Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/0334(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0227/2018

Pateikti tekstai :

A8-0227/2018

Debatai :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Balsavimas :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

Priimti tekstai
PDF 167kWORD 49k
Trečiadienis, 2018 m. liepos 4 d. - Strasbūras
Struktūrinių reformų rėmimo programa: finansinis paketas ir bendrasis tikslas ***I
P8_TA(2018)0281A8-0227/2018

2018 m. liepos 4 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/825 siekiant padidinti struktūrinių reformų rėmimo programos finansinį paketą ir pritaikyti jo bendrąjį tikslą (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
-1 konstatuojamoji dalis (nauja)
(-1)  Sąjunga privalo padėti valstybėms narėms, joms paprašius, gerinti jų administracinius gebėjimus įgyvendinant Sąjungos teisę;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
(1)  struktūrinių reformų rėmimo programa (toliau – programa) buvo sukurta siekiant stiprinti valstybių narių gebėjimą parengti ir įgyvendinti augimą skatinančias administracines ir struktūrines reformas, be kita ko, padedant joms veiksmingai ir efektyviai naudotis Sąjungos fondais. Paramą pagal programą teikia Komisija valstybės narės prašymu, ir ji gali būti skiriama įvairiose politikos srityse. Atsparios ekonomikos, pagrįstos tvirtomis ekonominėmis ir socialinėmis struktūromis, kurios leidžia valstybėms narėms veiksmingai atlaikyti sukrėtimus ir sparčiai po jų atsigauti, kūrimas prisideda prie ekonominės ir socialinės sanglaudos. Institucinių, administracinių ir augimą skatinančių struktūrinių reformų įgyvendinimas yra tinkama priemonė tokioms permainoms pasiekti;
(1)  struktūrinių reformų rėmimo programa (toliau – programa) buvo sukurta siekiant stiprinti valstybių narių gebėjimą parengti ir įgyvendinti augimą skatinančias administracines ir struktūrines reformas, turinčias Europos pridėtinę vertę, be kita ko, padedant joms veiksmingai ir efektyviai naudotis Sąjungos fondais. Paramą pagal programą teikia Komisija valstybės narės prašymu, ir ji gali būti skiriama įvairiose politikos srityse. Atsparios ekonomikos ir atsparios visuomenės, pagrįstos tvirtomis ekonominėmis, socialinėmis ir teritorinėmis struktūromis, kurios leidžia valstybėms narėms veiksmingai atlaikyti sukrėtimus ir sparčiai po jų atsigauti, kūrimas prisideda prie ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos. Pagal Programą remiamoms reformoms reikia veiksmingo ir efektyvaus nacionalinio ir regioninio viešojo administravimo, taip pat visų suinteresuotųjų šalių atsakomybės ir aktyvaus dalyvavimo. Institucinių, administracinių ir augimą skatinančių struktūrinių reformų, skirtų konkrečioms šalims, įgyvendinimas ir vietos subjektų prisiimama atsakomybė už Sąjungai svarbias struktūrines reformas, visų pirma pasitelkus vietos ir regionines valdžios institucijas ir socialinius partnerius, yra tinkamos priemonės tokioms permainoms pasiekti;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)  siekiant užtikrinti kiekvienos valstybės narės prašymu įgyvendintų reformų rezultatų matomumą, programos įgyvendinimo rezultatai turi būti veiksmingai pateikiami ir pranešami Sąjungos, nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis. Taip būtų užtikrinama, kad būtų keičiamasi žiniomis, patirtimi ir geriausia praktika, nes tai taip pat yra vienas iš programos tikslų;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(1b)  numatoma, kad paramos paklausa pagal programą išliks didelė, ir tai reiškia, kad tam tikriems prašymams reikės teikti pirmenybę. Kai tinkama, pirmenybė turėtų būti teikiama prašymams, kuriais siekiama mažinti darbo jėgos apmokestinimą ir didinti turto ir taršos mokesčius, skatinti didesnį užimtumą ir tvirtesnę socialinę politiką, taigi ir socialinę įtrauktį, kovoti su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir vengimu didinant skaidrumą, kurti novatoriškos ir tvarios reindustrializacijos strategijas ir tobulinti švietimo ir mokymo sistemas. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas paramos prašymams, kurie gauna daug demokratinės paramos ir kurie apima daug partnerių, taip pat kurie daro šalutinį poveikį kitiems sektoriams. Siekiant išvengti bet kokios sutapties programą turėtų būti siekiama vykdyti kartu su kitomis priemonėmis;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
1 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(1c)   siekiant stiprinti valstybių narių gebėjimą parengti ir įgyvendinti augimą skatinančias struktūrines reformas, ši programa neturėtų pakeisti finansavimo iš valstybių narių nacionalinių biudžetų ir neturėtų būti naudojama einamosioms išlaidoms padengti;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
(3)  sėkmingai narystei ekonominėje ir pinigų sąjungoje nepaprastai svarbu stiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą aktyviau vykdant struktūrines reformas. Tai ypač svarbu valstybėms narėms, kurių valiuta nėra euro, rengiantis prisijungti prie euro zonos;
(3)  sėkmingai narystei ir didesnei tikrai konvergencijai ekonominėje ir pinigų sąjungoje užtikrinant jos ilgalaikį stabilumą ir klestėjimą, nepaprastai svarbu stiprinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą aktyviau vykdant struktūrines reformas, kurios naudingos Sąjungai ir atitinka jos principus ir vertybes. Tai ypač svarbu valstybėms narėms, kurių valiuta dar nėra euro, rengiantis prisijungti prie euro zonos;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4)  todėl programos bendrajame tiksle, atsižvelgiant į jos įnašą reaguojant į ekonominius ir socialinius iššūkius, tikslinga pabrėžti, kad sanglaudos, konkurencingumo, našumo, tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimas taip pat turėtų padėti rengtis būsimai narystei euro zonoje toms valstybėms narėms, kurių valiuta nėra euro;
(4)  todėl bendrajame programos tiksle, atsižvelgiant į jos įnašą reaguojant į ekonominius ir socialinius iššūkius, tikslinga pabrėžti, kad ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos, konkurencingumo, našumo, tvaraus augimo, darbo vietų kūrimo, socialinės įtraukties skatinimas ir valstybių narių bei regionų skirtumų mažinimas taip pat turėtų padėti rengtis būsimai narystei euro zonoje toms valstybėms narėms, kurių valiuta dar nėra euras;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
(5)  taip pat būtina nurodyti, kad programos veiksmais ir veikla galima remti reformas, kurios įsivesti euro norinčioms valstybėms narėms gali padėti pasirengti narystei euro zonoje;
(5)  turint omenyje teigiamą Sąjungos patirtį, susijusią su technine parama, kuri buvo pasiūlyta kitoms, eurą jau įsivedusioms, šalims, taip pat būtina nurodyti, kad programos veiksmais ir veikla galima remti reformas, kurios į Sąjungą vėliau įstojusioms ir įsivesti eurą norinčioms valstybėms narėms gali padėti pasirengti narystei euro zonoje;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a)   septynioms valstybėms narėms taikomas Sutarties įpareigojimas pasirengti dalyvavimui euro zonoje, t. y. Bulgarijai, Čekijai, Kroatijai, Vengrijai, Lenkijai, Rumunijai ir Švedijai. Kai kurios iš tų valstybių narių pastaraisiais metais siekdamos to tikslo padarė nedaug pažangos ir todėl dalyvavimui euro zonoje Sąjungos skiriama parama tampa vis svarbesnė. Danija ir Jungtinė Karalystė nėra įpareigotos prisijungti prie euro zonos;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(5b)   regioninės ir vietos valdžios institucijos atlieka svarbų vaidmenį įgyvendinant struktūrinę reformą, o šio vaidmens mastas priklauso nuo kiekvienos valstybės narės konstitucinės ir administracinės struktūros. Todėl reikėtų numatyti tinkamą regionų ir vietos valdžios institucijų dalyvavimo ir konsultavimosi lygmenį rengiant ir įgyvendinant struktūrinę reformą;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
(6)  siekiant patenkinti augančią valstybių narių paklausą gauti paramą ir atsižvelgiant į poreikį remti struktūrinių reformų įgyvendinimą valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro, programos finansiniai asignavimai turėtų būti padidinti iki pakankamo lygio, kuris leistų Sąjungai teikti prašančiųjų valstybių narių poreikius atitinkančią paramą;
(6)  siekiant patenkinti augantį valstybių narių poreikį gauti paramą ir atsižvelgiant į poreikį remti Sąjungai svarbių struktūrinių reformų įgyvendinimą valstybėse narėse, kurių valiuta dar nėra euro, programos finansiniai asignavimai pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 1a pasinaudojant lankstumo priemone turėtų būti padidinti iki pakankamo lygio, kuris leistų Sąjungai teikti prašančiųjų valstybių narių poreikius atitinkančią paramą. Tas padidėjimas neturėtų neigiamai paveikti kitų sanglaudos politikos prioritetų. Be to, valstybės narės neturėtų būti įpareigotos perkelti savo nacionalinių ir regioninių asignavimų iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų siekiant užpildyti programos finansavimo spragą;
___________
1a 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
(7)  kad paramą būtų galima teikti kuo greičiau, Komisijai turėtų būti leista dalį finansinio paketo panaudoti taip pat programos pagalbinės veiklos sąnaudoms, tokioms kaip išlaidos projektų kokybės kontrolei ir stebėjimui vietoje, padengti;
(7)  kad kokybišką paramą būtų galima teikti kuo greičiau, Komisijai turėtų būti leista dalį finansinio paketo panaudoti taip pat programos pagalbinės veiklos sąnaudoms, tokioms kaip išlaidos projektų kokybės kontrolei, stebėjimui ir vertinimui vietoje, padengti. Tokios išlaidos turėtų būti proporcingos bendrai išlaidų vertei pagal remiamus projektus;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(7a)  siekiant užtikrinti sklandų ataskaitų apie programos įgyvendinimą teikimą Europos Parlamentui ir Tarybai, reikėtų patikslinti laikotarpį, per kurį Komisija turi pateikti metines stebėjimo ataskaitas;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (ES) 2017/825
4 straipsnio 1 dalis
Bendrasis programos tikslas – padėti valstybėms narėms įgyvendinti institucines, administracines ir augimą skatinančias struktūrines reformas, remiant nacionalinių institucijų priemones, kuriomis, reaguojant į ekonominius ir socialinius uždavinius ir visų pirma vykdant ekonominį valdymą, siekiama reformuoti ir sutvirtinti institucijas, valdymo sistemą, viešąjį administravimą ir ekonominį bei socialinį sektorius ir taip padidinti sanglaudą, konkurencingumą, produktyvumą, tvarų augimą, paskatinti kurti darbo vietas bei investuoti, kad, be kita ko, būtų pasirengta narystei euro zonoje, ir taip pat remiant veiksmingą, efektyvų ir skaidrų Sąjungos fondų naudojimą.
Bendrasis programos tikslas – padėti valstybėms narėms įgyvendinti institucines, administracines ir augimą skatinančias struktūrines reformas, remiant valstybių narių, taip pat, prireikus, regionų ir vietos valdžios institucijų priemones, kuriomis, reaguojant į ekonominius ir socialinius uždavinius ir visų pirma vykdant ekonominį valdymą, siekiama reformuoti ir sutvirtinti institucijas, valdymo sistemą, viešąjį administravimą ir ekonominį bei socialinį sektorius ir taip padidinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, konkurencingumą, produktyvumą, tvarų augimą, paskatinti kurti darbo vietas, užtikrinti socialinę įtrauktį, kovoti su mokesčių slėpimu ir skurdu bei investuoti ir Sąjungoje sukurti tikrą konvergenciją, kad, be kita ko, būtų pasirengta narystei euro zonoje, ir taip pat remiant veiksmingą, efektyvų ir skaidrų Sąjungos fondų naudojimą.
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/825
5 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)
(1a)   5 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:
(da)   remti regioninių ir vietos valdžios institucijų dalyvavimą ir konsultavimąsi rengiant ir įgyvendinant struktūrinių reformų priemones tokiu mastu, kuris būtų proporcingas tų regioninių ir vietos valdžios institucijų įgaliojimams ir atsakomybės sritims pagal kiekvienos valstybės narės konstitucinę ir administracinę struktūrą.
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2017/825
10 straipsnio 1 dalis
1.  Programai įgyvendinti skiriamas 222 800 000 EUR finansinis paketas dabartinėmis kainomis.
1.  Programai įgyvendinti skiriamas 222 800 000 EUR finansinis paketas dabartinėmis kainomis, iš kurių 80 000 000 EUR skiriama iš lankstumo priemonės pagal Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013*;
_________________
* 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/825
16 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis
3a)   16 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:
2.  Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai metinę programos įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą. Toje ataskaitoje pateikiama informacija apie:
„2. Nuo 2018 iki 2021 m. imtinai Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai metinę programos įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą. Toje ataskaitoje pateikiama informacija apie:
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/825
16 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d a punktas (naujas)
3b)  16 straipsnio 2 dalyje įterpiamas da punktas:
„da) kokybės kontrolės rezultatus ir remiamų projektų stebėseną vietoje;“

(1)Klausimas buvo grąžintas nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A8-0227/2018).

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika