Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0334(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0227/2018

Predkladané texty :

A8-0227/2018

Rozpravy :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Hlasovanie :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

Prijaté texty
PDF 177kWORD 51k
Streda, 4. júla 2018 - Štrasburg
Program na podporu štrukturálnych reforiem: finančné krytie a všeobecný cieľ ***I
P8_TA(2018)0281A8-0227/2018

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 4. júla 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/825 s cieľom zvýšiť finančné krytie programu na podporu štrukturálnych reforiem a upraviť jeho všeobecný cieľ (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie -1 (nové)
(-1)  Od Únie sa vyžaduje, aby poskytovala členským štátom na ich žiadosť podporu pri zlepšovaní ich administratívnych kapacít na vykonávanie práva Únie.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  Program na podporu štrukturálnych reforiem bol vytvorený s cieľom posilniť kapacity členských štátov, pokiaľ ide o prípravu a realizáciu administratívnych a štrukturálnych reforiem zameraných na udržanie rastu, a to aj prostredníctvom efektívneho a účinného využívania zdrojov Únie. Podporu v rámci tohto programu poskytuje Komisia, a to na základe žiadosti členského štátu, a na celý rad oblastí politiky. Budovanie odolných hospodárstiev, ktoré sú založené na pevných hospodárskych a sociálnych štruktúrach, ktoré členským štátom umožňujú efektívne absorbovať šoky a rýchlo sa po nich zotaviť, prispieva k hospodárskej a sociálnej súdržnosti. Realizácia inštitucionálnych, administratívnych a rast udržiavajúcich štrukturálnych reforiem je vhodným prostriedkom na dosiahnutie takéhoto rozvoja.
(1)  Program na podporu štrukturálnych reforiem bol vytvorený s cieľom posilniť kapacity členských štátov, pokiaľ ide o prípravu a realizáciu administratívnych a štrukturálnych reforiem s európskou pridanou hodnotou zameraných na udržanie rastu, a to aj prostredníctvom efektívneho a účinného využívania zdrojov Únie. Podporu v rámci tohto programu poskytuje Komisia, a to na základe žiadosti členského štátu, a na celý rad oblastí politiky. Budovanie odolných hospodárstiev a odolnej spoločnosti, ktoré sú založené na pevných hospodárskych, sociálnych a územných štruktúrach, ktoré členským štátom umožňujú efektívne absorbovať šoky a rýchlo sa po nich zotaviť, prispieva k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Reformy, ktoré program podporuje, si vyžadujú účinnú a efektívnu národnú a regionálnu verejnú správu, ako aj zodpovednosť a aktívnu účasť všetkých zainteresovaných strán. Realizácia inštitucionálnych, administratívnych a rast udržiavajúcich štrukturálnych reforiem, ktoré sú špecifické podľa krajín, a zodpovednosť za štrukturálne reformy, ktoré sú v záujme Únie, najmä vďaka miestnym a regionálnym orgánom a sociálnym partnerom, sú vhodnými prostriedkami na dosiahnutie takéhoto rozvoja.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)  Je potrebná účinné dosahovanie a oznamovanie výsledkov programu na úniovej, národnej a regionálnej úrovni s cieľom zabezpečiť viditeľnosť výsledkov vykonaných reforiem na základe žiadosti jednotlivých členských štátov. To by zabezpečilo výmenu poznatkov, skúseností a najlepších postupov, čo je takisto jedným z cieľov programu.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 b (nové)
(1b)  Očakáva sa, že dopyt po podpore v rámci programu zostane vysoký, čo znamená, že niektoré žiadosti budú musieť byť uprednostnené. V prípade potreby by sa mali uprednostniť žiadosti, ktorých cieľom je presunúť daňové zaťaženie z práce na bohatstvo a znečisťovanie, podporiť dôraznejšiu politiku v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí, a tým aj sociálne začlenenie, bojovať proti daňovým podvodom, únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam prostredníctvom väčšej transparentnosti, stanoviť stratégie pre inovačnú a udržateľnú reindustrializáciu a zlepšiť systémy vzdelávania a odbornej prípravy. Osobitná pozornosť by sa mala venovať žiadostiam o podporu, ktoré majú vysokú úroveň demokratickej podpory a zapojenia partnerov a ktoré majú vplyv na ďalšie sektory. Program by mal dopĺňať ďalšie nástroje s cieľom zabrániť prekrývaniu.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 c (nové)
(1c)   V snahe posilniť kapacity členských štátov, pokiaľ ide o prípravu a vykonávanie štrukturálnych reforiem zameraných na udržanie rastu, by program nemal nahrádzať financovanie z vnútroštátnych rozpočtov členských štátov a nemal by sa ani využívať na krytie bežných výdavkov.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  Posilňovanie hospodárskej sociálnej súdržnosti prostredníctvom posilňovania štrukturálnych reforiem má zásadný význam pre úspešnú účasť v hospodárskej a menovej únii. Uvedené má zásadný význam pre členské štáty, ktorých menou nie je euro, v rámci ich prípravy na členstvo v eurozóne.
(3)  Posilňovanie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti prostredníctvom štrukturálnych reforiem, ktoré prinášajú Únii osoh a sú v súlade s jej zásadami a hodnotami, má zásadný význam pre úspešnú účasť a posilnenú reálnu konvergenciu v hospodárskej a menovej únii, pričom zabezpečuje jej dlhodobú stabilitu a prosperitu. Uvedené má zásadný význam pre členské štáty, ktorých menou ešte nie je euro, v rámci ich prípravy na členstvo v eurozóne.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Preto je vhodné vo všeobecnom cieli programu – v rámci jeho príspevku k reakcii na hospodárske a sociálne výzvy – zdôrazniť, že posilnenie súdržnosti, konkurencieschopnosti, produktivity, udržateľného rastu tvorby pracovných miest, by takisto malo prispieť k príprave na budúce členstvo v eurozóne tých členských štátov, ktorých menou nie je euro.
(4)  Preto je vhodné vo všeobecnom cieli programu – v rámci jeho príspevku k reakcii na hospodárske a sociálne výzvy – zdôrazniť, že posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, konkurencieschopnosti, produktivity, udržateľného rastu, tvorby pracovných miest, sociálneho začleňovania a znižovanie rozdielov medzi členskými štátmi a regiónmi, by takisto malo prispieť k príprave na budúce členstvo v eurozóne tých členských štátov, ktorých menou ešte nie je euro.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  Takisto je nutné uviesť, že akcie a činnosti programu môžu podporovať reformy, ktoré môžu členským štátom, ktoré si želajú prijať euro, pomôcť pripraviť sa na členstvo v eurozóne.
(5)  S ohľadom na pozitívne skúsenosti, ktoré Únia mala s technickou pomocou poskytovanou iným krajinám, ktoré už euro prijali, je takisto nutné uviesť, že akcie a činnosti programu môžu podporovať reformy, ktoré môžu členským štátom, ktoré vstúpili do Únie neskôr a ktoré si želajú prijať euro, pomôcť pripraviť sa na členstvo v eurozóne.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)   Pre sedem členských štátov, konkrétne pre Bulharsko, Českú republiku, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Švédsko vyplýva zo zmluvy povinnosť pripraviť sa na účasť v eurozóne. Niektoré z uvedených členských štátov dosiahli v uplynulých rokoch v tejto oblasti len malý pokrok, a preto má podpora Únie pre účasť v eurozóne čoraz väčší význam. Dánsko a Spojené kráľovstvo nie sú povinné vstúpiť do eurozóny.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 b (nové)
(5b)   Regionálne a miestne orgány majú v štrukturálnych reformách dôležitú úlohu, ktorej miera závisí od ústavnej a správnej štruktúry každého členského štátu. Pri príprave a vykonávaní štrukturálnych reforiem je preto vhodné zabezpečiť primeranú úroveň zapojenia regionálnych a miestnych orgánov a konzultácií s nimi.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  V záujme uspokojenia rastúceho dopytu členských štátov po podpore, ako aj so zreteľom na nutnosť podporiť štrukturálne reformy v členských štátoch, ktorých menou nie je euro, by sa mal zvýšiť finančný prídel na program na takú úroveň, aby to postačovalo na to, aby bola Únia schopná poskytovať podporu, ktorá zodpovedá potrebám žiadajúcich členských štátov.
(6)  V záujme uspokojenia rastúceho dopytu členských štátov po podpore, ako aj so zreteľom na nutnosť podporiť štrukturálne reformy, ktoré sú v záujme Únie, v členských štátoch, ktorých menou ešte nie je euro, by sa mal využitím nástroja flexibility podľa nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/20131a zvýšiť finančný prídel na program na takú úroveň, aby to postačovalo na to, aby bola Únia schopná poskytovať podporu, ktorá zodpovedá potrebám žiadajúcich členských štátov. Toto zvýšenie by nemalo mať negatívny vplyv na ostatné priority politiky súdržnosti. Okrem toho by členské štáty nemali byť povinné presúvať svoje národné a regionálne prostriedky pridelené z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) s cieľom vyplniť medzeru vo financovaní programu.
___________
1a Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  V záujme toho, aby sa podpora poskytovala s minimálnym omeškaním by Komisia mala mať možnosť použiť časť finančného krytia aj na krytie nákladov na činnosti podporujúce program, ako sú napríklad výdavky súvisiace s kontrolou kvality a monitorovaním projektov na mieste.
(7)  V záujme toho, aby sa kvalitná podpora poskytovala s minimálnym omeškaním, by Komisia mala mať možnosť použiť časť finančného krytia aj na krytie nákladov na činnosti podporujúce program, ako sú napríklad výdavky súvisiace s kontrolou kvality, monitorovaním a hodnotením projektov na mieste. Tieto výdavky by mali byť úmerné celkovej hodnote výdavkov v rámci podpory projektov.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a)  V záujme zaistenia bezproblémového podávania správ o vykonávaní programu Európskemu parlamentu a Rade by sa mala uviesť lehota, v rámci ktorej má Komisia podávať výročné správy o monitorovaní.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) 2017/825
Článok 4 – odsek 1
Všeobecným cieľom programu je prispieť k inštitucionálnym, administratívnym a rast udržujúcim štrukturálnym reformám v členských štátoch tým, že sa vnútroštátnym orgánom poskytne podpora na opatrenia zamerané na reformu a posilnenie inštitúcií, správu, verejno-administratívny a hospodársky a sociálny sektor v reakcii na hospodárske a sociálne výzvy s cieľom zvýšiť súdržnosť, konkurencieschopnosť, produktivitu, udržateľný rast, vytváranie pracovných miest a investície, čo bude takisto znamenať prípravu na účasť v eurozóne, a to najmä v kontexte procesov správy hospodárskych záležitostí, a to aj prostredníctvom poskytovania pomoci v záujme efektívneho, účinného a transparentného čerpania prostriedkov Únie.“
Všeobecným cieľom programu je prispieť k inštitucionálnym, administratívnym a rast udržujúcim štrukturálnym reformám v členských štátoch tým, že sa orgánom v členských štátoch, v prípade potreby aj regionálnym a miestnym orgánom, poskytne podpora na opatrenia zamerané na reformu a posilnenie inštitúcií, správu, verejno-administratívny a hospodársky a sociálny sektor v reakcii na hospodárske a sociálne výzvy s cieľom zvýšiť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, konkurencieschopnosť, produktivitu, udržateľný rast, vytváranie pracovných miest, sociálne začleňovanie, boj proti daňovým únikom a chudobe, investície a reálnu konvergenciu v Únii, čo bude takisto znamenať prípravu na účasť v eurozóne, a to najmä v kontexte procesov správy hospodárskych záležitostí, a to aj prostredníctvom poskytovania pomoci v záujme efektívneho, účinného a transparentného čerpania prostriedkov Únie.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2017/825
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d a (nové)
(1a)   V článku 5 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno:
da)   podporovať zapojenie regionálnych a miestnych orgánov a konzultáciu s nimi počas prípravy a vykonávania opatrení štrukturálnych reforiem v rozsahu, ktorý zodpovedá právomociam a úlohám týchto regionálnych a miestnych orgánov v rámci ústavnej a správnej štruktúry každého členského štátu.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) 2017/825
Článok 10 – odsek 1
1.  Finančné krytie na vykonávanie programu je stanovené na 222 800 000 EUR v bežných cenách.
1.  Finančné krytie na vykonávanie programu je stanovené na 222 800 000 EUR v bežných cenách, z toho 80 000 000 EUR sa poskytuje z nástroja flexibility podľa nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013*.
_________________
* Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2017/825
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť
3a.   V článku 16 ods. 2 sa úvodná časť nahrádza takto:
2.  Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade výročnú monitorovaciu správu o vykonávaní programu. Uvedená správa obsahuje informácie o:
2. Od roku 2018 do roku 2021 vrátane Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade výročnú monitorovaciu správu o vykonávaní programu. Uvedená správa obsahuje informácie o:
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 b (nový)
Nariadenie (EÚ) 2017/825
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d a (nové)
3b.  V článku 16 sa v odseku 2 vkladá písmeno da):
„da) výsledky kontroly kvality a monitorovania podporných projektov na mieste; "

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0227/2018).

Posledná úprava: 7. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia