Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0248(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0215/2018

Predkladané texty :

A8-0215/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 03/07/2018 - 11.10

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0278

Prijaté texty
PDF 207kWORD 57k
Utorok, 3. júla 2018 - Štrasburg
Opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v oblasti dane z pridanej hodnoty *
P8_TA(2018)0278A8-0215/2018

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 3. júla 2018 o zmenenom návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v oblasti dane z pridanej hodnoty (COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2017)0706),

–  so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0441/2017),

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0215/2018),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)  Podvody s DPH sú často spojené s organizovanou trestnou činnosťou a veľmi malý počet takýchto organizovaných sietí môže byť zodpovedný za cezhraničné podvody s DPH v hodnote miliárd eur, čo má dosah nielen na výber z výnosov v členských štátoch, ale aj negatívny vplyv na vlastné zdroje Únie. Členské štáty preto nesú spoločnú zodpovednosť za ochranu výnosov z DPH vo všetkých členských štátoch.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  V záujme boja proti podvodom v oblasti DPH je často potrebné vykonávať administratívne vyšetrovanie, najmä ak zdaniteľná osoba nie je usadená v členskom štáte, v ktorom je daň splatná. Aby sa zabezpečilo riadne presadzovanie výberu DPH a zabránilo duplicitnej práci a nezvyšovala sa administratívna záťaž daňových orgánov a podnikov, ak aspoň dva členské štáty považujú za potrebné administratívne vyšetrovanie súm, ktoré priznala zdaniteľná osoba síce neusadená na ich území, ale na tomto území zdaniteľná, členský štát, v ktorom je táto zdaniteľná osoba usadená, by mal vykonať vyšetrovanie a žiadajúce členské štáty by mali členskému štátu usadenia pomáhať aktívnym zapojením sa do vyšetrovania.
(2)  V záujme boja proti podvodom v oblasti DPH je často potrebné administratívne vyšetrovanie, najmä ak zdaniteľná osoba nie je usadená v členskom štáte, v ktorom je daň splatná. Aby sa zabezpečilo riadne presadzovanie výberu DPH, zabránilo duplicitnej práci a znížilo administratívne zaťaženie daňových orgánov a podnikov, je potrebné vykonávať administratívne vyšetrovanie súm, ktoré priznala zdaniteľná osoba, ktorá síce nie je usadená na ich území, ale na tomto území daňovú povinnosť. Členský štát, v ktorom je táto zdaniteľná osoba usadená, musí vykonať vyšetrovanie a žiadajúci členský štát či štáty musia členskému štátu usadenia pomáhať aktívnym zapojením sa do vyšetrovania.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  Aby sa zabezpečilo efektívne a účinné monitorovanie výberu DPH pri cezhraničných transakciách, v nariadení (EÚ) č. 904/2010 sa stanovuje prítomnosť úradníkov v úradných priestoroch a počas administratívnych vyšetrovaní v iných členských štátoch. Na posilnenie kapacity daňových orgánov kontrolovať cezhraničné dodania by mali existovať spoločné audity, ktoré umožnia úradníkom z dvoch alebo viacerých členských štátov vytvoriť jednotný audítorský tím a aktívne sa zúčastňovať na spoločnom administratívnom vyšetrovaní.
(11)  Aby sa zabezpečilo efektívne a účinné monitorovanie výberu DPH pri cezhraničných transakciách, v nariadení (EÚ) č. 904/2010 sa stanovuje prítomnosť úradníkov v úradných priestoroch a počas administratívnych vyšetrovaní v iných členských štátoch. Na posilnenie kapacity daňových orgánov formou poskytnutia kvalitných technických a personálnych zdrojov na kontrolu cezhraničného dodania by mali existovať spoločné audity, ktoré umožnia úradníkom z dvoch alebo viacerých členských štátov vytvoriť jednotný audítorský tím a aktívne sa zúčastňovať na spoločnom administratívnom vyšetrovaní, a to v rámci spolupráce a v produktívnom duchu a za podmienok dohodnutých členskými štátmi s cieľom odhaľovať a bojovať proti cezhraničným podvodom s DPH, ktoré v súčasnosti narúšajú daňové základy v členských štátoch.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  Na umožnenie boja proti najzávažnejším cezhraničným schémam podvodov je nevyhnutné objasniť a posilniť riadenie, úlohy a fungovanie mechanizmu Eurofisc. Styčným úradníkom Eurofiscu by sa mal umožniť rýchly prístup ku všetkým potrebným informáciám a rýchla výmena, spracovanie a analýza týchto informácií, ako aj koordinácia všetkých nadväzných opatrení. Takisto je nevyhnutné posilniť spoluprácu s inými orgánmi, ktoré sú zapojené do boja proti podvodom v oblasti DPH na úrovni Únie, a to najmä prostredníctvom výmeny cielených informácií s Europolom a Európskym úradom pre boj proti podvodom. Styční úradníci Eurofiscu by preto mali mať možnosť deliť sa o informácie a spravodajské informácie – či už spontánne alebo na základe žiadosti – s Europolom a Európskym úradom pre boj proti podvodom. Styčným úradníkom Eurofiscu by to umožnilo získavať údaje a spravodajské informácie, ktoré má k dispozícii Europol a Európsky úrad pre boj proti podvodom, aby bolo možné identifikovať skutočných páchateľov podvodov v oblasti DPH.
(13)  Na umožnenie boja proti najzávažnejším cezhraničným schémam podvodov je nevyhnutné objasniť a posilniť riadenie, úlohy a fungovanie mechanizmu Eurofisc. Styčným úradníkom Eurofiscu by sa mal umožniť rýchly prístup ku všetkým potrebným informáciám a rýchla výmena, spracovanie a analýza týchto informácií, ako aj koordinácia všetkých nadväzných opatrení. Takisto je nevyhnutné posilniť spoluprácu s inými orgánmi, ktoré sú zapojené do boja proti podvodom v oblasti DPH na úrovni Únie, a to najmä prostredníctvom výmeny cielených informácií s Europolom a Európskym úradom pre boj proti podvodom. Styční úradníci Eurofiscu by preto mali zdieľať informácie a spravodajské informácie – či už spontánne alebo na základe žiadosti – s Europolom, Európskym úradom pre boj proti podvodom, a v prípade zúčastnených členských štátov s Európskou prokuratúrou, najmä pokiaľ ide o podozrenia z podvodov s DPH, ktorých hodnota presahuje určitú sumu. Styčným úradníkom Eurofiscu by to umožnilo získavať údaje a spravodajské informácie, ktoré má k dispozícii Europol a Európsky úrad pre boj proti podvodom, aby bolo možné identifikovať skutočných páchateľov podvodov v oblasti DPH.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  Organizovanie zasielania žiadostí o vrátenie DPH podľa článku 5 smernice Rady 2008/9/ES35 je príležitosťou na zníženie administratívnej záťaže pre príslušné orgány pri vymáhaní nezaplatených dlhov v oblasti DPH v členskom štáte usadenia.
(15)  Organizovanie zasielania žiadostí o vrátenie DPH podľa článku 5 smernice Rady 2008/9/ES35 je príležitosťou na zníženie administratívneho zaťaženia pre príslušné orgány pri vymáhaní nezaplatených daňových povinností v členskom štáte usadenia.
__________________
__________________
35 Smernica Rady 2008/9/ES z 12. februára 2008, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte (Ú. v. EÚ L 44, 20.2.2008, s. 23).
35 Smernica Rady 2008/9/ES z 12. februára 2008, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte (Ú. v. EÚ L 44, 20.2.2008, s. 23).
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
(16)  Na ochranu finančných záujmov Únie voči cezhraničným podvodom v oblasti DPH by členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na mechanizme Európskej prokuratúry, mali uvedenej prokuratúre oznamovať, aj cez styčných úradníkov Eurofiscu, informácie o najzávažnejších trestných činoch v oblasti DPH, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/137136.
(16)  Na ochranu finančných záujmov Únie voči cezhraničným podvodom v oblasti DPH by členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na mechanizme Európskej prokuratúry, mali uvedenej prokuratúre včas oznamovať, aj cez styčných úradníkov Eurofiscu, informácie o najzávažnejších trestných činoch v oblasti DPH, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/137136.
__________________
__________________
36 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).
36 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
(18)  Komisia môže mať prístup k informáciám oznámeným alebo zhromaždeným podľa nariadenia (EÚ) č. 904/2010, len pokiaľ je to potrebné na zabezpečenie servisu, údržby a vývoja elektronických systémov, ktoré prevádzkuje Komisia a ktoré členské štáty využívajú na účely tohto nariadenia.
(18)  Komisia by mala mať prístup k informáciám oznámeným alebo zhromaždeným podľa nariadenia (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ je to potrebné na zabezpečenie servisu, údržby a vývoja elektronických systémov, ktoré prevádzkuje Komisia a ktoré členské štáty využívajú na účely tohto nariadenia a na zabezpečenia riadneho vykonávania tohto nariadenia. Okrem toho by malo byť možné, aby Komisia vykonávala návštevy v členských štátoch s cieľom vyhodnocovať, ako fungujú opatrenia administratívnej spolupráce.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
(19)  Na účely tohto nariadenia je vhodné zvážiť obmedzenia určitých práv a povinností stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67937 s cieľom chrániť záujmy uvedené v článku 23 ods. 1 písm. e) uvedeného nariadenia. Takéto obmedzenia sú nevyhnutné a primerané vzhľadom na potenciálnu stratu príjmov členských štátov a kľúčový význam sprístupňovania informácií na účinný boj proti podvodom.
(19)  Na účely tohto nariadenia je vhodné zvážiť obmedzenia určitých práv a povinností stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67937 s cieľom chrániť záujmy uvedené v článku 23 ods. 1 písm. e) uvedeného nariadenia. Takéto obmedzenia sú nevyhnutné a primerané vzhľadom na potenciálnu stratu príjmov členských štátov a kľúčový význam sprístupňovania informácií na účinný boj proti podvodom. Takéto obmedzenia by však nemali ísť nad rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie uvedeného cieľa a musia spĺňať prísne normy v zmysle článku 52 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie. Okrem toho by akékoľvek budúce vykonávacie akty k tomuto nariadeniu mali byť v súlade s požiadavkami na ochranu údajov stanovenými v nariadení (EÚ) 2016/679 a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/200137a.
__________________
__________________
37 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
37 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
37a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 a (nové)
(20a)  Vzhľadom na malý počet členských štátov, ktoré zverejňujú odhady strát na DPH v dôsledku podvodov v rámci Spoločenstva, by porovnateľné údaje o podvodoch s DPH v rámci Spoločenstva prispeli k cielenejšej spolupráci medzi členskými štátmi. Komisia by preto spolu s členskými štátmi mala vypracovať spoločný štatistický prístup na kvantifikáciu a analyzovanie podvodov s DPH.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 7 – odsek 4
4.  Žiadosť uvedená v odseku 1 môže obsahovať odôvodnenú žiadosť o konkrétne administratívne vyšetrovanie. Žiadaný orgán vykonáva administratívne vyšetrovanie v koordinácii so žiadajúcim orgánom. Použiť sa môžu nástroje a postupy uvedené v článkoch 28 až 30 tohto nariadenia. Ak žiadaný orgán dospeje k záveru, že žiadne administratívne vyšetrovanie nie je potrebné, bezodkladne o svojich dôvodoch informuje žiadajúci orgán.
4.  Ak sa príslušný orgán členského štátu domnieva, že je potrebné administratívne vyšetrovanie, predloží riadne odôvodnenú žiadosť. Žiadaný orgán nesmie odmietnuť vykonať príslušné vyšetrovanie a v prípade, že informácie má už k dispozícii, poskytne ich žiadajúcemu orgánu ešte predtým, ako o to žiadajúci orgán požiada. Členské štáty zabezpečia, aby žiadajúci orgán a žiadaný orgán mali medzi sebou uzavreté dohody, na základe ktorých sa úradníci oprávnení žiadajúcim orgánom zúčastňujú na administratívnom vyšetrovaní vykonávanom na území žiadaného orgánu s cieľom zhromaždiť informácie uvedené v druhom pododseku. Takéto administratívne vyšetrovanie vykonávajú úradníci žiadajúceho orgánu spoločne s úradníkmi žiadaného orgánu v rámci vzájomnej spolupráce a v produktívnom duchu. Úradníci žiadajúceho orgánu majú prístup k tým istým informáciám, dokumentom a do tých istých priestorov a, pokiaľ to umožňujú právne predpisy žiadaného členského štátu, môžu priamo vypočúvať jednotlivcov s cieľom zisťovať cezhraničné podvody s DPH, ktoré v súčasnosti narúšajú národné daňové základy, a predchádzať im.
Bez ohľadu na prvý pododsek je možné odmietnuť vyšetrovanie týkajúce sa súm, ktoré priznala zdaniteľná osoba usadená v členskom štáte žiadaného orgánu a ktoré sú zdaniteľné v členskom štáte žiadajúceho orgánu, iba na základe niektorého z týchto dôvodov:
a)  z dôvodov ustanovených v článku 54 ods. 1, ktoré žiadaný orgán vyhodnotil v súlade s usmerneniami na vykonávanie najlepších postupov týkajúcimi sa interakcie tohto odseku a článku 54 ods. 1, ktoré sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2, alebo
b)  z dôvodov stanovených v článku 54 ods. 2, 3 a 4;
c)  z toho dôvodu, že žiadaný orgán už poskytol žiadajúcemu orgánu informácie o tej istej zdaniteľnej osobe, získané v rámci administratívneho vyšetrovania, ktoré sa uskutočnilo menej ako dva roky predtým.
Ak žiadaný orgán odmietne administratívne vyšetrovanie uvedené v druhom pododseku z dôvodov uvedených v písmene a) alebo b), napriek tomu poskytne žiadajúcemu orgánu dátumy a hodnoty všetkých príslušných dodaní tovaru a poskytnutí služieb, ktoré zdaniteľná osoba za posledné dva roky uskutočnila v členskom štáte žiadajúceho orgánu.
Ak sa príslušné orgány z najmenej dvoch členských štátov domnievajú, že administratívne vyšetrovanie je nutné, žiadaný orgán nesmie odmietnuť toto vyšetrovanie vykonať. Členské štáty zabezpečia zavedenie opatrení medzi uvedenými žiadajúcimi orgánmi a žiadaným orgánom, na základe ktorých sa úradníci oprávnení žiadajúcimi orgánmi môžu zúčastňovať na administratívnom vyšetrovaní vykonávanom na území žiadaného orgánu s cieľom zhromaždiť informácie uvedené v druhom pododseku. Takéto administratívne vyšetrovanie vykonávajú úradníci žiadajúceho orgánu spoločne s úradníkmi žiadaného orgánu. Úradníci žiadajúcich orgánov vykonávajú rovnaké kontrolné právomoci, ako tie, ktoré boli zverené úradníkom žiadaného orgánu. Úradníci žiadajúcich orgánov majú prístup do tých istých priestorov a k tým istým dokumentom ako úradníci žiadaného orgánu výlučne na účely vykonania administratívneho vyšetrovania.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 12 a (nový)
1a.  Vkladá sa tento článok:
„Článok 12a
Všetky členské štáty musia plniť súbor operačných cieľov v oblasti znižovania percentuálnej miery neskorých odpovedí a zlepšenia kvality žiadostí o informácie a informujú Komisiu o plnení týchto cieľov.“
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 13 – odsek 3
3.  Informácie sa postupujú prostredníctvom vzorových formulárov alebo inými prostriedkami, ktoré jednotlivé príslušné orgány považujú za vhodné. Vzorové formuláre prijme Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 58 ods. 2.
3.  Informácie sa postupujú použitím vzorových formulárov alebo inými prostriedkami, ktoré jednotlivé príslušné orgány považujú za vhodné. Vzorové formuláre prijíma Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 58 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 14 – odsek 1 – pododsek 2
2a.  V článku 14 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:
„Členský štát sa môže zdržať účasti na automatickej výmene informácie vo vzťahu k jednej alebo viacerým kategóriám, pokiaľ by si takéto zhromažďovanie informácií na takúto výmenu vyžadovalo uloženie nových povinností osobám povinným platiť DPH, alebo by sa ňou členskému štátu spôsobilo neprimerané administratívne zaťaženie.“
„Členský štát sa môže zdržať účasti na automatickej výmene informácie vo vzťahu k jednej alebo viacerým kategóriám, pokiaľ by si takéto zhromažďovanie informácií na takúto výmenu vyžadovalo uloženie neprimeraných povinností osobám povinným platiť DPH, alebo by sa ňou členskému štátu spôsobilo neprimerané administratívne zaťaženie.“
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 17 – odsek 1 – písmeno e
e)  informácie o statuse certifikovanej zdaniteľnej osoby podľa článku 13a smernice 2006/112/ES, ako aj dátum udelenia tohto statusu, jeho zamietnutia a odňatia.
(Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 17 – odsek 1 – písmeno f
f)  informácie, ktoré zhromažďuje v súlade s článkom 143 ods. 2 písm. a) a b) smernice 2006/112/ES, ako aj krajinu pôvodu, krajinu určenia, kód tovaru, menu, celkovú sumu, výmenný kurz, ceny jednotlivých položiek a čistú hmotnosť.
f)  informácie, ktoré zhromažďuje v súlade s článkom 143 ods. 2 písm. a) a b) smernice 2006/112/ES, ako aj krajinu pôvodu, identifikačné údaj vývozcu, krajinu určenia, kód tovaru, menu, celkovú sumu, výmenný kurz, cenu položky a čistú hmotnosť.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno e
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 17 – odsek 3
3.  Presné kategórie informácií uvedených v odseku 1 písm. f) tohto článku Komisia určí prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 58 ods. 2.
3.  Osobitné kategórie, ktoré musia byť obsiahnuté vo vzorových formulároch, šablónach a postupoch pri poskytovaní informácií podľa odseku 1 písm. f) tohto článku Komisia určí prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 58 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 21 – odsek 1a
1a.  Každý členský štát poskytne svojim úradníkom, ktorí kontrolujú požiadavky stanovené v článku 143 ods. 2 smernice 2006/112/ES, prístup k informáciám uvedeným v článku 17 ods. 1 písm. b) a c) tohto nariadenia, ku ktorým poskytujú ostatné členské štáty automatický prístup.
1a.  Každý členský štát poskytne svojim úradníkom, ktorí kontrolujú požiadavky stanovené v článku 143 ods. 2 smernice 2006/112/ES, prístup k informáciám uvedeným v článku 17 ods. 1 písm. b) a c) tohto nariadenia vrátane registra certifikovaných zdaniteľných osôb, ku ktorým poskytujú ostatné členské štáty automatický prístup.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b – bod i
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 21 – odsek 2 – písmeno e – bod i
i)  prístup súvisí s vyšetrovaním podozrenia z podvodu alebo je jeho účelom zistenie alebo identifikácia páchateľov podvodu;
i)  prístup súvisí s vyšetrovaním podozrenia z podvodu alebo je jeho účelom zistenie alebo identifikácia páchateľov podvodu a závažného pochybenia;
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b – bod i
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 21 – odsek 2 – písmeno e – bod ii
ii)  prístup sa uskutočňuje prostredníctvom styčného úradníka Eurofiscu uvedeného v článku 36 ods. 1, ktorý má identifikáciu osobného používateľa elektronických systémov umožňujúcu prístup k týmto informáciám.
ii)  prístup sa uskutočňuje prostredníctvom styčného úradníka Eurofiscu uvedeného v článku 36 ods. 1, ktorý má identifikáciu osobného používateľa elektronických systémov umožňujúcu prístup k týmto informáciám a registru certifikovaných zdaniteľných osôb.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno c
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 21 – odsek 2a – pododsek 1 – úvodná časť
Pokiaľ ide o informácie uvedené v článku 17 ods. 1 písm. f), sprístupnia sa aspoň tieto údaje:
Pokiaľ ide o informácie uvedené v článku 17 ods. 1 písm. f), sprístupnia sa aspoň tieto informácie:
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno c
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 21 – odsek 2a – pododsek 1 – písmeno a
a)  identifikačné čísla pre DPH vydané členským štátom prijímajúcim informácie;
a)  identifikačné čísla pre DPH vydané členským štátom prijímajúcim informácie a register certifikovaných zdaniteľných osôb;
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno c
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 21 – odsek 2a – pododsek 1 – písmeno c
c)  krajina pôvodu, krajina určenia, kód tovaru, mena, celková suma, výmenný kurz, ceny jednotlivých položiek a čistá hmotnosť dovezeného tovaru, ktorý bol následne dodaný v rámci Spoločenstva, od všetkých osôb uvedených v písmene b) všetkým osobám s identifikačným číslom pre DPH uvedeným v písmene a);
c)  krajina pôvodu, krajina určenia, kód tovaru, mena, celková suma, výmenný kurz, cena položky a čistá hmotnosť dovezeného tovaru, ktorý bol následne dodaný v rámci Spoločenstva, od všetkých osôb uvedených v písmene b) všetkým osobám s identifikačným číslom pre DPH uvedeným v písmene a);
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno c
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 21 – odsek 2a – pododsek 1 – písmeno d – úvodná časť
d)  krajina pôvodu, krajina určenia, kód tovaru, mena, celková suma, výmenný kurz, ceny jednotlivých položiek a čistá hmotnosť dovezeného tovaru, ktorý bol následne dodaný v rámci Spoločenstva, od všetkých osôb uvedených v písmene b) všetkým osobám s identifikačným číslom pre DPH vydaným iným členským štátom, ak sú splnené tieto podmienky:
d)  krajina pôvodu, krajina určenia, kód tovaru, mena, celková suma, výmenný kurz, cena položky a čistá hmotnosť dovezeného tovaru, ktorý bol následne dodaný v rámci Spoločenstva, od všetkých osôb uvedených v písmene b) všetkým osobám s identifikačným číslom pre DPH vydaným iným členským štátom, ak sú splnené tieto podmienky:
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno c
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 21 – odsek 2a – pododsek 1 – písmeno d – bod i
i)  prístup súvisí s vyšetrovaním podozrenia z podvodu alebo je jeho účelom zistenie alebo identifikácia páchateľov podvodu;
i)  prístup súvisí s vyšetrovaním podozrenia z podvodu alebo je jeho účelom zistenie alebo identifikácia páchateľov podvodu a závažného pochybenia;
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 21a – odsek 2 – pododsek 1 – bod i
i)  prístup súvisí s vyšetrovaním podozrenia z podvodu alebo je jeho účelom zistenie alebo identifikácia páchateľov podvodu;
i)  prístup súvisí s vyšetrovaním podozrenia z podvodu alebo je jeho účelom zistenie alebo identifikácia páchateľov podvodu a závažného pochybenia;
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 28 – odsek 2a
2a.  Dohodou medzi žiadajúcim orgánom a žiadaným orgánom a v súlade s úpravami stanovenými žiadaným orgánom úradníci schválení žiadajúcim orgánom sa môžu s cieľom zhromažďovania a výmeny informácií uvedených v článku 1 zúčastňovať na administratívnych vyšetrovaniach vykonávaných na území žiadaného členského štátu. Takéto administratívne vyšetrovania vykonávajú úradníci žiadajúceho orgánu spoločne s úradníkmi žiadaného orgánu. Úradníci žiadajúceho orgánu vykonávajú rovnaké kontrolné právomoci, ako tie, ktoré boli zverené úradníkom žiadaného orgánu. Úradníci žiadajúcich orgánov majú prístup do tých istých priestorov a k tým istým dokumentom ako úradníci žiadaného orgánu výlučne na účely vykonania administratívneho vyšetrovania. Dohodou medzi žiadajúcim orgánom a žiadaným orgánom, a v súlade s úpravami stanovenými žiadaným orgánom, môžu oba orgány vypracovať spoločnú správu o audite.
2a.  Dohodou medzi žiadajúcim orgánom a žiadaným orgánom a v súlade s úpravami stanovenými žiadaným orgánom úradníci schválení žiadajúcim orgánom sa môžu s cieľom zhromažďovania a výmeny informácií uvedených v článku 1 zúčastňovať na administratívnych vyšetrovaniach vykonávaných na území žiadaného členského štátu. Takéto administratívne vyšetrovania vykonávajú úradníci žiadajúceho orgánu spoločne s úradníkmi žiadaného orgánu v duchu vzájomnej dôvery a účinnej spolupráce pri rešpektovaní administratívnych postupov týchto orgánov a vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu žiadaného orgánu s cieľom bojovať proti s cezhraničným podvodom. Úradníci žiadajúcich orgánov majú prístup do tých istých priestorov a k tým istým dokumentom ako úradníci žiadaného orgánu výlučne na účely vykonania administratívneho vyšetrovania. Dohodou medzi žiadajúcim a žiadaným orgánom a v súlade s úpravami stanovenými žiadaným orgánom môžu zúčastnené orgány vypracovať spoločnú správu o audite.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 33 – odsek 1
1.  Na podporu a uľahčenie mnohostrannej spolupráce v boji proti podvodom v oblasti DPH sa v tejto kapitole zriaďuje sieť pre rýchlu výmenu, spracovanie a analýzu cielených informácií medzi členskými štátmi a na koordináciu všetkých nadväzných opatrení (ďalej len „Eurofisc“).
1.  Na podporu a uľahčenie mnohostrannej spolupráce v boji proti podvodom v oblasti DPH sa v tejto kapitole zriaďuje sieť pre rýchlu výmenu, spracovanie a analýzu cielených informácií o schémach cezhraničných podvodov medzi členskými štátmi a na koordináciu všetkých nadväzných opatrení (ďalej len „Eurofisc“).
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b – bod i
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 33 – odsek 2 – písmeno b
b)  vykonávajú a koordinujú rýchlu mnohostrannú výmenu a spoločné spracovanie a analýzu cielených informácií v tematických oblastiach, v ktorých Eurofisc vykonáva činnosť (ďalej len „pracovné oblasti Eurofiscu“);
b)  vykonávajú a koordinujú rýchlu mnohostrannú výmenu a spoločné spracovanie a analýzu cielených informácií o schémach cezhraničných podvodov v tematických oblastiach, v ktorých Eurofisc vykonáva činnosť (ďalej len „pracovné oblasti Eurofiscu“);
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b – bod ii
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 33 – odsek 2 – písmeno d
d)  koordinujú administratívne vyšetrovania zúčastnených členských štátov týkajúce sa podozrivých a páchateľov podvodu, ktorých identifikovali styční úradníci Eurofiscu v súlade s článkom 36 ods. 1.
d)  koordinujú administratívne vyšetrovania zo strany zúčastnených členských štátov, ktoré sa týkajú podvodu identifikovaného styčnými úradníkmi Eurofiscu v súlade s článkom 36 ods. 1.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 34 – odsek 2
2.  Členské štáty, ktoré sa rozhodli zúčastňovať sa na činnosti v rámci niektorej pracovnej oblasti Eurofiscu, sa aktívne zapájajú do mnohostrannej výmeny cielených informácií, ich spoločného spracovania a analýzy medzi všetkými zúčastnenými členskými štátmi, ako aj koordinácie všetkých nadväzných opatrení.
2.  Členské štáty, ktoré sa rozhodli zúčastňovať sa na činnosti v rámci niektorej pracovnej oblasti Eurofiscu, sa aktívne zapájajú do mnohostrannej výmeny cielených informácií o schémach cezhraničných podvodov, spoločného spracovania a analýzy takýchto informácií medzi všetkými zúčastnenými členskými štátmi, ako aj koordinácie všetkých nadväzných opatrení.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 13
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 35 – odsek 1
Komisia poskytuje Eurofiscu technickú a logistickú podporu. Komisia nemá prístup k informáciám uvedeným v článku 1, ktoré sa môžu vymieňať prostredníctvom Eurofiscu, okrem prípadov stanovených v článku 55 ods. 2.
Komisia poskytuje Eurofiscu nevyhnutnú technickú a logistickú podporu. Komisia prístup k informáciám uvedeným v článku 1, ktoré sa môžu vymieňať prostredníctvom Eurofiscu, v prípadoch stanovených v článku 55 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 14 – písmeno c
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 36 – odsek 3
3.  Koordinátori pre pracovnú oblasť Eurofiscu môžu z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie postúpiť niektoré usporiadané a spracované informácie Europolu a Európskemu úradu pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF“), v súlade s dohodou účastníkov v rámci danej pracovnej oblasti.
3.  Koordinátori pre pracovnú oblasť Eurofiscu môžu z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie postúpiť relevantné informácie o najvážnejších cezhraničných podvodoch s DPH Europolu a Európskemu úradu pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF“), v súlade s dohodou účastníkov v rámci danej pracovnej oblasti.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 14 – písmeno c
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 36 – odsek 4
4.  Koordinátori pre pracovnú oblasť Eurofiscu sprístupňujú informácie prijaté od Europolu a úradu OLAF ostatným zúčastňujúcim sa styčným úradníkom Eurofiscu; tieto informácie sa vymieňajú elektronickými prostriedkami.
4.  Koordinátori pre pracovnú oblasť Eurofiscu môže požiadať Europol a úrad OLAF o relevantné informácie. Koordinátori pre pracovnú oblasť Eurofiscu sprístupňujú informácie prijaté od Europolu a úradu OLAF ostatným zúčastňujúcim sa styčným úradníkom Eurofiscu; tieto informácie sa vymieňajú elektronickými prostriedkami.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 16
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 48 – odsek 1 – pododsek 2
Ak členský štát usadenia zistí, že zdaniteľná osoba žiadajúca o vrátenie DPH v súlade s článkom 5 smernice 2008/9/ES má nespornú povinnosť zaplatiť DPH v uvedenom členskom štáte usadenia, môže informovať členský štát vrátenia dane o tejto povinnosti, aby si tento členský štát vrátenia dane vyžiadal súhlas zdaniteľnej osoby s prevodom vrátenej DPH priamo členskému štátu usadenia s cieľom vyrovnať túto nesplatenú sumu DPH. Ak zdaniteľná osoba udelí súhlas s takýmto prevodom, členský štát vrátenia dane prevedie v mene zdaniteľnej osoby túto sumu členskému štátu usadenia v rozsahu potrebnom na vyrovnanie nesplatenej sumy DPH. Členský štát usadenia informuje zdaniteľnú osobu o tom, či je prevedenou sumou povinnosť zaplatiť DPH splnená v plnej miere alebo len čiastočne do 15 dní od prijatia prevodu z členského štátu vrátenia dane.
Ak členský štát usadenia zistí, že zdaniteľná osoba žiadajúca o vrátenie DPH v súlade s článkom 5 smernice 2008/9/ES má nespornú povinnosť zaplatiť DPH v uvedenom členskom štáte usadenia, informuje členský štát vrátenia dane o tejto povinnosti, aby si tento členský štát vrátenia dane mohol vyžiadať súhlas zdaniteľnej osoby s prevodom vrátenej DPH priamo členskému štátu usadenia s cieľom vyrovnať túto nesplatenú sumu DPH. Ak zdaniteľná osoba udelí súhlas s takýmto prevodom, členský štát vrátenia dane prevedie v mene zdaniteľnej osoby túto sumu členskému štátu usadenia v rozsahu potrebnom na vyrovnanie nesplatenej sumy DPH. Členský štát usadenia informuje zdaniteľnú osobu o tom, či je prevedenou sumou povinnosť zaplatiť DPH splnená v plnej miere alebo len čiastočne do 10 pracovných dní od prijatia prevodu z členského štátu vrátenia dane.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 18
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 49 – odsek 2a – pododsek 2
Členské štáty môžu Európskemu úradu pre boj proti podvodom oznámiť všetky dostupné informácie o trestných činoch proti spoločnému systému DPH, aby mohol zvážiť vhodné kroky v súlade so svojím mandátom.
Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 36 ods. 3, členské štáty môžu Európskemu úradu pre boj proti podvodom oznámiť všetky dostupné informácie o trestných činoch proti spoločnému systému DPH, aby mohol zvážiť vhodné kroky v súlade so svojím mandátom.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 18 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 49 a (nový)
18a.  Vkladá sa tento článok:
„Článok 49a
Členské štáty a Komisia zriadia spoločný systém zhromažďovania štatistických údajov o podvodoch s DPH v rámci Spoločenstva a uverejnia národné odhady strát na DPH v dôsledku týchto podvodov, ako aj odhady pre Úniu ako celok. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme praktické opatrenia pre takýto štatistický systém. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 58 ods. 2.“
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 18 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 50 – odsek 1 a (nový)
18b.  V článku 50 sa vkladá tento odsek:
„1a. Ak členský štát poskytne tretej krajine rozsiahlejšiu informáciu, než sa stanovuje v kapitolách II a III tohto nariadenia, tento členský štát nesmie odmietnuť poskytnúť túto informáciu každému inému členskému štátu žiadajúcemu o spoluprácu alebo majúcemu záujem o takúto informáciu.“
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 19 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 55 – odsek 2
2.  Osoby riadne akreditované orgánom bezpečnostnej certifikácie Komisie môžu mať k týmto informáciám prístup, len pokiaľ je to potrebné na zabezpečenie servisu, údržby a vývoja elektronických systémov, ktoré prevádzkuje Komisia a ktoré členské štáty využívajú na vykonávanie tohto nariadenia.
2.  Osoby riadne akreditované orgánom bezpečnostnej certifikácie Komisie majú k týmto informáciám prístup, pokiaľ je to potrebné na zabezpečenie servisu, údržby a vývoja elektronických systémov, ktoré prevádzkuje Komisia a ktoré členské štáty využívajú na vykonávanie tohto nariadenia, a na zabezpečenie riadneho vykonávania tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 19 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 55 – odsek 5
5.  Na každé uchovávanie, spracovanie alebo výmenu informácií uvedené v tomto nariadení sa vzťahujú ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679(*). Členské štáty však na účely správneho uplatňovania tohto nariadenia obmedzia rozsah povinností a práv stanovených v článku 12 až 22 a článkoch 5 a 34 nariadenia (EÚ) 2016/679 do takej miery, aká je potrebná na ochranu záujmov uvedených v článku 23 ods. 1 písm. e) uvedeného nariadenia. Spracovanie a uchovávanie informácií podľa tohto nariadenia sa uskutočňuje len na účely uvedené v článku 1 ods. 1 tohto nariadenia a uchovávanie týchto informácií je obmedzené na obdobia nevyhnutné na dosiahnutie týchto účelov.
5.  Na každé uchovávanie, spracovanie alebo výmenu informácií uvedené v tomto nariadení sa vzťahujú ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679(*). Členské štáty však na účely správneho uplatňovania tohto nariadenia obmedzia rozsah povinností a práv stanovených v článku 12 až 22 a článkoch 5 a 34 nariadenia (EÚ) 2016/679 do takej miery, aká je potrebná na ochranu záujmov uvedených v článku 23 ods. 1 písm. e) uvedeného nariadenia. Spracovanie a uchovávanie informácií podľa tohto nariadenia sa schváli len na účely uvedené v článku 1 ods. 1 tohto nariadenia a uchovávanie týchto informácií je obmedzené na obdobia nevyhnutné na dosiahnutie týchto účelov.
Posledná úprava: 7. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia