Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0334(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0227/2018

Внесени текстове :

A8-0227/2018

Разисквания :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Гласувания :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

Приети текстове
PDF 172kWORD 58k
Сряда, 4 юли 2018 г. - Страсбург
Програма за подкрепа на структурните реформи: финансов пакет и обща цел ***I
P8_TA(2018)0281A8-0227/2018

Изменения, приети от Европейския парламент на 4 юли 2018 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/825 с цел увеличаване на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение -1 (ново)
(-1)  Съюзът трябва да подпомага държавите членки, при искане от тяхна страна, да подобряват своя административен капацитет за прилагане на правото на Съюза.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  Програмата за подкрепа на структурните реформи („Програмата“) беше създадена с цел укрепване на капацитета на държавите членки за изготвяне и изпълнение на стимулиращи растежа административни и структурни реформи, включително чрез помощ за ефикасното и ефективно използване на фондове на Съюза. Подкрепата по програмата се предоставя от Комисията по искане на съответната държава членка и може да обхваща широк кръг области. Развитието на устойчиви икономики върху стабилни икономически и социални структури, които позволяват на държавите членки да поемат шокове и да се възстановяват бързо след тях, допринася за икономическото и социално сближаване. Изпълнението на институционалните, административните и поддържащите растежа структурни реформи е подходящо средство за постигането на такова развитие.
(1)  Програмата за подкрепа на структурните реформи („Програмата“) беше създадена с цел укрепване на капацитета на държавите членки за изготвяне и изпълнение на стимулиращи растежа административни и структурни реформи с европейска добавена стойност, включително чрез помощ за ефикасното и ефективно използване на фондове на Съюза. Подкрепата по Програмата се предоставя от Комисията по искане на съответната държава членка и може да обхваща широк кръг области. Развитието на устойчиви икономики и устойчиво общество върху стабилни икономически, социални и териториални структури, които позволяват на държавите членки да поемат шокове и да се възстановяват бързо след тях, допринася за икономическото, социалното и териториалното сближаване. Реформите, подкрепяни от Програмата, изискват ефикасна и ефективна национална и регионална публична администрация, както и ангажираност и активно участие на всички заинтересовани лица. Изпълнението на институционалните, административните и поддържащите растежа структурни реформи, които са специфични за всяка държава, и ангажираността на местно равнище към структурните реформи, които са от интерес за Съюза, и по-специално чрез местните и регионалните органи и социалните партньори, са подходящи средства за постигането на такова развитие.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)
(1a)  Необходимо е ефикасно изпълнение и комуникиране на резултатите от Програмата на равнището на Съюза, на национално и на регионално равнище, за да се осигури публичност на резултатите от реформите, изпълнени въз основа на искането на всяка държава членка. Това ще гарантира обмен на знания, опит и най-добри практики, което също така е една от целите на Програмата.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 1 б (ново)
(1б)  Очаква се търсенето на подкрепа по Програмата да продължи да бъде високо, което означава, че някои искания ще трябва да бъдат подредени по приоритет. Следва да се отдаде предпочитание, когато това е целесъобразно, на искания, насочени към пренасочване на данъчното облагане от труда към богатството и замърсяването, към насърчаване на по-силни политики за заетостта и социалните въпроси и следователно социалното приобщаване, към борба с данъчните измами, укриването и избягването на данъци чрез подобряване на прозрачността, към създаване на стратегии за новаторска и устойчива реиндустриализация и към подобряване на системите за образование и обучение. Специално внимание следва да се обърне на искания за подкрепа, които имат високо равнище на демократична подкрепа и участие на партньорите и които имат вторично въздействие върху други сектори. Програмата следва да допълва други инструменти, за да се избегнат припокривания.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 1 в (ново)
(1в)   При стремежа към укрепване на капацитета на държавите членки да изготвят и прилагат поддържащи растежа структурни реформи Програмата не следва да заменя или да замества финансирането от националните бюджети на държавите членки или да бъде използвана за покриване на текущи разходи.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Укрепването на икономическото и социалното сближаване чрез засилване на структурните реформи е от решаващо значение за успешното участие в Икономическия и паричен съюз. Това е от особено значение за държавите членки, чиято валута не е евро, в подготовката им за присъединяване към еврозоната.
(3)  Укрепването на икономическото, социалното и териториалното сближаване чрез структурни реформи, които носят ползи за Съюза и са в съответствие с неговите принципи и ценности, е от решаващо значение за успешното участие и засилената реална конвергенция в Икономическия и паричен съюз и осигурява неговите стабилност и просперитет в дългосрочен план. Това е от особено значение за държавите членки, чиято валута все още не е евро, в подготовката им за присъединяване към еврозоната.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  В този смисъл е целесъобразно да се подчертае в общата цел на програмата — в рамките на нейния принос към преодоляването на икономическите и социалните предизвикателства, че насърчаването на сближаването, конкурентоспособността, производителността, устойчивия растеж и създаването на работни места, следва да допринесат и за подготовката за бъдещо участие в еврозоната от онези държави членки, чиято парична единица не е еврото.
(4)  В този смисъл е целесъобразно да се подчертае в общата цел на Програмата — в рамките на нейния принос към преодоляването на икономическите и социалните предизвикателства, че насърчаването на икономическото, социалното и териториалното сближаване, конкурентоспособността, производителността, устойчивия растеж, създаването на работни места, социалното приобщаване и намаляването на различията между държавите членки и регионите, следва да допринесат и за подготовката за бъдещо участие в еврозоната от онези държави членки, чиято парична единица не е еврото.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Необходимо е също така да се посочи, че действията и мерките по Програмата могат да бъдат от подкрепа за реформи, които да помогнат на държавите членки, желаещи да приемат еврото, да се подготвят за участието в еврозоната.
(5)  Като се има предвид положителният опит на Съюза с техническата помощ, предлагана в други държави, които вече са приели еврото, е необходимо също така да се посочи, че действията и мерките по Програмата могат да бъдат от подкрепа за реформи, които да помогнат на държавите членки, които се присъединиха по-късно към Съюза и желаят да приемат еврото, да се подготвят за участието в еврозоната.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 5 а (ново)
(5a)   Седем държави членки имат задължение съгласно Договора да се подготвят за участие в еврозоната, а именно България, Полша, Румъния, Унгария, Хърватия, Чешката република и Швеция. Някои от тези държави членки отбелязаха малък напредък към постигането на тази цел през последните години, което придава все по-голямо значение на подкрепата от Съюза за участие в еврозоната. Дания и Обединеното кралство не са задължени да се присъединят към еврозоната.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 5 б (ново)
(5б)   Регионалните и местните органи трябва да играят важна роля в структурната реформа в степен, която зависи от конституционната и административната организация на всяка държава членка. Следователно е целесъобразно да се предвиди подходяща степен на участие и консултация с регионалните и местните органи в изготвянето и изпълнението на структурните реформи.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  С оглед задоволяване на нарастващото търсене на подкрепа от страна на държавите членки, както и поради необходимостта от подпомагане на изпълнението на структурните реформи в държавите членки, чиято парична единица не е еврото, отпуснатите за програмата финансови средства следва да се увеличат до достатъчно високо ниво, позволяващо на Съюза да оказва подкрепата, от която се нуждаят отправилите искането държави членки.
(6)  С оглед на задоволяване на нарастващото търсене на подкрепа от страна на държавите членки, както и поради необходимостта от подпомагане на изпълнението на структурните реформи, които са от интерес за Съюза, в държавите членки, чиято парична единица все още не е еврото, отпуснатите за програмата финансови средства следва да се увеличат, като се използва Инструментът за гъвкавост съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета1a, до достатъчно високо ниво, позволяващо на Съюза да оказва подкрепата, от която се нуждаят отправилите искането държави членки. Това увеличение не следва да има отрицателно въздействие върху другите приоритети на политиката на сближаване. Освен това държавите членки не следва да бъдат задължавани да прехвърлят националното и регионалното си финансиране по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) с цел попълване на недостига на финансиране по Програмата.
___________
1a Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  За да може подкрепата да бъде предоставена във възможно най-кратки срокове, Комисията следва да може да използва част от финансовия пакет и за покриване на разходите за дейности в подкрепа на програмата, като например разходи, свързани с контрола на качеството и мониторинга на проектите на място.
(7)  За да може да бъде предоставена качествена подкрепа във възможно най-кратки срокове, Комисията следва да може да използва част от финансовия пакет и за покриване на разходите за дейности в подкрепа на програмата, като например разходи, свързани с контрола на качеството и с мониторинга, както и с оценяването на проектите на място. Тези разходи следва да бъдат пропорционални на общата стойност на разходите по проектите за подкрепа.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 7 а (ново)
(7a)  С цел да се осигури безпроблемното отчитане на изпълнението на програмата пред Европейския парламент и Съвета, следва да се посочи срокът, в който Комисията следва да предоставя годишните мониторингови доклади.
Изменение 14
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) 2017/825
Член 4 – параграф 1
Общата цел на Програмата е да допринесе за институционалните, административните и поддържащите растежа структурни реформи в държавите членки, като предоставя подкрепа на националните органи за мерки, насочени към реформирането и укрепването на институциите, управлението, публичната администрация и икономическите и социалните сектори в отговор на икономическите и социалните предизвикателства с цел увеличаване на сближаването, конкурентоспособността, производителността, устойчивия растеж, създаването на работни места и инвестициите, което също така ще ги подготви за участие в еврозоната, по-специално в контекста на процедурите за икономическо управление, включително чрез подкрепа за ефикасното, ефективно и прозрачно използване на фондове на Съюза.
Общата цел на Програмата е да допринесе за институционалните, административните и поддържащите растежа структурни реформи в държавите членки, като предоставя подкрепа на органите на държавите членки, включително по целесъобразност регионалните и местните органи, за мерки, насочени към реформирането и укрепването на институциите, управлението, публичната администрация и икономическите и социалните сектори в отговор на икономическите и социалните предизвикателства с цел увеличаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване, конкурентоспособността, производителността, устойчивия растеж, създаването на работни места, социалното приобщаване, борбата с данъчните измами и с бедността, инвестициите и реалната конвергенция в Съюза, което също така ще ги подготви за участие в еврозоната, по-специално в контекста на процедурите за икономическо управление, включително чрез подкрепа за ефикасното, ефективно и прозрачно използване на фондове на Съюза.
Изменение 15
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
Регламент (ЕС) 2017/825
Член 5 – параграф 1 – буква г a (нова)
(1a)   В член 5, параграф 1 се добавя следната буква:
га)   да се подкрепи участието на и консултациите с местните и регионалните органи в подготовката и изпълнението на мерки за структурни реформи в степен, съизмерима с правомощията и отговорностите на тези регионални и местни органи в рамките на конституционната и административната структура на всяка държава членка.
Изменение 16
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а
Регламент (ЕС) 2017/825
Член 10 – параграф 1
1.  Размерът на финансовия пакет за изпълнение на Програмата се определя на 222 800 000 eвро по текущи цени.“;
1.  Размерът на финансовия пакет за изпълнение на Програмата се определя на 222 800 000 EUR по текущи цени, от които 80 000 000 EUR се предоставят от Инструмента за гъвкавост съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета*;
_________________
* Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014–2020 (OВ L 347, 20.12.2013 г., стp. 884).
Изменение 17
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)
Регламент (ЕС) 2017/825
Член 16 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част
(3a)   В член 16, параграф 2 уводната част се заменя със следното:
2.  Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета годишен мониторингов доклад относно прилагането на Програмата. Този доклад включва информация относно:
„2. Считано от 2018 г. и до 2021 г. включително, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета годишен мониторингов доклад относно прилагането на Програмата. Този доклад включва информация относно:
Изменение 18
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 б (нова)
Регламент (ЕС) 2017/825
Член 16 – параграф 2 – алинея 1 – буква г a (нова)
(3б)  В член 16, параграф 2 се вмъква буква гa):
„га) резултата от контрола на качеството и мониторинга на проектите за подкрепа на място; “

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0227/2018).

Последно осъвременяване: 7 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност