Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2206(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0194/2018

Předložené texty :

A8-0194/2018

Rozpravy :

PV 02/07/2018 - 17
CRE 02/07/2018 - 17

Hlasování :

PV 03/07/2018 - 11.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0279

Přijaté texty
PDF 220kWORD 72k
Úterý, 3. července 2018 - Štrasburk
Porušování práv původních obyvatel ve světě
P8_TA(2018)0279A8-0194/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. července 2018 o porušování práv původních obyvatel ve světě, včetně zabírání půdy (2017/2206(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a další smlouvy a nástroje OSN týkající se lidských práv, zejména na Deklaraci OSN o právech původních obyvatel, kterou Valné shromáždění OSN přijalo dne 13. prosince 2007,

–  s ohledem na Úmluvu Mezinárodní organizace práce (MOP) o domorodém a kmenovém obyvatelstvu (Úmluva č. 169) přijatou dne 27. června 1989,

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech,

–  s ohledem na články 21, 22 a 47 Listiny základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na strategický rámec EU pro lidská práva a demokracii, jak jej přijala Rada pro zahraniční věci dne 25. června 2012, a na akční plán pro lidská práva a demokracii na období 2015–2019, který Rada přijala dne 20. července 2015,

–  s ohledem na Deklaraci OSN o obráncích lidských práv z roku 1998,

–  s ohledem na obecné zásady EU v oblasti lidských práv, a to zejména obecné zásady EU týkající se ochránců lidských práv, a na evropský nástroj pro demokracii a lidská práva,

–  s ohledem na svá usnesení přijatá postupem a týkající se případů porušování lidských práv, demokracie a právního státu,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 24. listopadu 2016 o situaci kmene Guarani-Kaiowá v brazilském státě Mato Grosso do Sul(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. dubna 2016 o Hondurasu: situace obránců lidských práv(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2015 o Tanzanii, zejména o otázce záborů půdy(3),

–  s ohledem na svou výroční zprávu o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2016 a na politiku Evropské unie v této oblasti(4),

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 69/2 ze dne 22. září 2014, kterou byl přijat výsledný dokument světové konference o původním obyvatelstvu, která se konala v roce 2014(5),

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 71/178 ze dne 19. prosince 2016 o právech původního obyvatelstva, zejména odstavec 13 této rezoluce, v němž byl rok 2019 vyhlášen Mezinárodním rokem původních jazyků(6),

–  s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN pro práva původního obyvatelstva ze dne 8. srpna 2017(7) určenou pro Radu OSN pro lidská práva,

–  s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva č. 26/9 ze dne 26. června 2014, kterou se zřídila otevřená mezivládní pracovní skupina, jež měla vypracovat mezinárodní právně závazný nástroj, který by v oblasti lidských práv upravoval činnost nadnárodních společností a dalších podniků(8),

–  s ohledem na proces přípravy Deklarace práv rolníků a jiných osob pracujících ve venkovských oblastech, kterou vypracovává otevřená mezivládní pracovní skupina, zřízená Radou OSN pro lidská práva dne 13. října 2015(9),

–  s ohledem na Agendu pro udržitelný rozvoj 2030 přijatou Valným shromážděním OSN dne 25. září 2015,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o biologické rozmanitosti přijatou dne 22. května 1992,

–  s ohledem na Durbanskou dohodu a akční plán, které přijal 5. kongres světových parků Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) v roce 2003(10),

–  s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 19. října 2004 – Obecné zásady EU pro podporu procesů navrhování pozemkové politiky a reformy této politiky v rozvojových zemích (COM(2004)0686),

–  s ohledem na nezávazné pokyny Organizace OSN pro výživu a zemědělství týkající se odpovědné správy půdy, lesů a rybolovu v souvislosti s vnitrostátním potravinovým zabezpečením, které Výbor OSN pro celosvětové zajišťování potravin přijal dne 11. května 2012(11),

–  s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o akčním plánu EU zaměřený na prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT) přijatý v roce 2003 (COM(2003)0251) a dvoustranné dobrovolné dohody o partnerství mezi EU a partnerskými zeměmi o FLEGT,

–  s ohledem na obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv a globální pakt OSN,

–  s ohledem na Maastrichtské zásady, vydané dne 28. září 2011, které na základě stávajícího mezinárodního práva vyjasňují extrateritoriální závazky států(12),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 15. května 2017 o původním obyvatelstvu(13),

–  s ohledem na ustanovení o lidských právech obsažená v dohodě z Cotonou,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové ze dne 9. srpna 2017 u příležitosti Mezinárodního dne původního obyvatelstva(14),

–  s ohledem na své rozhodnutí navrhnout Auru Lolitu Chavezovou Ixcaquicovou v roce 2017 na Sacharovovu cenu za svobodu myšlení jakožto vůbec první obhájkyni práv původních obyvatel nominovanou na toto ocenění,

–  s ohledem na Pařížskou dohodu o změně klimatu, která byla uzavřena dne 12. prosince 2015,

–  s ohledem na společný pracovní dokument útvarů Komise ze dne 21. září 2015 nazvaný „Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna života dívek a žen prostřednictvím vnějších vztahů EU 2016–2020“ (SWD(2015)0182),

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 64/292 ze dne 3. srpna 2010 o lidském právu na vodu a její hygienickou úpravu(15),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2016 o odpovědnosti podniků za závažné porušování lidských práv ve třetích zemích(16),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. září 2017 o korupci a lidských právech ve třetích zemích(17),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2017 o úsilí EU v oblasti udržitelnosti(18),

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a stanoviska Výboru pro rozvoj a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0194/2018),

A.  vzhledem k tomu, že celkový počet původních obyvatel je odhadován na více než 370 milionů lidí žijících ve více než 70 zemích po celém světě, což představuje asi 5 % celkové světové populace, a vzhledem k tomu, že existuje nejméně 5 000 různých původních národů; vzhledem k tomu, že navzdory zeměpisné rozptýlenosti tyto národy čelí podobným hrozbám a problémům;

B.  vzhledem k tomu, že původní obyvatelé mají jedinečný vztah k půdě a prostředí, ve kterém žijí, jelikož využívají dostupné přírodní zdroje k tvorbě jedinečných systémů znalostí, inovací a postupů, které naopak formují zásadní prvky jejich identity a spirituality a jsou velmi důležité pro zachovávání a udržitelné využívání biologické rozmanitosti; vzhledem k tomu, že takové tradiční znalosti původních obyvatel jsou důležitým faktorem, který přispívá k rozvoji lidstva; vzhledem k tomu, že komercializace nebo opomíjení znalostí původních obyvatel ohrožuje jejich úlohu coby tradičních nositelů a ochránců těchto znalostí;

C.  vzhledem k tomu, že komunitní práva původních obyvatel vyplývají z tradice sídlit na určitých územích, a vzhledem k tomu, že pocit sepětí s těmito územími neodpovídá koncepci vlastnictví, jak ji obvykle vnímá západní společnost;

D.  vzhledem k tomu, že území, která jsou tradičně obývána původními obyvateli, pokrývají přibližně 22 % světové pevniny a podle odhadu také 80 % biologické rozmanitosti planety; vzhledem k tomu, že rezervace původních obyvatel představují významnou překážku odlesňování; vzhledem k tomu, že v biomu tropických pralesů obývaných původními obyvateli a místními komunitami se ukládá uhlík, a proto jsou tyto lesy cenné pro všechny strategie, které usilují o řešení změny klimatu; vzhledem k tomu, že v důsledku svých těsných vazeb na půdu a svého životního stylu, který přímo závisí na trvalé dostupnosti přírodních zdrojů, mohou původní obyvatelé více než kdokoli jiný trpět negativními dopady změny klimatu;

E.  vzhledem k tomu, že půda je základním, omezeným a neobnovitelným přírodním zdrojem tvořícím nedílnou součást přírodního bohatství každé země;

F.  vzhledem k tomu, že smlouvy o lidských právech uznávají nárok původního obyvatelstva na půdu a zdroje jeho předků a stanoví, že země musí v dobré víře konzultovat s původními obyvateli, aby předem získaly jejich svobodný a informovaný souhlas s projekty, které mohou mít dopad na jejich tradiční způsob života a ohrozit přírodní zdroje, které tradičně využívají a jsou na nich i nadále závislí, nebo mohou vést k vysídlení jejich obyvatelstva a následně i ke ztrátě specifického kulturního dědictví, a to jak hmotného, tak i nehmotného; vzhledem k tomu, že tyto konzultace by měly probíhat před přijetím a prováděním legislativních a správních opatření, v souladu s právem původního obyvatelstva na sebeurčení, což znamená, že mají právo vlastnit, využívat a rozvíjet svou půdu, území, vodní zdroje a mořské pobřežní vody a jiné zdroje a rozhodovat o nich; vzhledem k tomu, že původní obyvatelé jsou oprávněni určit si svobodně svůj politický status, svobodně se vyvíjet po stránce hospodářské, sociální a kulturní a svobodně využívat své přírodní bohatství a své zdroje a že v žádném případě nesmí být připraveni o prostředky, jež potřebují k obživě;

G.  vzhledem k tomu, že deklarace OSN o právech původních obyvatel uznává kolektivní a individuální práva původních obyvatel, zejména právo na svou půdu, majetek, přírodní zdroje, území, kulturu, identitu a jazyk, zaměstnání, zdraví a vzdělání a právo svobodně určit svůj politický status a rozhodovat o hospodářském vývoji;

H.  vzhledem k tomu, že kolektivní a individuální práva původních obyvatel jsou v různých regionech světa stále porušována státními i nestátními subjekty, v důsledku čehož jsou nadále vystaveni fyzickému, psychickému a sexuálnímu násilí, ale i rasismu, vyloučení, diskriminaci, nucenému vystěhovávání, pustošivému osidlování, nelegálnímu vyvlastňování jejich tradičních území nebo odpírání přístupu k jejich zdrojům a živobytí a tradičním znalostem; vzhledem k tomu, že podle OSN jsou práva původních obyvatel porušována mnohem více nyní, než tomu bylo před deseti lety;

I.  vzhledem k tomu, že domorodé ženy čelí překážkám v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a práv, k nimž patří chybějící poradenství v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, nedostatečný přístup k zařízením a materiálu a legislativa zakazující umělé přerušení těhotenství i v případě znásilnění, což vede k vysoké úrovni úmrtnosti matek, těhotenství dospívajících dívek a sexuálně přenosných nemocí;

J.  vzhledem k tomu, že domorodé ženy čelí obecně rozšířené beztrestnosti, pokud jde o porušování jejich práv, zejména v důsledku toho, že je jim odepřeno právo na právní ochranu a neexistují dostatečné mechanismy sledování a údaje roztříděné podle pohlaví;

K.  vzhledem k tomu, že konečnou odpovědnost za zaručení bezpečnosti, ochrany a práv původních obyvatel, včetně osob hájících lidská práva a práva související s životním prostředím, nesou státy;

L.  vzhledem k tomu, že jazyky původních obyvatel na celém světě i nadále mizí alarmujícím tempem, ačkoliv jazyky jsou jedním ze základních prvků lidských práv a základních svobod a mají zásadní význam pro udržitelný rozvoj; vzhledem k tomu, že předávání znalostí původních obyvatel z generace na generaci je mimořádně důležité pro řešení globálních environmentálních otázek; vzhledem k tomu, že se ve zprávě OSN z roku 2016(19) odhaduje, že 95 % z téměř 6 700 jazyků, jimiž se v současnosti ve světě hovoří, je ohroženo a mohlo by do konce století zaniknout, přičemž většinu ohrožených jazyků tvoří jazyky původních obyvatel; vzhledem k tomu, že státy mají povinnost chránit a podporovat jazyky původních obyvatel a zaručit těmto lidem možnost plně uplatňovat svá kulturní práva; vzhledem k tomu, že státy by měly usilovat o změnu stereotypů zakořeněných ve společnosti;

M.  vzhledem k tomu, že v některých zemích migroval velký počet původních obyvatel do velkých městských center, kde začínají pociťovat odcizení a ztrátu kulturních hodnot; vzhledem k tomu, že čelí chudobě a novým formám vyloučení a diskriminace, neboť jejich tradiční znalosti a postupy nejsou přizpůsobeny městskému prostředí a nevyhovují současné dynamice trhu práce;

N.  vzhledem k tomu, že se původní obyvatelé potýkají s alarmující mírou chudoby, nemocnosti a negramotnosti, nedostatečným přístupem k nezávadné a čisté vodě a hygienickým zařízením, ke zdravotní péči, vzdělání, zaměstnání a k občanským právům, včetně účasti na politickém životě a politického zastoupení, a že v jejich komunitách je mezi mladými lidmi vyšší výskyt užívání návykových látek a sebevražd;

O.  vzhledem k tomu, že ženy jsou v komunitách původních obyvatel obzvláště marginalizovány nedostatečným přístupem ke zdravotní péči, sociálním službám a ekonomickým příležitostem, jsou diskriminovány na základě pohlaví, příslušnosti k etnické skupině a socioekonomického prostředí, což vede k vyšší úmrtnosti, a vzhledem k tomu, že čelí specifickému násilí na základě pohlaví a vraždám; vzhledem k tomu, že podle OSN se nejméně jedna třetina žen patřících k původnímu obyvatelstvu ve svém životě stala obětí znásilnění a že míra mateřské úmrtnosti, těhotenství dospívajících dívek a nakažení sexuálně přenosnými nemocemi, včetně HIV/AIDS, je vyšší než průměr; vzhledem k tomu, že ženy často čelí specifickým genderově podmíněným hrozbám a překážkám, na něž je třeba nahlížet z několika perspektiv současně;

P.  vzhledem k tomu, že nedovolený obchod s drogami má neúměrný dopad na komunity původních obyvatel, jelikož poptávka po drogách stále roste a výrobci nepovolených drog čím dál více vytlačují tyto komunity z jejich tradičních území; vzhledem k tomu, že původní obyvatelé jsou často fyzicky či ekonomicky nuceni zapojovat se do obchodu s drogami, především do jejich přepravy; vzhledem k tomu, že ozbrojené konflikty vedou k větší militarizaci území původního obyvatelstva, k porušování lidských práv a uplatňování nadměrného násilí při kontaktech s komunitami původních obyvatel;

Q.  vzhledem k tomu, že zvyšující se poptávka po přírodních zdrojích a rostoucí konkurence v této oblasti pohání celosvětovou „pozemkovou horečku“, která v několika zemích vyvíjí neudržitelný tlak na území tradičně obydlená a využívaná původními obyvateli a místními komunitami; vzhledem k tomu, že využívání těchto přírodních zdrojů v zemědělské výrobě, v odvětví energetiky, dřevařství a těžby, kromě dalších těžebních odvětví, jakož i v rámci nezákonné těžby dřeva a velkých infrastrukturních a rozvojových projektů, a využívání těchto zdrojů ze strany vlády a místních obyvatel představuje jednu z hlavních příčin neustálých sporů ohledně vlastnických vztahů k půdě a hlavní příčinu znečištění vody a půdy;

R.  vzhledem k tomu, že rozvoj nelze měřit na základě ukazatelů růstu, nýbrž je třeba vzít v úvahu především snižování chudoby a nerovnosti;

S.  vzhledem k tomu, že špatně regulovaný cestovní ruch může mít nepříznivý dopad na tyto komunity po kulturní a ekologické stránce a v některých případech působí jako faktor podněcující zabírání půdy;

T.  vzhledem k tomu, že nucené zabírání půdy ze strany soukromých podniků je obvykle doprovázeno přítomností vojenských jednotek nebo soukromých bezpečnostních služeb a že v důsledku toho dochází mimo jiné k nárůstu přímého a nepřímého násilí na území původních obyvatel, což má přímý dopad na společenství a zejména na vedoucí představitele společnosti a na ženy;

U.  vzhledem k tomu, že v dnešní době se projevuje tendence k militarizaci některých rezervací a chráněných oblastí, které se někdy překrývají s pozemky původních a místních komunit, což způsobuje závažné porušování lidských práv;

V.  vzhledem k tomu, že občanské konflikty jsou v některých zemích spjaty s pozemkovými právy a jsou příčinou vysidlování původních a místních komunit, čímž otvírají cestu k zabírání půdy a ke koncentraci vlastnictví půdy;

W.  vzhledem k tomu, že zabírání půdy je složité téma, které vyžaduje komplexní mezinárodní řešení; vzhledem k tomu, že ochraně domorodých žen a mladých dívek by měla být věnována náležitá pozornost;

X.  vzhledem k tomu, že zabírání půdy není nutně výsledkem zahraničních investic a že jej mohou rovněž provádět vlády a místní společenství;

Y.  vzhledem k tomu, že narůstají soukromé formy náhrad, pomocí nichž soukromé podniky poskytují ženám, jež se staly obětí násilí, finanční vyrovnání výměnou za to, že podepíší dohodu a nepodají na daný podnik žalobu; vzhledem k tomu, že hlavní odpovědnost za zajištění dodržování mezinárodních závazků týkajících se dodržování práv původních obyvatel mají státy, a proto musí nést hlavní odpovědnost za to, aby se zabránilo porušování a prosazovala se pravda, spravedlnost a odškodňování obětí;

Z.  vzhledem k tomu, že některé komunity původních obyvatel odmítají kontakt s vnějším světem a žijí v dobrovolné izolaci, neschopny hájit svá práva, což je činí obzvláště zranitelnými v případě, že někdo jejich práva poruší; vzhledem k tomu, že tyto komunity jsou nejzranitelnější na této planetě a jejich existence je ohrožena, a to zejména průzkumem nalezišť ropy, odlesňováním, obchodem s drogami a infrastrukturou, která je s tím spojena;

AA.  vzhledem k tomu, že mnoho původních obyvatel se stále stává oběťmi vražd, mimosoudních poprav, mrzačení, mučení, znásilnění, svévolného zadržování, fyzických útoků, obtěžování a zastrašování kvůli hájení práva na území svých předků a přírodní zdroje, včetně přístupu k vodě a potravinám, jakož i ke svým duchovním místům a posvátným pohřebištím;

AB.  vzhledem k tomu, že obránci lidských práv patří mezi hlavní aktéry udržitelného rozvoje, zejména pokud jde o formování odolnosti společností, a jsou také klíčovými aktéry inkluzivní demokratické správy; vzhledem k tomu, že tito obránci nebojují jen za práva svého společenství, ale i za udržitelnost životního prostředí a zachování přírodního dědictví celého lidstva; vzhledem k tomu, že původní obyvatelé a aktivisté hájící lidská práva usilují o to, aby jejich komunity měly možnost účastnit se politických procesů, začlenit se do společnosti, posílit své ekonomické postavení a demokraticky a pokojně vyjádřit vlastní názor ve svých zemích i před mezinárodním společenstvím;

AC.  vzhledem k tomu, že se v posledních letech znepokojivě zvýšil počet vražd, útoků a případů jiných forem násilí proti obráncům lidských práv a aktivistům, kteří patří mezi klíčovými aktéry udržitelného rozvoje, v souvislosti s hájením práv domorodého obyvatelstva a místních komunit, práv v oblasti životního prostředí a pozemkových práv; vzhledem k tomu, že podle organizace Front Line Defenders z celkového počtu 312 obránců lidských práv, kteří byli ve světě v roce 2017 údajně zavražděni, bojovalo 67 % za pozemková práva původního obyvatelstva a hájilo práva související s životním prostředím stavěním se proti těžebním projektům; vzhledem k tomu, že původní obyvatelé hájící lidská práva se často potýkají s beztrestností pachatelů činů, které jsou proti nim namířeny;

AD.  vzhledem k tomu, že ačkoli jsou obránci lidských práv domorodých žen nepostradatelní pro ochranu žen v domorodých společenstvích, jejich činnost je kriminalizována a stávají se oběťmi nejrůznějších forem násilí, včetně obtěžování, znásilňování a vražd;

AE.  vzhledem k tomu, že je třeba zlepšit provádění nezávazné sociální odpovědnosti podniků a nepovinných regulačních režimů, má-li se zajistit ochrana původních a místních komunit před porušováním jejich lidských práv, zabránit zabírání půdy a zajistit účinná odpovědnost podniků; vzhledem k tomu, že hlavní překážkou účinné a přiměřené nápravy je nedostatek kontrolních mechanismů a mechanismů, které by zajistily odpovědnost;

AF.  vzhledem k tomu, že řada investorů a společností se sídlem v EU je zapojena do stovek případů skupování půdy v Africe, Asii a Latinské Americe, které v některých případech vedou k porušování práv původních a místních komunit; vzhledem k tomu, že subjekty se sídlem v EU se možná různými způsoby podílí na porušování lidských práv v souvislosti se zabíráním půdy, například prostřednictvím soukromých a finančních podniků se sídlem v EU, které přímo nebo nepřímo financují zabírání půdy, či prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru; vzhledem k tomu, že často jsou tyto subjekty rozsáhle rozvětveny v zahraničí, a proto může být složité vysledovat jejich původ přímo v zemích, z nichž pocházejí; vzhledem k tomu, že i v případech, kdy jejich původ vysledovat lze, existují stále značné právní a praktické překážky bránící v přístupu ke spravedlnosti a v zajištění odpovědnosti pomocí soudů v EU a v jejích členských státech, a to i v důsledku soudních omezení u případů týkajících se nemovitostí (včetně půdy a přírodních zdrojů), přísných omezení hodnoty dostupných opravných prostředků, omezeného přístupu k právní pomoci a potíží s prokazováním odpovědnosti mateřského podniku;

AG.  vzhledem k tomu, že většina území rozvojových zemí není obydlena, z čehož pro investice a pověst podniků vyplývají riskantní vlastnické vztahy k půdě a značně vyšší provozní náklady, pokud k převodu pozemků dochází v rámci konfliktu, bez předchozího souhlasu původních a domácích komunit a bez ohledu na jejich práva;

AH.  vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodaj OSN pro otázky obránců lidských práv Michael Frost označil Latinskou Ameriku za znepokojivou oblast, kde jsou „vládní a podnikové subjekty zapojeny do vražd obránců lidských práv v souvislosti s životním prostředím“;

AI.  vzhledem k tomu, že povinnost chránit a zajistit přístup k nápravným opatřením podle Evropské úmluvy o lidských právech se vztahuje jak na extrateritoriální činnosti, tak na vnitrostátní činnosti s extrateritoriálním dopadem; vzhledem k tomu, že EU a její členské státy by měly být mnohem více odhodlány dodržovat své extrateritoriální závazky;

AJ.  vzhledem k tomu, že EU poskytuje pomoc na podporu a ochranu demokracie a lidských práv ve světě prostřednictvím evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR), který doplňuje její další nástroje vnější pomoci a z něhož jsou prostředky čerpány především prostřednictvím organizací občanské společnosti; vzhledem k tomu, že EU disponuje mechanismem protectdefenders.eu, který slouží k poskytování rychlé pomoci obráncům lidských práv v ohrožení, pomáhá jim uspokojit jejich nejnaléhavější potřeby a posiluje jejich kapacitu k vykonávání činnosti ve střednědobém a dlouhodobém horizontu;

AK.  vzhledem k tomu, že mezinárodní finanční instituce mají hrát ústřední úlohu při zajišťování toho, aby projekty, které financují, nijakým způsobem neporušovaly lidská a environmentální práva původních obyvatel a ani k tomu nepřispívaly; vzhledem k tomu, že nadnárodní společnosti zodpovídají za zajištění toho, aby jejich operace nebo dodavatelské řetězce nebyly zapojeny do porušování lidských a environmentálních práv, zejména práv původního obyvatelstva;

AL.  vzhledem k tomu, že EU je největším světovým poskytovatelem rozvojové pomoci, která z velké části směřuje do Afriky; vzhledem k tomu, že Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) a Komise musí pečlivě kontrolovat, jak jsou finanční prostředky příjemci ze třetích zemí využívány, a učinit dodržování lidských práv prioritou pro poskytování pomoci;

AM.  vzhledem k tomu, že původní obyvatelé čelí v Evropě i nadále marginalizaci, diskriminaci a sociálnímu vyloučení, což je nutné potírat a napravit uplatňováním přístupu založeného na právech;

1.  vyzývá EU, členské státy a jejich partnery v mezinárodním společenství k přijetí všech opatření nezbytných k plnému uznání, ochraně a prosazování práv původního obyvatelstva, včetně práva na půdu, území a přírodní zdroje; vítá činnost, kterou v tomto směru vyvíjí občanská společnost a nevládní organizace;

2.  vyzývá EU, aby zajistila, že všechny její politiky týkající se rozvoje, investic a obchodu budou dodržovat lidská práva původního obyvatelstva zakotvená ve smlouvách a úmluvách o lidských právech a v právních nástrojích, které se konkrétně zabývají právy původního obyvatelstva;

3.  vyzývá všechny státy, včetně EU a jejích členských států, aby učinily všechny nezbytné kroky k dosažení souladu s ustanoveními Úmluvy MOP č. 169 o domorodém a kmenovém obyvatelstvu(20), a připomíná, že všechny ratifikující státy mají povinnost vyvíjet koordinované a systematické úsilí na ochranu práv původních obyvatel;

4.  žádá všechny země, které dosud neratifikovaly Úmluvu MOP č. 169 o domorodém a kmenovém obyvatelstvu, a zejména členské státy EU, aby tak učinily; vyjadřuje politování nad tím, že dosud tuto úmluvu ratifikoval pouze malý počet členských států; vyzývá EU, aby prostřednictvím dialogu, který vede se třetími zeměmi o politice a lidských právech, vyvíjela co největší úsilí s cílem podpořit ratifikaci Úmluvy MOP č. 169, Úmluvu OSN o právech dítěte a Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, přijetí jejich opčních protokolů a dodržování Deklarace OSN o právech původních obyvatel (UNDRIP);

5.  uznává, že bylo dosaženo určitého pokroku, pokud jde o uznávání práv původních obyvatel, a že občanská společnost je si stále více vědoma jejich situace; uznává přínos EU v této oblasti; upozorňuje však na skutečnost, že v různých oblastech politiky EU se tato otázka vyskytuje dosud minimálně, a to i pokud jde o jednání o dohodách o obchodu a spolupráci;

6.  vyzývá EU a její členské státy, aby vytvořily podmínky pro plnění cílů stanovených v UNDRIP a aby vybízely své mezinárodní partnery k její plnému přijetí a provádění;

7.  připomíná, že diaspory mohou pro původní obyvatelstvo fungovat jako styčné plochy a umožňovat přenos znalostí;

Lidská práva původních obyvatel

8.  vyzývá EU a její členské státy k tomu, aby podpořily a hlasovaly pro Deklaraci práv rolníků a jiných osob pracujících ve venkovských oblastech, o níž se v Radě OSN pro lidská práva bude hlasovat v roce 2018; se zájmem bere na vědomí, že zasedání Komise OSN pro postavení žen se v roce 2018 soustředí na ženy na venkově;

9.  vyzývá všechny státy, včetně EU a její členské státy, aby právně uznaly a akceptovaly územní autonomii a sebeurčení původního obyvatelstva, což zahrnuje jejich právo vlastnit, využívat a rozvíjet svou půdu, své území, vodní zdroje a mořské pobřežní vody a jiné zdroje, které buď vlastní na základě tradičního vlastnictví nebo jiného tradičního obývání nebo využívání, nebo které nabyli jiným způsobem, a také právo o nich rozhodovat;

10.  vyzývá všechny státy, včetně EU a její členské státy, aby přijaly nebo uplatňovaly strategie pro obnovu konfliktem zasažených oblastí s cílem podpořit a zachovat práva původního obyvatelstva;

11.  bere na vědomí znepokojivé výsledky studie, kterou zveřejnila OSN v roce 2010 a z níž vyplývá, že domorodé ženy jsou častěji vystaveny násilí a znásilnění než světová ženská populace; vyzývá tedy členské státy a EU, aby jednoznačně odsoudily používání násilí, včetně sexuálního násilí, vůči domorodým ženám; domnívá se, že je třeba věnovat zvláštní pozornost ženám a mladým dívkám, které jsou oběťmi násilí, a zajistit, aby měly přístup k pohotovostním lékařským a psychologickým službám;

12.  žádá stažení vojenských jednotek a soukromých bezpečnostních služeb rozmístěných na územích původních obyvatel v rozporu s jejich právy;

13.  vyzývá všechny země, aby zajistily, že všichni domorodí obyvatelé, zejména pak ženy, budou mít v případě, že podniky poruší jejich práva, přístup k soudním mechanismům a že nebudou legalizovány soukromé formy nápravy, které nezaručí účinný přístup ke spravedlnosti; vyzývá všechny země, aby zaměstnávaly více žen ve svých soudních systémech s cílem prolomit patriarchální systém, který se obecně v těchto strukturách vyskytuje; zdůrazňuje, že je zapotřebí zavést mechanismy nezbytné k tomu, aby se zajistilo, že s domorodými ženami nebude zacházeno diskriminačním způsobem, včetně zajištění vhodných tlumočnických služeb a právní pomoci;

14.  vítá, že Evropská rada zařadila ve svých závěrech z května 2017 ochranu práv původních obyvatel mezi své priority;

15.  vyzývá partnerské země, aby zaručily všeobecný přístup původních obyvatel k vnitrostátním rejstříkům jejich obyvatelstva jakožto první krok k uznání jejich individuálních i kolektivních práv; žádá EU, aby partnerské země podporovala při zřizování matrik a jejich řádném řízení;

16.  se znepokojením konstatuje, že rizika porušování lidských práv spojená s důlní činností a těžbou ropy a zemního plynu se neúměrně více dotýkají původních obyvatel; vyzývá rozvojové země, aby před zahájením jakýchkoli nových činností v těchto odvětvích prováděly povinná posouzení dopadů na lidská práva a aby výsledky těchto posouzení byly přístupné; zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby právní předpisy, jimiž se řídí udělování koncesí, obsahovala ustanovení o svobodném, předchozím a informovaném souhlasu; doporučuje, aby byly normy Iniciativy v oblasti transparentnosti těžebního průmyslu rozšířeny tak, aby zahrnovaly i ochranu lidských práv místních a domorodých komunit;

17.  vyzývá všechny země, zejména EU a její členské státy, aby původní obyvatele a venkovské komunity zapojovaly do svých rozhodovacích procesů týkajících se strategií v oblasti boje proti změně klimatu, včetně případů nenapravitelné škody způsobené změnou klimatu, která je může přinutit k migraci a která může vést k jejich dvojnásobné diskriminaci: jednak jakožto osob vysídlených v důsledku změn životního prostředí, jednak jakožto původních obyvatel;

18.  vyzývá všechny země, včetně EU a jejích členských států, aby uznaly, že je důležité konzultovat s původním obyvatelstvem v rámci všech jednání o otázkách, které by je mohly ovlivnit, a tím zaručit jejich právo na otevřené předběžné informované konzultace; vyzývá v tomto ohledu, aby byl na úrovni EU zřízen mechanismus pro konzultace s původním obyvatelstvem a jeho zapojení, pomocí něhož by bylo možné vstupovat do politického dialogu a monitorovat provádění politiky, závazků a akčních plánů EU týkajících se původního obyvatelstva; vyzývá všechny země, včetně EU a jejích členských států, aby vytvořily podmínky pro skutečnou účast zástupců a čelních představitelů původního obyvatelstva na činnosti občanské společnosti a ve veřejném prostoru a pro jejich viditelnější zapojení do procesů spojených s politickým systémem a rozhodováním ve věcech, které se jich dotýkají, včetně ústavních reforem;

19.  vybízí všechny státy, včetně EU a jejích členských států, aby přijaly a prováděly doporučení výsledného dokumentu světové konference OSN o původním obyvatelstvu z roku 2014, jakož i doporučení stálého fóra OSN o otázkách původních obyvatel a doporučení, která předložil zvláštní zpravodaj OSN pro práva původních obyvatel;

20.  zdůrazňuje, že ve své rezoluci o právech původních obyvatel Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2019 Mezinárodním rokem původních jazyků; zdůrazňuje, že kultura je jedním z faktorů rozvoje;

21.  vybízí všechny státy, včetně EU a jejích členských států, aby přispěly k provádění a realizaci Mezinárodního roku původních jazyků vyhlášeného na rok 2019;

22.  naléhavě žádá EU a její členské státy, aby pokračovaly v práci na zajištění právní pomoci pro obránce práv původního obyvatelstva týkajících se životního prostředí a duševního vlastnictví a jejich pozemkových práv a na zajištění jejich fyzické integrity, zejména posílením evropského nástroje pro demokracii a lidská práva a různých existujících nástrojů a mechanismů, jako je mechanismus protectdefendeurs.eu, s cílem chránit lidskoprávní a environmentální aktivisty se zvláštním důrazem na ženy bojující za lidská práva a na zvýšené zapojení do iniciativ navržených mezinárodními organizacemi, jako je OSN; požaduje, aby EU vydala svým delegacím pokyny k tomu, aby monitorovaly a podporovaly obránce lidských práv, přičemž by měly zejména zohledňovat ochranu žen, dětí a osob se zdravotním postižením, a aby podávaly systematickým a efektivním způsobem zprávy o porušování lidských práv; vyzývá ESVČ, aby se zapojila do plánu Meziamerické komise pro lidská práva (IACHR) a Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva určenému k ochraně obránců lidských práv v Latinské Americe;

23.  veřejně odsuzuje pokračující kriminalizaci osob, které brání práva původních obyvatel a právo na půdu na celém světě; vybízí všechny státy, včetně EU a jejích členských států, aby na základě řádného šetření a trestního stíhání zamezily beztrestnosti v případě všech trestných činů namířených proti obráncům lidských práv původních obyvatel;

24.  vybízí všechny státy, včetně EU a jejích členských států, aby zajistily, že jejich politické strategie v plném rozsahu dodržují práva původních obyvatel a venkovských komunit, aby tak za všech okolností byla zajištěno dodržování těchto práv jak při vytváření a rozšiřování chráněných oblastí, tak v souvislosti s již dříve existujícími chráněnými oblastmi, jejichž vytvoření vedlo v minulosti k vyvlastnění a vyloučení původních obyvatel a venkovských komunit nebo jiným způsobem nepřiměřeně omezilo práva těchto obyvatel a komunit;

25.  podporuje požadavky původních obyvatel týkající se mezinárodní repatriace a vytvoření mezinárodního mechanismu pro boj proti prodeji uměleckých předmětů, které byly původním obyvatelům nezákonně odebrány; vyzývá Komisi, aby toto úsilí podpořila, a to i finančně v rámci pomoci poskytované prostřednictvím evropského nástroje pro demokracii a lidská práva;

26.  zdůrazňuje, že mezinárodní společenství, včetně EU a jejích členských států, musí přijmout významné závazky k začleňování původních obyvatel se zdravotním postižením, především dětí, do všech politických oblastí, k podpoře práv a potřeb původních obyvatel se zdravotním postižením v mezinárodním právním rámci a k zajištění toho, aby byl zohledňován svobodný, předchozí a informovaný souhlas osob se zdravotním postižením, zejména pak dětí;

27.  vyzývá Komisi, aby zahájila akční plán EU pro odpovědné chování podniků s cílem provést obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv, mimo jiné pokud jde o náležitou péči a přístup k opravným prostředkům; vyzývá Komisi, aby Agenturu EU pro základní práva (FRA) pověřila k tomu, aby shromažďovala údaje o soudních a mimosoudních mechanismech členských států, které se týkají přístupu osob, jejichž práva byla porušena nedodržením předpisů v oblasti podnikání, k opravným prostředkům, včetně původních obyvatel; domnívá se, že by partneři EU v soukromém a veřejném sektoru měli poskytovat úplné a dostupné informace o tom, jak dodržují zásadu svobodného, předchozího a informovaného souhlasu původních obyvatel;

Zabírání půdy

28.  vítá oznámení Mezinárodního trestního soudu z roku 2016 o tom, že zabírání půdy a ničení životního prostředí jsou základními příčinami mnoha porušení lidských práv a mohou napříště vést k obvinění ze zločinu proti lidskosti;

29.  je nadále znepokojen situací panující v oblasti zabírání půdy v důsledku korupčních praktik společností, zahraničních investorů, vnitrostátních a mezinárodních státních aktérů, úředníků a orgánů; požaduje, aby programy EU a členských států v oblasti lidských práva kladly větší důraz na problém, kterým je zabírání půdy;

30.  vyzývá EU a její členské státy, aby vybízely partnerské státy, které budují po skončení konfliktů mír a řeší v této situaci otázky spojené s pozemkovými právy, aby přijaly opatření, která umožní, aby se vysídlené původní obyvatelstvo a místní komunity mohly vrátit zpět na svá tradiční území, neboť se jedná o klíčový faktor pro dosažení udržitelného míru a společenské stabilizace;

31.  vyjadřuje politování nad tím, že v mnoha zemích, které se potýkají s problémem zabírání půdy, nemají původní obyvatelé a pastevci dostatečně účinný přístup ke spravedlnosti a odškodnění, což je důsledkem slabé státní správy a skutečnosti, že jejich pozemková práva často nejsou v rámci místních nebo celostátních právních rámců formálně uznána; konstatuje, že například pastevecká práva a společné pastviny představují tradiční práva na využívání půdy, která se neopírají o zapsaná pozemková práva, nýbrž o právo zvykové; naléhavě vyzývá partnerské země, aby uznaly a chránily práva pasteveckého a původního obyvatelstva, zejména pokud jde o obyčejové vlastnictví a výkon kontroly nad územím a přírodními zdroji, jak je stanoveno v Deklaraci OSN o právech původních obyvatel a úmluvě Mezinárodní organizace práce (MOP) č. 169, tj. umožněním kolektivní registrace užívání půdy a zavedením opatření k zajištění spravedlivějšího přístupu k půdě; vyzývá EU a její členské státy, aby partnerské země v tomto ohledu podporovaly, a to i pokud jde o uplatňování zásady svobodného, předchozího a informovaného souhlasu s rozsáhlým nabýváním půdy, v souladu s ustanoveními dobrovolných pokynů pro odpovědnou správu půdy, lesů a rybolovu a ve shodě s mezinárodním právem v oblasti lidských práv; rovněž vyzývá EU, aby podporovala partnerské země v oblasti zlepšování právních předpisů týkajících se vlastnictví pozemků, a to tím, že uznají všeobecné právo žen na přístup k půdě jakožto plnohodnotní vlastníci;

32.  vyzývá EU, aby posílila své obecné zásady EU v oblasti pozemkové politiky a ochranu lidských práv v mezinárodních dohodách a smlouvách a aby prosazovala své hodnoty související s ochranou žen a mladých dívek, zejména těch, které žijí ve venkovských oblastech a které jsou obecně zranitelnější, pokud musí čelit změnám souvisejícím s půdou, a obvykle mívají horší přístup k půdě a omezenější pozemková práva;

33.  vyzývá všechny státy, aby investovaly do výzkumu za účelem odstranění nedostatku znalostí o dopadu zabírání půdy na ženy a aby vypracovaly hlubší analýzy důsledků tohoto jevu pro jednotlivá pohlaví, které by vedly k vymahatelným pokynům pro řízení transakcí s půdou;

34.  naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby požadovaly zveřejňování informací o pozemcích, které získaly společnosti se sídlem v EU a další aktéři nebo rozvojové projekty financované EU, s cílem zvýšit transparentnost a odpovědnost při nabývání těchto pozemků; žádá, aby EU monitorovala, zda je dodržována nezbytná zásada svobodného, předchozího a informovaného souhlasu původních obyvatel, s cílem zvýšit transparentnost a odpovědnost u budoucích nákupů půdy, a aby za tímto účelem pověřila delegace EU a velvyslanectví, aby ve spolupráci s příslušnými nevládními organizacemi tuto otázku monitorovaly; žádá EU, aby byla mimořádně obezřetná, pokud jde o projekty podporované mezinárodními a evropskými finančními institucemi, a zajistila, aby toto financování nebylo spojeno s porušováním lidských a environmentálních práv původních obyvatel a nepřispívalo k němu;

35.  vyzývá všechny země, aby zajistily náležitou regulaci, která by zaručila, že vedoucí představitelé společenství ponesou odpovědnost za svá rozhodnutí a činnost týkající se správy půdy zahrnující veřejné a státní pozemky a pozemky společenství, a aby podpořily změnu právních a zvykových postupů v oblasti vlastnictví půdy a dědictví, které diskriminují ženy;

36.  vyzývá všechny země, zejména EU a její členské státy, aby přijaly dobrovolné pokyny pro odpovědnou správu půdy, lesů a rybolovu a podpořily jejich provádění a aby podepsaly dobrovolné dohody o partnerství týkající se prosazování práva, správy a obchodu v oblasti lesnictví s co největším počtem příslušných zemí; žádá Komisi, aby zajistila důsledné dodržování a provádění nařízení o dřevu(21) a aby v rámci boje proti odlesňování ukládala sankce členským státům, které toto nařízení nedodržují;

37.  žádá všechny země, včetně EU a jejích členských států, aby umožnily původnímu obyvatelstvu usilovat o svůj hospodářský rozvoj v souladu s globálními politikami v oblasti ochrany životního prostředí; naléhavě žádá EU a její členské státy, aby propagovaly a podporovaly organizace zastupující původní obyvatele, zabývající programem sociálního rozvoje, jehož součástí je i vytváření a rozvoj právního a institucionálního rámce pro stanovování hranic a přidělování pozemků náležejících původnímu obyvatelstvu; zdůrazňuje, že uznání a formální vymezení území náležejících původním obyvatelům a posílení pravomocí úřadů a příslušníků komunit původního obyvatelstva by zajistilo udržitelnost a sociální odpovědnost a přispělo by k řešení sporů a konfliktů týkajících se půdy v dotčených zemích;

38.  vyzývá všechny země, aby přijaly nezbytná opatření, která zajistí, aby se vnitrostátní orgány zdržely veřejných vyjádření nebo prohlášení, jež stigmatizují domorodé ženy a oslabují legitimní úlohu, kterou plní při ochraně svého území v souvislosti se zabíráním půdy a těžbou zdrojů, a vyzývá k tomu, aby byla veřejně uznána důležitá úloha, kterou ženy plní v demokratických společnostech;

39.  vyzývá všechny státy, aby respektovaly, chránily a dodržovaly pozemková práva drobných vlastníků a právo jednotlivců na ostatní zdroje, např. vodu, lesy, hospodářská zvířata a rybolov; uznává, že diskriminační vyvlastňování půdy a nucené vysidlování, které mají negativní dopad na obyvatele rozvojových zemí, mohou závažně ohrozit jejich obživu a oslabují základní lidská práva, jako je právo na život, potraviny, bydlení zdraví a na majetek;

Podnikání a lidská práva

40.  žádá EU o zajištění toho, aby byly obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv plně začleněny do národních programů členských států a staly se součástí postupů a operací nadnárodních společností a podniků s vazbami na Evropu;

41.  naléhavě žádá Unii, aby i nadále podporovala obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv a pokračovala v podpoře jejich řádného uplatňování;

42.  vyzývá EU, aby se konstruktivním způsobem podílela na jednáních o úmluvě OSN o nadnárodních podnicích, která by zaručila dodržování lidských práv původních obyvatel a zejména žen a mladých dívek;

43.  doporučuje, aby EU vypracovala evropský regionální akční plán pro podnikání a lidská práva na základě zásad zakotvených v Deklaraci OSN o právech původních obyvatel a požaduje, aby byly vytvořeny národní akční plány zaměřené na tuto otázku a bylo vymáháno jejich provádění;

44.  trvá na tom, že EU a její členské státy musí pracovat na tom, aby nadnárodní společnosti a mezinárodní finanční instituce nesly odpovědnost za dopad, který má jejich činnost na lidská a environmentální práva původních obyvatel; žádá EU o zajištění toho, aby veškerá porušení práv původních obyvatel, jichž se dopustí evropské společnosti, byla řádně vyšetřena a potrestána prostřednictvím vhodného mechanismu, a vybízí EU, aby v případě porušování lidských práv zastavila veškerou institucionální a finanční pomoc;

45.  vyzývá EU, aby v souladu s doporučením Komise 2013/396/EU ze dne 11. června 2013(22) vytvořila mechanismus pro stížnosti, jehož prostřednictvím by původní a místní komunity mohly podávat stížnosti na porušování a zneužívání svých práv způsobené obchodními činnostmi, jež mají původ v EU, nebo rozvojovými či investičními projekty EU, bez ohledu na zemi, kde k porušení nebo zneužití došlo; tento mechanismus tak zajistil účinný přístup obětí k právní ochraně, jakož i k technické a právní pomoci; vyzývá všechny státy, včetně členských států a EU, aby se zapojily od jednání o přijetí mezinárodního právně závazného nástroje v oblasti lidských práv určeného pro nadnárodní společnosti a ostatní podniky a aby se aktivně účastnily činnosti otevřené mezivládní pracovní skupiny vytvořené na úrovni OSN;

46.  žádá Unii a její členské státy, aby zaručily přístup k opravným prostředkům pro oběti zneužívání a porušování lidských práv, k nimž došlo v důsledku činnosti podniků se sídlem v Unii, a to tím, že odstraní veškeré překážky, praktické i právní, čímž zajistí, aby rozdělení povinností nebránilo odpovědnosti nebo přístupu ke spravedlnosti v zemi, v níž k porušení práv došlo;

47.  připomíná, že společnosti mají povinnost zaručit právo původních obyvatel na svobodný, předchozí a informovaný souhlas v souvislosti s projekty, prací nebo činnostmi, které mají být realizovány na jejich území, a také povinnost zohledňovat a následně uplatňovat ve svých politikách zásady sociální odpovědnosti podniků;

48.  vyzývá EU, aby plnila své extrateritoriální povinnosti v oblasti lidských práv; žádá EU, aby vypracovala jednoznačná pravidla chování a regulační rámce pro extrateritoriální činnosti podniků a investorů spadajících do její soudní příslušnosti, aby se zajistilo, že tyto podniky a investoři budou dodržovat práva původních obyvatel a místních komunit a aby bylo možné vymáhat jejich odpovědnost a sankcionovat je v případě, že jejich činnosti vedou k porušování těchto práv; vybízí Komisi, aby zvážila vytvoření účinného mechanismu týkajícího se povinností podniků v oblasti náležité péče s cílem zajistit, aby dovážené zboží nemělo žádnou spojitost se zabíráním půdy a závažnými porušeními práv původních obyvatel; naléhavě žádá ESVČ, aby vytvořila operační nástroje k poskytování pokynů pro zaměstnance delegací EU;

Udržitelný a hospodářský rozvoj ve prospěch původního obyvatelstva

49.  vyzývá EU a její členské státy, aby se otázka práv původních obyvatel a zabírání půdy stala součástí činnosti EU při provádění Agendy pro udržitelný rozvoj2030;

50.  zdůrazňuje klíčovou úlohu původních obyvatel, kterou díky svému životnímu stylu a modelům rozvoje plní při ochraně životního prostředí;

51.  vybízí EU, aby partnerské státy naléhavě žádala o to, aby v rámci své rozvojové spolupráce se třetími státy zohledňovaly obzvláště situaci původních obyvatel, např. vypracováním inkluzivních sociálních politik pro tradiční území nebo města, a aby v souvislosti s opatřeními určenými ke snižování chudoby omezovaly dopady vykořenění a rozporu mezi jejich tradičními schopnostmi a kulturními specifiky a podmínkami života ve městech;

52.  zdůrazňuje, že změna klimatu má na domorodé ženy přímý dopad v tom smyslu, že jsou nuceny vzdát se svých zvyklostí nebo jsou vysídlovány, přičemž existuje následné riziko, že budou vystaveny násilí, zneužívání a vykořisťování; vyzývá všechny země včetně EU a jejích členských států, aby do svých strategií v oblasti boje proti změně klimatu a do navrhování účinných strategií v oblasti zmírňování změn klimatu a přizpůsobování se těmto změnám zapojovaly původní obyvatele, a zejména pak domorodé ženy a venkovská společenství, a zohlednily při tom genderové zvláštnosti; žádá, aby k otázce vysídlování v důsledku změny klimatu bylo přistupováno s vážností; vyzývá k posílené mezinárodní spolupráci s cílem zajistit odolnost vůči změně klimatu;

53.  zdůrazňuje zásadní důležitost cílů udržitelného rozvoje pro původní obyvatele, především cíle 2 („Vymýtit hlad“), 4.5 („Přístup ke vzdělání“) a 5 („Rovnost žen a mužů“); opětovně zdůrazňuje, že původní obyvatelstvo je v celosvětovém měřítku neúměrně více vystaveno porušování lidských práv, trestné činnosti, rasismu, násilí, nadměrnému využívání přírodních zdrojů, zdravotním problémům a vysoké míře chudoby, neboť původní obyvatelé tvoří 15 % osob žijících v chudobě, avšak představují jen 5 % světové populace; zdůrazňuje, že představitelům původního obyvatelstva a obráncům lidských práv, kteří vystupují proti případům bezpráví, musí být zajištěna celková a důsledná ochrana;

54.  připomíná, že Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 se těmito otázkami rozvoje týkajícími se původního obyvatelstva zabývá, a zdůrazňuje, že je třeba vynaložit větší úsilí na její provádění; zdůrazňuje, že je třeba posílit Základní skupinu původních obyvatel pro udržitelný rozvoj (IPMG) jakožto globální mechanismus pro koordinaci a společné úsilí o prosazování práv a rozvojových priorit původních obyvatel; vyzývá Komisi, aby v rámci své mnohostranné platformy pro provádění cílů udržitelného rozvoje navázala užší vztahy se skupinou IPMG a aby tuto skupinu do této platformy začlenila;

55.  připomíná, že 80 % lesů na celém světě představuje tradiční půdu a území původních obyvatel; zdůrazňuje zásadní význam původních obyvatel pro udržitelnou správu přírodních zdrojů a zachování biologické rozmanitosti; připomíná, že Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC), vyžaduje, aby státy, které jsou stranami této úmluvy, v rámci provádění programu REDD+ zaručily respektování znalostí a práv původních obyvatel; naléhavě vyzývá partnerské země k přijetí opatření, která původnímu obyvatelstvu umožní účinné zapojení do opatření zaměřených na zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně;

56.  konstatuje, že na celém světě se pastevectvím zabývá 200 až 500 milionů lidí a že pastevectví je základním způsobem obživy v suchých a horských oblastech východní Afriky; zdůrazňuje nezbytnost podpory udržitelného pastevectví s ohledem na dosažení cílů udržitelného rozvoje; vybízí EU a její členské státy, aby podporovaly africkou strukturu pro správu věcí veřejných (AGA) a zvláště pak Africký soud pro lidská práva a práva národů s cílem zavádět rámec politiky Africké unie pro pastevectví v Africe a v širším měřítku pak zajistit uznání práv pastevců a původních obyvatel na společné vlastnictví půdy jejich předků, práva na volné nakládání s přírodními zdroji a jejich práv na kulturu a náboženství;

57.  připomíná právo veřejných orgánů provádět regulaci ve veřejném zájmu; připomíná také, že mezinárodní investiční dohody musí ctít mezinárodní právo v oblasti lidských práv, včetně ustanovení týkajících se práv původních obyvatel, a požaduje v tomto ohledu větší transparentnost, které by mělo být dosaženo zejména tím, že budou ve spolupráci s původními obyvateli zavedeny patřičné konzultační postupy a mechanismy; vyzývá rozvojové finanční instituce, které financují investice, aby posílily své záruky v oblasti lidských práv a zajistily, že využívání půdy a zdrojů v rozvojových zemích nepovede k porušování lidských práv nebo jejich zneužívání, zejména s ohledem na původní obyvatele;

58.  vyzývá všechny státy, aby se zavázaly k tomu, že původním obyvatelům zajistí skutečný přístup ke zdraví, vzdělání, zaměstnání a k hospodářským příležitostem; naléhavě žádá všechny státy, aby prosazovaly začleňování mezikulturních veřejných politik a jazyků, historie a kultury původních obyvatel do vzdělávacích programů škol nebo aby nabízely doplňující výuku mimo školní osnovy s cílem zachovat, oživit a podpořit kulturu původního obyvatelstva na národní i mezinárodní úrovni; domnívá se, že rozvoj iniciativ zaměřených na zvýšení informovanosti občanské společnosti, široké veřejnosti a médií o významu dodržování práv a respektu vůči víře a hodnotám původních obyvatel by mohlo přispět k odstranění předsudků a zavádějících informací;

59.  žádá EU a její partnerské státy, aby ve spolupráci s komunitami původních obyvatel poskytovaly kulturně kvalifikované služby v oblasti duševního zdraví s cílem předcházet výskytu užívání návykových látek a sebevražd; zdůrazňuje, že je důležité podporovat organizace sdružující domorodé ženy, aby se posílilo postavení žen a zvýšila jejich schopnost zapojit se do občanské společnosti;

60.  vyzývá EU a její členské státy, aby podporovaly úsilí původních obyvatel a místních komunit rozvíjet vlastní modely v oblasti podnikání a správy půdy;

61.  vyzývá všechny země, aby zajistily podíl původních komunit na příjmech z udržitelného cestovního ruchu a jejich ochranu před případnými negativními dopady masového cestovního ruchu, a vítá příklady sdílené správy rezervací a chráněných oblastí, která umožňuje lepší ochranu ekosystémů a kontrolu počtu turistů, kteří tam směřují; v této souvislosti připomíná význam, který má koncepce udržitelného rozvoje;

Politika spolupráce EU s třetími zeměmi

62.  doporučuje, aby zahraniční politika EU kladla na situaci původních obyvatel větší důraz, a to i v dialozích se třetími zeměmi o lidských právech a v dohodách o obchodu, spolupráci a o rozvoji; trvá na tom, aby Rada systematicky podávala zprávy o činnosti EU při podpoře původních obyvatel ve výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě; vyzývá EU a její členské státy, aby zohlednily zjištění všeobecného pravidelného přezkumu a smluvních orgánů OSN v oblasti lidských práv ve výše uvedené výroční zprávě, kterou vypracovává ESVČ, s cílem zajistit soulad svých politik s právy původního obyvatelstva;

63.  zdůrazňuje, že EU a její členské státy musí otázku lidských práv původních obyvatel a obránců lidských práv původních obyvatel začlenit do jednání o dvoustranných a vícestranných dohodách a diplomatické komunikace a musí vyvíjet tlak na propuštění vězněných obránců lidských práv; žádá, aby EU a její členské státy pracovaly na zajištění toho, aby vlády třetích zemí zajišťovaly náležitou ochranu původních obyvatel a obránců lidských práv a pachatele trestných činů namířených proti původním obyvatelům a obráncům lidských práv postavily před soud;

64.  naléhavě žádá delegace EU a velvyslanectví členských států, aby provedly přezkum a zlepšily provádění obecných zásad EU týkající se obránců lidských práv, přičemž by měly zohlednit specifické potřeby obránců lidských práv původních obyvatel a hrozby, kterým čelí, a specifickou situaci obránců lidských práv původních obyvatel čelícím mnohočetné diskriminaci, jako jsou ženy, osoby náležící ke komunitě LGBTI a osoby se zdravotním postižením; v této souvislosti trvá na tom, aby delegace EU a velvyslanectví členských států poskytovaly svým zaměstnancům vhodné vzdělávání, které jim umožní spolupracovat s občanskou společnosti a obránci lidských práva a udržovat kontakty a v nezbytných případech poskytovat podporu;

65.  zdůrazňuje, že je třeba původním obyvatelům umožnit využití nejmodernějších informačních technologií, aby se jim zajistila lepší kvalita života a kvalitnější lékařská péče, a že se jedná o oblast, v níž může EU plnit zásadní úlohu; připomíná právo původních obyvatel na to, aby sami rozhodovali o svém vlastním živobytí, a zdůrazňuje význam udržitelného rozvoje;

66.  vyzývá všechny země, aby domorodým ženám a mladým dívkám zajistily přístup ke kvalitním zdravotním službám a právům, zejména službám a právům v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví; vyzývá Komisi a ESVČ, aby podporovaly jejich přístup ke službám v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví v rámci programů EU pro rozvojovou spolupráci;

67.  vyzývá všechny státy, včetně EU a jejích členských států, aby shromažďovaly údaje týkající se situace domorodých žen rozlišené podle pohlaví, mimo jiné pokud jde o uznávání pozemkových práv a přístup k nim, násilí páchané na ženách a zajištění potravin;

68.  zdůrazňuje, že zahraniční investice společností mohou vést k hospodářskému a technologickému pokroku a rozvoji zaměstnanosti a infrastruktur a mohou ženám dát příležitost, aby se staly soběstačnými, tím, že podpoří zaměstnanost; zdůrazňuje, že rostoucí investiční činnost v rozvojových zemích je důležitým krokem směrem k oživení vnitrostátních a regionálních hospodářství;

69.  žádá EU a její členské státy, aby i nadále rozvíjely zvláštní strategie s cílem zajistit účinné provádění cíle udržitelného rozvoje č. 16, který se týká podpory mírových a inkluzivních společností, a zajistily tak, aby se bojovalo proti pronásledování, stíhání a zabíjení obránců lidských práv a aby byli pachatelé soudně stíhání a nesli odpovědnost;

70.  vyzývá EU, aby zajistila, že všechny rozvojové projekty financované z prostředků EU, které jsou realizovány na územích původního obyvatelstva, budou v naprostém souladu se zásadou předchozího, svobodného a informovaného souhlasu, s lidskými právy a svobodou projevu a sdružování, aby se tak zabránilo negativnímu dopadu na živobytí a kulturu původních obyvatel;

71.  konstatuje, že Komise, ESVČ a členský státy musí uplatňovat celostní a integrovaný přístup v oblasti udržitelného rozvoje a musí v rámci obchodních a hospodářských vztahů zohledňovat lidskoprávní a environmentální otázky; vyzývá Komisi, aby v rámci obchodních jednání a systémů, jako je všeobecný systém preferencí, upozorňovala na případy porušování lidských práv a útoky na obránce lidských práv a na jejich pronásledování;

72.  vyzývá EU, aby zřídila mechanismus zajišťující, aby před uzavřením dohod o obchodu a spolupráci a před realizací rozvojových projektů byly prováděny nezávislé studie dopadů s cílem posoudit jejich škodlivé dopady na práva původních a místních komunit a předejít jim; trvá na tom, že by tyto studie měly být vypracovávány za výrazného zapojení občanské společnosti a jejich závěry by měly být řádně zohledněny v hospodářských dohodách a rozvojových projektech; vyzývá EU, aby v případě, že dojde k porušení lidských práv, přehodnotila realizaci projektů;

73.  žádá EU a její členské státy, aby vyvíjely činnost ve všech vhodných mezinárodních oblastech a upozorňovaly na situaci v oblasti lidských a environmentálních práv původního obyvatelstva a na klíčovou úlohu, kterou obránci lidských práv v oblasti životního prostředí plní, pokud jde o zachování biologické rozmanitosti a udržitelný rozvoj;

74.  se znepokojením připomíná, že EU a její členské státy musí i nadále pracovat na zajištění práv a sociálním začleňování původních obyvatel v Evropě, zejména Sámů, a uznává v této souvislosti důležitou úlohu aktivistů a obránců lidských práv v rámci komunit;

75.  žádá, aby EU zvýšila svou podporu pro původní obyvatelstvo ve svých programech rozvojové spolupráce a posílila projekty, které jim zajistí lepší postavení, především pokud jde o budování kapacit v rámci evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR) a nástroje pro rozvojovou spolupráci; zdůrazňuje, že je třeba původním obyvatelům i nadále poskytovat zdroje, které jim umožní, aby se prostřednictvím svých zástupců účinně zapojovali do politik a institucí EU a OSN, a to i v oblasti podnikání a lidských práv; naléhavě vyzývá delegace EU v příslušných zemích, aby pečlivě sledovaly situaci obránců lidských práv a poskytly jim veškerou náležitou podporu;

76.  žádá delegace EU, aby pečlivě sledovaly situaci původních obyvatel a aby s nimi navázaly souvislý dialog na celostátní i regionální úrovni; trvá na tom, že je třeba výslovně stanovit odpovědnost kontaktních míst pro lidská práva v rámci příslušných delegací EU za otázky spojené s původním obyvatelstvem a že by se zaměstnanci těchto delegací měli účastnit pravidelných školení o právech původního obyvatelstva;

77.  žádá EU a její partnerské státy, aby posílily spolupráci s komunitami místních obyvatel v rámci diskusí o politikách týkajících se drog; znovu opakuje, že je třeba uplatňovat strategický přístup v boji proti nelegálnímu trhu s drogami, aby se zajistila ochrana původního obyvatelstva a půdy; žádá EU a její partnerské státy o zajištění toho, aby bezpečnostní opatření namířená na boj proti obchodu s drogami byla v souladu s právy původních komunit a zamezila v tomto konfliktu nevinným obětem;

78.  vyzývá EU, aby prohloubila, rozšířila a posílila cíle, priority a opatření související s původním obyvatelstvem obsažené ve strategickém rámci a akčním plánu EU pro lidská práva a demokracii, a žádá, aby byl upraven mandát zvláštního zástupce pro lidská práva a byl zmocněn ve větší míře zviditelňovat otázky spojené s právy původního obyvatelstva a s jejich obránci;

79.  připomíná závazek EU uplatňovat v oblasti rozvoje přístup založený na právech, který zahrnuje i dodržování práv původních obyvatel, jež jsou definována v UNDRIP, a poukazuje především na zásady odpovědnosti, účasti a nediskriminace; jednoznačně vybízí EU, aby ve všech svých rozvojových činnostech i nadále pracovala na operacionalizaci svého přístupu založeného na právech a aby za účasti členských států zřídila za tímto účelem pracovní skupinu; požaduje, aby byl aktualizován příslušný plán provádění s jasně stanovenými lhůtami a ukazateli umožňujícími měřit dosažený pokrok;

80.  připomíná článek 208 Smlouvy o fungování Evropské unie a zásadu soudržnosti politik ve prospěch rozvoje; vyjadřuje politování nad skutečností, že v rámci probíhající revize směrnice o obnovitelných zdrojích energie(23) se dosud nepodařilo zavést sociální kritéria a kritéria udržitelnosti, která by zohledňovala rizika zabírání půdy; připomíná, že směrnice by měla být v souladu s mezinárodními normami vlastnických práv;

81.  vyzývá delegace EU, aby posilovaly dialog s původními obyvateli s cílem odhalovat případy porušování lidských práv a předcházet jim; naléhavě vyzývá především Evropskou komisi a členské státy, aby co nejdříve zřídily účinný správní mechanismus pro vyřizování stížností obětí porušování lidských práv i jiných škodlivých dopadů způsobených činnostmi financovanými v rámci oficiální rozvojové pomoci s cílem zahájit proces vyšetřování a urovnání sporů; zdůrazňuje, že by tento mechanismus měl mít standardní postupy a správní charakter, tak aby doplňoval mechanismy v oblasti soudnictví;

82.  zdůrazňuje, že akční plán FLEGT a zejména pak dobrovolné dohody o partnerství (VPA) by v souvislosti s posilováním postavení domorodých společenství a komunit žijících v lesích mohly plnit významnější úlohu v řadě zemí s tropickými pralesy, a naléhavě vyzývá EU a partnerské strany VPA, aby těmto komunitám umožnily plnit významnější roli v rámci vnitrostátních politických procesů; vyzývá EU, aby partnerským zemím poskytovala větší finanční i technickou pomoc za účelem ochrany, zachování a obnovy lesních ekosystémů, a to i zlepšováním správy, a za účelem jasného vymezení vlastnictví půdy a jeho posílení, jakož i dodržování lidských práv, včetně práv původních obyvatel, a podpory těch chráněných oblastí, kde jsou práva komunit dodržována;

83.  zdůrazňuje, že je třeba přijmout zvláštní opatření pro řešení problému tzv. konfliktního dřeva, zastavit toky tzv. konverzního dřeva a přesměrovat investice od činností ničících lesní porosty, v jejichž důsledku dochází k vysídlování místních a domorodých komunit; vyzývá EU, aby v rámci nového akčního plánu EU proti odlesňování, znehodnocování lesů a dodržování vlastnických práv domorodých společenství přijala nová opatření, která budou podporovat ochranu a obnovu lesních ekosystémů a jejich komunit a zamezí tomu, aby v rámci dodavatelských řetězců v EU docházelo k odlesňování;

84.  poukazuje na to, že v EU se od původních obyvatel, kteří svým způsobem života téměř nijak nepřispívají ke změně klimatu, a přesto jsou jejími dopady, například nedostatkem vody nebo vysycháním půdy, zasaženi zdaleka nejvíce (a to především ženy), můžeme stále mnohému naučit o udržitelném využívání zdrojů, například lesů;

85.  vyzývá ESVČ, Komisi a členské státy, aby upřednostňovaly investice na podporu občanské společnosti, obránců lidských práva a zejména lidských práv původních obyvatel v oblasti životního prostředí, aby se zajistily mechanismy dlouhodobé ochrany na jejich podporu, především mechanismus protectdefenders.eu, a aby se zaručily, že splní stávající závazky v oblasti financování určeného pro ohrožené obránce lidských práv; vybízí své delegace a výbory, aby se při návštěvách příslušných zemí pravidelně scházely s komunitami původních obyvatel a obránci jejich lidských práv; doporučuje, aby příslušný výbor / podvýbor jmenoval stálého zpravodaje pro původní obyvatele, jehož úkolem by bylo monitorovat situaci v oblasti lidských práva, zejména pak provádění Deklarace OSN o právech původních obyvatel a úmluvy Mezinárodní organizace práce (MOP) č. 169;

86.  žádá členské EU a její členské státy, aby navázaly dialog a spolupracovaly s původními obyvateli a místními komunitami v Arktidě s cílem zajistit, aby bylo respektováno jejich postavení a dodržována jejich práva v rámci rozvojových politik EU, které pravděpodobně mohou mít na tento region dopad;

o
o   o

87.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost a delegacím EU.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2016)0445.
(2) Úř. věst. C 58, 15.2.2018, s. 155.
(3) Úř. věst. C 316, 30.8.2016, s. 122.
(4) https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/annual_report_on_human_rights_anddemocracy_in_the_world_2016_0.pdf
(5) https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/468/28/pdf/N1446828.pdf?OpenElement
(6) https://undocs.org/en/A/RES/71/178
(7) https://undocs.org/A/HRC/36/46/Add.2
(8) https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/082/52/PDF/G1408252.pdf?OpenElement
(9) https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/234/15/PDF/G1523415.pdf?OpenElement
(10) https://cmsdata.iucn.org/downloads/durbanactionen.pdf
(11) http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
(12) http://www.etoconsortium.org/nc/en/main-navigation/library/maastricht-principles/?tx_drblob_pi1%5BdownloadUid%5D=23
(13) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8814-2017-INIT/en/pdf
(14) http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/08/08/hr-indigenous-peoples/pdf
(15) http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292
(16) Úř. věst. C 215, 19.6.2018, s. 125.
(17) Přijaté texty, P8_TA(2017)0346.
(18) Přijaté texty, P8_TA(2017)0315.
(19) http://undocs.org/en/E/C.19/2016/10
(20) Seznam zemí, které ratifikovaly Úmluvu OSN č. 169, jež vstoupila v platnost dne 5. září 1991: Argentina, Bolívie, Brazílie, Středoafrická republika, Chile, Kolumbie, Costa Rica, Dánsko, Dominika, Ekvádor, Fiji, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nepál, Nizozemsko, Nikaragua, Norsko, Paraguay, Peru, Španělsko a Venezuela.
(21) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 23).
(22) Úř. věst. L 201, 26.7.2013, s. 60.
(23) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16).

Poslední aktualizace: 7. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí