor importate urmate de o livrare de bunuri intracomunitară de la fiecare persoană prevăzută la litera (b) către fiecare persoană care deține un număr de identificare TVA emis de un alt stat membru în următoarele condiții:
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera c
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 21 – alineatul 2 a – paragraful 1 – litera d – punctul i
(i)  accesul are loc în legătură cu anchetarea unei fraude suspectate ori pentru a detecta sau a identifica autorii fraudei;
(i)  accesul are loc în legătură cu anchetarea unei fraude suspectate ori pentru a detecta sau a identifica autorii fraudei și ai abaterii grave;
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 21 a – alineatul 2 – paragraful 1 – litera i
(i)  accesul are loc în legătură cu anchetarea unei fraude suspectate ori pentru a detecta sau a identifica autorii fraudei;
(i)  accesul are loc în legătură cu anchetarea unei fraude suspectate ori pentru a detecta sau a identifica autorii fraudei și ai abaterii grave;
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 – litera a
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 28 – alineatul 2a
„2a. Printr-un acord între autoritatea solicitantă și autoritatea solicitată și în conformitate cu modalitățile stabilite de aceasta din urmă, funcționarii autorizați ai autorității solicitante pot participa, în scopul colectării și realizării schimbului de informații prevăzute la articolul 1, la anchetele administrative desfășurate pe teritoriul statului membru solicitat. Aceste anchete administrative se efectuează în comun de către funcționari ai autorității solicitante și ai autorității solicitate. Funcționarii autorității solicitante exercită aceleași competențe de inspecție precum cele conferite funcționarilor autorității solicitate. Funcționarii autorităților solicitante au acces la aceleași sedii și documente precum funcționarii autorității solicitate exclusiv în scopul desfășurării anchetei administrative. Printr-un acord între autoritatea solicitantă și autoritatea solicitată și în conformitate cu modalitățile stabilite de autoritatea solicitată, ambele autorități pot întocmi un raport de audit comun.”
„2a. Printr-un acord între autoritatea solicitantă și autoritatea solicitată și în conformitate cu modalitățile stabilite de aceasta din urmă, funcționarii autorizați ai autorității solicitante pot participa, în scopul colectării și realizării schimbului de informații prevăzute la articolul 1, la anchetele administrative desfășurate pe teritoriul statului membru solicitat. Aceste anchete administrative se efectuează în comun, în spiritul încrederii reciproce și al colaborării fructuoase, de către funcționari ai autorităților solicitante și ai autorității solicitate, cu respectarea practicilor administrative ale acestor autorități și a legislației naționale a statului membru al autorității solicitate, cu scopul de a lupta împotriva fraudei transfrontaliere în domeniul TVA. Funcționarii autorităților solicitante au acces la aceleași sedii și documente precum funcționarii autorității solicitate exclusiv în scopul desfășurării anchetei administrative. Printr-un acord între autoritatea solicitantă și autoritatea solicitată și în conformitate cu modalitățile stabilite de autoritatea solicitată, autoritățile participante pot întocmi un raport de audit comun.”
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 33 – alineatul 1
1.  În scopul de a promova și de a facilita cooperarea multilaterală în privința combaterii fraudei în domeniul TVA, prezentul capitol instituie o rețea de schimburi rapide, prelucrare și analiză de informații specifice între statele membre și pentru coordonarea acțiunilor de urmărire («Eurofisc»).”;
1.  În scopul de a promova și de a facilita cooperarea multilaterală în privința combaterii fraudei în domeniul TVA, prezentul capitol instituie o rețea de schimburi rapide, prelucrare și analiză de informații specifice privind schemele de fraudă transfrontalieră între statele membre și pentru coordonarea acțiunilor de urmărire («Eurofisc»).”;
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera b – subpunctul i
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 33 – alineatul 2 – litera b
(b)  realizează și coordonează schimbul rapid și multilateral și prelucrarea și analiza în comun de informații specifice în domeniile în care operează Eurofisc («domeniile de lucru ale Eurofisc»);
(b)  realizează și coordonează schimbul rapid și multilateral și prelucrarea și analiza în comun de informații specifice privind schemele de fraudă transfrontalieră în domeniile în care operează Eurofisc («domeniile de lucru ale Eurofisc»);
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera b – subpunctul ii
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 33 – alineatul 2 – litera d
(d)  coordonează anchetele administrative ale statelor membre participante cu privire la persoanele suspecte și autorii de fraude identificați de funcționarii de legătură Eurofisc, în conformitate cu articolul 36 alineatul (1).”
(d)  coordonează anchetele administrative ale statelor membre participante cu privire la fraudele identificate de funcționarii de legătură ai Eurofisc, în conformitate cu articolul 36 alineatul (1).”
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 34 – alineatul 2
2.  Statele membre care au ales să participe în cadrul unui domeniu de lucru al Eurofisc vor participa în mod activ la schimbul multilateral și la prelucrarea și analiza în comun de informații specifice între toate statele membre participante și la coordonarea oricăror acțiuni de urmărire.”;
2.  Statele membre care au ales să participe în cadrul unui domeniu de lucru al Eurofisc vor participa în mod activ la schimbul multilateral și la prelucrarea și analiza în comun de informații specifice privind schemele de fraudă transfrontalieră între toate statele membre participante și la coordonarea oricăror acțiuni.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 35 – paragraful 1
Comisia furnizează sprijin tehnic și logistic pentru Eurofisc. Comisia nu are acces la informațiile menționate la articolul 1 care pot face obiectul unui schimb de informații prin intermediul Eurofisc, decât în situațiile prevăzute în articolul 55 alineatul (2).
Comisia furnizează sprijin tehnic și logistic pentru Eurofisc. Comisia are acces la informațiile menționate la articolul 1 care pot face obiectul unui schimb de informații prin intermediul Eurofisc, în situațiile prevăzute în articolul 55 alineatul (2).
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera c
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 36 – alineatul 3
3.  Coordonatorii domeniului de lucru Eurofisc pot transmite, din proprie inițiativă sau la solicitare, o parte din informațiile colectate și prelucrate către Europol și Oficiul European de Luptă Antifraudă („OLAF”), astfel cum au convenit participanții la domeniul de lucru.
3.  Coordonatorii domeniului de lucru Eurofisc pot transmite, din proprie inițiativă sau la solicitare, informațiile pertinente privind cele mai grave infracțiuni transfrontaliere în materie de TVA către Europol și Oficiul European de Luptă Antifraudă („OLAF”), astfel cum au convenit participanții la domeniul de lucru.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera c
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 36 – alineatul 4
4.  Coordonatorii domeniului de lucru Eurofisc pun informațiile primite de la Europol și OLAF la dispoziția celorlalți funcționari de legătură Eurofisc participanți; aceste informații se transmit prin mijloace electronice.
4.  Coordonatorii domeniului de lucru Eurofisc pot solicita Europol și OLAF informații relevante. Coordonatorii domeniului de lucru Eurofisc pun informațiile primite de la Europol și OLAF la dispoziția celorlalți funcționari de legătură Eurofisc participanți; aceste informații se transmit prin mijloace electronice.
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 48 – alineatul 1 – paragraful 2
„În cazul în care statul membru de stabilire ia cunoștință de faptul că o persoană impozabilă care înaintează o cerere de rambursare de TVA, în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2008/9/CE, are obligații TVA necontestate în acel stat membru de stabilire, acesta poate informa statul membru de rambursare cu privire la acele obligații pentru ca statul membru de rambursare să solicite acordul persoanei impozabile pentru transferul sumei aferente rambursării de TVA direct către statul membru de stabilire pentru a stinge obligațiile TVA neachitate. În cazul în care persoana impozabilă își dă acordul cu privire la acest transfer, statul membru de rambursare transferă această sumă, în numele persoanei impozabile, către statul membru de stabilire, în măsura în care acest transfer este necesar pentru a stinge obligația TVA neachitată. Statul membru de stabilire informează persoana impozabilă dacă suma transferată acoperă o stingere integrală sau parțială a obligației TVA în termen de 15 zile de la primirea transferului de la statul membru de rambursare.
În cazul în care statul membru de stabilire ia cunoștință de faptul că o persoană impozabilă care înaintează o cerere de rambursare de TVA, în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2008/9/CE, are obligații TVA necontestate în acel stat membru de stabilire, acesta informează statul membru de rambursare cu privire la acele obligații, pentru ca statul membru în care se fac cererile de rambursare să solicite acordul persoanei impozabile pentru transferul sumei aferente rambursării de TVA direct către statul membru de stabilire pentru a stinge obligațiile TVA neachitate. În cazul în care persoana impozabilă își dă acordul cu privire la acest transfer, statul membru de rambursare transferă această sumă, în numele persoanei impozabile, către statul membru de stabilire, în măsura în care acest transfer este necesar pentru a stinge obligația TVA neachitată. Statul membru de stabilire informează persoana impozabilă dacă suma transferată acoperă o stingere integrală sau parțială a obligației TVA în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea transferului de la statul membru de rambursare.
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 49 – alineatul 2 a – paragraful 2
Statele membre pot comunica Oficiului European de Luptă Antifraudă orice informații disponibile cu privire la infracțiunile îndreptate împotriva sistemului comun de TVA, pentru a permite acestuia să aibă în vedere măsuri adecvate în conformitate cu mandatul său.
Fără a aduce atingere articolului 36 alineatul (3), statele membre pot comunica Oficiului European de Luptă Antifraudă orice informații disponibile cu privire la infracțiunile îndreptate împotriva sistemului comun de TVA, pentru a permite acestuia să aibă în vedere măsuri adecvate în conformitate cu mandatul său.
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 49 a (nou)
18a.  Se introduce următorul articol:
„Articolul 49a
Statele membre și Comisia instituie un sistem comun de colectare a datelor statistice cu privire la frauda intracomunitară în domeniul TVA și publică estimările naționale ale pierderilor de TVA ca urmare a fraudelor, precum și estimări pentru Uniune în ansamblul său. Comisia adoptă, prin acte de punere în aplicare, modalitățile practice în ceea ce privește acest sistem. Acele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 58 alineatul (2).”
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 50 – alineatul 1 a (nou)
18b.  La articolul 50 se introduce următorul alineat:
„1a. Atunci când un stat membru oferă unei țări terțe informații mai ample decât cele prevăzute în temeiul capitolelor II și III din prezentul regulament, statul membru respectiv nu poate refuza să furnizeze aceste informații oricărui alt stat membru care solicită cooperarea sau care are un interes să le primească.”
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 – litera a
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 55 – alineatul 2
2.  Persoanele acreditate în mod corespunzător de autoritatea de acreditare în materie de securitate a Comisiei pot avea acces la aceste informații numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru administrarea, întreținerea și dezvoltarea sistemelor electronice găzduite de Comisie și utilizate de statele membre pentru implementarea prezentului Regulament.
2.  Persoanele acreditate în mod corespunzător de autoritatea de acreditare în materie de securitate a Comisiei au acces la aceste informații în măsura în care acest lucru este necesar pentru administrarea, întreținerea și dezvoltarea sistemelor electronice găzduite de Comisie și utilizate de statele membre pentru implementarea prezentului regulament și pentru a asigura punerea în aplicare adecvată a prezentului regulament.
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 – litera b
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 55 – alineatul 5
5.  Orice stocare, prelucrare sau schimb de informații menționate în prezentul regulament face obiectul dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului(*). Cu toate acestea, în scopul aplicării corecte a prezentului regulament, statele membre limitează domeniul de aplicare al obligațiilor și drepturilor prevăzute la articolele 12-22 și la articolele 5 și 34 din Regulamentul (UE) 2016/679, în măsura în care acest lucru este necesar pentru protejarea intereselor menționate la articolul 23 alineatul (1) litera (e) din regulamentul respectiv. Prelucrarea și stocarea informațiilor menționate în prezentul regulament se realizează exclusiv în scopurile menționate în articolul 1 alineatul (1) din prezentul regulament, iar perioada de stocare a acestor informații este limitată în măsura necesară pentru realizarea acestor scopuri.
5.  Orice stocare, prelucrare sau schimb de informații menționate în prezentul regulament face obiectul dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului(*). Cu toate acestea, în scopul aplicării corecte a prezentului regulament, statele membre limitează domeniul de aplicare al obligațiilor și drepturilor prevăzute la articolele 12-22 și la articolele 5 și 34 din Regulamentul (UE) 2016/679, în măsura în care acest lucru este necesar pentru protejarea intereselor menționate la articolul 23 alineatul (1) litera (e) din regulamentul respectiv. Prelucrarea și stocarea informațiilor menționate în prezentul regulament se aprobă exclusiv în scopurile menționate în articolul 1 alineatul (1) din prezentul regulament, iar perioada de stocare a acestor informații este limitată în măsura necesară pentru realizarea acestor scopuri.
Ultima actualizare: 7 noiembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate