Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0334(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0227/2018

Ingediende teksten :

A8-0227/2018

Debatten :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Stemmingen :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

Aangenomen teksten
PDF 159kWORD 59k
Woensdag 4 juli 2018 - Straatsburg
Steunprogramma voor structurele hervormingen: financiële middelen en algemene doelstelling ***I
P8_TA(2018)0281A8-0227/2018

Amendementen van het Europees Parlement aangenomen op 4 juli 2018 op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/825 om de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen te verhogen en de algemene doelstelling ervan aan te passen (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))(1)

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging -1 (nieuw)
(-1)  Indien de lidstaten hierom verzoeken, moet de Unie hen ondersteunen bij het verbeteren van hun administratieve capaciteit voor de uitvoering van de Uniewetgeving.
Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 1
(1)  Het steunprogramma voor structurele hervormingen (hierna "het programma" genoemd) werd vastgesteld met als doel het versterken van het vermogen van de lidstaten om groei-ondersteunende bestuurlijke en structurele hervormingen voor te bereiden en uit te voeren, onder andere door middel van bijstand voor efficiënte en doeltreffende inzet van de fondsen van de Unie. De steun in het kader van het programma wordt op verzoek van een lidstaat door de Commissie verleend en kan betrekking hebben op een breed scala aan beleidsterreinen. Het ontwikkelen van veerkrachtige economieën die op sterke economische en sociale structuren zijn gebaseerd, waardoor lidstaten efficiënt schokken kunnen opvangen en er snel van kunnen herstellen, draagt bij aan economische en sociale cohesie. De uitvoering van institutionele, bestuurlijke en groei-ondersteunende structurele hervormingen is een passend instrument om een dergelijke ontwikkeling te verwezenlijken.
(1)  Het steunprogramma voor structurele hervormingen (hierna "het programma" genoemd) werd vastgesteld met als doel het versterken van het vermogen van de lidstaten om groei-ondersteunende bestuurlijke en structurele hervormingen met een Europese meerwaarde voor te bereiden en uit te voeren, onder andere door middel van bijstand voor efficiënte en doeltreffende inzet van de fondsen van de Unie. De steun in het kader van het programma wordt op verzoek van een lidstaat door de Commissie verleend en kan betrekking hebben op een breed scala aan beleidsterreinen. Het ontwikkelen van veerkrachtige economieën en een veerkrachtige samenleving die op sterke economische, sociale en territoriale structuren zijn gebaseerd, waardoor lidstaten efficiënt schokken kunnen opvangen en er snel van kunnen herstellen, draagt bij aan economische, sociale en territoriale cohesie. De door het programma ondersteunde hervormingen vereisen een doeltreffend en efficiënt functioneren van de nationale en regionale overheden en eigen zeggenschap en actieve participatie van alle belanghebbende partijen. De uitvoering van institutionele, bestuurlijke en groei-ondersteunende structurele hervormingen die op de specifieke landen zijn toegesneden, en de eigen zeggenschap aan de basis over structurele hervormingen die van belang zijn voor de Unie, met name bij monde van lokale en regionale autoriteiten en de sociale partners, zijn passende instrumenten om een dergelijke ontwikkeling te verwezenlijken.
Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)
(1 bis)  Er moet op Unie-, nationaal en regionaal niveau voldoende ruchtbaarheid aan de resultaten van het programma worden gegeven, teneinde voor zichtbaarheid te zorgen van de resultaten van de hervormingen die op verzoek van elke lidstaat geïmplementeerd zijn. Dit zou de uitwisseling van kennis, ervaring en beste praktijken waarborgen, hetgeen eveneens één van de doelstellingen van het programma is.
Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 1 ter (nieuw)
(1 ter)  Naar verwachting zal de vraag om steun in het kader van het programma groot blijven, hetgeen betekent dat aan bepaalde verzoeken voorrang moet worden gegeven. De voorkeur moet in voorkomend geval uitgaan naar verzoeken die erop gericht zijn de belastingen te verschuiven van arbeid naar vermogen en vervuiling, ter bevordering van een sterker werkgelegenheids- en sociaal beleid en daarmee sociale inclusie, de bestrijding van belastingfraude, -ontwijking en -vermijding door middel van grotere transparantie, de ontwikkeling van strategieën voor een innoverende en duurzame herindustrialisering en de verbetering van de onderwijs- en opleidingsstelsels. Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar verzoeken om steun die op een grote mate van democratische steun en betrokkenheid van de partners kunnen rekenen en die een overloopeffect op andere sectoren hebben. Het programma dient een aanvulling te vormen op andere instrumenten, zodat overlappingen worden voorkomen.
Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 1 quater (nieuw)
(1 quater)   In zijn streven naar een versterking van het vermogen van lidstaten om groei-ondersteunende structurele hervormingen voor te bereiden en uit te voeren, kan het programma niet in de plaats komen van financiering uit nationale begrotingen van lidstaten, of gebruikt worden om lopende uitgaven te dekken.
Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 3
(3)  Het verbeteren van de economische en sociale cohesie door structurele hervormingen te versterken, is van cruciaal belang voor een succesvolle deelname aan de economische en monetaire unie. Het is in het bijzonder van belang voor lidstaten die de euro niet als munt hebben, voor hun voorbereiding op deelname aan de eurozone.
(3)  Het verbeteren van de economische, sociale en territoriale cohesie via structurele hervormingen die in het belang zijn van de Unie en aansluiten bij haar beginselen en waarden, is van cruciaal belang voor een succesvolle deelname aan en grotere convergentie in de Economische en Monetaire Unie en zorgt voor stabiliteit en welvaart op de lange termijn. Het is in het bijzonder van belang voor lidstaten die de euro nog niet als munt hebben, voor hun voorbereiding op deelname aan de eurozone.
Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 4
(4)  Het is dus passend om in de algemene doelstelling van het programma – in het kader van de bijdrage ervan voor het aanpakken van economische en sociale problemen – te benadrukken dat meer cohesie, een beter concurrentievermogen, een hogere productiviteit, meer duurzame groei en meer werkgelegenheid ook moeten bijdragen aan de voorbereidingen op deelname aan de eurozone door lidstaten die de euro niet als munt hebben.
(4)  Het is dus passend om in de algemene doelstelling van het programma – in het kader van de bijdrage ervan voor het aanpakken van economische en sociale problemen – te benadrukken dat meer economische, sociale en territoriale cohesie, een beter concurrentievermogen, een hogere productiviteit, meer duurzame groei, meer werkgelegenheid, sociale inclusie en het verkleinen van de verschillen tussen lidstaten en regio's ook moeten bijdragen aan de voorbereidingen op deelname aan de eurozone door lidstaten die de euro nog niet als munt hebben.
Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 5
(5)  Er moet ook worden aangegeven dat maatregelen en activiteiten van het programma hervormingen kunnen ondersteunen die lidstaten die de euro willen aannemen kunnen helpen bij hun voorbereidingen op deelname aan de eurozone.
(5)  Gezien de positieve ervaring die de Unie heeft opgedaan met de technische bijstand die aan andere landen is geboden die de euro hebben aangenomen, moet ook worden aangegeven dat maatregelen en activiteiten van het programma hervormingen kunnen ondersteunen die lidstaten die later tot de Unie zijn toegetreden en die de euro willen aannemen kunnen helpen bij hun voorbereidingen op deelname aan de eurozone.
Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)
(5 bis)   Zeven lidstaten vallen onder een Verdragsverplichting om zich voor te bereiden op deelname aan de eurozone, namelijk Bulgarije, de Tsjechische Republiek, Kroatië, Hongarije, Polen, Roemenië en Zweden. Sommige van deze lidstaten hebben de afgelopen jaren maar weinig vooruitgang geboekt in de richting van dit doel, zodat Uniesteun voor deelname aan de euro steeds relevanter wordt. Voor Denemarken en het Verenigd Koninkrijk geldt geen verplichting om toe te treden tot de eurozone.
Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Overweging 5 ter (nieuw)
(5 ter)   Bij structurele hervormingen is een belangrijke rol weggelegd voor regionale en lokale autoriteiten, maar de omvang van deze rol hangt af van de grondwettelijke en bestuurlijke organisatie van de lidstaat in kwestie. Er moet dan ook worden voorzien in een passend niveau van participatie en raadpleging van regionale en lokale autoriteiten bij de voorbereiding en tenuitvoerlegging van structurele hervormingen.
Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Overweging 6
(6)  Om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar steun van de lidstaten en in het licht van de behoefte om de uitvoering van de structurele hervormingen in lidstaten die de euro niet als munt hebben, te ondersteunen, moet de financiële toewijzing van het programma worden verhoogd tot een niveau dat voldoende is opdat de Unie steun zou kunnen verstrekken die voldoet aan de behoeften van de verzoekende lidstaten.
(6)  Om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar steun van de lidstaten en in het licht van de behoefte om de uitvoering van de structurele hervormingen die van belang zijn voor de Unie in lidstaten die de euro nog niet als munt hebben, te ondersteunen, moet de financiële toewijzing van het programma onder gebruikmaking van het flexibiliteitsinstrument krachtens Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad1 bis worden verhoogd tot een niveau dat voldoende is opdat de Unie steun zou kunnen verstrekken die voldoet aan de behoeften van de verzoekende lidstaten. Die verhoging mag geen negatieve invloed hebben op de overige prioriteiten van het cohesiebeleid. Ook zouden lidstaten niet mogen worden verplicht om hun nationale en regionale toewijzingen uit Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) over te dragen teneinde het financieringstekort van het programma te dekken.
___________
1bis Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884).
Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Overweging 7
(7)  Om zo spoedig mogelijk steun te kunnen verstrekken, moet de Commissie een deel van de financiële middelen kunnen gebruiken om de kosten voor de activiteiten ter ondersteuning van het programma ook te dekken, zoals uitgaven voor kwaliteitscontrole en de monitoring van projecten in de praktijk.
(7)  Om zo spoedig mogelijk kwaliteitssteun te kunnen verstrekken, moet de Commissie een deel van de financiële middelen kunnen gebruiken om de kosten voor de activiteiten ter ondersteuning van het programma ook te dekken, zoals uitgaven voor kwaliteitscontrole, monitoring en beoordeling van projecten in de praktijk. Die kosten moeten evenredig zijn met de totale waarde van de uitgaven in het kader van de steunprogramma's.
Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)
(7 bis)  Om een vlotte invoering van het programma bij het Europees Parlement en de Raad te verzekeren, moet de periode worden vermeld waarbinnen de Commissie jaarlijkse monitoringverslagen moet verstrekken.
Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) 2017/825
Artikel 4 – alinea 1
De algemene doelstelling van het programma is bij te dragen tot institutionele, administratieve en groei-ondersteunende structurele hervormingen in de lidstaten door de nationale autoriteiten steun te verlenen voor maatregelen die gericht zijn op de hervorming en versterking van instellingen, bestuur, overheidsbestuur en economische en sociale sectoren, als antwoord op de economische en sociale uitdagingen, om zo te komen tot meer cohesie, een beter concurrentievermogen, hogere productiviteit, meer duurzame groei, meer werkgelegenheid en meer investeringen, alsook voor maatregelen die voorbereiden op deelname aan de eurozone, in het bijzonder in het kader van economische beleidsprocessen, inclusief door bijstand voor de efficiënte, doeltreffende en transparante inzet van de fondsen van de Unie.";
De algemene doelstelling van het programma is bij te dragen tot institutionele, administratieve en groei-ondersteunende structurele hervormingen in de lidstaten door de nationale, en waar passend de regionale en lokale autoriteiten steun te verlenen voor maatregelen die gericht zijn op de hervorming en versterking van instellingen, bestuur, overheidsbestuur en economische en sociale sectoren, als antwoord op de economische en sociale uitdagingen, om zo te komen tot meer economische, sociale en territoriale cohesie, een beter concurrentievermogen, hogere productiviteit, meer duurzame groei, meer werkgelegenheid, sociale inclusie, bestrijding van belastingontduiking en armoede, meer investeringen en daadwerkelijke convergentie in de Unie, alsook voor maatregelen die voorbereiden op deelname aan de eurozone, in het bijzonder in het kader van economische beleidsprocessen, inclusief door bijstand voor de efficiënte, doeltreffende en transparante inzet van de fondsen van de Unie.
Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2017/825
Artikel 5 – lid 1 – letter d bis (nieuw)
(1 bis)   Aan artikel 5, lid 1, wordt het volgende punt toegevoegd:
d bis)   het ondersteunen van de participatie en raadpleging van regionale en lokale autoriteiten bij de voorbereiding en tenuitvoerlegging van maatregelen voor structurele hervormingen in een mate die overeenkomt met de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van die regionale en lokale autoriteiten binnen de grondwettelijke en bestuurlijke structuur van de lidstaat in kwestie.
Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a
Verordening (EU) 2017/825
Artikel 10 – lid 1
1.  De financiële middelen voor de uitvoering van het programma worden vastgesteld op 222 800 000 EUR in lopende prijzen.
1.  De financiële middelen voor de uitvoering van het programma worden vastgesteld op 222 800 000 EUR in lopende prijzen, waarvan 80 000 000 EUR moet worden verstrekt uit het flexibiliteitsinstrument krachtens Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad*.
_________________
*Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884).
Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2017/825
Artikel 16 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule
(3 bis)   In artikel 16, lid 2, wordt de inleidende zin vervangen door:
2.  De Commissie legt aan het Europees Parlement en de Raad een jaarlijks monitoringverslag voor over de uitvoering van het programma. Dat verslag bevat informatie over:
"2. Van 2018 tot en met 2021 legt de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad een jaarlijks monitoringverslag voor over de uitvoering van het programma. Dat verslag bevat informatie over:"
Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 ter (nieuw)
Verordening (EU) 2017/825
Artikel 16 – lid 2 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)
(3 ter)  Aan artikel 16, lid 2, wordt letter d bis toegevoegd:
"d bis) resultaten van kwaliteitscontrole en monitoring van ondersteuningsprojecten ter plaatse; "

(1) De zaak werd voor interinstitutionele onderhandelingen terugverwezen naar de bevoegde commissie op grond van artikel 59, lid 4, vierde alinea, van het Reglement (A8-0227/2018).

Laatst bijgewerkt op: 7 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid