Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/0334(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0227/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0227/2018

Rasprave :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Glasovanja :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

Usvojeni tekstovi
PDF 164kWORD 55k
Srijeda, 4. srpnja 2018. - Strasbourg
Program potpore strukturnim reformama: financijska omotnica i opći cilj ***I
P8_TA(2018)0281A8-0227/2018

Amandmani koje je usvojio Europski parlament od 4. srpnja 2018. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/825 radi povećanja financijske omotnice Programa potpore strukturnim reformama i izmjene njegova općeg cilja (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava -1. (nova)
(-1)  Unija mora pomoći državama članicama u jačanju njihovih administrativnih kapaciteta za provedbu prava Unije na njihov zahtjev.
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.
(1)  Program potpore strukturnim reformama („Program”) uspostavljen je s ciljem jačanja kapaciteta država članica da pripreme i provedu administrativne i strukturne reforme kojima se održava rast, među ostalim putem pomoći za učinkovito i djelotvorno korištenje fondova Unije. Potporu u okviru Programa pruža Komisija na zahtjev države članice, a ona može obuhvaćati razna područja politike. Razvoj otpornih gospodarstava utemeljenih na snažnim gospodarskih i socijalnim strukturama, koja državama članicama omogućuju da učinkovito apsorbiraju šokove i brzo se oporave od njih, pridonosi gospodarskoj i socijalnoj koheziji. Za ostvarivanje tog razvoja primjeren je alat provedba institucijskih i administrativnih reformi te strukturnih reformi kojima se održava rast.
(1)  Program potpore strukturnim reformama („Program”) uspostavljen je s ciljem jačanja kapaciteta država članica da pripreme i provedu administrativne i strukturne reforme s europskom dodanom vrijednosti kojima se održava rast, među ostalim putem pomoći za učinkovito i djelotvorno korištenje fondova Unije. Potporu u okviru Programa pruža Komisija na zahtjev države članice, a ona može obuhvaćati razna područja politike. Razvoj otpornih gospodarstava i otpornog društva utemeljenih na snažnim gospodarskih, socijalnim i teritorijalnim strukturama, koja državama članicama omogućuju da učinkovito apsorbiraju šokove i brzo se oporave od njih, pridonosi gospodarskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji. Reforme koje se podupiru iz Programa iziskuju učinkovite i efikasne nacionalne i regionalne javne uprave te odgovornost i aktivno sudjelovanje svih dionika. Primjereni alati za ostvarivanje tog razvoja jesu provedba institucijskih i administrativnih reformi te strukturnih reformi kojima se održava rast specifičnih za svaku pojedinu državu kao i preuzimanje odgovornosti za praktičnu provedbu strukturnih reformi koje su u interesu Unije, u prvom redu putem lokalnih i regionalnih tijela i socijalnih partnera.
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.a (nova)
(1a)  Potrebni su učinkovito informiranje i komunikacija rezultata Programa na razini Unije te nacionalnoj i regionalnoj razini kako bi se osigurala vidljivost rezultata reformi koje su provedene na temelju zahtjeva svake države članice. Time bi se osigurala razmjena znanja, iskustva i najboljih praksi, što je ujedno i jedan od ciljeva Programa.
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.b (nova)
(1b)  Očekuje se da će potražnja za potporom u okviru Programa ostati velika, što znači da će se određenim zahtjevima morati dati prioritet. Prednost bi, gdje je to primjereno, trebalo dati zahtjevima kojima je cilj preusmjeriti oporezivanje s rada na bogatstvo i onečišćenje, promicati snažnije politike zapošljavanja i socijalne politike, a time i socijalnu uključenost, boriti se protiv poreznih prijevara, utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza zahvaljujući većoj transparentnosti, uspostaviti strategije za inovativnu i održivu reindustrijalizaciju te uvesti poboljšanja u sustave obrazovanja i osposobljavanja. Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti zahtjevima za potporu koji imaju visoku razinu demokratske podrške i uključenosti partnera te učinak prelijevanja na druge sektore. Program bi trebao biti nadopuna drugim instrumentima kako bi se izbjegla preklapanja.
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.c (nova)
(1 c)   U pogledu nastojanja da se ojača sposobnost država članica za pripremu i provedbu strukturnih reformi kojima se održava rast, Program ne bi trebao zamijeniti financijska sredstva iz nacionalnih proračuna država članica ili se upotrebljavati za pokrivanje tekućih rashoda.
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.
(3)  Jačanje gospodarske i socijalne kohezije s pomoću intenzivnije provedbe strukturnih reformi neophodno je za uspješno sudjelovanje u ekonomskoj i monetarnoj uniji. To je posebno važno za države članice čija valuta nije euro u njihovoj pripremi za pridruživanje europodručju.
(3)  Jačanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije s pomoću strukturnih reformi koje koriste Uniji i u skladu su s njezinim načelima i vrijednostima neophodno je za uspješno sudjelovanje i veću stvarnu konvergenciju u ekonomskoj i monetarnoj uniji, te osigurava njezinu dugoročnu stabilnost i prosperitet. To je posebno važno za države članice čija valuta još nije euro u njihovoj pripremi za pridruživanje europodručju.
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.
(4)  Stoga je primjereno u općem cilju Programa – u okviru njegova doprinosa odgovoru na ekonomske i društvene izazove – istaknuti da bi poboljšanja kohezije, konkurentnosti, produktivnosti, održivog rasta i stvaranja radnih mjesta trebala doprinijeti i pripremi za pridruživanje europodručju država članica čija valuta nije euro.
(4)  Stoga je primjereno u općem cilju Programa – u okviru njegova doprinosa odgovoru na ekonomske i društvene izazove – istaknuti da bi poboljšanja gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije, konkurentnosti, produktivnosti i održivog rasta, otvaranje radnih mjesta, socijalna uključenost te smanjenje razlika među državama članicama i regijama trebali doprinijeti i pripremi za pridruživanje europodručju država članica čija valuta još nije euro.
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.
(5)  Osim toga, potrebno je navesti da se mjerama i aktivnostima u okviru Programa može pružati potpora reformama koje bi državama članicama koje žele uvesti euro mogle pomoći u pripremi za pristupanje europodručju.
(5)  Imajući na umu pozitivno iskustvo Unije u pogledu tehničke pomoći pružene drugim zemljama koje su već uvele euro, također je potrebno navesti da se mjerama i aktivnostima u okviru Programa može pružati potpora reformama koje bi državama članicama koje su kasnije pristupile Europskoj uniji, a koje žele uvesti euro, mogle pomoći u pripremi za pristupanje europodručju.
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.a (nova)
(5a)   U skladu s Ugovorom sedam država članica obvezno je pripremiti se za sudjelovanje u europodručju. Riječ je o Bugarskoj, Češkoj, Hrvatskoj, Mađarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj i Švedskoj. Neke od tih država posljednjih su nekoliko godina ostvarile tek mali napredak u ostvarivanju navedenog cilja pa je stoga potpora Unije za njihovo sudjelovanje u euru sve važnija. Danska i Ujedinjena Kraljevina nemaju obvezu pristupanja europodručju.
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.b (nova)
(5b)   Regionalna i lokalna tijela imaju važnu ulogu u strukturnoj reformi, u mjeri koja ovisi o ustavnoj i administrativnoj organizaciji svake države članice. Stoga je u pripremi i provedbi strukturnih reformi potrebno predvidjeti odgovarajuću razinu sudjelovanja i konzultiranja regionalnih i lokalnih tijela.
Amandman 11
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.
(6)  Kako bi se zadovoljila sve veća potražnja država članica za potporom te s obzirom na potrebu za potporom u provedbi strukturnih reformi u državama članicama čija valuta nije euro, financijska sredstva dodijeljena za Program trebalo bi povećati do razine koja bi bila dovoljna da Unija može pružiti potporu u skladu s potrebama država članica koje podnesu zahtjeve.
(6)  Kako bi se zadovoljila sve veća potražnja država članica za potporom te s obzirom na potrebu za potporom u provedbi strukturnih reformi koje su u interesu Unije u državama članicama čija valuta još nije euro, financijska sredstva dodijeljena za Program trebalo bi na temelju instrumenta fleksibilnosti iz Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/20131A1a povećati do razine koja bi bila dovoljna da Unija može pružiti potporu u skladu s potrebama država članica koje podnesu zahtjeve. To povećanje ne bi trebalo negativno utjecati na druge prioritete kohezijske politike. Povrh toga, od država članica ne bi trebalo zahtjevati da prenesu svoja nacionalna i regionalna sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) radi popunjavanja nedostataka u financiranju iz Programa.
___________
1a Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.
(7)  Kako bi se potpora pružila što prije, Komisija bi trebala dio financijske omotnice moći iskoristiti i za financiranje troškova pomoćnih aktivnosti u okviru Programa, kao što su troškovi povezani s kontrolom kvalitete i praćenjem projekata na terenu.
(7)  Kako bi se kvalitetna potpora pružila što prije, Komisija bi trebala dio financijske omotnice moći iskoristiti i za financiranje troškova pomoćnih aktivnosti u okviru Programa, kao što su troškovi povezani s kontrolom kvalitete, praćenjem i evaluacijom projekata na terenu. Ti bi troškovi trebali biti razmjerni ukupnom iznosu rashoda u okviru projekata potpore.
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.a (nova)
(7a)  Kako bi se osiguralo neometano izvješćivanje o provedbi Programa Europskom parlamentu i Vijeću, treba biti naveden rok u kojem Komisija dostavlja godišnja izvješća o praćenju.
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Uredba (EU) 2017/825
Članak 4. – stavak 1.
Opći je cilj Programa doprinijeti institucijskim i administrativnim reformama te strukturnim reformama kojima se održava rast u državama članicama pružanjem potpore nacionalnim tijelima za mjere usmjerene na reformiranje i jačanje institucija, upravljanja, javne uprave te gospodarskog i socijalnog sektora kao odgovor na ekonomske i društvene izazove, a s ciljem poboljšanja kohezije, konkurentnosti, produktivnosti, održivog rasta, stvaranja radnih mjesta i ulaganja, što doprinosi i pripremi za pridruživanje europodručju, osobito u kontekstu procesâ ekonomskog upravljanja, među ostalim putem pomoći za učinkovito, djelotvorno i transparentno korištenje fondova Unije.
Opći je cilj Programa doprinijeti institucijskim i administrativnim reformama te strukturnim reformama kojima se održava rast u državama članicama pružanjem potpore tijelima država članica, uključujući po potrebi regionalna i lokalna tijela, za mjere usmjerene na reformiranje i jačanje institucija, upravljanja, javne uprave te gospodarskog i socijalnog sektora kao odgovor na ekonomske i društvene izazove, a s ciljem poboljšanja gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije, konkurentnosti, produktivnosti, održivog rasta, otvaranja radnih mjesta, socijalne uključenosti, borbe protiv utaje poreza i siromaštva, ulaganja i stvarne konvergencije unutar Unije, što doprinosi i pripremi za pridruživanje europodručju, osobito u kontekstu procesâ ekonomskog upravljanja, među ostalim putem pomoći za učinkovito, djelotvorno i transparentno korištenje fondova Unije.
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.a (nova)
Uredba (EU) 2017/825
Članak 5. – stavak 1. – točka da (nova)
(1a)   u članku 5. stavku 1. dodaje se sljedeća točka:
(da)   podupiranje sudjelovanja i konzultiranja regionalnih i lokalnih tijela u pripremi i provedbi mjera strukturnih reformi u opsegu koji odgovara ovlastima i nadležnostima tih regionalnih i lokalnih tijela u okviru ustavne i administrativne strukture svake države članice.
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3. − podtočka a
Uredba (EU) 2017/825
Članak 10. – stavak 1.
1.  Financijska omotnica za provedbu Programa iznosi 222 800 000 EUR prema tekućim cijenama.
1.  Financijska omotnica za provedbu Programa iznosi 222 800 000 EUR prema tekućim cijenama, od čega se 80 000 000 EUR pruža iz instrumenta fleksibilnosti u okviru Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013*.
_________________
* Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).
Amandman 17
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.a (nova)
Uredba (EU) 2017/825
Članak 16. – stavak 2. – podstavak 1. – uvodni dio
(3a)   U članku 16. stavku 2. uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:
2.  Komisija Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja godišnje izvješće o praćenju provedbe Programa. To izvješće sadržava informacije o:
2. U razdoblju od 2018. do i uključujući 2021., Komisija Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja godišnje izvješće o praćenju provedbe Programa. To izvješće sadržava informacije o:
Amandman 18
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.b (nova)
Uredba (EU) 2017/825
Članak 16. – stavak 2. – podstavak 1. – točka da (nova)
(3b)  U članku 16. stavku 2. dodaje se točka (da):
„(da) rezultatima kontrole kvalitete i praćenja projekata potpore na terenu; ”

(1) Predmet se vraća nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4., četvrtim podstavkom (A8-0227/2018).

Posljednje ažuriranje: 7. studenog 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti