Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0334(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0227/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0227/2018

Keskustelut :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Äänestykset :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

Hyväksytyt tekstit
PDF 149kWORD 46k
Keskiviikko 4. heinäkuuta 2018 - Strasbourg
Rakenneuudistusten tukiohjelma: rahoituspuitteet ja yleistavoite ***I
P8_TA(2018)0281A8-0227/2018

Euroopan parlamentin tarkistukset 4. heinäkuuta 2018 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/825 muuttamisesta rakenneuudistusten tukiohjelman rahoituspuitteiden kasvattamiseksi ja sen yleistavoitteen mukauttamiseksi (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))(1))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan -1 kappale (uusi)
(-1)  Unionin on tuettava jäsenvaltioita niiden pyynnöstä unionin oikeuden täytäntöönpanoa koskevien hallinnollisten valmiuksien parantamisessa.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Rakenneuudistusten tukiohjelman, jäljempänä ’ohjelma’, alkuperäisenä tavoitteena oli lisätä jäsenvaltioiden valmiuksia valmistella ja toteuttaa kasvua ylläpitäviä hallinnollisia ja rakenteellisia uudistuksia, myös avustamalla unionin rahastojen tehokkaassa ja tuloksellisessa käytössä. Ohjelman mukaista tukea antaa komissio jäsenvaltion pyynnöstä, ja tukea voidaan myöntää useille eri politiikan aloille. Kehittämällä sopeutumiskykyisiä talouksia, jotka perustuvat vankkoihin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin rakenteisiin, joiden avulla jäsenvaltiot selviytyvät tehokkaasti häiriöistä ja elpyvät niistä nopeasti, voidaan edistää taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Insitutionaalisten, hallinnollisten ja kasvua ylläpitävien rakenneuudistusten toteuttaminen on asianmukainen väline saada aikaan tällaista kehitystä.
(1)  Rakenneuudistusten tukiohjelman, jäljempänä ’ohjelma’, alkuperäisenä tavoitteena oli lisätä jäsenvaltioiden valmiuksia valmistella ja toteuttaa kasvua ylläpitäviä hallinnollisia ja rakenteellisia uudistuksia, joilla on eurooppalaista lisäarvoa, myös avustamalla unionin rahastojen tehokkaassa ja tuloksellisessa käytössä. Ohjelman mukaista tukea antaa komissio jäsenvaltion pyynnöstä, ja tukea voidaan myöntää useille eri politiikan aloille. Kehittämällä sopeutumiskykyisiä talouksia ja sopeutumiskykyinen yhteiskunta, jotka perustuvat vankkoihin taloudellisiin, yhteiskunnallisiin ja alueellisiin rakenteisiin, joiden avulla jäsenvaltiot selviytyvät tehokkaasti häiriöistä ja elpyvät niistä nopeasti, voidaan edistää taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta. Ohjelman avulla tuettavat uudistukset edellyttävät tehokasta ja vaikuttavaa kansallista ja alueellista julkishallintoa sekä kaikkien asianomaisten sidosryhmien omavastuullisuutta ja aktiivista osallistumista. Maakohtaisten institutionaalisten, hallinnollisten ja kasvua ylläpitävien rakenneuudistusten toteuttaminen sekä unionin edun mukaisiin rakenneuudistuksiin sitoutuminen paikan päällä erityisesti paikallis- ja alueviranomaisten sekä työmarkkinaosapuolten välityksellä ovat asianmukaisia välineitä saada aikaan tällaista kehitystä.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a)  Jotta varmistetaan kunkin jäsenvaltion pyynnöstä toteutettujen uudistusten tulosten näkyvyys, on ohjelmasta saatava tuloksia ja niistä on tiedotettava tehokkaasti unionin tasolla, kansallisella tasolla ja aluetasolla. Näin varmistettaisiin tiedon, kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihto, joka on myös yksi ohjelman tavoitteista.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)
(1 b)  Ohjelmasta myönnettävän tuen kysyntä pysyy oletettavasti korkeana, minkä vuoksi tietyt pyynnöt on tarpeen asettaa etusijalle. Etusijalle olisi asetettava tarvittaessa pyynnöt, joiden tavoitteena on siirtää verotuksen painopistettä työvoiman verotuksesta varallisuuden ja saastuttamisen verottamiseen, lujittaa työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa ja siten sosiaalista osallisuutta, torjua veropetoksia, verovilppiä ja veronkiertoa lisäämällä avoimuutta, laatia innovatiivisen ja kestävän uudelleenteollistamisen strategioita ja tehdä parannuksia koulutusjärjestelmiin. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä tukipyyntöihin, joilla on takanaan erittäin vahva demokraattinen tuki, joissa on mukana runsaasti kumppaneita ja joilla on heijastusvaikutuksia muihin aloihin. Ohjelmalla olisi täydennettävä muita välineitä päällekkäisyyksien välttämiseksi.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)
(1 c)   Ohjelman tavoitteena on lisätä jäsenvaltioiden valmiuksia valmistella ja toteuttaa kasvua ylläpitäviä rakenneuudistuksia, mutta sillä ei pitäisi korvata jäsenvaltioiden kansallisista talousarvioista saatavaa rahoitusta eikä sitä pitäisi käyttää kattamaan juoksevia menoja.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lujittaminen vahvistamalla rakenneuudistuksia on ratkaisevan tärkeää, jotta jäsenvaltiot menestyvät talous- ja rahaliitossa. Tämä on erityisen tärkeää niille jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö ei ole euro, jotta ne voivat valmistautua euroalueen jäsenyyteen.
(3)  Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lujittaminen rakenneuudistuksilla, jotka hyödyttävät unionia ja ovat sen periaatteiden ja arvojen mukaisia, on ratkaisevan tärkeää, jotta jäsenvaltiot menestyvät talous- ja rahaliitossa ja jotta siinä saadaan aikaan enemmän todellista lähentymistä ja varmistetaan näin sen pitkän aikavälin vakaus ja menestyksekkyys. Tämä on erityisen tärkeää niille jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö ei vielä ole euro, jotta ne voivat valmistautua euroalueen jäsenyyteen.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Ottaen huomioon ohjelman pyrkimys vastata taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin on asianmukaista painottaa ohjelman yleistavoitteessa, että edistämällä yhteenkuuluvuutta, kilpailukykyä, tuottavuutta, kestävää kasvua ja työpaikkojen luomista voidaan samalla tukea valmistautumista euroalueen jäsenyyteen niissä jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö ei ole euro.
(4)  Ottaen huomioon ohjelman pyrkimys vastata taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin on asianmukaista painottaa ohjelman yleistavoitteessa, että edistämällä taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta, kilpailukykyä, tuottavuutta, kestävää kasvua, työpaikkojen luomista, sosiaalista osallisuutta ja jäsenvaltioiden ja alueiden välisten erojen vähentämistä voidaan samalla tukea valmistautumista euroalueen jäsenyyteen niissä jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö ei vielä ole euro.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  On myös mainittava, että ohjelman toimilla voidaan tukea uudistuksia, joiden avulla jäsenvaltiot, jotka haluavat ottaa euron käyttöön, voivat valmistautua euroalueen jäsenyyteen.
(5)  Kun otetaan huomioon myönteiset kokemukset, joita unioni on saanut aiemmin tarjottuaan teknistä tukea muille maille, jotka ovat jo ottaneet euron käyttöön, on myös mainittava, että ohjelman toimilla voidaan tukea uudistuksia, joiden avulla jäsenvaltiot, jotka ovat liittyneet unioniin myöhemmin ja jotka haluavat ottaa euron käyttöön, voivat valmistautua euroalueen jäsenyyteen.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a)   Seitsemään jäsenvaltioon sovelletaan perussopimuksessa asetettua velvoitetta valmistautua euroalueen jäsenyyteen, ja nämä valtiot ovat Bulgaria, Tšekin tasavalta, Kroatia, Unkari, Puola, Romania ja Ruotsi. Jotkin näistä jäsenvaltiosta ovat viime vuosina edenneet vain vähäisessä määrin tätä tavoitetta kohden, minkä vuoksi unionin tuki euroalueen jäsenyydelle on yhä merkityksellisempää. Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta eivät ole velvollisia liittymään euroalueeseen.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)
(5 b)   Alue- ja paikallisviranomaisilla on tärkeä asema rakenneuudistuksissa siinä määrin kuin kunkin jäsenvaltion perustuslaillinen ja hallinnollinen rakenne sen mahdollistaa. Siksi on aiheellista säätää siitä, missä määrin alue- ja paikallisviranomaisten on asianmukaista osallistua rakenneuudistusten valmisteluun ja toteuttamiseen ja missä määrin niitä on asianmukaista kuulla niistä.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Jotta voitaisiin vastata jäsenvaltioiden lisääntyviin tukipyyntöihin ja tukea rakenneuudistusten toteuttamista niissä jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö ei ole euro, ohjelman rahoituspuitteita olisi kasvatettava riittävästi, jotta unioni voisi vastata tukea pyytävien jäsenvaltioiden tarpeisiin.
(6)  Jotta voitaisiin vastata jäsenvaltioiden lisääntyviin tukipyyntöihin ja tukea unionin edun mukaisten rakenneuudistusten toteuttamista niissä jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö ei vielä ole euro, ohjelman rahoituspuitteita olisi kasvatettava neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/20131 a mukaisen joustovälineen avulla riittävästi, jotta unioni voisi vastata tukea pyytävien jäsenvaltioiden tarpeisiin. Rahoituspuitteiden kasvattaminen ei saisi vaikuttaa kielteisesti koheesiopolitiikan muihin prioriteetteihin. Jäsenvaltioita ei pitäisi myöskään velvoittaa siirtämään kansallisia ja alueellisia Euroopan rakenne- ja investointirahaston (ERI-rahastot) osuuksiaan ohjelman rahoitusvajeen kattamiseksi.
___________
1 a Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Tuen tarjoamiseksi mahdollisimman nopeasti komission olisi voitava käyttää osa rahoituspuitteiden mukaisista määrärahoista kattamaan myös ohjelman tukitoimista aiheutuvia kustannuksia, esimerkiksi käytännön hankkeiden laadunvalvontaan ja seurantaan liittyviä menoja.
(7)  Laadukkaan tuen tarjoamiseksi mahdollisimman nopeasti komission olisi voitava käyttää osa rahoituspuitteiden mukaisista määrärahoista kattamaan myös ohjelman tukitoimista aiheutuvia kustannuksia, esimerkiksi käytännön hankkeiden laadunvalvontaan ja seurantaan sekä arviointiin liittyviä menoja. Tällaisten menojen olisi oltava oikeassa suhteessa tukihankkeiden menojen kokonaisarvoon.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
(7 a)  Jotta varmistetaan, että ohjelman täytäntöönpanoa koskeva raportointi Euroopan parlamentille ja neuvostolle on sujuvaa, olisi täsmennettävä määräaika, jonka kuluessa komission on annettava vuotuiset seurantakertomukset.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) 2017/825
1 artikla – 1 kohta
Ohjelman yleistavoitteena on edistää institutionaalisia, hallinnollisia ja kasvua ylläpitäviä rakenteellisia uudistuksia jäsenvaltioissa antamalla kansallisille viranomaisille tukea toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on instituutioiden, hallinnon, julkishallinnon ja talous- ja sosiaalisektorin uudistaminen ja vahvistaminen vastauksena taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin, jotta voidaan lisätä yhteenkuuluvuutta, kilpailukykyä, tuottavuutta, kestävää kasvua, työpaikkojen luomista ja investointeja ja samalla auttaa jäsenvaltioita valmistautumaan euroalueen jäsenyyteen, erityisesti talouden ohjausprosessien yhteydessä, myös auttamalla unionin rahastojen tehokkaassa, tuloksellisessa ja läpinäkyvässä käytössä.
Ohjelman yleistavoitteena on edistää institutionaalisia, hallinnollisia ja kasvua ylläpitäviä rakenteellisia uudistuksia jäsenvaltioissa antamalla jäsenvaltioiden viranomaisille, mukaan lukien tarvittaessa alue- ja paikallisviranomaiset, tukea toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on instituutioiden, hallinnon, julkishallinnon ja talous- ja sosiaalisektorin uudistaminen ja vahvistaminen vastauksena taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin, jotta voidaan lisätä taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta, kilpailukykyä, tuottavuutta, kestävää kasvua, työpaikkojen luomista, sosiaalista osallisuutta, verovilpin torjuntaa, köyhyyden torjuntaa, investointeja ja todellista lähentymistä unionissa ja samalla auttaa jäsenvaltioita valmistautumaan euroalueen jäsenyyteen, erityisesti talouden ohjausprosessien yhteydessä, myös auttamalla unionin rahastojen tehokkaassa, tuloksellisessa ja läpinäkyvässä käytössä.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2017/825
5 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)
1 a)   Lisätään 5 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:
d a)   tukea alue- ja paikallisviranomaisten ottamista mukaan rakenneuudistustoimenpiteiden valmisteluun ja toteuttamiseen ja niiden kuulemista niistä siinä määrin kuin kyseisille alue- ja paikallisviranomaisille kunkin jäsenvaltion perustuslaillisen ja hallinnollisen rakenteen mukaan kuuluvat toimivaltuudet ja tehtävät sen sallivat.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) 2017/825
10 artikla – 1 kohta
”1. Rahoituspuitteet ohjelman toteuttamiseksi ovat 222 800 000 euroa käypinä hintoina.”;
”1. Rahoituspuitteet ohjelman toteuttamiseksi ovat 222 800 000 euroa käypinä hintoina, josta 80 000 000 euroa saadaan joustovälineen avulla neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013* mukaisesti.”;
_________________
* Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2017/825
16 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
3 a)   Korvataan 16 artiklan 2 kohdan johdantokappale seuraavasti:
2.  Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ohjelman toteuttamista koskevan vuotuisen seurantakertomuksen. Kyseinen kertomus sisältää tietoja seuraavista:
2. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ohjelman toteuttamista koskevan vuotuisen seurantakertomuksen vuodesta 2018 vuoden 2021 loppuun asti. Kyseinen kertomus sisältää tietoja seuraavista:
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2017/825
16 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)
3 b)  Lisätään 16 artiklan 2 kohtaan d a alakohta seuraavasti:
”d a) laadunvalvonnan tulokset ja tukihankkeiden seuranta paikan päällä;”

(1)Asia päätettiin palauttaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti (A8-0227/2018).

Päivitetty viimeksi: 7. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö