Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2269(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0179/2018

Внесени текстове :

A8-0179/2018

Разисквания :

PV 03/07/2018 - 25
CRE 03/07/2018 - 25

Гласувания :

PV 04/07/2018 - 6.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0284

Приети текстове
PDF 169kWORD 60k
Сряда, 4 юли 2018 г. - Страсбург
Споразумение за партньорство между Европейския съюз и ЕОАЕ и Армения (резолюция)
P8_TA(2018)0284A8-0179/2018

Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2018 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна (12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE)2017/2269(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12543/2017),

—  като взе предвид Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна (12548/2017),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 37 от Договора за Европейския съюз и съгласно член 91, член 100, параграф 2, член 207, член 209, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), член 218, параграф 7 и член 218, параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0422/2017),

—  като взе предвид съответните си резолюции относно отношенията между ЕС и Армения,

—  като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2017 г. относно годишния доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност(1),

—  като взе предвид съвместните декларации от срещите на високо равнище на Източното партньорство и по-специално декларацията, договорена през 2017 г. в Брюксел,

—  като взе предвид съвместните съобщения на Комисията и на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно европейската политика за съседство (ЕПС), и по-специално доклада от 18 май 2017 г. относно изпълнението на прегледа на ЕПС (JOIN(2017)0018) и съвместния работен документ от 9 юни 2017 г., озаглавен „Източно партньорство – 20 цели за 2020 г.: Съсредоточаване върху ключовите приоритети и осезаемите резултати“ (SWD(2017)0300), както и съобщението от 2016 г. относно „Глобална стратегия за външната политика и политика на сигурност на Европейския съюз“,

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно положението в държавите от източното съседство и по-специално препоръката си от 15 ноември 2017 г. до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през ноември 2017 г.(2), както и резолюцията си от 15 април 2015 г. относно стогодишнината от арменския геноцид(3),

—  като взе предвид своята законодателна резолюция от 4 юли 2018 г.(4) 2018 г. относно проекта на решение,

—  като взе предвид приоритетите на партньорството между Европейския съюз и Армения, подписани на 21 февруари 2018 г.,

—  като взе предвид член 49 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

—  като взе предвид член 99, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0179/2018),

А.  като има предвид, че настоящата рамка за отношенията между Армения и Европейския съюз е Споразумението за партньорство и сътрудничество от 1996 г., което влезе в сила през 1999 г. и предстои да бъде заменено с предложеното споразумение за всеобхватно и засилено партньорство (CEPA);

Б.  като има предвид, че посредством Източното партньорство ЕС и Армения са основали своите отношения на споделен ангажимент към международното право и основните ценности, включително демокрацията, принципите на правовата държава и доброто управление, зачитането на правата на човека и основните свободи;

В.  като има предвид, че продължава да има опасения за пълното зачитане от страна на Армения на някои от горепосочените основни ценности, по-специално по отношение на демокрацията и принципите на правовата държава, които са подкопавани от корупцията, купуването на гласове, организираната престъпност и неправомерния олигархичен контрол;

Г.  като има предвид, че географското местоположение на Армения между Европа, Централна Азия и Близкия изток и съседните регионални сили, по-специално Русия, Иран и Турция, е както стратегическо, така и представлява предизвикателство; като има предвид, че непризнаването от някои на трагедиите от миналото, и по-специално на арменския геноцид, присъствието на чужди военни части в Армения, както и продължителните конфликти в Южен Кавказ, засягащи и Азербайджан и Грузия, представляват сериозна заплаха за сигурността на всички партньори и за регионалната стабилност; като има предвид, че конфликтът в Нагорни Карабах може да бъде разрешен само по мирен път в съответствие с основните принципи на ОССЕ от 2009 г., по-специално чрез усилията и предложенията на съпредседателите на Минската група на ОССЕ;

Д.  като има предвид, че ЕС е основният търговски партньор и най-важният донор на Армения; като има предвид, че Армения е член също и на Евразийския икономически съюз, което демонстрира, че ЕС не поставя предварително условие партньорите да изберат задълбочаване на отношенията с ЕС за сметка на своите отношения с трети страни, въпреки че някои възможности, като например задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ) с ЕС, не бяха постижими в този контекст;

Е.  като има предвид, че новото споразумение поставя нова правна основа, за да се даде нов тласък на политическия диалог и да се разшири обхватът на икономическото сътрудничество, както и сътрудничеството в сектори като енергетиката, транспорта, инфраструктурата и околната среда; като има предвид, че тези разпоредби се очаква да окажат положително въздействие върху Армения по отношение на насърчаването на демократичните стандарти, икономическия растеж и устойчивото развитие; като има предвид, че тези перспективи са особено важни за младежта на Армения, включително чрез подобряване на образованието и повече възможности за работа; като има предвид, че както гражданите на ЕС, така и арменците имат полза от засиленото сътрудничество;

1.  горещо приветства подписването на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство, което представлява значителна стъпка напред в отношенията между ЕС и Армения и съдържа ангажимент за по-нататъшно задълбочаване на политическите и икономическите отношения;

2.  отбелязва, че подписването на Споразумението не е крайният етап от гледна точка на сътрудничеството между ЕС и Армения; подчертава вместо това значението на своевременното и ефективно прилагане, преди да се продължи с разглеждането на потенциала за по-нататъшно задълбочаване на сътрудничеството и интеграцията между двете страни — с темпо и в мащаб, които са взаимно приемливи;

3.  припомня, че значителният напредък по отношение на отстояването на основните ценности, като например принципите на правовата държава, правата на човека и основните свободи, както и функциониращата демократична система, защитаваща независимостта и безпристрастността на съдебната система и постигаща конкретни резултати в борбата срещу корупцията, са от ключово значение за разкриване на по-нататъшни перспективи за сътрудничество; във връзка с това очаква с нетърпение ЕС да обмисли своевременно започването на диалог за либерализиране на визовия режим с Армения, при условие че са налице условия за добре управлявана и сигурна мобилност, включително ефективно прилагане на споразуменията за облекчаване на визовия режим и реадмисия между страните;

4.  приветства гражданите на Армения за прехода на властта през април и май 2018 г., който се осъществи по мирен начин и доведе до промяна на правителството в съответствие с конституцията на Армения; приветства сдържаността, проявена от правоприлагащите органи, но изразява загриженост във връзка с необоснованите арести на мирни демонстранти, включително членове на парламента; горещо поздравява Никол Пашинян за избирането му за нов министър-председател на Армения; очаква с нетърпение засилване на сътрудничеството с него, неговото правителство и Националното събрание, не на последно място, за да им окаже подкрепа при изпълнението на очакванията на арменското общество, изразени по време на демонстрациите, и изразява своята готовност да наблюдава бъдещите парламентарни избори в Армения;

Обхват, общи принципи, основни ценности и ангажимент за разрешаване на конфликти

5.  отбелязва, че териториалният обсег на Споразумението включва, от една страна, териториите, в които се прилагат Договорът за Европейския съюз, Договорът за функционирането на Европейския съюз и Договорът за създаване на Европейската общност за атомна енергия, в съответствие с предвидените в тези договори условия, а от друга страна — територията на Република Армения; призовава Комисията да гарантира, че не се изнасят незаконно продукти в ЕС през Армения;

6.  отбелязва, че Споразумението е в съответствие с духа и принципите, изразени в препоръката на Европейския парламент от 15 ноември 2017 г., в която недвусмислено се заявява, че няма да бъдат ратифицирани всеобхватни споразумения с държави, които не зачитат ценностите на ЕС — демокрация, правова държава, добро управление, права на човека и основни свободи; настоятелно призовава органите на Армения при все това да гарантират, с подкрепата на ЕС, че няма да има отстъпление от тези ценности, тъй като това би могло да доведе до преустановяване на прилагането на Споразумението въз основа на член 379 от него; отново заявява, че финансовата помощ на ЕС за Армения продължава да зависи от изпълнението и качеството на реформите;

7.  насърчава Армения бързо да приеме и проведе взаимно съгласувани реформи, по-специално във връзка със стабилността на избирателната система, независимостта на съдебната система и прозрачността при управлението на държавните институции, по-специално в контекста на приоритетите на партньорството между ЕС и Армения, които следва да бъдат водеща рамка за прилагането на Споразумението, за да бъдат постигнати осезаеми и положителни резултати за арменските граждани;

8.  подчертава първостепенното значение на пълноценното участие и включване на съответните организации на гражданското общество по време на настоящия етап на прилагане, включително посредством създадената със Споразумението нова платформа на гражданското общество, която надхвърля ограничените задължения за информиране и обмен на мнения с представителите на гражданското общество, както е предвидено понастоящем в член 366 от Споразумението; припомня, че ангажираните организации на гражданското общество следва да отразяват възможно най-широк спектър от политически и социални интереси;

9.  призовава Комисията да продължи да прилага докрай условията за получаване на финансова помощ от ЕС чрез систематично обвързване на подкрепата от страна на ЕС — включително посредством Европейския инструмент за съседство, макрофинансовата помощ и други инструменти — с ефективното провеждане на реформи, напредъкът по които следва да бъде обект на обстоен мониторинг;

10.  отбелязва, че Споразумението е в съответствие също и с духа и принципите, изразени в препоръката на Европейския парламент от 15 ноември 2017 г., включително по отношение на обвързването на ратификацията на ново споразумение с Армения или Азербайджан с поемането на разумни ангажименти и постигането на значителен напредък в разрешаването на конфликта в Нагорни Карабах; настоятелно призовава двете страни добросъвестно да ускорят темпа на преговорите и да увеличат резултатите от тях след изборите през 2018 г. в двете държави, за да постигнат исторически успех, като сложат край на един конфликт, който не може да бъде решен по военен път и вече е отнел твърде много човешки живот, най-вече сред цивилното население, и който не само възпрепятства установяването на мир и стабилност, но затрудни и социално-икономическото развитие в региона в продължение на почти три десетилетия; изразява дълбока загриженост във връзка със съсредоточаването на военни сили и непропорционалните разходи за отбрана в региона; подкрепя всички инициативи, благоприятстващи мира и развитието на добросъседски отношения, в това число разговори на високо равнище и механизъм за наблюдение на прекратяването на огъня, и призовава ЕСВД и Комисията да увеличат подкрепата на ЕС за програми за улесняване на повече контакти между арменските и азербайджанските неправителствени и младежки организации, като същевременно се гарантира, че държавите — членки на ЕС избягват непряк износ на изделия и технологии с двойна употреба за страните в конфликта;

Политическа реформа

11.  призовава както Армения, така и ЕС да отдадат голям приоритет на вътрешните реформи, както е посочено в член 4, с цел да се гарантира по-специално, че преходът от президентска към парламентарна система е плавен и че държавните институции не са политизирани; насърчава правителството да гарантира, че основните реформи — като например реформите, свързани със структурата и дейностите на правителството или с наказателно-процесуалния кодекс — подлежат на по-голяма прозрачност и на приобщаващ диалог с опозицията и гражданското общество в интерес на арменското общество като цяло;

12.  подчертава необходимостта да се осигурят равнопоставени условия за опозицията и среда, в която гражданското общество, включително представителите на медиите и защитниците на правата на човека, могат да работят без страх от репресии; във връзка с това призовава Армения да гарантира бърз и справедлив съдебен процес за всички затворници, в т.ч. Андреас Гукасян, който да не се влияе от каквито и да е било политически съображения; призовава арменските органи да гарантират, че журналистите не са подлагани на натиск или сплашване с репресивни мерки или насилие заради тяхната работа и че се спазва правото на свобода на събранията, и да се въздържат от прекомерно използване на сила и натиск, като например необосновани наказателни обвинения срещу мирни демонстранти и водачи на протести; призовава за безпристрастни разследвания и справедливи съдебни процеси по всички дела, включително случаи на предишни несъразмерни действия на полицията срещу мирни демонстранти и случая „Сасна Црер“, по време на който полицията възпрепятства сериозно работата на адвокатите на защитата;

13.  настоятелно призовава арменските органи — с оглед на бъдещи избори — да изпълнят бързо и изцяло всички препоръки на международните мисии за наблюдение на избори, ръководени от Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ), както са подчертани в техния окончателен доклад, по-специално по отношение на твърденията за купуване на гласове, сплашване на избиратели, оказване на натиск върху държавни служители и служители на частния сектор и неправомерна намеса в процеса на гласуване от страна на представители на политически партии или служители на правоприлагащите органи, поради които общественото доверие в избирателната система на държавата не се повишава;

14.  насърчава Армения да изпълни препоръките на Венецианската комисия, като например препоръките в становището ѝ от 2017 г. относно Проекта на съдебен кодекс, според което Кодексът е осъществил положителни промени вследствие на конституционната реформа, но съдържа пропуски и несъответствия, които трябва да бъдат преодолени;

Принципи на правовата държава и зачитане на правата на човека и основните свободи

15.  отново заявява силната си подкрепа за международното право и основните ценности, включително демокрацията, принципите на правовата държава и доброто управление, зачитането на правата на човека и основните свободи, и насърчава Армения да постигне значителен напредък в тези области, по-специално по отношение на свободата на медиите, независимостта на съдебната система и борбата срещу корупцията, организираната престъпност, изпирането на пари, данъчните измами, непотизма и неправомерния олигархичен контрол; насърчава арменските органи да започнат дълбок и истински процес на икономически реформи с оглед преодоляване на настоящата олигархична структура и премахване на съответните монополи; насърчава органите на Армения да продължат да изпълняват последователно поетите задължения като държава, подписала Конвенцията на ООН против изтезанията, за да предотвратяват, преследват и наказват нарушенията;

16.  изразява съжаление, че насилието, основано на сексуална ориентация и полово самоопределяне, продължава да поражда сериозна загриженост в Армения; отбелязва признаването на домашното насилие като сериозен проблем с приемането на 8 декември 2017 г. на Закона за предотвратяване на насилието в семейството, защита на жертвите на насилие в семейството и възстановяване на мира (сближаване) в семейството от Националното събрание, но призовава за по-строги законодателни мерки за ефективна борба с това насилие, както и органите да осигуряват по-добра закрила и подкрепа на жертвите; приветства Армения за подписването на 18 януари 2018 г. на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие и насърчава Армения да ратифицира бързо тази конвенция и да я прилага детайлно, за да изпълни ефективно ангажиментите си във връзка с международните стандарти в тази област;

17.  призовава Армения да разгледа въпросите за равенството между половете и недискриминацията чрез предприемане на бързи, но ефективни мерки, насочени към постигане на равни възможности за всички, по-специално по отношение на заетостта, равното заплащане и публичните длъжности, в идеалния случай чрез всеобхватен отделен закон за борба с дискриминацията, защитаващ също и други уязвими групи като ЛГБТИ лицата, в съответствие с международните стандарти и множеството ангажименти на Армения в областта на правата на човека, и да гарантира ефективни и подходящо обезпечени с ресурси механизми за закрила; във връзка с това изразява загриженост относно несъвместимостта на предстоящото законодателство с международните стандарти относно недискриминацията;

18.  настоятелно призовава арменските органи да разгледат като важен приоритет прекратяването на основания на пола подбор, който се извършва чрез селективни аборти, чиято честота в Армения и Азербайджан остава една от най-високите в света след Китай; насърчава ангажимента на Армения да подобри живота на децата, по-специално децата с увреждания и децата сираци – чрез последователно прилагане на приоритетите, посочени в Националната стратегия за защита на правата на детето и в съответния план за действие за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето, както и да гарантира приобщаващо образование за всички деца до 2025 г. и да премахне детския труд;

19.  насърчава по-нататъшни усилия за задълбочаване на сътрудничеството в областта на предотвратяването и борбата с престъпни дейности, като например тероризъм, организирана престъпност, киберпрестъпност и трансгранична престъпност, и призовава Армения да се съобрази в по-голяма степен с външната политика и политиката за сигурност на ЕС;

20.  призовава Армения да ратифицира Римския статут на Международния наказателен съд (МНС), подписан от нея през 1999 г.;

Търговско и икономическо сътрудничество

21.  приветства задълбочаването на търговските и икономическите отношения между ЕС и Армения, както и факта, че Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство (СEPА) в някои случаи надхвърля ангажиментите в рамките на СТО от гледна точка на прозрачността и достъпа до пазара за продукти и оператори от ЕС в области като търговията с услуги, правата върху интелектуалната собственост и обществените поръчки;

22.  призовава Армения да се ангажира с основани на доверие търговски отношения с ЕС в съответствие със своите ангажименти, поети при присъединяването към СТО; припомня, че условията за членство в СТО, както и задълженията по споразуменията на СТО и разпоредбите на тези споразумения, се прилагат само на територията на Република Армения, призната от Организацията на обединените нации;

23.  изразява надежда, че Споразумението ще предостави бързо нови и привлекателни икономически възможности за арменските граждани, които живеят в Армения или се завръщат там – не на последно място за младите хора в страната;

24.  изразява съжаление обаче, че в Споразумението не може да бъде включено премахването на тарифните бариери – вследствие на членството на Армения в Евразийския икономически съюз; при все това приветства високото равнище на използване на Общата система за преференции (ОСП+) на ЕС от страна на Армения, но отбелязва с известна загриженост, че износът в рамките на ОСП+ е силно концентриран само върху няколко вида стоки; отбелязва, че Споразумението зачита многостранната външна политика на Армения, но призовава Комисията да гарантира, че помощта на ЕС в Армения не е насочено към сектори, засегнати от руските санкции срещу ЕС, и настоятелно призовава Комисията строго да следи за спазването от страна на държавите – членки на ЕС на Регламент (EС) № 833/2014 на Съвета, с цел да се избегне Русия си доставя стоки и технологии с двойна употреба чрез Армения;

25.  приветства постигнатото споразумение относно защитата на търговските марки, включително преходните разпоредби по член 237 във връзка с коняка и шампанското, с което се защитават интересите на ЕС, но също така се предоставя възможност на Армения да развива търговията си във всички основни отрасли на своята икономика;

Енергетика и други области на сътрудничество

26.  приветства поставения в член 42 акцент върху ядрената безопасност въз основа на стандартите и практиките на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и на Европейския съюз; изразява съжаление относно решението на арменските органи да удължат срока на действие на ядрената централа в Мецамор и отново изразява сериозната си загриженост във връзка с продължаващото несъответствие между стандартите за безопасност на тази ядрена централа и сериозните рискове, породени от местоположението ѝ в сеизмичен район; приветства участващите в преговорите за включването в член 42 от СЕРА на конкретно сътрудничество относно „затварянето и безопасното извеждане от експлоатация на ядрената електроцентрала в Мецамор и бързото приемане на пътна карта или план за действие за тази цел, като се вземе предвид необходимостта от замяната ѝ с нови мощности за гарантиране на енергийната сигурност на Република Армения и на условията за устойчиво развитие“;

27.  приветства също така конкретните разпоредби за сътрудничество по въпросите на околната среда в Армения, като се има предвид неотложната необходимост от постигане на напредък в тази област, както и възможностите за създаване на работни места и намаляване на зависимостта от вноса на енергия, което може да бъде резултат от разработването на чисти алтернативни източници на енергия; призовава по-конкретно Комисията да окаже съдействие и подкрепа, както технически, така и финансово, на арменското правителство в амбициозния му план за разработване на енергия от възобновяеми източници;

28.  призовава арменските органи да повишат прозрачността и отчетността при управлението на публичните финанси и при обществените поръчки и процеса на приватизация и също така да засилят надзора над банковия сектор;

29.  подчертава значението на разпоредбите за диалог и сътрудничество в областта на политиката по заетостта, трудовите права като здравето и безопасността на работно място, равенството между половете и борбата с дискриминацията, включително за уязвимите и маргинализираните групи, с цел осигуряване на по-добри работни места с подобрени условия на труд, по-специално за младите арменци, и спомагане за борбата срещу високата безработица и голямата бедност;

Институционални разпоредби

30.  приветства създаването на Парламентарен комитет за партньорство съгласно член 365 от Споразумението и поема ангажимент за бързо изготвяне – заедно с парламента на Армения – на неговия правилник за дейността с оглед на бързото започване на дейностите му;

31.  отново отправя своето искане към Комисията и ЕСВД да предават на Парламента подробен писмен доклад относно прилагането на международните споразумения на всеки шест месеца в съответствие с препоръката му от 15 ноември 2017 г. до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през ноември 2017 г., в която отново се потвърждава решимостта на Парламента да засили своя мониторинг върху прилагането на международните споразумения с източните партньори и да повиши контрола си над подкрепата от страна на ЕС, предоставяна за тази цел;

32.  призовава ЕС и арменските органи да увеличат комуникационните си дейности във връзка с целите и задачите на настоящото ново споразумение с цел допълнително повишаване на обществената осведоменост както в Армения, така и в ЕС относно очакваните възможности и ползи, които биха възникнали в резултат от неговото сключване; призовава освен това двете страни да продължат усилията си за противодействие на всякакви кампании за дезинформация във връзка с отношенията между ЕС и Армения;

o
o   o

33.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки и правителството и парламента на Армения.

(1) Приети текстове, P8_TA(2017)0493.
(2) Приети текстове, P8_TA(2017)0440.
(3) ОВ C 328, 6.9.2016 г., стр. 2.
(4) Приети текстове, P8_TA(2018)0283.

Последно осъвременяване: 10 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност