Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0334(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0227/2018

Teksty złożone :

A8-0227/2018

Debaty :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Głosowanie :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

Teksty przyjęte
PDF 173kWORD 56k
Środa, 4 lipca 2018 r. - Strasburg
Program wspierania reform strukturalnych: pula środków finansowych i cel ogólny ***I
P8_TA(2018)0281A8-0227/2018

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 4 lipca 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/825 w celu zwiększenia puli środków finansowych Programu wspierania reform strukturalnych i dostosowania jego celu ogólnego (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw -1 (nowy)
(-1)  Unia jest zobowiązana wspierać wysiłki państw członkowskich, na ich wniosek, zmierzające do poprawy ich zdolności administracyjnej w zakresie wdrażania prawa Unii.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1
(1)  Program wspierania reform strukturalnych (zwany dalej „programem”) został utworzony na potrzeby wzmocnienia zdolności państw członkowskich w zakresie przygotowania i wdrożenia reform administracyjnych i strukturalnych pobudzających wzrost gospodarczy, w tym poprzez wsparcie na rzecz skutecznego i wydajnego wykorzystania funduszy unijnych. Komisja oferuje wsparcie w ramach programu na żądanie któregokolwiek z państw członkowskich, które może obejmować szereg obszarów polityki. Rozwijanie odpornej gospodarki opartej na solidnych strukturach gospodarczych i społecznych, które pozwalają państwu członkowskiemu skutecznie amortyzować wstrząsy i szybko się z nich otrząsnąć, stanowi wkład do spójności gospodarczej i społecznej. Wdrożenie strukturalnych reform instytucjonalnych, administracyjnych i reform strukturalnych pobudzających wzrost gospodarczy jest odpowiednim narzędziem do osiągnięcia takiego rozwoju.
(1)  Program wspierania reform strukturalnych (zwany dalej „programem”) został utworzony na potrzeby wzmocnienia zdolności państw członkowskich w zakresie przygotowania i wdrożenia reform administracyjnych i strukturalnych o europejskiej wartości dodanej pobudzających wzrost gospodarczy, w tym poprzez wsparcie na rzecz skutecznego i wydajnego wykorzystania funduszy unijnych. Komisja oferuje wsparcie w ramach programu na żądanie któregokolwiek z państw członkowskich, które może obejmować szereg obszarów polityki. Rozwijanie odpornej gospodarki i odpornego społeczeństwa opartych na solidnych strukturach gospodarczych, społecznych i terytorialnych, które pozwalają państwu członkowskiemu skutecznie amortyzować wstrząsy i szybko się z nich otrząsnąć, stanowi wkład do spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Reformy wspierane w ramach programu wymagają sprawnej i skutecznej administracji publicznej na szczeblu krajowym i regionalnym, jak również poczucia odpowiedzialności i aktywnego uczestnictwa wszystkich zainteresowanych stron. Wdrożenie strukturalnych reform instytucjonalnych, administracyjnych i reform strukturalnych pobudzających wzrost gospodarczy i dostosowanych do poszczególnych krajów oraz przejęcie odpowiedzialności w terenie za reformy strukturalne leżące w interesie Unii, w szczególności przez organy lokalne i regionalne oraz partnerów społecznych, stanowią odpowiedne narzędzia do osiągnięcia takiego rozwoju.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)
(1a)  Skuteczne osiąganie wyników programu i informowanie o nich na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym jest potrzebne, aby zapewnić widoczność wyników reform realizowanych w oparciu o wniosek każdego państwa członkowskiego. Działania te zapewniłyby wymianę wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk, co jest również jednym z celów programu.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 b (nowy)
(1b)  Oczekuje się, że zapotrzebowanie na wsparcie w ramach programu pozostanie wysokie, co oznacza, że niektóre wnioski należy traktować priorytetowo. W stosownych przypadkach pierwszeństwo należy przyznać wnioskom, które mają na celu przeniesienie opodatkowania z pracy na majątek i zanieczyszczenia, promowanie silniejszej polityki zatrudnienia i polityki społecznej, a tym samym włączenia społecznego, zwalczanie oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania dzięki poprawie przejrzystości, wprowadzenie strategii na rzecz innowacyjnej i zrównoważonej reindustrializacji oraz poprawa systemów kształcenia i szkolenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na wnioski o wsparcie, które charakteryzują się wysokim poziomem demokratycznego poparcia i zaangażowania partnerów i które wywierają efekt mnożnikowy na inne sektory. Program powinien uzupełniać inne instrumenty, aby uniknąć powielania działań.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 c (nowy)
(1 c)   W dążeniu do wzmocnienia zdolności państw członkowskich do przygotowania i przeprowadzenia reform strukturalnych wspierających wzrost, program nie powinien zastępować finansowania z budżetów krajowych państw członkowskich ani być wykorzystywany do pokrywania bieżących wydatków.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3
(3)  Pogłębienie spójności gospodarczej i społecznej poprzez wzmocnienie reform strukturalnych ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego członkostwa w unii gospodarczej i walutowej. Jest to szczególnie ważne dla państw członkowskich, których walutą nie jest euro, w ich przygotowaniach do przystąpienia do strefy euro.
(3)  Pogłębienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej poprzez wzmocnienie reform strukturalnych, które przynoszą Unii korzyści i są zgodne z jej zasadami i wartościami, ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego uczestnictwa i większej rzeczywistej konwergencji w unii gospodarczej i walutowej oraz zapewnienia jej długoterminowej stabilności i rozkwitu. Jest to szczególnie ważne dla państw członkowskich, których walutą nie jest jeszcze euro, w ich przygotowaniach do przystąpienia do strefy euro.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
(4)  Właściwe jest zatem podkreślenie w celu ogólnym programu – tam, gdzie mowa o jego wkładzie w odpowiedź na wyzwania gospodarcze i społeczne – że zwiększenie spójności, konkurencyjności, wydajności, zrównoważonego wzrostu gospodarczego tworzenia miejsc pracy powinno również stanowić wkład w przygotowania do przyszłego członkostwa w strefie euro czynione przez te państwa członkowskie, których walutą nie jest euro.
(4)  Właściwe jest zatem podkreślenie w celu ogólnym programu – tam, gdzie mowa o jego wkładzie w odpowiedź na wyzwania gospodarcze i społeczne – że zwiększenie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, konkurencyjności, wydajności, zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, włączenia społecznego oraz ograniczenie rozbieżności między państwami członkowskimi i regionami powinno również stanowić wkład w przygotowania do przyszłego członkostwa w strefie euro czynione przez te państwa członkowskie, których walutą nie jest jeszcze euro.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
(5)  Należy również wskazać, że działania w ramach programu mogą wspierać reformy, które mogą ułatwić państwom członkowskim pragnącym przyjąć euro przygotowanie się do uczestnictwa w strefie euro.
(5)  Mając na uwadze pozytywne doświadczenia Unii w udzielaniu pomocy technicznej innym państwom, które przyjęły już walutę euro, należy również wskazać, że działania w ramach programu mogą wspierać reformy mogące ułatwić państwom członkowskim, które przystąpiły do Unii na późniejszym etapie integracji i pragną przyjąć euro, przygotowanie się do uczestnictwa w strefie euro.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)
(5a)   Siedem państw członkowskich podlega traktatowemu zobowiązaniu do przygotowania się do udziału w strefie euro, a mianowicie Bułgaria, Republika Czeska, Chorwacja, Węgry, Polska, Rumunia i Szwecja. Niektóre z tych państw członkowskich w ostatnich latach poczyniły niewielkie postępy w dążeniu do tego celu, co sprawia, że wsparcie przez Unię udziału w strefie euro nabiera coraz większego znaczenia. Dania i Zjednoczone Królestwo nie są zobowiązane do przystąpienia do strefy euro.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 b (nowy)
(5b)   Organy lokalne i regionalne mają do odegrania ważną rolę w reformie strukturalnej w stopniu, jaki zależy od organizacji konstytucyjnej i administracyjnej każdego państwa członkowskiego. Dlatego też należy zapewnić odpowiedni poziom zaangażowania organów regionalnych i lokalnych w przygotowanie i przeprowadzenie reform strukturalnych oraz odpowiedni poziom konsultacji z nimi w tym zakresie.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
(6)  Aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie państw członkowskich na wsparcie oraz ze względu na konieczność wsparcia wdrażania reform strukturalnych w państwach członkowskich, których walutą nie jest euro, należy zwiększyć przydział środków finansowych na program do poziomu, który pozwoli Unii zapewnić wsparcie odpowiadające potrzebom ubiegających się o nie państw członkowskich.
(6)  Aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie państw członkowskich na wsparcie oraz ze względu na konieczność wsparcia wdrażania leżących w interesie Unii reform strukturalnych w państwach członkowskich, których walutą nie jest jeszcze euro, należy zwiększyć przydział środków finansowych na program, z wykorzystaniem instrumentu elastyczności na mocy rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 1a, do poziomu, który pozwoli Unii zapewnić wsparcie odpowiadające potrzebom ubiegających się o nie państw członkowskich. Wzrost ten nie powinien mieć negatywnego wpływu na pozostałe priorytety polityki spójności. Ponadto państwa członkowskie nie powinny być zobowiązane do przesuwania środków krajowych i regionalnych przyznanych im z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w celu uzupełnienia braków w finansowaniu programu.
___________
1a Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Recital 7
(7)  Aby zapewnić wsparcie możliwie z jak najmniejszym opóźnieniem, Komisja powinna móc wykorzystać część puli finansowej także na pokrycie kosztów działań wspomagających programu, takich jak wydatki związane z kontrolą jakości i monitorowaniem projektów w terenie.
(7)  Aby zapewnić wysokiej jakości wsparcie z możliwie jak najmniejszym opóźnieniem, Komisja powinna móc wykorzystać część puli finansowej także na pokrycie kosztów działań wspomagających programu, takich jak wydatki związane z kontrolą jakości, monitorowaniem i oceną projektów w terenie. Wydatki takie powinny być proporcjonalne do całkowitej wartości wydatków w ramach projektów wsparcia.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)
(7a)  Aby zapewnić sprawne zdawanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdań z realizacji programu, należy określić termin, w którym Komisja ma przedstawiać roczne sprawozdania monitorujące.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) 2017/825
Artykuł 4 – ustęp 1
Celem ogólnym programu jest wsparcie reform instytucjonalnych i administracyjnych oraz reform strukturalnych pobudzających wzrost gospodarczy w państwach członkowskich w drodze udzielenia wsparcia instytucjom krajowym w zakresie środków mających na celu reformowanie i wzmacnianie instytucji, sprawowania rządów, administracji publicznej oraz sektorów gospodarczych i społecznych, podejmowanych w związku z wyzwaniami gospodarczymi i społecznymi, z zamiarem zwiększenia spójności, konkurencyjności, wydajności, zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, a także inwestycji, co również przygotuje do członkostwa w strefie euro, w szczególności w kontekście procesów związanych z zarządzaniem gospodarczym, w tym przez wspieranie skutecznego, wydajnego i przejrzystego wykorzystania funduszy unijnych.
Celem ogólnym programu jest wsparcie reform instytucjonalnych i administracyjnych oraz reform strukturalnych pobudzających wzrost gospodarczy w państwach członkowskich w drodze udzielenia wsparcia instytucjom państw członkowskich, w tym w stosownych przypadkach na szczeblu regionalnym i lokalnym, w zakresie środków mających na celu reformowanie i wzmacnianie instytucji, sprawowania rządów, administracji publicznej oraz sektorów gospodarczych i społecznych, podejmowanych w związku z wyzwaniami gospodarczymi i społecznymi, z zamiarem zwiększenia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, konkurencyjności, wydajności, zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, włączenia społecznego, walki z uchylaniem się od opodatkowania i z ubóstwem, a także inwestycji i rzeczywistej konwergencji w Unii, co również przygotuje do członkostwa w strefie euro, w szczególności w kontekście procesów związanych z zarządzaniem gospodarczym, w tym przez wspieranie skutecznego, wydajnego i przejrzystego wykorzystania funduszy unijnych.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2017/825
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d a (nowa)
(1a)   w art. 5 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:
da)   wspieranie zaangażowania instytucji lokalnych i regionalnych w przygotowywanie i wdrażanie reform strukturalnych oraz konsultacja z nimi w tym zakresie w stopniu odpowiadającym uprawnieniom i zakresowi odpowiedzialności tych instytucji regionalnych i lokalnych w ramach struktur konstytucyjnych i administracyjnych każdego państwa członkowskiego.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a
Rozporządzenie (UE) 2017/825
Artykuł 10 – ustęp 1
1.  Pulę środków finansowych przeznaczonych na wdrażanie niniejszego programu ustala się na kwotę 222 800 000 EUR w cenach bieżących.
1.  Pulę środków finansowych przeznaczonych na wdrażanie niniejszego programu ustala się na kwotę 222 800 000EUR w cenach bieżących, z czego 80 000 000 EUR ma pochodzić z instrumentu elastyczności na mocy rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013*;
_________________
* Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2017/825
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie
(3a)   w art. 16 ust. 2 wprowadzenie otrzymuje brzmienie:
2.  Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdanie monitorujące z wdrażania programu. Sprawozdanie to zawiera informacje o:
2. Począwszy od 2018 r. do 2021 r. włącznie Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdanie monitorujące z wdrażania programu. Sprawozdanie to zawiera informacje o:
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 2017/825
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d a (nowa)
(3b)  w art. 16 ust. 2 dodaje się lit. da) w brzmieniu:
„da) wyniki kontroli jakości i monitorowania projektów związanych z udzielaniem wsparcia w terenie; ”

(1) Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A8-0227/2018).

Ostatnia aktualizacja: 7 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności