Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0334(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0227/2018

Texte depuse :

A8-0227/2018

Dezbateri :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Voturi :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

Texte adoptate
PDF 160kWORD 56k
Miercuri, 4 iulie 2018 - Strasbourg
Programul de sprijin pentru reforme structurale: pachet financiar și obiectiv general ***I
P8_TA(2018)0281A8-0227/2018

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 4 iulie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/825 pentru a majora pachetul financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale și pentru a adapta obiectivul general al acestuia (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul -1 (nou)
(-1)  La cererea acestora, Uniunea are obligația de a sprijini statele membre să își amelioreze capacitatea administrativă de aplicare a dreptului Uniunii.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 1
(1)  Programul de sprijin pentru reforme structurale (denumit în continuare „programul”) a fost instituit cu scopul de a consolida capacitatea statelor membre de a elabora și de a pune în aplicare reforme administrative și structurale menite să promoveze creșterea, inclusiv prin acordarea de asistență pentru utilizarea eficientă și eficace a fondurilor Uniunii. Sprijinul acordat în cadrul programului este furnizat de către Comisie, la cererea unui stat membru, și poate acoperi o gamă largă de domenii de politică. Dezvoltarea unor economii reziliente, întemeiate pe structuri economice și sociale solide, care să le permită statelor membre să absoarbă șocurile în mod eficient și să se redreseze rapid în urma acestora contribuie la coeziunea economică și socială. Punerea în aplicare a unor reforme instituționale, administrative și structurale menite să promoveze creșterea este un instrument adecvat în acest sens.
(1)  Programul de sprijin pentru reforme structurale (denumit în continuare „programul”) a fost instituit cu scopul de a consolida capacitatea statelor membre de a elabora și de a pune în aplicare reforme administrative și structurale cu valoare adăugată europeană, menite să promoveze creșterea, inclusiv prin acordarea de asistență pentru utilizarea eficientă și eficace a fondurilor Uniunii. Sprijinul acordat în cadrul programului este furnizat de către Comisie, la cererea unui stat membru, și poate acoperi o gamă largă de domenii de politică. Dezvoltarea unor economii și a unei societăți reziliente, întemeiate pe structuri economice, sociale și teritoriale solide, care să le permită statelor membre să absoarbă șocurile în mod eficient și să se redreseze rapid în urma acestora contribuie la coeziunea economică, socială și teritorială. Realizarea reformelor sprijinite prin program necesită o administrație publică națională și regională eficientă și eficace, precum și asumarea responsabilității de către toate părțile interesate și participarea activă a acestora. Punerea în aplicare a unor reforme instituționale, administrative și structurale menite să promoveze creșterea care sunt specifice fiecărei țări în parte, precum și asumarea pe plan local a responsabilității pentru reformele structurale care prezintă interes pentru Uniune, în special prin intermediul autorităților locale și regionale și al partenerilor sociali, reprezintă instrumente adecvate în acest sens.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)
(1a)  Transmiterea și comunicarea eficientă a rezultatelor programului la nivelul Uniunii, precum și la nivel național și regional sunt necesare pentru a asigura vizibilitatea în ceea ce privește rezultatele reformelor puse în aplicare pe baza solicitărilor fiecărui stat membru. Acest lucru ar asigura schimbul de cunoștințe, experiență și bune practici, ceea ce reprezintă, de asemenea, unul dintre obiectivele programului.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 1 b (nou)
(1b)  Este de așteptat ca cererea de sprijin în cadrul programului să rămână ridicată, ceea ce înseamnă că anumite cereri vor trebui tratate cu prioritate. Ar trebui favorizate, după caz, cererile care vizează tranziția de la impozitarea muncii către impozitarea averii și a poluării, promovând creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și politicile sociale și, astfel, incluziunea socială, combătând frauda fiscală, evaziunea fiscală și eludarea obligațiilor fiscale printr-o transparență sporită, instituind strategii pentru o reindustrializare inovativă și sustenabilă și îmbunătățind sistemele educative și de formare. Ar trebui să se acorde o atenție specială cererilor care beneficiază de un nivel ridicat de sprijin democratic, care presupun implicarea partenerilor și care au efecte de propagare asupra altor sectoare. Programul ar trebui să vină în completarea altor instrumente, pentru a evita suprapunerile.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 1 c (nou)
(1c)   În urmărirea obiectivului său de a consolida capacitatea statelor membre de a pregăti și pune în aplicare reforme structurale de stimulare a creșterii, programul nu ar trebui să înlocuiască finanțarea din bugetele naționale ale statelor membre și nici să fie folosit pentru a acoperi cheltuielile curente.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 3
(3)  Întărirea coeziunii economice și sociale prin consolidarea reformelor structurale este esențială pentru o participare reușită la uniunea economică și monetară. Acest aspect este deosebit de important pentru statele membre a căror monedă nu este euro, în vederea pregătirii lor pentru aderarea la zona euro.
(3)  Întărirea coeziunii economice, sociale și teritoriale prin intermediul reformelor structurale care sunt avantajoase pentru Uniune și în conformitate cu principiile și valorile sale este esențială pentru o participare reușită și asigurarea unei convergențe reale sporite în cadrul uniunii economice și monetare, asigurând stabilitatea și prosperitatea sa pe termen lung. Acest aspect este deosebit de important pentru statele membre a căror monedă nu este încă euro, în vederea pregătirii lor pentru aderarea la zona euro.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Prin urmare, este oportun ca în obiectivul general al programului – în contextul contribuției sale ca răspuns la provocările de ordin economic și social – să se sublinieze că îmbunătățirea coeziunii, a competitivității, a productivității, a creșterii economice durabile și a creării de locuri de muncă ar trebui, de asemenea, să contribuie la pregătirea în vederea participării viitoare la zona euro a statelor membre a căror monedă nu este euro.
(4)  Prin urmare, este oportun ca în obiectivul general al programului – în contextul contribuției sale ca răspuns la provocările de ordin economic și social – să se sublinieze că îmbunătățirea coeziunii economice, sociale și teritoriale, a competitivității, a productivității, a creșterii economice durabile, a creării de locuri de muncă, a incluziunii sociale și reducerea disparităților dintre statele membre și regiuni ar trebui, de asemenea, să contribuie la pregătirea în vederea participării viitoare la zona euro a statelor membre a căror monedă nu este încă euro.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  Este, de asemenea, necesar să se indice faptul că acțiunile și activitățile programului pot sprijini reforme menite să acorde asistență statelor membre care doresc să adopte moneda euro în vederea pregătirii lor pentru participarea la zona euro.
(5)  Având în vedere experiența pozitivă pe care Uniunea a avut-o cu asistența tehnică oferită altor state care au aderat deja la moneda euro, este, de asemenea, necesar să se indice faptul că acțiunile și activitățile programului pot sprijini reforme menite să acorde asistență statelor membre care au aderat mai târziu la Uniune și care doresc să adopte moneda euro în vederea pregătirii lor pentru participarea la zona euro.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)
(5a)   Șapte dintre statele membre ale Uniunii au obligația ca, în conformitate cu dispozițiile tratatului, să se pregătească în vederea participării la zona euro, și anume Bulgaria, Croația, Polonia, Republica Cehă, România, Suedia și Ungaria. Unele dintre aceste state membre au făcut progrese limitate în ultimii ani pentru atingerea acestui obiectiv și, prin urmare, sprijinul acordat de Uniune pentru a face posibilă participarea lor la zona euro are o importanță tot mai mare. Danemarca și Marea Britanie nu au obligația de a deveni membre ale zonei euro.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 5 b (nou)
(5b)   Autoritățile regionale și locale au un rol important în realizarea reformelor structurale, într-o măsură care depinde de organizarea constituțională și administrativă a fiecărui stat membru. Prin urmare, este necesar să se asigure un nivel adecvat de implicare și de consultare a autorităților regionale și locale în elaborarea și punerea în aplicare a reformelor structurale.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 6
(6)  Pentru a răspunde cererii crescânde de sprijin din partea statelor membre, precum și prin prisma necesității de a sprijini punerea în aplicare a reformelor structurale în statele membre a căror monedă nu este euro, resursele financiare alocate programului ar trebui să fie majorate pentru a atinge un nivel suficient care să îi permită Uniunii să ofere sprijin pentru a răspunde nevoilor statelor membre solicitante.
(6)  Pentru a răspunde cererii crescânde de sprijin din partea statelor membre, precum și prin prisma necesității de a sprijini punerea în aplicare a reformelor structurale care prezintă interes pentru Uniune în statele membre a căror monedă nu este încă euro, resursele financiare alocate programului ar trebui să fie majorate, utilizându-se Instrumentul de flexibilitate prevăzut de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/20131a al Consiliului, pentru a atinge un nivel suficient care să îi permită Uniunii să ofere sprijin pentru a răspunde nevoilor statelor membre solicitante. Această creștere nu ar trebui să aibă un impact negativ asupra altor priorități ale politicii de coeziune. În plus, statele membre nu ar trebui să fie obligate să își transfere resursele naționale și regionale alocate din fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) pentru a remedia deficitul de finanțare al programului.
___________
1a Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)  Pentru a oferi sprijin în mod cât mai prompt, Comisia ar trebui să fie în măsură să utilizeze o parte din pachetul financiar și pentru a acoperi costul aferent activităților de sprijin ale programului, cum ar fi cheltuielile legate de controlul calității și de monitorizarea proiectelor pe teren.
(7)  Pentru a oferi sprijin de bună calitate în mod cât mai prompt, Comisia ar trebui să fie în măsură să utilizeze o parte din pachetul financiar și pentru a acoperi costul aferent activităților de sprijin ale programului, cum ar fi cheltuielile legate de controlul calității și de monitorizarea, precum și de evaluarea proiectelor pe teren. Aceste cheltuieli ar trebui să fie proporționale cu valoarea totală a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor de sprijin.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)
(7a)  Pentru a asigura o raportare eficientă către Parlamentul European și Consiliu în ceea ce privește punerea în aplicare a programului, ar trebui să fie precizată perioada în care Comisia trebuie să pună la dispoziție rapoartele anuale de monitorizare.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) 2017/825
Articolul 4 – alineatul 1
Obiectivul general al programului este de a contribui la realizarea de reforme instituționale, administrative și structurale favorabile creșterii în statele membre prin acordarea de sprijin autorităților naționale pentru măsurile ce vizează reformarea și consolidarea instituțiilor, a guvernanței, a administrației publice și a sectorului economic și social ca răspuns la provocările de ordin economic și social, în vederea consolidării coeziunii, a competitivității, a productivității, a creșterii economice durabile, a creării de locuri de muncă și a investițiilor, reforme care vor pregăti, de asemenea, terenul pentru participarea la zona euro, în special în contextul proceselor de guvernanță economică, inclusiv prin acordarea de asistență pentru utilizarea eficientă, transparentă și eficace a fondurilor Uniunii.
Obiectivul general al programului este de a contribui la realizarea de reforme instituționale, administrative și structurale favorabile creșterii în statele membre, prin acordarea de sprijin autorităților statelor membre, inclusiv autorităților regionale și locale, după caz, pentru măsurile ce vizează reformarea și consolidarea instituțiilor, a guvernanței, a administrației publice și a sectorului economic și social ca răspuns la provocările de ordin economic și social, în vederea consolidării coeziunii economice, sociale și teritoriale, a competitivității, a productivității, a creșterii economice durabile, a creării de locuri de muncă, a incluziunii sociale, a combaterii evaziunii fiscale și a sărăciei, a investițiilor și a convergenței reale în cadrul Uniunii, reforme care vor pregăti, de asemenea, terenul pentru participarea la zona euro, în special în contextul proceselor de guvernanță economică, inclusiv prin acordarea de asistență pentru utilizarea eficientă, transparentă și eficace a fondurilor Uniunii.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (UE) 2017/825
Articolul 5 – alineatul 1 – litera da (nouă)
(1a)   La articolul 5 alineatul (1) se adaugă următoarea literă:
(da)   sprijinirea implicării și a consultării autorităților regionale și locale în procesul de elaborare și punere în aplicare a unor măsuri de reformă structurală la un nivel proporțional cu competențele și responsabilitățile respectivelor autorități regionale și locale, în cadrul structurii constituționale și administrative din fiecare stat membru.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3 – litera a
Regulamentul (UE) 2017/825
Articolul 10 – alineatul 1
1.  Pachetul financiar pentru implementarea programului este stabilit la 222 800 000 EUR în prețuri curente.;
1.  Pachetul financiar pentru implementarea programului este stabilit la 222 800 000 EUR în prețuri curente, din care suma de 80 000 000 EUR este furnizată din Instrumentul de flexibilitate prevăzut de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului*;
_________________
* Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul (UE) 2017/825
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă
(3a)   La articolul 16 alineatul (2), partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:
2.  Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport anual de monitorizare privind punerea în aplicare a programului. Acest raport cuprinde informații privind:
„2. Începând din 2018 și până în 2021 inclusiv, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport anual de monitorizare privind punerea în aplicare a programului. Acest raport cuprinde informații privind:
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3 b (nou)
Regulamentul (UE) 2017/825
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera da (nouă)
(3b)  La articolul 16 alineatul (2), se adaugă litera (da):
„ (da) rezultatele controlului de calitate și monitorizarea proiectelor de sprijin pe teren; ”

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0227/2018).

Ultima actualizare: 7 noiembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate