Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2206(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0194/2018

Predkladané texty :

A8-0194/2018

Rozpravy :

PV 02/07/2018 - 17
CRE 02/07/2018 - 17

Hlasovanie :

PV 03/07/2018 - 11.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0279

Prijaté texty
PDF 215kWORD 72k
Utorok, 3. júla 2018 - Štrasburg
Porušovanie práv domorodého obyvateľstva vo svete
P8_TA(2018)0279A8-0194/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. júla 2018 o porušovaní práv domorodého obyvateľstva vo svete vrátane zaberania pôdy (2017/2206(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv (VDĽP) a iné zmluvy a nástroje Organizácie Spojených národov (ďalej len „OSN“) týkajúce sa ľudských práv, najmä Deklaráciu OSN o právach pôvodného obyvateľstva (UNDRIP), ktorú prijalo Valné zhromaždenie OSN 13. decembra 2007,

–  so zreteľom na dohovor Medzinárodnej organizácie práce o domorodom a kmeňovom obyvateľstve (dohovor 169), prijatý 27. júna 1989;

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a na Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach,

–  so zreteľom na články 21, 22 a 47 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na strategický rámec pre ľudské práva a demokraciu EÚ, ktorý Rada pre zahraničné veci prijala 25. júna 2012, a na akčný plán pre ľudské práva a demokraciu na roky 2015 – 2019, ktorý Rada prijala 20. júla 2015,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o ochrancoch ľudských práv z roku 1998,

–  so zreteľom na usmernenia Európskej únie, najmä na usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv a na európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR),

–  so zreteľom na svoje uznesenia o prípadoch porušovania ľudských práv a zásad demokracie a právneho štátu,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 24. novembra 2016 o situácii príslušníkov kmeňa Guaraní-Kaiowa v brazílskom štáte Mato Grosso do Sul(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. apríla 2016 o Hondurase: situácia obhajcov ľudských práv(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2015 o Tanzánii, najmä o otázke zaberania pôdy(3),

–  so zreteľom na výročnú správu o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2016 a politike Európskej únie v tejto oblasti(4),

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN 69/2 z 22. septembra 2014, ktorou sa schvaľuje záverečný dokument Svetovej konferencie o pôvodnom obyvateľstve z roku 2014(5),

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN 71/178 z 19. decembra 2016 o právach pôvodných obyvateľov, najmä jej odsek 13, v ktorom sa vyhlasuje rok 2019 za medzinárodný rok pôvodných jazykov(6),

–  so zreteľom na správu osobitnej spravodajkyne OSN pre práva pôvodného obyvateľstva pre Radu OSN pre ľudské práva z 8. augusta 2017(7),

–  so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva 26/9 z 26. júna 2014, ktorou sa zriadila otvorená medzivládna pracovná skupina, ktorej úlohou bolo vypracovať medzinárodný právne záväzný nástroj týkajúci sa nadnárodných korporácií a iných podnikov v súvislosti s ľudskými právami(8),

–  so zreteľom na proces otvorenej medzivládnej pracovnej skupiny, ktorá vypracovala Deklaráciu práv roľníkov a ostatných osôb pracujúcich vo vidieckych oblastiach a ktorú zriadila Rada OSN pre ľudské práva 13. októbra 2015(9),

–  so zreteľom na program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, ktorý prijalo Valné zhromaždenie OSN 25. septembra 2015,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o biologickej diverzite prijatý 22. mája 1992,

–  so zreteľom na dohodu z Durbanu a akčný plán, ktorý prijala V. Medzinárodná únia na ochranu prírody (IUCN) na kongrese o svetových parkoch v roku 2003(10),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 19. októbra 2004 o usmerneniach EÚ na podporu navrhovania pôdnej politiky a reformných procesov v rozvojových krajinách (COM(2004)0686),

–  so zreteľom na dobrovoľné usmernenia Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo pre zodpovednú správu držby pôdy, rybárstva a lesov, ktoré schválil Výbor OSN pre svetovú potravinovú bezpečnosť 11. mája 2012(11),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o Akčnom pláne EÚ pre vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve (FLEGT), ktorý bol schválený v roku 2003 (COM(2003)0251), a na dvojstranné dobrovoľné dohody o partnerstve (DDP) uzatvorené medzi EÚ a partnerskými krajinami,

–  so zreteľom na hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv a globálny pakt OSN,

–  so zreteľom na Maastrichtské zásady z 28. septembra 2011, ktorými sa objasnili extrateritoriálne záväzky štátov na základe ustáleného medzinárodného práva(12),

–  so zreteľom na závery Rady z 15. mája 2017 o pôvodnom obyvateľstve(13),

–  so zreteľom na ustanovenia o ľudských právach zahrnuté do Dohody z Cotonou,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej z 9. augusta 2017 pri príležitosti Medzinárodného dňa pôvodného obyvateľstva sveta(14),

–  so zreteľom na rozhodnutie nominovať Auru Lolitu Chavez Ixcaquicovú na Sacharovovu cenu za slobodu myslenia za rok 2017 ako vôbec prvú domorodú obhajkyňu ľudských práv, ktorá bola na túto cenu nominovaná,

–  so zreteľom na Parížsku dohodu o zmene klímy z 12. decembra 2015,

–  so zreteľom na spoločný pracovný dokument útvarov Komisie z 21. septembra 2015 s názvom Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: Ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien (SWD(2015)0182),

–  so zreteľom na uznesenie Valného zhromaždenia OSN 64/292 z 3. augusta 2010 o práve človeka na vodu a hygienu(15),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2016 o zodpovednosti podnikov za vážne porušovania ľudských práv v tretích krajinách(16),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. septembra 2017 o korupcii a ľudských právach v tretích krajinách(17),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2017 o opatreniach EÚ zameraných na udržateľnosť(18),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanoviská Výboru pre rozvoj a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0194/2018),

A.  keďže celková populácia pôvodných obyvateľov sa odhaduje na viac ako 370 miliónov ľudí vo viac ako 70 krajinách sveta, čo predstavuje približne 5 % celkovej svetovej populácie, a keďže existuje najmenej 5 000 rôznych typov pôvodných obyvateľov; keďže napriek geografickej rozptýlenosti čelia títo ľudia podobným hrozbám a problémom;

B.  keďže pôvodní obyvatelia majú jedinečný vzťah s pôdou a prostredím, v ktorom žijú, a využívajú dostupné prírodné zdroje na vytvorenie jedinečných systémov poznatkov, inovácií a praktík, ktoré zase tvarujú podstatnú časť ich identity a majú veľký význam pre zachovanie a udržateľné využívanie biodiverzity; keďže tradičné poznatky pôvodných obyvateľov sú faktorom, ktorý významne prispieva k vývoju ľudstva; keďže komercializácia a/alebo marginalizácia poznatkov pôvodných obyvateľov ohrozuje ich úlohu ako tradičných držiteľov a strážcov týchto poznatkov;

C.  keďže komunitné práva pôvodného obyvateľstva vznikajú na základe tradičného osídlenia ich území a keďže pocit spolupatričnosti, ktorý ich spája s týmito územiami, nie je totožný s pojmom vlastníctvo, ako sa zvyčajne chápe v západných spoločnostiach;

D.  keďže územia, ktoré sú tradične obývané pôvodným obyvateľstvom, zahŕňajú asi 22 % celosvetového zemského povrchu a odhaduje sa, že na nich žije 80 % biodiverzity planéty; keďže pôvodné rezervácie tvoria dôležitú bariéru odlesňovania; keďže tropické lesy obývané pôvodným obyvateľstvom a miestnymi komunitami prispievajú k ukladaniu uhlíka v biómoch tropických lesov, čo ešte viac vyzdvihuje ich hodnotu vo všetkých stratégiách boja proti zmene klímy; keďže pôvodné obyvateľstvo je vzhľadom na svoj životný štýl a úzky vzťah s pôdou, ktorý priamo závisí od nepretržitej dostupnosti prírodných zdrojov, najviac citlivé na negatívny vplyv zmeny klímy;

E.  keďže pôda je základným, obmedzeným a neobnoviteľným prírodným zdrojom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou prírodného bohatstva každej krajiny;

F.  keďže v zmluvách o ľudských právach sa uznáva právo pôvodného obyvateľstva na pôdu a zdroje ich predkov a stanovuje sa, že štáty musia s pôvodným obyvateľstvom konzultovať v dobrej viere s cieľom získať ich slobodný, predchádzajúci a informovaný súhlas týkajúci sa projektov, ktoré môžu mať vplyv na ich tradičný spôsob života, môžu ohrozovať prírodné zdroje, ktoré tradične kultivujú a od ktorých sú stále závislí, alebo viesť k vysídleniu obyvateľstva a k následnej strate jedinečného hmotného aj nehmotného kultúrneho dedičstva; keďže takéto konzultácie by sa mali uskutočniť pred tým, než sa príjmu alebo začnú uplatňovať legislatívne a administratívne opatrenia, v súlade s právom na sebaurčenie pôvodného obyvateľstva, čo zahŕňa právo vlastniť, používať, vyvíjať a riadiť svoju pôdu, územia, vodu, pobrežné vody a iné zdroje; keďže pôvodné obyvateľstvo má právo slobodne si určiť politický štatút, slobodne sa venovať hospodárskemu, sociálnemu a kultúrnemu rozvoju a slobodne využívať svoje prírodné bohatstvo a zdroje, pričom v žiadnom prípade nemá byť zbavené svojich prostriedkov na živobytie;

G.  keďže v UNDRIP sa uznávajú kolektívne a individuálne práva pôvodného obyvateľstva, najmä práva na svoju pôdu, majetok, prírodné zdroje, územia, kultúru, identitu a jazyk, na zamestnanie, zdravie a vzdelanie a právo slobodne si určiť svoj politický štatút a hospodársky rozvoj;

H.  keďže kolektívne a individuálne práva pôvodného obyvateľstva naďalej v rôznych regiónoch sveta porušujú štátne aj neštátne subjekty a v dôsledku toho toto obyvateľstvo naďalej čelí fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu, ako aj rasizmu, vylúčeniu, diskriminácii, násilnému vysťahovaniu, deštruktívnemu osídľovaniu, nezákonnému vyvlastňovaniu tradičných oblastí či odnímaniu prístupu k zdrojom, živobytiu a tradičným poznatkom; keďže podľa OSN pôvodné obyvateľstvo čelí väčšiemu porušovaniu svojich práv než pred 10 rokmi;

I.  keďže domorodé ženy sa stretávajú s prekážkami, pokiaľ ide o ich sexuálne a reprodukčné zdravie a práva, vrátane nedostatočného poradenstva v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, nedostatočného prístupu k zariadeniam a materiálu a právnych predpisov zakazujúcich interrupciu aj v prípadoch znásilnenia, čo vedie k vysokej miere úmrtnosti matiek, tehotenstvám maloletých a sexuálne prenosným chorobám;

J.  keďže domorodé ženy čelia veľmi rozšírenej beztrestnosti, pokiaľ ide o porušovanie ich práv, najmä v dôsledku toho, že im je odopreté ich právo na prostriedok nápravy a neexistujú dostatočné mechanizmy monitorovania a údaje rozdelené podľa rodu;

K.  keďže štáty nesú konečnú zodpovednosť za zaručenie ochrany, bezpečnosti a práv pôvodného obyvateľstva vrátane domorodých obhajcov environmentálnych ľudských práv;

L.  keďže pôvodné jazyky po celom svete naďalej miznú alarmujúcou rýchlosťou, hoci jazyky sú základnou zložkou ľudských práv a základných slobôd a sú nevyhnutné na realizáciu trvalo udržateľného rozvoja; keďže medzigeneračný prenos poznatkov pôvodného obyvateľstva je nevyhnutný na riešenie globálnych environmentálnych výziev; keďže podľa odhadov zo správy OSN uverejnenej v roku 2016(19) až 95 % z takmer 6 700 jazykov, ktorými sa dnes vo svete hovorí, hrozí do konca storočia zánik, pričom veľkú väčšinu z týchto ohrozených jazykov predstavujú pôvodné jazyky; keďže štáty sú povinné chrániť a podporovať jazyky pôvodného obyvateľstva a zaistiť, aby títo obyvatelia v plnej miere využívali svoje kultúrne práva; keďže členské štáty by mali investovať do opatrení na zmenu spoločensky zakorenených stereotypov;

M.  keďže v niektorých krajinách sa veľké počty pôvodných obyvateľov presunuli do väčších mestských centier, kde dochádza k pocitom odlúčenia a straty kultúrnych hodnôt; keďže ich tradičné poznatky a postupy nie sú prispôsobené mestskému prostrediu a súčasnej dynamike trhu práce, čo ich vystavuje chudobe a novým formám vylúčenia a diskriminácie;

N.  keďže pôvodné obyvateľstvo trpí alarmujúcou chudobou, chorobami a negramotnosťou, nedostatočným prístupom k bezpečnej, čistej vode, sanitácii, zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu, zamestnaniu, občianskym právam vrátane práv politickej účasti a zastúpenia, ako aj vysokou mierou závislosti od návykových látok a samovrážd medzi mladými ľuďmi;

O.  keďže ženy v komunitách pôvodného obyvateľstva sú osobitne marginalizované najmä nedostatočným prístupom k zdravotnej starostlivosti, sociálnym službám a hospodárskym príležitostiam, sú diskriminovaní v dôsledku pohlavia, etnického pôvodu a sociálno-ekonomického zázemia, čo vedie k vyššej miere úmrtnosti, a sú obeťami rodovo motivovaného násilia a vraždenia žien; keďže podľa OSN najmenej jedna z troch pôvodných žien je v určitej fáze svojho života znásilnená a miera úmrtnosti matiek a tehotenstva vo veku dospievania, miera pohlavne prenosných chorôb vrátane HIV/AIDS sú vyššie ako priemer; keďže ženy často čelia osobitným hrozbám a prekážkam založeným na rodovej príslušnosti, ktoré treba chápať z prierezového hľadiska;

P.  keďže nedovolené obchodovanie s drogami neprimerane ovplyvňuje pôvodné komunity, pretože dopyt po drogách stále rastie a výrobcovia nelegálnych drog čoraz viac vytláčajú pôvodné komunity z ich tradičnej pôdy; keďže pôvodní obyvatelia sú často fyzicky alebo ekonomicky nútení zapájať sa do obchodu s drogami, najmä do dopravných operácií; keďže ozbrojené konflikty zvyšujú militarizáciu pôvodnej pôdy a vedú k porušovaniu ľudských práv a používaniu nadmernej sily na pôvodné komunity;

Q.  keďže rastúci dopyt a rastúca konkurencia v oblasti prírodných zdrojov sú hnacími silami globálnej honby za pôdou, ktorá vo viacerých krajinách spôsobuje neudržateľný tlak na územia tradične obývané a využívané pôvodným obyvateľstvom a na miestne komunity; keďže využívanie týchto prírodných zdrojov poľnohospodárskymi podnikmi, medzi inými odvetviami ťažobného priemyslu aj energetickým, drevospracujúcim a ťažobnými sektorom, nezákonná ťažba, veľké projekty infraštruktúry a rozvoja, vlády a miestne obyvateľstvo sú jednou z hlavných príčin pretrvávajúcich konfliktov držby pôdy a hlavnou príčinou kontaminácie vody a pôdy;

R.  keďže rozvoj sa nedá merať na základe ukazovateľov rastu, ale treba zohľadňovať predovšetkým znižovanie chudoby a nerovnosti;

S.  keďže nedostatočne regulovaný cestovný ruch môže mať na tieto komunity negatívny kultúrny a ekologický vplyv a v niektorých prípadoch je podnecujúcim faktorom zaberania pôdy;

T.  keďže nútené zaberanie pôdy súkromnými podnikmi je zvyčajne sprevádzané prítomnosťou vojenských jednotiek alebo súkromných bezpečnostných zložiek a keďže to vedie napríklad aj k nárastu priameho a nepriameho násilia na území domorodého obyvateľstva, čo má priamy vplyv na komunity, a najmä na sociálnych vodcov a ženy;

U.  keďže v súčasnosti existuje trend smerom k militarizácii niektorých rezervácií a chránených oblastí, ktoré sa niekedy prekrývajú s pôdou pôvodných a miestnych komunít, čo spôsobuje vážne porušovanie ľudských práv;

V.  keďže občianske konflikty v niektorých krajinách súvisia s právami na pôdu a sú príčinou núteného vysídľovania pôvodných a miestnych komunít, čím otvárajú dvere zaberaniu pôdy a koncentrácii vlastníctva pôdy;

W.  keďže zaberanie pôdy je zložitým problémom, ktorý si vyžaduje komplexné medzinárodné riešenie; keďže zdôrazňovať treba predovšetkým ochranu domorodých žien a dievčat;

X.  keďže zaberanie pôdy nie je nevyhnutne následkom zahraničných investícií a môžu ho vykonávať aj vlády a miestne spoločenstvá;

Y.  keďže bol zaznamenaný nárast súkromných foriem odškodnenia, pomocou ktorých súkromné podniky ponúkajú ženám, ktoré sa stali obeťou násilia, finančné odškodnenie výmenou za to, že podpíšu dohodu o tom, že na podnik nepodajú žalobu; keďže hlavnú zodpovednosť za zaručenie dodržiavania medzinárodných záväzkov týkajúcich sa dodržiavania práv domorodého obyvateľstva nesú štáty, a preto musia niesť hlavnú zodpovednosť za zabránenie porušeniam a za presadzovanie pravdy, spravodlivosti a odškodnenia pre obete;

Z.  keďže niektorí pôvodní obyvatelia na svete sa rozhodli, že odmietnu kontakt s vonkajším svetom, žijú v dobrovoľnej izolácii, nemajú kapacitu na obranu svojich práv, a sú preto veľmi zraniteľní v prípade porušenia ich práv; keďže tieto komunity sú najzraniteľnejšie na planéte a ich existenciu ohrozuje najmä prieskum výskytu ropy, odlesňovanie, obchodovanie s drogami a infraštruktúra súvisiaca s týmito činnosťami;

AA.  keďže mnohí pôvodní obyvatelia sú aj naďalej obeťami vrážd, mimosúdnych popráv, mrzačenia, mučenia, znásilňovania, svojvoľného zadržiavania, fyzických útokov, obťažovania a zastrašovania za to, že obhajujú svoje právo na územie vlastných predkov a prírodné zdroje vrátane prístupu k vode a potravinám a k svojim duchovným miestam a posvätným cintorínom;

AB.  keďže obhajcovia ľudských práv sú medzi ústrednými a kľúčovými činiteľmi trvalo udržateľného rozvoja, najmä pokiaľ ide o budovanie spoločenskej odolnosti, a sú medzi kľúčovými aktérmi v rámci inkluzívneho demokratického riadenia; keďže títo obhajcovia sa snažia zabezpečiť nielen práva svojho obyvateľstva, ale aj environmentálnu udržateľnosť a prírodné dedičstvo celého ľudstva; keďže domorodí obhajcovia ľudských práv a aktivisti pracujú na tom, aby sa ich komunitám umožnilo zapájať sa do politických procesov, sociálneho začleňovania a posilnenia hospodárskeho postavenia, ako aj aby mohli demokraticky a mierumilovne vyjadrovať svoje názory vo svojich príslušných krajinách a v medzinárodnom spoločenstve;

AC.  keďže v posledných rokoch znepokojujúco vzrástol počet prípadov vrážd, útokov a iných foriem násilia voči obhajcom ľudských práv a aktivistom, ktorí sú kľúčovými faktormi v trvalo udržateľnom rozvoji, v súvislosti s ochranou práv pôvodného obyvateľstva a miestnych komunít, environmentálnych práv a práv na pôdu; keďže podľa organizácie Front Line Defenders 67 % z 312 obhajcov ľudských práv, ktorí boli údajne zavraždení po celom svete v roku 2017, bojovalo za práva na pôdu, práva pôvodného obyvateľstva a environmentálne práva; keďže domorodí obhajcovia ľudských práv často čelia systémovej beztrestnosti páchateľov útokov proti nim;

AD.  keďže hoci sú obhajkyne ľudských práv z prostredia domorodého obyvateľstva rozhodujúce pre ochranu žien v komunitách domorodého obyvateľstva, ich činnosť je kriminalizovaná a stávajú sa obeťami rôznych foriem násilia vrátane obťažovania, znásilňovania a vrážd;

AE.  keďže vykonávanie nezáväzných systémov sociálnej zodpovednosti podnikov a dobrovoľných regulačných systémov si vyžaduje zlepšenie s cieľom chrániť pôvodné a miestne komunity pred porušovaním ľudských práv, predchádzať zaberaniu pôdy a zabezpečiť účinnú zodpovednosť podnikov; keďže nedostatok mechanizmov v oblasti kontroly a zodpovednosti predstavuje hlavnú prekážku účinného a primeraného prostriedku nápravy;

AF.  keďže do stoviek prípadov zaberania pôdy v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike je, okrem mnohých iných, zapojených niekoľko investorov a spoločností so sídlom v EÚ, čo v niektorých prípadoch viedlo k porušovaniu práv pôvodných a miestnych komunít; keďže európske subjekty sa podieľajú na porušovaní ľudských práv týkajúcom sa zaberania pôdy rôznymi spôsobmi, napríklad prostredníctvom súkromných a finančných spoločností so sídlom v EÚ, ktoré financujú zaberanie pôdy priamo alebo nepriamo či prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev; keďže z dôvodu viacerých zahraničných dôsledkov môže byť v mnohých prípadoch zložité vysledovať ich pôvod priamo v krajinách pôvodu; keďže dokonca aj tam, kde tento pôvod možno vysledovať, stále existujú významné právne a praktické prekážky v prístupe k spravodlivosti a zodpovednosti prostredníctvom súdov EÚ a jej členských štátov, a to aj v dôsledku obmedzení jurisdikcie, pokiaľ ide o prípady týkajúce sa nehnuteľného majetku (vrátane pôdy a prírodných zdrojov), vážne obmedzenia týkajúce sa hodnoty dostupného prostriedku nápravy a dostupnosti právnej pomoci a ťažkosti s preukazovaním zodpovednosti materskej spoločnosti;

AG.  keďže väčšina pôdy v rozvojových krajinách je obývaná, čo vystavuje investície a povesť spoločností rizikám súvisiacim s držbou a výrazne zvyšuje ich prevádzkové náklady, keď dochádza k prevodom pôdy v rámci konfliktu bez predchádzajúceho súhlasu pôvodných a miestnych komunít a zároveň dochádza k pohŕdaniu ich právami;

AH.  keďže osobitný spravodajca OSN pre postavenie obhajcov ľudských práv Michael Frost označil Latinskú Ameriku za znepokojivý región, v ktorom sú „vládne a podnikové subjekty zapojené do vrážd obhajcov environmentálnych ľudských práv“;

AI.  keďže povinnosť chrániť a zabezpečovať prístup k opravným prostriedkom podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach sa vzťahuje tak na extrateritoriálne činnosti, ako aj na činnosti na domácej pôde s extrateritoriálnym účinkom; keďže stupeň odhodlania EÚ a jej členských štátov dodržiavať svoje extrateritoriálne záväzky by sa mal značne zvýšiť;

AJ.  keďže EÚ poskytuje pomoc na podporu a ochranu demokracie a ľudských práv na celom svete prostredníctvom EIDHR, ktorý dopĺňa jej ostatné nástroje vonkajšej pomoci a uplatňuje sa najmä prostredníctvom organizácií občianskej spoločnosti; keďže prostredníctvom svojho mechanizmu protectdefenders.eu poskytuje EÚ rýchlu pomoc obhajcom ľudských práv v ohrození, pomáha im pri plnení ich najnaliehavejších potrieb a posilňuje ich spôsobilosť na vykonávanie práce v strednodobom a dlhodobom horizonte;

AK.  keďže medzinárodné finančné inštitúcie zohrávajú ústrednú úlohu pri zabezpečovaní toho, aby projekty, ktoré financujú, nemali za následok porušovanie ľudských a environmentálnych práv pôvodného obyvateľstva alebo neprispievali k takémuto porušovaniu; keďže nadnárodné spoločnosti nesú zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby ich operácie a/alebo dodávateľské reťazce neboli zapojené do porušovania ľudských a environmentálnych práv, najmä práv pôvodného obyvateľstva;

AL.  keďže EÚ je najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci na svete, z ktorej veľká časť putuje do Afriky; keďže Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Komisia musia dôkladne kontrolovať, ako príjemcovia z tretích krajín využívajú finančné prostriedky, a to zaradením dodržiavania ľudských práv na popredné miesto v rámci svojej politiky poskytovania pomoci;

AM.  keďže pôvodné obyvateľstvo v Európe stále trpí marginalizáciou, diskrimináciou a sociálnym vylúčením, proti ktorým treba bojovať a ktoré treba odstrániť prostredníctvom prístupu založeného na právach;

1.  vyzýva EÚ, členské štáty a ich partnerov v rámci medzinárodného spoločenstva, aby prijali všetky potrebné opatrenia na úplné uznanie, ochranu a presadzovanie práv pôvodných obyvateľov a na ochranu ich majetku; víta prácu občianskej spoločnosti a MVO v súvislosti s týmito otázkami;

2.  vyzýva EÚ, aby zabezpečila, aby všetky jej politiky v oblasti rozvoja, investícií a obchodu podporovali dodržiavanie ľudských práv pôvodného obyvateľstva, ako sa zakotvuje v zmluvách v oblasti ľudských práv a dohovorov, ako aj v právnych nástrojoch, ktoré sa zaoberajú najmä právami pôvodného obyvateľstva;

3.  vyzýva všetky štáty vrátane EÚ a jej členských štátov, aby podnikli všetky kroky potrebné na účinné dodržiavanie ustanovení uvedených v Dohovore Medzinárodnej organizácie práce č. 169 o domorodom a kmeňovom obyvateľstve(20), a pripomína, že všetky ratifikujúce štáty sú povinné vytvoriť koordinované a systematické opatrenia na ochranu práv pôvodného obyvateľstva;

4.  vyzýva všetky štáty, ktoré ešte neratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce č. 169 o domorodom a kmeňovom obyvateľstve, a najmä členské štáty EÚ; vyjadruje poľutovanie nad tým, že tento dohovor ratifikovalo len málo členských štátov; vyzýva EÚ, aby politickym dialógom, a dialógom o ľudských právach s tretími krajinami podporila ratifikáciu Dohovoru MOP č. 169, Dohovoru OSN o právach dieťaťa a Dohovoru OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím a prijali opčné protokoly k týmto dohovorom, aby svoje opčné protokoly prispôsobili a dodržiavali UNDRIP;

5.  uznáva, že sa dosiahol významný pokrok v uznávaní práv domorodého obyvateľstva a že občianska spoločnosť si čoraz viac uvedomuje ich situáciu; uznáva prínos EÚ v tejto oblasti; varuje však, že prítomnosť tejto otázky v politikách EÚ je stále minimálna, a to aj pri rokovaniach o obchodných dohodách a dohodách o spolupráci;

6.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby vytvorili podmienky na splnenie cieľov stanovených v UNDRIP a aby nabádali svojich medzinárodných partnerov, aby túto deklaráciu prijali a plne vykonávali;

7.  upriamuje pozornosť na úlohu, ktorú zohrávajú diaspóry ako styčný bod a kanál na prenos informácií pre pôvodné obyvateľstvo;

Ľudské práva pôvodného obyvateľstva

8.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby podporovali a hlasovali za Deklaráciu práv roľníkov a ostatných osôb pracujúcich vo vidieckych oblastiach, o ktorej sa bude hlasovať v roku 2018 v Rade OSN pre ľudské práva; so záujmom poukazuje na to, že zasadnutie Výboru OSN pre postavenie žien sa v roku 2018 zameriava na ženy žijúce na vidieku;

9.  vyzýva všetky štáty vrátane EÚ a jej členských štátov, aby právne uznali a akceptovali územnú samostatnosť a sebaurčenie pôvodného obyvateľstva, čo zahŕňa právo vlastniť, používať, rozvíjať a kontrolovať pôdu, územia, vody a pobrežné vody a iné zdroje, ktoré vlastnia, z dôvodu tradičného vlastníctva alebo iného tradičného osídlenia alebo využívania, ako aj tých území, ktoré nadobudli iným spôsobom;

10.  vyzýva všetky štáty vrátane EÚ a jej členských štátov, aby prijali stratégie obnovy oblastí postihnutých konfliktom alebo zúčastňovali sa na nich s cieľom podporovať a chrániť práva pôvodného obyvateľstva;

11.  berie na vedomie znepokojivé výsledky štúdie, ktorú zverejnila OSN v roku 2010 a z ktorej vyplýva, že domorodé ženy sú častejšie vystavené násiliu a znásilneniu než svetová ženská populácia; vyzýva preto členské štáty a Európsku úniu, aby jednoznačne odsúdili páchanie násilia, a to aj sexuálneho násilia, na domorodých ženách; domnieva sa, že osobitná pozornosť by sa mala venovať ženám a dievčatám, ktoré sa stali obeťami násilia, a malo by sa dbať o to, aby mali prístup k pohotovostnej lekárskej a psychologickej pomoci;

12.  žiada stiahnutie vojenských jednotiek a súkromných bezpečnostných zložiek rozmiestnených na územiach domorodého obyvateľstva v rozpore s ich právami;

13.  vyzýva všetky štáty, aby zabezpečili, aby malo domorodé obyvateľstvo – najmä ženy – v prípade porušovania ich práv spoločnosťami prístup k súdnym mechanizmom a aby súkromné formy nápravy, ktoré nezaručujú účinný prístup k spravodlivosti, neboli uznané za legitímne; vyzýva všetky štáty, aby do svojich systémov súdnictva prijímali viac žien s cieľom prelomiť patriarchálny systém, ktorý je v týchto štruktúrach všeobecne prítomný; zdôrazňuje, že treba zaviesť mechanizmy nevyhnutné na zabezpečenie nediskriminačného zaobchádzania s domorodými ženami a zaistenie vhodných tlmočníckych služieb a právnej pomoci;

14.  víta skutočnosť, že Európska rada zaradila ochranu práv domorodého obyvateľstva medzi priority, ako sa uvádza v záveroch Rady z mája 2017;

15.  vyzýva partnerské krajiny, aby zabezpečili, že domorodé obyvateľstvo bude mať všeobecný prístup k svojim vnútroštátnym registrom obyvateľstva, čo by bol prvý krok k uznaniu ich individuálnych a kolektívnych práv; vyzýva EÚ, aby podporovala partnerské krajiny pri zriaďovaní evidenčných úradov a pri ich riadnej správe;

16.  so znepokojením konštatuje, že riziká v oblasti ľudských práv, ktoré súvisia s ťažbou nerastných surovín, ropy a zemného plynu, musí neprimerane znášať domorodé obyvateľstvo; vyzýva rozvojové krajiny, aby pred začatím každej novej činnosti v týchto odvetviach vykonali povinné posúdenia vplyvu na ľudské práva a aby zverejnili svoje zistenia; zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby právne predpisy upravujúce udeľovanie koncesií obsahovali zásady slobodného, predchádzajúceho a informovaného súhlasu; odporúča, aby sa normy iniciatívy pre transparentnosť v ťažobnom priemysle rozšírili tak, aby zahŕňali aj ochranu ľudských práv miestnych a domorodých komunít;

17.  vyzýva všetky štáty, a najmä EÚ a členské štáty, aby do procesu rozhodovania v súvislosti so stratégiami na boj proti zmene klímy – ktoré by mali tiež obsahovať prípady, keď sú pôvodní obyvatelia z dôvodu nenapraviteľných škôd vyplývajúcich zo zmeny klímy nútení migrovať, čo môže viesť k ich dvojnásobnej diskriminácii ako ekologicky vysídlených a pôvodných obyvateľov – zahrnuli pôvodných obyvateľov a vidiecke komunity;

18.  vyzýva všetky štáty vrátane EÚ a jej členských štátov, aby uznali význam konzultácií s pôvodnými obyvateľmi vo všetkých rokovaniach o otázkach, ktoré by ich mohli ovplyvniť, a tým im zaručili právo na predchádzajúcu, slobodnú a informovanú konzultáciu; v tejto súvislosti žiada, aby sa na úrovni EÚ vytvorili mechanizmy na podporu konzultácie a účasti pôvodného obyvateľstva s mandátom zapojiť sa do politického dialógu a monitorovať vykonávanie politiky, záväzkov a akčných plánov týkajúcich sa pôvodného obyvateľstva; vyzýva všetky štáty vrátane EÚ a jej členských štátov, aby vytvorili podmienky pre účinnú prítomnosť zástupcov a vedúcich predstaviteľov pôvodného obyvateľstva v občianskej spoločnosti a vo verejnom priestore a pre ich viditeľnejšie zapojenie do politického systému a do rozhodovacích procesov v záležitostiach, ktoré sa ich týkajú, vrátane ústavných reforiem;

19.  vyzýva všetky štáty vrátane EÚ a jej členských štátov, aby prijali a vykonávali odporúčania pre OSN vyplývajúce zo záverečného dokumentu Svetovej konferencie o pôvodnom obyvateľstve z roku 2014, ako aj na odporúčania Stáleho fóra OSN pre otázky pôvodného obyvateľstva a odporúčania, ktoré predložil osobitný spravodajca OSN o právach pôvodného obyvateľstva;

20.  upozorňuje na to, že vo svojom uznesení o právach pôvodných obyvateľov vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN rok 2019 za Medzinárodný rok pôvodných jazykov; zdôrazňuje, že kultúra je faktorom rozvoja;

21.  vyzýva všetky štáty vrátane EÚ a jej členských štátov, aby prispeli k vykonávaniu a realizácii Medzinárodného roka pôvodných jazykov, ktorým je rok 2019;

22.  naliehavo žiada EÚ a jej členské štáty, aby pokračovali v práci na zaistení fyzickej integrity a právnej pomoci pre obhajcov pôvodného obyvateľstva, životného prostredia a pozemkových práv, najmä posilnením EIDHR a rôznych existujúcich nástrojov a mechanizmov, ako je mechanizmus protectdefendeurs.eu, s cieľom chrániť ľudskoprávnych a environmentálnych aktivistov s osobitným dôrazom na ženy bojujúce za ľudské práva a zvýšené zapojenie do iniciatív, ktoré navrhli medzinárodné organizácie ako OSN; žiada, aby EÚ poverila svoje delegácie, aby monitorovali a podporovali obhajcov ľudských práv, a to s osobitným zreteľom na ochranu žien, detí a osôb so zdravotným postihnutím a aby systematicky a účinne nahlasovali porušovanie ľudských práv; vyzýva ESVČ, aby sa zapojila do plánu, ktorý navrhli Medziamerická komisia pre ľudské práva (IACHR) a Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) na ochranu obhajcov ľudských práv v Latinskej Amerike;

23.  odsudzuje pokračujúcu kriminalizáciu tých, ktorí obhajujú práva pôvodného obyvateľstva a právo na pôdu po celom svete; vyzýva všetky štáty vrátane Európskej únie a jej členských štátov, aby prostredníctvom riadneho vyšetrovania a stíhania zamedzovali beztrestnosti za akýkoľvek trestný čin spáchaný proti obhajcom ľudských práv pôvodného obyvateľstva;

24.  vyzýva všetky štáty vrátane EÚ a jej členských štátov, aby zabezpečili, aby sa v ich politických stratégiách plne rešpektovali práva pôvodných obyvateľov a vidieckych spoločenstiev tak, aby sa tieto práva dodržiavali vždy v čase vytvárania aj rozširovania chránených oblasti a aj v súvislosti s už existujúcimi chránenými územiami, ktorých vytvorenie predtým viedlo k zbaveniu, vylúčeniu alebo inému neprimeranému obmedzeniu práv pôvodného obyvateľstva a vidieckych spoločenstiev;

25.  podporuje žiadosti pôvodného obyvateľstva o medzinárodnú repatriáciu a vytvorenie medzinárodného mechanizmu s cieľom bojovať proti predaju artefaktov pôvodných obyvateľov, ktoré im boli nezákonne odobraté; vyzýva Komisiu, aby podporovala takéto úsilie, a to aj finančnou pomocou v rámci EIDHR;

26.  zdôrazňuje, že medzinárodné spoločenstvo vrátane EÚ a jej členských štátov musí prijať vážne záväzky zamerané na začlenenie pôvodných obyvateľov so zdravotným postihnutím, najmä detí, do všetkých oblastí politiky, na presadzovanie práva a potrieb pôvodných obyvateľov so zdravotným postihnutím v medzinárodnom právnom rámci a s cieľom zabezpečiť, aby sa slobodný, predchádzajúci a informovaný súhlas osôb so zdravotným postihnutím, najmä detí, bral do úvahy;

27.  vyzýva Komisiu, aby zverejnila akčný plán EÚ pre zodpovedné podnikanie s cieľom vykonávať hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv, a to aj pokiaľ ide o náležitú starostlivosť a prístup k opravným prostriedkom; vyzýva Komisiu, aby mandát Agentúry EÚ pre základné práva (FRA) na zbieranie informácií o súdnych a mimosúdnych mechanizmoch v členských štátoch týkajúce sa prístupu obetí porušovania práv súvisiacich s podnikaním vrátane domorodého obyvateľstva k náprave; domnieva sa, že partneri EÚ v súkromnom a verejnom sektore by mali poskytovať úplné a ľahko dostupné informácie o dodržiavaní slobodného, predchádzajúceho a informovaného súhlasu pôvodných obyvateľov;

Zaberanie pôdy

28.  víta oznámenie Medzinárodného trestného súdu v roku 2016 o tom, že zaberanie pôdy a ničenie životného prostredia sú hlavnými príčinami mnohých prípadov porušovania ľudských práv a že z nich môžu odteraz vyplynúť obvinenia zo zločinov proti ľudskosti;

29.  je naďalej znepokojený situáciou zaberania pôdy v dôsledku korupčných postupov spoločností, zahraničných investorov, vnútroštátnych a medzinárodných štátnych subjektov, úradníkov a orgánov; vyzýva EÚ a členské štáty, aby v rámci svojich programov v oblasti ľudských práv kládli väčší dôraz na otázku zaberania pôdy;

30.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby podporovali partnerské štáty zapojené do budovania mieru po skončení konfliktu zahŕňajúceho práva na pôdu, aby vypracovali opatrenia na umožnenie návratu vysídlených pôvodných a miestnych komunít na ich tradičné územia ako kľúčový faktor pri dosahovaní udržateľného mieru a sociálnej stabilizácie;

31.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v mnohých krajinách zasiahnutých zaberaním pôdy je účinný prístup k spravodlivosti a náprave pre domorodé obyvateľstvo a pastierov obmedzený z dôvodu nedostatočnej správy a pretože ich práva na pôdu často nie sú formálne uznané v miestnych alebo vnútroštátnych právnych rámcoch; poznamenáva napríklad, že práva na pastvu a spoločné pastviny sú tradičnými právami na využívanie pôdy založenými na obyčajovom práve, a nie na nadobudnutých vlastníckych právach; naliehavo vyzýva partnerské krajiny, aby uznali a chránili práva pastierskeho a domorodého obyvateľstva, najmä na tradičné vlastníctvo a kontrolu svojej pôdy a prírodných zdrojov, ako sa uvádza v UNDRIP a v Dohovore MOP č. 169, t. j. umožnením kolektívnej registrácie využívania pôdy a zavádzaním politík zameraných na zabezpečenie spravodlivejšieho prístupu k pôde; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby partnerské krajiny aktívne podporovali tak v tejto veci, ako aj v uplatňovaní zásady slobodného, predchádzajúceho a informovaného súhlasu na nadobúdanie pôdy vo veľkom rozsahu, ako sa uvádza v dobrovoľných usmerneniach pre zodpovednú správu držby pôdy, rybárstva a lesov a v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv; okrem toho vyzýva EÚ, aby podporovala partnerské krajiny pri zlepšovaní ich právnych predpisov týkajúcich sa vlastníctva pôdy uznaním všeobecného práva žien na to, aby mali ako plnohodnotné vlastníčky prístup k pôde;

32.  vyzýva EÚ, aby posilnila usmernenia EÚ v oblasti pôdnej politiky a ochranu ľudských práv v medzinárodných dohodách a zmluvách a aby presadzovala svoje hodnoty, pokiaľ ide o ochranu žien a dievčat, a najmä žien a dievčat vo vidieckych oblastiach, ktoré sú v prípade zmien týkajúcich sa pôdy všeobecne zraniteľnejšie a zvyčajne majú obmedzenejší prístup k pôde a súvisiacim právam;

33.  vyzýva všetky štáty, aby investovali do výskumu s cieľom získať poznatky o vplyve zaberania pôdy na ženy a vypracovali hlbšiu analýzu rodových následkov tohto javu, ktoré by viedli k vykonateľným usmerneniam upravujúcim obchodovanie s pôdou;

34.  vyzýva EÚ a všetky jej členské štáty, aby požadovali zverejňovanie informácií o akvizícii pôdy s účasťou spoločností a subjektov so sídlom v EÚ alebo rozvojové projekty financované EÚ s cieľom zvýšiť transparentnosť a zodpovednosť týchto akvizícií; vyzýva EÚ, aby monitorovala nevyhnutný slobodný, predchádzajúci a informovaný súhlas pôvodných komunít s cieľom zvýšiť transparentnosť a zodpovednosť budúcich akvizícií, a to vydaním pokynov delegáciám EÚ a ich oprávnením, ak aj oprávnením veľvyslanectiev členských štátov, aby tak urobili, v spolupráci s príslušnými mimovládnymi organizáciami; vyzýva EÚ, aby bola mimoriadne ostražitá v súvislosti s projektmi, ktoré podporujú medzinárodné a európske finančné inštitúcie, a aby zabezpečila, aby toto financovanie nemalo za následok porušovanie ľudských a environmentálnych práv pôvodného obyvateľstva ani k nemu neprispievalo;

35.  vyzýva všetky štáty, aby zabezpečili primeranú reguláciu, prostredníctvom ktorej sa bude vyvodzovať zodpovednosť voči vodcom komunít za ich rozhodnutia a kroky v oblasti správy pôdy vrátane verejnej, štátnej a komunitnej pôdy, a aby presadzovali zmeny právnych a obyčajových postupov, ktorými sa diskriminujú ženy v súvislosti s vlastníctvom a dedením pôdy;

36.  vyzýva všetky štáty, a najmä EÚ a jej členské štáty, aby prijali a podporili uplatňovanie dobrovoľných usmernení pre zodpovednú správu držby pôdy, rybného hospodárstva a lesov, a podpísali DDP v oblasti presadzovania práva, správy a obchodu s čo najväčším počtom príslušných krajín; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila prísne dodržiavanie a vykonávanie nariadenia o dreve(21) a aby ukladala sankcie členským štátom, ktoré nedodržiavajú smernicu v boji proti odlesňovaniu;

37.  vyzýva všetky krajiny vrátane EÚ a jej členských štátov, aby umožnili pôvodným komunitám pokračovať v hospodárskom rozvoji v súlade s globálnymi politikami na ochranu životného prostredia; naliehavo žiada EÚ a jej členské štáty, aby propagovali a podporovali organizácie pôvodného obyvateľstva, ktoré majú program sociálneho rozvoja, ktorého súčasťou je navrhovanie a rozvoj právneho a inštitucionálneho rámca pre vymedzovanie pôvodných území a uznávanie vlastníckych nárokov na tieto územia; zdôrazňuje, že uznávaním a formalizáciou pôdy pôvodných obyvateľov a posilňovaním postavenia orgánov a členov komunít pôvodného obyvateľstva by sa zabezpečila udržateľnosť a sociálna zodpovednosť a prispelo by sa k riešeniu pozemkových sporov a konfliktov v rámci štátu;

38.  vyzýva všetky štáty, aby prijali potrebné opatrenia s cieľom zaistiť, aby sa vnútroštátne orgány zdržali vydávania verejných vyhlásení alebo zverejňovania tvrdení, ktoré stigmatizujú a ohrozujú legitímnu úlohu, ktorú zohrávajú domorodé ženy pri ochrane svojho územia v súvislosti so zaberaním pôdy a ťažbou zdrojov, a nabáda na verejné uznanie dôležitej úlohy, ktorú zohrávajú v demokratických spoločnostiach;

39.  vyzýva všetky štáty, aby rešpektovali, chránili a dodržiavali pozemkové práva drobných poľnohospodárov a práva jednotlivcov na iné zdroje, ako sú voda, lesy, hospodárske zvieratá a rybolov; uznáva, že diskriminačné vyvlastňovanie pôdy a nútené vysťahovanie, ktoré nepriaznivo postihujú obyvateľstvo v rozvojových krajinách, môžu mať významný vplyv na ich živobytie a narúšať základné ľudské práva, ako sú právo na život, právo na výživu, bývanie, zdravie a vlastnícke právo;

Podnikanie a ľudské práva

40.  vyzýva EÚ na zabezpečenie toho, aby sa hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv plne začlenili do národných programov členských štátov a zahrnuli do postupov a operácií nadnárodných spoločností a obchodných podnikov s európskymi väzbami;

41.  naliehavo žiada Úniu, aby stále podporovala hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv a aby naďalej podporovala ich riadne uplatňovanie;

42.  vyzýva Úniu, aby sa konštruktívne podieľala na rokovaniach o zmluve o nadnárodných podnikoch na úrovni OSN, ktorou by sa zaručilo dodržiavanie ľudských práv domorodého obyvateľstva, najmä jeho žien a dievčat;

43.  odporúča, aby EÚ rozvíja európsky regionálny akčný plán pre podnikanie a ľudské práva, ktorý sa riadi zásadami zakotvenými v UNDRIP, a vyzýva na vypracovanie a presadzovanie národných akčných plánov zameraných na túto otázku;

44.  zdôrazňuje, že EÚ a jej členské štáty musia pracovať na tom, aby nadnárodné spoločnosti a medzinárodné finančné inštitúcie niesli zodpovednosť za svoj vplyv na ľudské a environmentálne práva pôvodných komunít; vyzýva EÚ, aby zabezpečila, aby boli všetky porušenia práv pôvodných obyvateľov európskymi spoločnosťami náležite vyšetrené a sankcionované vhodnými mechanizmami, a nabáda EÚ, aby stiahla akúkoľvek formu inštitucionálnej alebo finančnej podpory v prípade porušovania ľudských práv;

45.  vyzýva EÚ, aby v súlade s odporúčaním Komisie 2013/396/EÚ z 11. júna 2013(22), vytvorila mechanizmus sťažností, prostredníctvom ktorého môžu pôvodné a miestne komunity podávať sťažnosti týkajúce sa porušovania ich práv vyplývajúcich z obchodných činností spoločností so sídlom v EÚ, bez ohľadu na krajinu, kde došlo k porušovaniu a zneužívaniu práv, s cieľom zabezpečiť, aby mali obete účinný prístup k spravodlivosti, ako aj k technickej a právnej pomoci; nabáda všetky štáty vrátane členských štátov a EÚ, aby sa zapojili do rokovaní s cieľom prijať právne záväzný medzinárodný nástroj v oblasti ľudských práv pre nadnárodné spoločnosti a iné podniky s ohľadom na ľudské práva, a to aktívnym zapojením do otvorenej medzivládnej pracovnej skupiny vytvorenej na úrovni OSN;

46.  vyzýva Úniu a jej členské štáty, aby obetiam porušovania ľudských práv a porušovania predpisov vyplývajúceho z činností spoločností so sídlom v Únii zaručili prístup k prostriedku nápravy, a to odstránením všetkých praktických aj právnych prekážok, aby rozdelenie povinností nebránilo zodpovednosti ani neodopieralo prístup k spravodlivosti v krajine, v ktorej došlo k porušeniu;

47.  pripomína, že spoločnosti sú zodpovedné za zaručenie práva pôvodných obyvateľov na slobodnú, predchádzajúcu a informovanú konzultáciu v prípade, keď sa na ich územiach majú uskutočniť určité projekty, práce alebo činnosti, a za začlenenie a následné uplatňovanie spoločenskej zodpovednosti podnikov vo svojich politikách;

48.  vyzýva EÚ, aby splnila svoje extrateritoriálne povinnosti týkajúce sa ľudských práv; vyzýva EÚ, aby vypracovala jasné pravidlá správania a regulačné rámce pre extrateritoriálne opatrenia podnikov a investorov, ktoré patria do jej právomoci, s cieľom zabezpečiť, aby rešpektovali práva pôvodného obyvateľstva a miestnych komunít a aby mohli byť riadne braní na zodpovední a sankcionovaní, ak ich činnosti vedú k porušovaniu týchto práv; nabáda Komisiu, aby zvážila účinné mechanizmy týkajúce sa povinností náležitej starostlivosti pre spoločnosti, ktoré by mali zabezpečiť, že dovážané tovary nesúvisia so zaberaním pôdy a s vážnym porušovaním práv pôvodného obyvateľstva; naliehavo vyzýva ESVČ, aby vytvorila operačné nástroje s cieľom poskytnúť usmernenia pre zamestnancov v delegáciách EÚ;

Trvalo udržateľný a hospodársky rozvoj pre pôvodných obyvateľov

49.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby do procesu vykonávania programu Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj EÚ zaradili otázku práv pôvodného obyvateľstva a zaberania pôdy;

50.  zdôrazňuj kľúčovú úlohu, ktorú zohráva pôvodné obyvateľstvo pri ochrane životného prostredia svojím životným štýlom a modelmi rozvoja;

51.  žiada EÚ, aby naliehavo vyzvala partnerské štáty, aby v rámci svojej rozvojovej spolupráce s tretími krajinami brali osobitný ohľad na situáciu pôvodných obyvateľov a tiež aby navrhli inkluzívne sociálne politiky na tradičných územiach alebo v mestskom prostredí, a aby v kontexte opatrení na znižovanie chudoby zmierňovali účinky vykoreňovania a nesúlad medzi mestským kontextom a ich tradičnými spôsobilosťami a kultúrnymi osobitosťami;

52.  zdôrazňuje, že zmena klímy má priamy vplyv na domorodé ženy, ktoré sú preto nútené vzdať sa svojich tradičných postupov alebo sú vysídlené, pričom existuje následné riziko, že budú vystavené násiliu, zneužívaniu a vykorisťovaniu; vyzýva všetky štáty vrátane EÚ a jej členských štátov, aby do svojich stratégií v oblasti boja proti zmene klímy a do navrhovania účinných stratégií v oblasti zmierňovania zmien klímy a prispôsobovania sa týmto zmenám zapájali domorodé obyvateľstvo, a najmä domorodé ženy a vidiecke spoločenstvá, a zohľadnili pri tom faktory rodovej podmienenosti; žiada, aby sa otázka vysídľovania v dôsledku klímy brala vážne; vyzýva na posilnenú medzinárodnú spoluprácu s cieľom zaistiť odolnosť voči zmene klímy;

53.  zdôrazňuje osobitný význam cieľov trvalo udržateľného rozvoja, pokiaľ ide o domorodé obyvateľstvo, najmä cieľ 2 (úplné odstránenie hladu), 4.5 (prístup k vzdelávaniu) a 5 (rodová rovnosť); pripomína, že domorodé obyvateľstvo na celom svete je neúmerne často vystavené porušovaniu ľudských práv, trestnej činnosti, rasizmu, násiliu, využívaniu prírodných zdrojov, zdravotným problémom a vysokej miere chudoby, keďže tvorí 15 % osôb žijúcich v chudobe, hoci jeho podiel na svetovej populácii je len 5 %; zdôrazňuje, že vedúcim predstaviteľom domorodého obyvateľstva a obhajcom ľudských práv, ktorí sa stavajú proti nespravodlivosti, musí byť zabezpečená úplná a dôsledná ochrana;

54.  pripomína, že Agenda 2030 sa zaoberá týmito otázkami rozvoja týkajúcimi sa domorodého obyvateľstva a zdôrazňuje, že treba zintenzívniť snahy o jej vykonávanie; zdôrazňuje, že treba posilniť základnú skupinu domorodého obyvateľstva pre udržateľný rozvoj (IPMG) ako globálny mechanizmus koordinácie a spoločného úsilia, pokiaľ ide o presadzovanie práv a rozvojových priorít domorodého obyvateľstva; vyzýva Komisiu, aby užšie spolupracovala s IMPG a aby túto skupinu začlenila do svojej platformy viacerých zainteresovaných strán pre plnenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja;

55.  pripomína, že 80 % lesov na celom svete tvorí tradičná pôda a územia domorodého obyvateľstva; zdôrazňuje dôležitú úlohu domorodého obyvateľstva pre trvalo udržateľné riadenie prírodných zdrojov a zachovanie biodiverzity; pripomína, že Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (UNFCCC) vyzýva svoje zmluvné štáty, aby rešpektovali znalosti a práva domorodého obyvateľstva ako záruky pri vykonávaní programu REDD+; naliehavo vyzýva partnerské krajiny, aby prijali opatrenia na účinné zapojenie domorodého obyvateľstva do opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy a jej zmiernenie;

56.  konštatuje, že 200 až 500 miliónov ľudí na celom svete vedie pastiersky spôsob života a pastierstvo je kľúčovým prvkom na zabezpečenie obživy v suchých a horských oblastiach východnej Afriky; zdôrazňuje, že treba podporiť trvalo udržateľné pastierstvo v záujme dosahovania cieľov trvalo udržateľného rozvoja; nabáda EÚ a jej členské štáty, aby podporovali africkú štruktúru správy vecí verejných (AGA), a najmä Africký súd pre ľudské práva a práva národov, s cieľom vykonávať politický rámec Africkej únie pre pastierstvo v Afrike a v širšom kontexte uznať práva pastierov a domorodého obyvateľstva na spoločné vlastníctvo pôdy ich predkov, ich právo voľne nakladať s prírodnými zdrojmi a ich práva na kultúru a náboženstvo;

57.  pripomína, že vlády majú právo na reguláciu vo verejnom záujme; pripomína tiež, že medzinárodné investičné dohody musia byť v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv, vrátane ustanovení týkajúcich sa domorodého obyvateľstva, a v tejto súvislosti žiada o väčšiu transparentnosť, ktorá by sa mala dosiahnuť najmä zavedením primeraných procesov a mechanizmov konzultácie v spolupráci s domorodým obyvateľstvom; vyzýva rozvojové finančné inštitúcie, ktoré financujú investície, aby posilnili svoje záruky v oblasti ľudských práv s cieľom zabezpečiť, aby využívanie pôdy a zdrojov v rozvojových krajinách neviedlo k porušovaniu alebo zneužívaniu ľudských práv, najmä vzhľadom na domorodé obyvateľstvo;

58.  vyzýva všetky štáty, aby sa zaviazali, že zaistia, aby pôvodní obyvatelia mali skutočný prístup k zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu, zamestnaniu a ekonomickým príležitostiam; naliehavo žiada všetky štáty, aby podporovali začlenenie medzikultúrnych verejných politík a pôvodných jazykov, dejín a kultúry do svojich školských programov alebo aby ponúkali doplnkové mimoškolské kurzy s cieľom chrániť, obnoviť a presadzovať kultúru domorodého obyvateľstva, a to na vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni; domnieva sa, že rozvoj iniciatív na zvýšenie informovanosti občianskej spoločnosti, širokej verejnosti a médií o dôležitosti dodržiavania práv, presvedčenia a hodnôt pôvodného obyvateľstva by mohli prispieť k odstráneniu predsudkov a nesprávnych informácií;

59.  vyzýva EÚ a jej partnerské štáty, aby v spolupráci s pôvodnými komunitami poskytovali kultúrne kompetentné služby v oblasti duševného zdravia s cieľom predchádzať užívaniu návykových látok a samovraždám; zdôrazňuje, že je dôležité podporovať organizácie domorodých žien s cieľom posilniť postavenie žien a zvýšiť ich schopnosť angažovať sa v občianskej spoločnosti;

60.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby podporovali snahu pôvodného obyvateľstva a miestnych komunít rozvinúť si vlastné modely podnikania a obhospodarovania pôdy;

61.  vyzýva všetky štáty, aby zabezpečili, že pôvodné komunity budú mať prospech z udržateľných príjmov, ktoré by mohli plynúť z cestovného ruchu, a že budú chránené pred negatívnymi vplyvmi masového cestovného ruchu, víta príklady spoločného riadenia rezervácií a chránených oblastí, ktoré umožňujú lepšiu ochranu ekosystémov a kontrolu prílivu turistov; v tejto súvislosti pripomína význam konceptu udržateľného rozvoja;

Politika spolupráce EÚ s tretími krajinami

62.  odporúča, aby sa väčšia pozornosť v zahraničnej politike EÚ venovala situácii pôvodného obyvateľstva, a to aj v rámci dialógov o ľudských právach s tretími krajinami a v dohodách o obchode, spolupráci a rozvoji s inými krajinami; trvá na tom, aby Rada v rámci výročnej správy o ľudských právach a demokracii vo svete systematicky informovala o činnosti EÚ na podporu pôvodného obyvateľstva; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zohľadnili zistenia všeobecného pravidelného preskúmania a orgánov zmluvy o ľudských právach OSN v uvedenej výročnej správe ESVČ v záujme zabezpečenia súladu s politikou práv pôvodného obyvateľstva;

63.  zdôrazňuje, že EÚ a jej členské štáty musia v rámci dvojstranných a mnohostranných rokovaní a v rámci diplomatickej komunikácie poukazovať na ľudské práva pôvodného obyvateľstva a domorodých obhajcov ľudských práv a tlačiť na prepustenie väznených obhajcov ľudských práv; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby pracovali na zabezpečení toho, aby vlády tretích krajín poskytovali primeranú ochranu pôvodným komunitám a obhajcom ľudských práv a aby páchateľov trestných činov proti nim stavali pred súd;

64.  naliehavo vyzýva delegácie EÚ a veľvyslanectvá členských štátov, aby preskúmali a zlepšili svoje vykonávanie usmernení EÚ týkajúcich sa obhajcov ľudských práv a aby pritom brali ohľad na osobitné potreby a hrozby týkajúce sa domorodých obhajcov ľudských práv, ako aj na osobitnú situáciu tých domorodých obhajcov ľudských práv, ktorí čelia viacnásobnej diskriminácii, ako sú napríklad ženy, staršie osoby, LGBTI osoby a osoby so zdravotným postihnutím; v tejto súvislosti trvá na tom, aby delegácie EÚ a veľvyslanectvá členských štátov zabezpečovali svojim zamestnancom primeranú odbornú prípravu s cieľom umožniť im spolupracovať s občianskou spoločnosťou a obhajcami ľudských práv s cieľom udržiavať kontakty a poskytovať podporu tam, kde je to potrebné;

65.  zdôrazňuje, že treba umožniť pôvodným komunitám, aby využívali najnovšie informačné technológie s cieľom zabezpečiť im lepšiu kvalitu života a lepšiu zdravotnú starostlivosť, a že toto je oblasť, v ktorej môže EÚ zohrávať dôležitú úlohu; opätovne pripomína právo pôvodného obyvateľstva určiť si vlastné živobytie a zdôrazňuje potrebu trvalo udržateľného rozvoja;

66.  vyzýva všetky štáty, aby pre domorodé ženy a dievčatá zaistili prístup k vysokokvalitným zdravotníckym službám a právam, najmä službám a právam v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia; vyzýva Komisiu a ESVČ, aby podporovali ich prístup k službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia v rámci programov EÚ pre rozvojovú spoluprácu;

67.  vyzýva všetky štáty, vrátane EÚ a jej členských štátov, aby zhromažďovali údaje roztriedené podľa rodu, ktoré sa týkajú situácie domorodých žien, a to aj pokiaľ ide o uznávanie pozemkových práv a prístup k nim, o násilie páchané na ženách a o potravinovú bezpečnosť;

68.  zdôrazňuje, že zahraničné investície spoločností môžu priniesť hospodársky a technologický pokrok, ako aj zamestnanosť a rozvoj infraštruktúry, a môžu dať ženám príležitosť, aby sa stali sebestačnými tým, že posilnia zamestnanosť; zdôrazňuje, že rastúca investičná činnosť v rozvojových krajinách je dôležitým krokom k oživeniu národných a regionálnych hospodárstiev;

69.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby naďalej rozvíjali osobitné stratégie na zabezpečenie účinného vykonávania cieľa trvalo udržateľného rozvoja č. 16 na podporu mierových a inkluzívnych spoločností, ktorými sa zabezpečí, aby sa bojovalo proti zameriavaniu sa na obhajcov ľudských práv, ich prenasledovaniu a zabíjaniu, aby sa takýmto praktikám predchádzalo a aby boli páchatelia stíhaní a braní na zodpovednosť;

70.  vyzýva EÚ, aby zabezpečila, aby sa v rámci všetkých rozvojových projektov financovaných EÚ, ktoré sa vykonávajú na územiach pôvodného obyvateľstva, dôsledne dodržiavala zásada slobodného, predchádzajúceho a informovaného súhlasu, rešpektovali ľudské práva, sloboda prejavu a združovania sa, a to s cieľom zabrániť negatívnemu vplyvu na živobytie a kultúru pôvodných obyvateľov;

71.  konštatuje, že Komisia, ESVČ a členské štáty musia pri riešení obchodných a hospodárskych vzťahov prijať holistický integrovaný prístup k trvalo udržateľnému rozvoju a zohľadniť otázky týkajúce sa ľudských práv a životného prostredia; vyzýva Komisiu, aby v súvislosti s obchodnými rokovaniami a systémami, ako je napríklad všeobecný systém preferencií (VSP), poukazovala na prípady porušovania ľudských práv a útokov alebo prenasledovania obhajcov ľudských práv;

72.  vyzýva EÚ, aby zriadila mechanizmus na vykonávanie nezávislých štúdií o posúdení vplyvu pred uzatvorením dohôd o obchode a spolupráci a pred realizáciou rozvojových projektov s cieľom zistiť ich negatívne vplyvy na práva pôvodných a miestnych komunít a predísť takýmto vplyvom; trvá na tom, aby sa posúdenia vplyvu vykonávali s významnou účasťou občianskej spoločnosti, a aby sa zistenia náležite zohľadnili v rámci hospodárskych dohôd a rozvojových projektov; žiada EÚ, aby prehodnotila vykonávanie projektov v prípade porušovania ľudských práv;

73.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby pracovali na všetkých náležitých medzinárodných scénach s cieľom zvýšiť povedomie o situácii v oblasti ľudských a environmentálnych práv pôvodného obyvateľstva a na kľúčovú úlohu obhajcov environmentálnych ľudských práv pri ochrane biodiverzity a trvalo udržateľnom rozvoji;

74.  so znepokojením pripomína, že EÚ a jej členské štáty musia naďalej pracovať na zaručovaní práv a sociálneho začlenenia pôvodného obyvateľstva v Európe, najmä Sámov, a uznáva v tomto smere dôležitú úlohu komunitných aktivistov a obhajcov ľudských práv;

75.  vyzýva EÚ, aby v rámci svojich programov rozvojovej spolupráce zvýšila podporu domorodého obyvateľstva a aby posilnila projekty zamerané na posilnenie ich postavenia, najmä pokiaľ ide o budovanie spôsobilostí v rámci EIDHR a nástroja financovania rozvojovej spolupráce (DCI); zdôrazňuje potrebu nepretržitého poskytovania zdrojov pre pôvodných obyvateľov, aby sa mohli účinne zapájať do politík a inštitúcií EÚ a OSN prostredníctvom svojich zástupcov, a tiež v súvislosti s podnikaním a ľudskými právami; naliehavo žiada delegácie EÚ v príslušných krajinách, aby dôsledne monitorovali situáciu domorodých obhajcov ľudských práv a poskytovali im všetku náležitú podporu;

76.  vyzýva delegácie EÚ, aby dôsledne monitorovali situáciu pôvodného obyvateľstva a zapájali sa do nepretržitého dialógu s týmito obyvateľmi na vnútroštátnej aj regionálnej úrovni; trvá na tom, aby boli kontaktné miesta pre ľudské práva v príslušných delegáciách EÚ výslovne zodpovedné aj za otázky týkajúce sa pôvodného obyvateľstva a aby pracovníci týchto delegácií absolvovali pravidelnú odbornú prípravu v oblasti práv pôvodného obyvateľstva;

77.  vyzýva EÚ a jej partnerské štáty, aby v rámci diskusií o protidrogových politikách posilnili spoluprácu s pôvodnými komunitami; opätovne pripomína, že na ochranu pôvodných obyvateľov a ich pôdy je nevyhnutné vytvoriť stratégie proti trhu s nelegálnymi drogami; vyzýva EÚ a jej partnerské štáty k zabezpečeniu toho, aby bezpečnostné opatrenia zamerané na boj proti obchodovaniu s drogami rešpektovali práva pôvodných komunít a aby nedochádzalo k úmrtiam ľudí, ktorí sú v konflikte nevinne;

78.  vyzýva EÚ, aby prehĺbila, rozšírila a posilnila ciele, priority a opatrenia týkajúce sa pôvodného obyvateľstva, ktoré sa uvádzajú v strategickom rámci a akčnom pláne pre demokraciu a ľudské práva, a žiada, aby sa upravil mandát osobitného zástupcu pre ľudské práva a splnomocnil sa k tomu, aby mohol lepšie zviditeľňovať otázky týkajúce sa práv pôvodných obyvateľov a ich obhajcov;

79.  pripomína záväzok EÚ uplatňovať prístup k rozvoju založený na právach, ktorý zahŕňa dodržiavanie práv domorodého obyvateľstva vymedzených v UNDRIP, a poukazuje najmä na zásady zodpovednosti, účasti a nediskriminácie; dôrazne vyzýva EÚ, aby pokračovala vo svojom praktickom vykonávaní tohto prístupu založeného na právach vo všetkých rozvojových činnostiach a aby s členskými štátmi na tento účel zriadila pracovnú skupinu; požaduje aktualizáciu príslušného plánu vykonávania s jasným časovým harmonogramom a ukazovateľmi na meranie pokroku;

80.  pripomína článok 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a zásadu súdržnosti politík v záujme rozvoja; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v rámci prebiehajúcej revízie smernice o obnoviteľných zdrojoch energie(23) sa doteraz nezaviedli sociálne kritériá a kritériá trvalej udržateľnosti, ktoré by zohľadňovali riziká zaberania pôdy; pripomína, že smernica by mala byť v súlade s medzinárodnými normami o vlastníckych právach;

81.  vyzýva delegácie EÚ, aby posilňovali dialóg s domorodým obyvateľstvom s cieľom rozpoznať porušovania ľudských práv a predchádzať im; vyzýva najmä Európsku komisiu a členské štáty, aby vytvorili účinný administratívny mechanizmus na vybavovanie sťažností pre obete porušovania ľudských práv a ďalších škodlivých vplyvov vyvolaných činnosťami financovanými z oficiálnej rozvojovej pomoci s cieľom iniciovať procesy vyšetrovania a zmierenia; zdôrazňuje, že takýto mechanizmus by mal mať štandardizované postupy a správny charakter, a byť tak doplnkom súdnych mechanizmov;

82.  zdôrazňuje, že akčný plán FLEGT, a najmä DDP, by mohli zohrávať významnejšiu úlohu pri posilňovaní postavenia domorodých komunít a komunít žijúcich v lesoch v mnohých krajinách s tropickými pralesmi a naliehavo žiada EÚ a partnerov DDP, aby týmto komunitám umožnili zohrávať významnejšiu úlohu vo vnútroštátnych politických postupoch; vyzýva EÚ, aby partnerským krajinám poskytla väčšiu finančnú a technickú pomoc s cieľom chrániť, udržiavať a obnovovať lesné ekosystémy, a to aj prostredníctvom zlepšenia správy, aby objasnila a posilňovala vlastnícke práva k pôde, rešpektovala ľudské práva vrátane práv domorodého obyvateľstva a podporovala chránené oblasti, ktoré dodržiavajú práva komunít;

83.  zdôrazňuje, že treba prijať osobitné opatrenia na riešenie problému dreva, ktoré je predmetom konfliktov, na zastavenie tokov konverzného dreva a na presmerovanie investícií z činností, ktoré poškodzujú lesy a ktoré majú za následok vysídľovanie miestnych a domorodých komunít; vyzýva EÚ, aby prijala dodatočné opatrenia na podporu ochrany a obnovy lesných ekosystémov a ich komunít a aby odstránila odlesňovanie z dodávateľských reťazcov EÚ ako súčasť nového akčného plánu EÚ v oblasti odlesňovania, degradácie lesov a rešpektovania vlastníckych práv komunít žijúcich v lesoch;

84.  poukazuje na to, že v EÚ sa ešte stále máme čo učiť o udržateľnom využívaní, napríklad lesov, od domorodého obyvateľstva, ktoré navyše takmer vôbec neprispieva k zmene klímy z dôvodu svojho spôsobu života, a predsa je ňou dotknuté, a to napríklad z dôvodu sucha alebo dezertifikácie, čo má najväčší vplyv na ženy;

85.  vyzýva ESVČ, Komisiu a členské štáty, aby uprednostňovali investície na podporu občianskej spoločnosti, obhajcov ľudských práv, a najmä pokiaľ ide o domorodých obhajcov environmentálnych ľudských práv, a aby zabezpečili existenciu mechanizmov dlhodobej ochrany na ich podporu, najmä mechanizmu protectdefenders.eu, a zároveň zaručili, aby tieto mechanizmy spĺňali existujúce záväzky v oblasti financovania voči obhajcom ľudských práv v ohrození; nabáda svoje delegácie a výbory, aby sa v rámci návštev príslušných krajín pravidelne stretávali s pôvodnými komunitami a obhajcami ľudských práv; odporúča, aby príslušný výbor/podvýboru vymenoval stáleho spravodajcu pre domorodé obyvateľstvo s cieľom monitorovať situáciu v oblasti ľudských práv, a najmä vykonávanie UNDRIP a Dohovoru MOP č. 169;

86.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby sa zapájali do dialógu a spolupracovali s pôvodnými obyvateľmi a miestnymi komunitami v Arktíde s cieľom zaručiť rešpektovanie ich postojov a práv v rámci rozvojových politík EÚ, ktoré by pravdepodobne mohli mať vplyv na tento región;

o
o   o

87.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a delegáciám EÚ.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2016)0445.
(2) Ú. v. EÚ C 58, 15.2.2018, s. 155.
(3) Ú. v. EÚ C 316, 30.8.2016, s. 122.
(4) https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/annual_report_on_human_rights_and_democracy_in_the_world_2016_0.pdf
(5) https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/468/28/pdf/N1446828.pdf?OpenElement
(6) https://undocs.org/en/A/RES/71/178
(7) https://undocs.org/A/HRC/36/46/Add.2
(8) https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/082/52/PDF/G1408252.pdf?OpenElement
(9) https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/234/15/PDF/G1523415.pdf?OpenElement
(10) https://cmsdata.iucn.org/downloads/durbanactionen.pdf
(11) http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
(12) http://www.etoconsortium.org/nc/en/main-navigation/library/maastricht-principles/?tx_drblob_pi1%5BdownloadUid%5D=23
(13) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8814-2017-INIT/en/pdf
(14) http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/08/08/hr-indigenous-peoples/pdf
(15) http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292
(16) Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 125.
(17) Prijaté texty, P8_TA(2017)0346.
(18) Prijaté texty, P8_TA(2017)0315.
(19) http://undocs.org/en/E/C.19/2016/10
(20) Zoznam krajín, ktoré ratifikovali dohovor MOP č. 169, ktorý nadobudol účinnosť 5. septembra 1991: Argentína, Bolívia, Brazília, Čile, Holandsko, Dánsko, Kolumbia, Kostarika, Dominika, Ekvádor, Fidži, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nepál, Nórsko, Nikaragua, Paraguaj, Stredoafrická republika, Peru Španielsko a Venezuela.
(21) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 23).
(22) Ú. v. EÚ L 201, 26.7.2013, s. 60.
(23) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16).

Posledná úprava: 7. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia