Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0334(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0227/2018

Ingivna texter :

A8-0227/2018

Debatter :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Omröstningar :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

Antagna texter
PDF 156kWORD 50k
Onsdagen den 4 juli 2018 - Strasbourg
Stödprogrammet för strukturreformer: finansieringsramen och det allmänna målet ***I
P8_TA(2018)0281A8-0227/2018

Europaparlamentets ändringar antagna den 4 juli 2018 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/825 för att öka finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer och om anpassning av det allmänna målet (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl -1 (nytt)
(-1)  Om medlemsstaterna så begär måste unionen stödja dem om de behöver förbättra sin administrativa kapacitet att genomföra unionsrätten.
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 1
(1)  Stödprogrammet för strukturreformer (nedan kallat programmet) inrättades med målsättningen att stärka medlemsstaternas kapacitet att förbereda och genomföra tillväxtfrämjande förvaltnings- och strukturreformer, inklusive genom bistånd med att använda unionsfonderna effektivt och ändamålsenligt. Stöd enligt programmet ges av kommissionen på begäran av en medlemsstat, och det kan omfatta ett brett spektrum av politikområden. Motståndskraftiga ekonomier, byggda på starka ekonomiska och sociala strukturer, som gör det möjligt för medlemsstaterna att absorbera chocker på ett effektivt sätt och att snabbt återhämta sig från dem, bidrar till ekonomisk och social samanhållning. Institutionella reformer, förvaltningsreformer och tillväxtfrämjande strukturreformer är ändamålsenliga verktyg för att åstadkomma detta.
(1)  Stödprogrammet för strukturreformer (nedan kallat programmet) inrättades med målsättningen att stärka medlemsstaternas kapacitet att förbereda och genomföra tillväxtfrämjande förvaltnings- och strukturreformer som har europeiskt mervärde, inklusive genom bistånd med att använda unionsfonderna effektivt och ändamålsenligt. Stöd enligt programmet ges av kommissionen på begäran av en medlemsstat, och det kan omfatta ett brett spektrum av politikområden. Motståndskraftiga ekonomier och motståndskraftiga samhällen, byggda på starka ekonomiska, sociala och territoriella strukturer, som gör det möjligt för medlemsstaterna att absorbera chocker på ett effektivt sätt och att snabbt återhämta sig från dem, bidrar till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. De reformer som stöds av programmet kräver effektiva och ändamålsenliga nationella och regionala offentliga förvaltningar samt egenansvar och aktiv medverkan av alla berörda intressenter. Landsspecifika institutionella reformer, förvaltningsreformer och tillväxtfrämjande strukturreformer, samt egenansvar på plats för strukturreformer som är av intresse för unionen, i synnerhet hos lokala och regionala myndigheter och arbetsmarknadens parter, är lämpliga verktyg för att åstadkomma detta.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)
(1a)  Det behövs ett effektivt genomförande och information om programmets resultat på unionsnivå samt på nationell och regional nivå för att säkerställa synligheten för resultaten av de reformer som utarbetats och genomförts på begäran av varje medlemsstat. Detta skulle säkerställa utbyte av kunskap, erfarenheter och bästa praxis, vilket också är ett av programmets mål.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 1b (nytt)
(1b)  Efterfrågan på stöd från programmet förväntas fortsätta vara hög, vilket innebär att vissa begäranden kommer att behöva prioriteras. Företräde bör i tillämpliga fall ges till begäranden som syftar till en skatteväxling från arbete till förmögenhet och föroreningar, vilket stärker sysselsättningen och socialpolitiken och därmed gynnar den sociala integrationen och bekämpandet av skattebedrägeri, skatteflykt och skatteundandragande genom ökad insyn, strategier för innovativ och hållbar återindustrialisering och förbättrade utbildningssystem. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt begäranden om stöd som har stor demokratisk legitimitet och inkluderar olika parter samt har spridningseffekter på andra sektorer. Programmet bör komplettera andra instrument så att överlappningar undviks.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 1c (nytt)
(1c)   I sin strävan att stärka medlemsstaternas kapacitet att förbereda och genomföra tillväxtfrämjande strukturreformer bör programmet inte ersätta finansiering från medlemsstaternas nationella budgetar, eller användas för att täcka löpande utgifter.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 3
(3)  Att öka den ekonomiska och sociala sammanhållningen genom att förstärka strukturreformerna är av avgörande betydelse för ett framgångsrikt deltagande i Ekonomiska och monetära unionen. Detta är särskilt viktigt för de medlemsstater som inte har euron som valuta, för att de ska kunna förbereda sig inför anslutning till euroområdet.
(3)  Att öka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen genom att förstärka strukturreformer som gynnar unionen och är förenliga med dess principer och värderingar är av avgörande betydelse för ett framgångsrikt deltagande och utvidgad verklig konvergens i Ekonomiska och monetära unionen, vilket säkerställer dess långsiktiga stabilitet och välstånd. Detta är särskilt viktigt för de medlemsstater som ännu inte har euron som valuta, för att de ska kunna förbereda sig inför anslutning till euroområdet.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 4
(4)  Det är därför lämpligt att betona i programmets allmänna mål – inom ramen för dess bidrag för att svara mot de ekonomiska och sociala utmaningarna – att stärkandet av sammanhållningen, konkurrenskraften, produktiviteten, den hållbara tillväxten och jobbskapandet också bör bidra till att förbereda de medlemsstater som inte har euron som valuta inför ett framtida deltagande i euroområdet.
(4)  Det är därför lämpligt att betona i programmets allmänna mål – inom ramen för dess bidrag för att svara mot de ekonomiska och sociala utmaningarna – att stärkandet av den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen, konkurrenskraften, produktiviteten, den hållbara tillväxten, jobbskapandet och den sociala inkluderingen samt minskandet av skillnaderna mellan medlemsstaterna och regionerna också bör bidra till att förbereda de medlemsstater som ännu inte har euron som valuta inför ett framtida deltagande i euroområdet.
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 5
(5)  Det är också nödvändigt att ange att programmets åtgärder och verksamheter får stödja reformer som kan hjälpa medlemsstater som vill införa euron att förbereda sig inför anslutning till euroområdet.
(5)  Med tanke på de positiva erfarenheter som unionen har haft av det tekniska stöd som erbjudits till andra länder som redan har infört euron är det också nödvändigt att ange att programmets åtgärder och verksamheter får stödja reformer som kan hjälpa medlemsstater som anslöt sig till unionen vid en senare tidpunkt och som vill införa euron, att förbereda sig inför anslutning till euroområdet.
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)
(5a)   Sju medlemsstater är enligt fördragen skyldiga att förbereda sig för deltagande i euroområdet, nämligen Bulgarien, Tjeckien, Kroatien, Ungern, Polen, Rumänien och Sverige. I vissa av dessa medlemsstater har man gjort ringa framsteg mot detta mål under de senaste åren, vilket har gjort det allt viktigare för unionen att stödja ett deltagande i eurosamarbetet. Danmark och Förenade kungariket har ingen skyldighet att ansluta sig till euroområdet.
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 5b (nytt)
(5b)   Regionala och lokala myndigheter spelar en viktig roll i strukturreformerna, i en omfattning som varierar beroende på den konstitutionella och administrativa organisationen i respektive medlemsstat. Det är därför lämpligt att fastställa en passande nivå på deltagandet av och samrådet med regionala och lokala myndigheter vid förberedandet och genomförandet av strukturreformer.
Ändring 11
Förslag till förordning
Skäl 6
(6)  För att möta den ökande efterfrågan på stöd från medlemsstaternas sida och med tanke på behovet av att stödja genomförandet av strukturreformer i de medlemsstater som inte har euron som valuta, bör det finansiella anslaget för programmet ökas till en nivå som är tillräcklig för att unionen ska kunna tillhandahålla stöd till de medlemsstater som har begärt det.
(6)  För att möta den ökande efterfrågan på stöd från medlemsstaternas sida och med tanke på behovet av att stödja genomförandet av strukturreformer som är av intresse för unionen i de medlemsstater som ännu inte har euron som valuta, bör det finansiella anslaget för programmet ökas med hjälp av flexibilitetsmekanismen i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/20131a, till en nivå som är tillräcklig för att unionen ska kunna tillhandahålla stöd till de medlemsstater som har begärt det. Ökningen bör inte ha en negativ påverkan på andra prioriteringar inom sammanhållningspolitiken. Medlemsstaterna bör inte heller vara skyldiga att överföra sina nationella och regionala anslag från Europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI-fonder) för att täcka programmets finansieringsunderskott.
___________
1a Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).
Ändring 12
Förslag till förordning
Skäl 7
(7)  För att kunna tillhandahålla stöd så snabbt som möjligt bör kommissionen kunna använda delar av finansieringsramen för att också täcka kostnaderna för åtgärder som kompletterar programmet, exempelvis utgifter i samband med kvalitetskontroll och övervakning av projekt på plats.
(7)  För att kunna tillhandahålla kvalitativt stöd så snabbt som möjligt bör kommissionen kunna använda delar av finansieringsramen för att också täcka kostnaderna för åtgärder som kompletterar programmet, exempelvis utgifter i samband med kvalitetskontroll, övervakning och utvärdering av projekt på plats. Sådana utgifter bör vara proportionella i förhållande till de sammanlagda utgifterna inom ramen för stödprojekten.
Ändring 13
Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)
(7a)  För att säkerställa en smidig rapportering om genomförandet av programmet till Europaparlamentet och rådet, bör perioden under vilken kommissionen ska lämna de årliga övervakningsrapporterna specificeras.
Ändring 14
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – stycke 1
Förordning (EU) 2017/825
Artikel 4 – stycke 1
Programmets allmänna mål är att bidra till institutionella reformer, förvaltningsreformer och tillväxtfrämjande strukturreformer i medlemsstaterna genom att ge nationella myndigheter stöd när det gäller åtgärder som syftar till att reformera och stärka institutioner, styrning, offentlig förvaltning och ekonomiska och sociala sektorer som ett svar på ekonomiska och sociala utmaningar, med sikte på att stärka sammanhållningen, konkurrenskraften, produktiviteten och den hållbara tillväxten, skapa nya arbetstillfällen och öka investeringarna, vilket också kommer att förbereda för deltagande i euroområdet, särskilt vad gäller ekonomiska styrprocesser, däribland genom bistånd med att använda unionsfonderna på ett effektivt, ändamålsenligt och transparent sätt.”
Programmets allmänna mål är att bidra till institutionella reformer, förvaltningsreformer och tillväxtfrämjande strukturreformer i medlemsstaterna genom att ge medlemsstaternas myndigheter, inklusive deras regionala och lokala myndigheter när så är lämpligt, stöd när det gäller åtgärder som syftar till att reformera och stärka institutioner, styrning, offentlig förvaltning och ekonomiska och sociala sektorer som ett svar på ekonomiska och sociala utmaningar, med sikte på att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen, konkurrenskraften, produktiviteten och den hållbara tillväxten, skapa nya arbetstillfällen och social integration, bekämpa skatteflykt och fattigdom samt öka investeringarna och skapa verklig konvergens i unionen, vilket också kommer att förbereda för deltagande i euroområdet, särskilt vad gäller ekonomiska styrprocesser, däribland genom bistånd med att använda unionsfonderna på ett effektivt, ändamålsenligt och transparent sätt.
Ändring 15
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EU) 2017/825
Artikel 5 – punkt 1 – led da (nytt)
1a.   I artikel 5.1 ska följande led läggas till:
da)   Att stödja deltagandet av och samrådet med regionala och lokala myndigheter i förberedandet och genomförandet av strukturreformer, i en omfattning som motsvarar dessa regionala och lokala myndigheters befogenhet och ansvar inom den konstitutionella och administrativa strukturen i respektive medlemsstat.
Ändring 16
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led a
Förordning (EU) 2017/825
Artikel 10 – punkt 1
1.  Finansieringsramen för programmets genomförande fastställs till 222 800 000 EUR i löpande priser.
1.  Finansieringsramen för programmets genomförande fastställs till 222 800 000 EUR i löpande priser, varav 80 000 000 EUR ska anslås genom flexibilitetsmekanismen enligt rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013*.
_________________
*Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).
Ändring 17
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EU) 2017/825
Artikel 16 – punkt 2 – inledningen
3a.   I artikel 16.2 ska inledningen ersättas med följande:
2.  Kommissionen ska till Europaparlamentet och rådet överlämna en årlig övervakningsrapport om genomförandet av programmet. Rapporten ska innehålla information om
”2. Varje år från och med 2018 och till och med 2021 ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en årlig övervakningsrapport om genomförandet av programmet. Rapporten ska innehålla information om
Ändring 18
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3b (nytt)
Förordning (EU) 2017/825
Artikel 16 – punkt 2 – led da (nytt)
3b.  I artikel 16.2 ska följande led läggas till:
”da) resultaten av kvalitetskontroll och övervakning av stödprojekt på plats,”

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A8-0227/2018).

Senaste uppdatering: 7 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy