Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0334(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0227/2018

Předložené texty :

A8-0227/2018

Rozpravy :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Hlasování :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

Přijaté texty
PDF 176kWORD 51k
Středa, 4. července 2018 - Štrasburk
Program na podporu strukturálních reforem: finanční krytí a obecný cíl ***I
P8_TA(2018)0281A8-0227/2018

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 4. července 2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění -1 (nový)
(-1)  Od Unie se požaduje, aby na žádost členských států podporovala zlepšování jejich správní kapacity pro provádění práva Unie.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
(1)  Program na podporu strukturálních reforem (dále jen „program“) byl vytvořen s cílem posílit kapacitu členských států pro přípravu a provádění prorůstových správních a strukturálních reforem, mimo jiné prostřednictvím pomoci pro účinné a účelné využívání finančních prostředků Unie. Podpora v rámci programu je poskytována Komisí na základě žádostí členských států a zahrnuje širokou škálu oblastí politiky. Budování odolných ekonomik, které se opírají o silné ekonomické a sociální struktury, což členským státům umožňuje účinně absorbovat otřesy a rychle překonávat jejich účinky, přispívá k hospodářské a sociální soudržnosti. Provádění institucionálních, správních a prorůstových strukturálních reforem je odpovídajícím nástrojem pro dosažení takového vývoje.
(1)  Program na podporu strukturálních reforem (dále jen „program“) byl vytvořen s cílem posílit kapacitu členských států pro přípravu a provádění prorůstových správních a strukturálních reforem s evropskou přidanou hodnotou, mimo jiné prostřednictvím pomoci pro účinné a účelné využívání finančních prostředků Unie. Podpora v rámci programu je poskytována Komisí na základě žádostí členských států a zahrnuje širokou škálu oblastí politiky. Budování odolných ekonomik a odolné společnosti, které se opírají o silné ekonomické, sociální a územní struktury, což členským státům umožňuje účinně absorbovat otřesy a rychle překonávat jejich účinky, přispívá k hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Reformy podporované programem vyžadují účinné a účelné státní a regionální orgány veřejné správy i vlastní odpovědnost a aktivní účast všech zúčastněných stran. Provádění institucionálních, správních a prorůstových strukturálních reforem přizpůsobených podmínkám každé země a vlastní odpovědnost na základě strukturálních reforem v zájmu Unie, zejména prostřednictvím místních a regionálních orgánů a sociálních partnerů, jsou odpovídajícími nástroji pro dosažení takového vývoje.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)  Účinné provádění a sdělování výsledků programu na úrovni Unie, členských států a regionů je nezbytné pro zajištění viditelnosti výsledků reforem prováděných na základě žádosti každého členského státu. To by zajistilo výměnu znalostí, zkušeností a osvědčených postupů, což je také jedním z cílů programu.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový)
(1b)  Předpokládá se, že poptávka po podpoře v rámci programu bude i nadále vysoká, což znamená, že určité požadavky budou muset být upřednostněny. Je-li to relevantní, upřednostňovány by měly být žádosti, které se zaměřují na přesun daňového zatížení z práce na bohatství a znečišťování životního prostředí, podporu silnějších politik v oblasti zaměstnanosti a v sociální oblasti, a tedy sociální začlenění, boj proti daňovým podvodům, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům díky lepší transparentnosti, na vytváření strategií pro inovativní a udržitelnou reindustrializaci a zlepšení systémů vzdělávání a odborné přípravy. Zvláštní pozornost je třeba věnovat žádostem o podporu, které mají vysokou míru demokratické podpory a zapojení partnerů a které mají dopad na další odvětví. Program by měl doplňovat další nástroje, aby se zabránilo překrývání.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 c (nový)
(1c)   Ve svém úsilí o posílení kapacity členských států při přípravě a realizaci strukturálních reforem udržujících růst by program neměl nahrazovat financování z vnitrostátních rozpočtů členských států ani by neměl být použit k úhradě běžných výdajů.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
(3)  Posílení hospodářské a sociální soudržnosti prostřednictvím podpory strukturálních reforem je klíčové pro úspěšnou účast v hospodářské a měnové unii. To je zvláště důležité pro členské státy, jejichž měnou není euro, při přípravě na vstup do eurozóny.
(3)  Posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti prostřednictvím podpory strukturálních reforem, které jsou prospěšné pro Unii a v souladu s jejími zásadami a hodnotami, je klíčové pro úspěšnou účast v hospodářské a měnové unii, větší reálnou konvergenci a pro zajištění její dlouhodobé stability a prosperity. To je zvláště důležité pro členské státy, jejichž měnou zatím není euro, při přípravě na vstup do eurozóny.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  Je proto vhodné zdůraznit v obecném cíli programu – v rámci jeho příspěvku k reakci na hospodářské a sociální výzvy –, že posílení soudržnosti, konkurenceschopnosti, produktivity, udržitelného růstu a tvorby pracovních míst by rovněž mělo přispívat k přípravě na budoucí účast v eurozóně v případě těch členských států, jejichž měnou není euro.
(4)  Je proto vhodné zdůraznit v obecném cíli programu – v rámci jeho příspěvku k reakci na hospodářské a sociální výzvy – že posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti, konkurenceschopnosti, produktivity, udržitelného růstu, tvorby pracovních míst, sociálního začlenění a snižování nerovnosti mezi členskými státy a regiony by rovněž mělo přispívat k přípravě na budoucí účast v eurozóně v případě těch členských států, jejichž měnou zatím není euro.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  Rovněž je nutné uvést, že opatření a činnosti v rámci programu mohou podpořit reformy, jež mohou členským státům, které chtějí přijmout euro, pomoci při přípravě na účast v eurozóně.
(5)  S ohledem na pozitivní zkušenosti, jež má Unie s technickou pomocí poskytnutou dalším zemím, které již přijaly euro, je rovněž nutné uvést, že opatření a činnosti v rámci programu mohou podpořit reformy, jež mohou členským státům, které do Evropské unie vstoupily později a které chtějí přijmout euro, pomoci při přípravě na účast v eurozóně
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)   Smluvní povinnost připravovat se na účast v eurozóně se vztahuje na sedm členských států, konkrétně se jedná o Bulharsko, Česko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko. Některé z těchto členských států učinily v posledních letech jen malý pokrok směrem k tomuto cíli, a proto je podpora Unie zaměřená na účast v eurozóně stále naléhavější. Dánsko a Spojené království povinnost zapojit se do eurozóny nemají.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 b (nový)
(5b)   Regionální a místní orgány hrají ve strukturálních reformách důležitou úlohu a to v míře, která závisí na ústavní a administrativní organizaci každého členského státu. Je proto vhodné stanovit vhodnou úroveň zapojení a konzultace regionálních a místních orgánů při přípravě a provádění strukturálních reforem.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
(6)  S cílem uspokojit rostoucí poptávku po podpoře od členských států a s ohledem na nutnost podpořit provádění strukturálních reforem v členských státech, jejichž měnou není euro, by finanční prostředky přidělené na program měly být navýšeny na dostatečnou úroveň, která umožní Unii poskytovat podporu, jež splňuje potřeby členských států, které o ni žádají.
(6)  S cílem uspokojit rostoucí poptávku po podpoře od členských států a s ohledem na nutnost podpořit provádění strukturálních reforem, na nichž má Unie zájem, v členských státech, jejichž měnou zatím není euro, by finanční prostředky přidělené na program měly být navýšeny s využitím nástroje pružnosti podle nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/20131a na dostatečnou úroveň, která umožní Unii poskytovat podporu, jež splňuje potřeby členských států, které o ni žádají. Tento nárůst by neměl mít negativní dopad na další priority politiky soudržnosti. Mimoto by neměly mít členské státy povinnost převádět své státní a regionální příspěvky přidělené z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) s cílem vyřešit nedostatek finančních prostředků vyčleněných na tento program.
___________
1a Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
(7)  S cílem poskytovat podporu s co možná nejmenším zpožděním by Komise měla mít možnost použít část finančního krytí také na pokrytí nákladů na činnosti podporující provádění programu, jako jsou výdaje spojené s kontrolou kvality a sledováním projektů v terénu.
(7)  S cílem poskytovat kvalitní podporu s co možná nejmenším zpožděním by Komise měla mít možnost použít část finančního krytí také na pokrytí nákladů na činnosti podporující provádění programu, jako jsou výdaje spojené s kontrolou kvality a sledováním a hodnocením projektů v terénu. Tyto náklady by měly být úměrné celkové hodnotě výdajů v rámci podpůrných projektů.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)
(7a)  Aby se zajistilo hladké podávání zpráv o provádění programu Evropskému parlamentu a Radě, mělo by být upřesněno období, ve kterém má Komise předložit výroční monitorovací zprávu.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) 2017/825
Čl. 4 – odst. 1
Obecným cílem programu je přispět k institucionálním, správním a strukturálním reformám podporujícím růst v členských státech poskytováním podpory vnitrostátním orgánům na opatření zaměřená na reformování a posílení institucí, řízení, veřejné správy a hospodářských a sociálních odvětví v reakci na hospodářské a sociální výzvy, za účelem posílení soudržnosti, konkurenceschopnosti, produktivity, udržitelného růstu, tvorby pracovních míst a investic, což rovněž připraví na účast v eurozóně, zejména v rámci správy ekonomických záležitostí, mimo jiné prostřednictvím pomoci zaměřené na účinné, účelné a transparentní využívání fondů Unie.
Obecným cílem programu je přispět k institucionálním, správním a strukturálním reformám podporujícím růst v členských státech poskytováním podpory orgánům členských států, případně včetně regionálních a místních orgánů, na opatření zaměřená na reformování a posílení institucí, řízení, veřejné správy a hospodářských a sociálních odvětví v reakci na hospodářské a sociální výzvy, za účelem posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti, konkurenceschopnosti, produktivity, udržitelného růstu, tvorby pracovních míst, sociálního začlenění, boje proti vyhýbání se daňovým povinnostem a chudobě, investic a reálné konvergence v Unii, což rovněž připraví na účast v eurozóně, zejména v rámci správy ekonomických záležitostí, mimo jiné prostřednictvím pomoci zaměřené na účinné, účelné a transparentní využívání fondů Unie.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (EU) 2017/825
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d a (nové)
1a)   V čl. 5 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:
da)   podporovat účast regionálních a místních orgánů a konzultace s nimi při přípravě a provádění opatření strukturálních reforem, a to v rozsahu, který odpovídá pravomocem a povinnostem těchto regionálních a místních orgánů v rámci ústavního a správního uspořádání každého členského státu.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a
Nařízení (EU) 2017/825
Čl. 10 – odst. 1
1.  Finanční krytí pro provádění tohoto programu činí 222 800 000 EUR v běžných cenách.
1.  Finanční krytí pro provádění tohoto programu činí 222 800 000 EUR v běžných cenách, přičemž 80 000 000 EUR bude poskytnuto z nástroje pružnosti podle nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013*;
_________________
* Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (EU) 2017/825
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí
3a)   V čl. 16 odst. 2 se návětí nahrazuje tímto:
2.  Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě výroční monitorovací zprávu o provádění programu. Tato zpráva obsahuje informace o:
2. Od roku 2018 do roku 2021 včetně předkládá Komise Evropskému parlamentu a Radě výroční monitorovací zprávu o provádění programu. Tato zpráva obsahuje informace o:
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 b (nový)
Nařízení (EU) 2017/825
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)
3b)  V článku 16 odst. 2 se vkládá písm. da), které zní:
"da) výsledky kontroly kvality a sledování projektů v terénu; "

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A8-0227/2018).

Poslední aktualizace: 7. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí