Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2269(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0179/2018

Předložené texty :

A8-0179/2018

Rozpravy :

PV 03/07/2018 - 25
CRE 03/07/2018 - 25

Hlasování :

PV 04/07/2018 - 6.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0284

Přijaté texty
PDF 171kWORD 53k
Středa, 4. července 2018 - Štrasburk
Dohoda o partnerství mezi EU a ESAE a Arménií (usnesení)
P8_TA(2018)0284A8-0179/2018

Nelegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. července 2018 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření komplexní a posílené dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé, jménem Unie (12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE)2017/2269(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (12543/2017),

–  s ohledem na komplexní a posílenou dohodu o partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé (12548/2017),

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 37 Smlouvy o Evropské unii a článkem 91, čl. 100 odst. 2, články 207 a 209, čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a), čl. 218 odst. 7 a čl. 218 odst. 8 druhým pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0422/2017),

–  s ohledem na svá příslušná usnesení týkající se vztahů mezi EU a Arménií,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. prosince 2017 o výroční zprávě o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky(1),

–  s ohledem na společná prohlášení přijatá na summitech Východního partnerství, zejména na společné prohlášení dohodnuté v Bruselu v roce 2017,

–  s ohledem na společné sdělení Komise a Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) o evropské politice sousedství (EPS), především na zprávu ze dne 18. května 2017 o provádění přezkumu evropské politiky sousedství (JOIN(2017)0018) a společný pracovní dokument ze dne 9. června 2017 nazvaný „Východní partnerství – 20 výstupů do roku 2020: Zaměření se na hlavní priority a hmatatelné výsledky“ (SWD(2017)0300) a také sdělení z roku 2016 o globální strategii zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v zemích východního sousedství, a zejména na své doporučení ze dne 15. listopadu 2017 Radě, Komisi a ESVČ k Východnímu partnerství před summitem konaným v listopadu 2017(2), a na své usnesení ze dne 15. dubna 2015 o stém výročí genocidy Arménů(3),

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 4. července 2018(4) o návrhu rozhodnutí,

–  s ohledem na Priority partnerství mezi Evropskou unií a Arménií podepsané dne 21. února 2018,

–  s ohledem na článek 49 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0179/2018),

A.  vzhledem k tomu, že se současný rámec vztahů mezi Arménií a Evropskou unií zakládá na dohodě o partnerství a spolupráci z roku 1996, která vstoupila v platnost v roce 1999 a kterou má nahradit navrhovaná komplexní a posílená dohoda o partnerství;

B.  vzhledem k tomu, že EU a Arménie zakládají prostřednictvím Východního partnerství své vztahy na společném závazku k dodržování mezinárodního práva a základních hodnot, včetně demokracie, právního státu a řádné správy věcí veřejných a dodržování lidských práv a základních svobod;

C.  vzhledem k tomu, že nadále přetrvávají obavy ohledně toho, zda Arménie v plném rozsahu dodržuje výše uvedené základní hodnoty, především pokud jde o demokracii a právní stát, které jsou oslabovány korupcí, kupováním voličských hlasů, organizovaným zločinem a šikanózním oligarchickým řízením;

D.  vzhledem k zeměpisné poloze Arménie mezi Evropou, Střední Asií a Blízkým východem a sousedními regionálními velmocemi, zejména Ruskem, Íránem a Tureckem, která je jak strategická, tak obtížná; vzhledem k tomu, že skutečnost, že některé země dosud neuznaly historické tragické události, zejména arménskou genocidu, přítomnost zahraničních jednotek v Arménii a dlouhotrvající konflikty na jižním Kavkaze, které se týkají také Ázerbájdžánu a Gruzie, představují velkou hrozbu pro bezpečnost všech partnerů a stabilitu v tomto regionu; vzhledem k tomu, že konflikt v Náhorním Karabachu může být vyřešen pouze mírovými prostředky v souladu se základními zásadami OBSE z roku 2009, a to zejména prostřednictvím úsilí a návrhů spolupředsedů Minské skupiny OBSE;

E.  vzhledem k tomu, že EU je pro Arménii hlavním obchodním partnerem a největším dárcem; vzhledem k tomu, že Arménie je také členem Euroasijské hospodářské unie, což je důkazem toho, že EU nevyžaduje od svých partnerů, aby se rozhodli pro prohlubování svých vztahů s EU na úkor vztahů se třetími zeměmi, třebaže za těchto okolností není možné využít některých možností, jako je například prohloubená a komplexní zóna volného obchodu s EU;

F.  vzhledem k tomu, že tato nová dohoda vytváří nový právní základ pro oživení politického dialogu a rozšíření hospodářské spolupráce a spolupráce v odvětvích, jako je energetika, doprava, infrastruktura a životní prostředí; vzhledem k tomu, že nová dohoda by měla mít příznivý dopad na Arménii, pokud jde o podporu demokratických standardů, hospodářského růstu a udržitelného rozvoje; vzhledem k tomu, že takovéto vyhlídky jsou důležité především pro mladé Armény, především pokud jde o kvalitnější vzdělávání a větší pracovní příležitosti; vzhledem k tomu, že posílená spolupráce bude ku prospěchu jak občanům EU, tak občanům Arménie;

1.  vřele vítá podpis komplexní a posílené dohody o partnerství, která představuje zásadní pokrok ve vztazích mezi EU a Arménií a je závazkem k dalšímu prohlubování politických a ekonomických vztahů;

2.  konstatuje, že podpis této dohody není konečným cílem spolupráce mezi EU a Arménií; zdůrazňuje spíše, že je důležité její rychlé a účinné provedení předtím, než budou zvažovány možnosti dalšího zlepšování spolupráce a integrace mezi oběma stranami, a to takovým tempem a v takovém rozsahu, jak to bude přijatelné pro obě strany;

3.  připomíná, že pro otevření dalších perspektiv spolupráce je zásadně důležitý významný pokrok z hlediska dodržování základních hodnot, jako je právní stát, lidská práva a základní svobody, fungující demokratický systém chránící nezávislost a nestrannost soudnictví a přinášející výsledky v boji proti korupci; v této souvislosti se zájmem očekává, až EU v příhodné době zahájí dialog o možném uvolnění vízového režimu s Arménií, a to v případě, že budou vytvořeny podmínky pro řádně řízenou a bezpečnou mobilitu, včetně účinného provedení dohody o zjednodušení vízového režimu a dohody o zpětném přebírání osob mezi oběma stranami;

4.  blahopřeje arménským občanům k předání moci v dubnu a květnu 2018, ke kterému došlo mírovou cestou a které vedlo ke změně vlády v souladu s arménskou ústavou; vítá zdrženlivost, kterou prokázaly donucovací orgány, ale vyjadřuje znepokojení nad neoprávněným zatčením pokojných demonstrantů, včetně poslanců; srdečně blahopřeje Nikolovi Pašinjanovi ke zvolení novým premiérem Arménie; těší se na větší spolupráci s ním, jeho vládou a Národním shromážděním a také na to, že je podpoří v tom, aby naplnili očekávání arménské společnosti vyjádřené během demonstrací, a vyjadřuje své odhodlání sledovat průběh příštích parlamentních voleb v Arménii;

Rozsah, obecné zásady, základní hodnoty a závazek k řešení konfliktů

5.  zdůrazňuje, že z hlediska územní působnosti dohoda pokrývá na jedné straně území, na nichž je uplatňována Smlouva o Evropské unie, Smlouva o fungování Evropské unie a Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a to za podmínek v nich stanovených, a na straně druhé území Arménské republiky; vyzývá Komisi, aby zajistila, aby do EU nebyly přes Arménii nezákonně vyváženy žádné výrobky;

6.  konstatuje, že dohoda je v souladu s duchem a zásadami vyjádřenými v doporučení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2017, které jednoznačně stanoví, že nebude ratifikována žádná komplexní dohoda se zemí, která nerespektuje hodnoty EU, k nimž patří demokracie, právní stát, řádná správa, lidská práva a základní svobody; nicméně naléhavě žádá arménské orgány, aby s podporou EU zajistily přísné dodržování těchto hodnot, protože v případě, že se od nich odkloní, by to mohlo mít za následek pozastavení platnosti dané dohody prostřednictvím jejího článku 379; znovu připomíná, že podmínkou pro finanční pomoc, kterou EU poskytuje Arménii, je i nadále provádění reforem a jejich kvalita;

7.  vybízí Arménii, aby urychleně přijala a provedla vzájemně dohodnuté reformy, zejména v oblasti stability volebního systému, nezávislosti soudního systému a transparentnosti ve státní správě, především v souvislosti s prioritami partnerství mezi EU a Arménií, které by měly představovat pomocný rámec pro provádění této dohody, aby přinesla hmatatelné a pozitivní výsledky pro arménské občany;

8.  zdůrazňuje, že je zásadně důležité, aby byly do prováděcí fáze smysluplným způsobem zapojeny a začleněny příslušné organizace občanské společnosti, a to i prostřednictvím nové platformy občanské společnosti zřízené touto dohodou, nad rámec omezených povinností informovat zástupce občanské společnosti a vyměňovat si s nimi názory, které jsou v současné době uloženy v článku 366 dohody; připomíná, že zapojené organizace občanské společnosti by měly pokrývat co nejširší spektrum politických a společenských zájmů;

9.  vyzývá Komisi, aby důsledně dodržovala podmíněnost finanční pomoci EU tím, že bude podporu EU – a to i prostřednictvím evropského nástroje sousedství, makrofinanční pomoci a jiných nástrojů – systematicky vázat na účinné provádění reforem, přičemž pokrok při provádění těchto reforem by měl být důsledně sledován;

10.  konstatuje, že tato dohoda je také v souladu s duchem a zásadami vyjádřenými v doporučení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2017, a to i z hlediska toho, že ratifikace nové dohody s Arménií nebo Ázerbájdžánem je podmíněna smysluplným závazkem k řešení konfliktu v Náhorním Karabachu a podstatným pokrokem v tomto směru; naléhavě vyzývá obě strany, aby v dobré víře zvýšily tempo a dospěly k výsledkům při jednáních po volbách, které v obou zemích proběhly v roce 2018, a aby se zapsaly do historie tím, že ukončí konflikt, který nelze vyřešit vojenskými silami, ale vyžádal si příliš mnoho životů, zejména civilistů, a který již téměř tři desetiletí nejen brání nastolení míru a stability, ale také brzdí sociálně-ekonomický rozvoj v tomto regionu; vyjadřuje hluboké znepokojení nad posilováním vojenské přítomnosti a nepřiměřenými výdaji na obranu v tomto regionu; podporuje veškeré iniciativy vedoucí k míru a k rozvoji dobrých sousedských vztahů, včetně rozhovorů na vysoké úrovni a mechanismu monitorujícího příměří, a vyzývá ESVČ a Komisi, aby zvýšily podporu EU pro programy, které umožňují větší kontakty mezi arménskými a ázerbájdžánskými nevládními organizacemi a mládežnickými organizacemi, a zároveň zajistily, aby členské státy EU nepřímo nevyvážely zboží a technologie dvojího užití stranám tohoto konfliktu;

Politická reforma

11.  vyzývá Arménii i EU, aby přikládaly velký význam domácím reformám, jak je uvedeno v článku 4, a tak zajistily především hladký přechod od prezidentského k parlamentnímu systému a nepolitizaci státních institucí; vybízí arménskou vládu k zajištění toho, aby hlavní reformy – např. reformy týkající se struktury a činností vlády nebo trestního zákoníku – byly předmětem větší transparentnosti a inkluzivního dialogu s opozicí a občanskou společností v zájmu celé arménské společnosti;

12.  zdůrazňuje, že je třeba zajistit rovné podmínky pro opozici a prostředí, v němž občanská společnost, včetně zástupců sdělovacích prostředků a obránců lidských práv, může fungovat beze strachu z represálií; vyzývá v této souvislosti Arménii, aby zajistila rychlý a spravedlivý proces pro všechny vězně, včetně Andrease Gukasjana, bez jakéhokoliv politického vlivu; vyzývá arménské orgány, aby zajistily, že novináři nebudou v souvislosti se svou prací vystaveni žádnému nátlaku, strachu z odplaty nebo násilí a že bude dodržováno právo na svobodu shromažďování, a aby se zdržely používání nepřiměřené síly a nátlaku vůči pokojným demonstrantům a jejich vůdcům, jako například vznášení nepodložených trestních obvinění; požaduje nestranné vyšetření a spravedlivé procesy ve všech případech, a to i v souvislosti s nepřiměřenými zákroky policie proti pokojným demonstrantům v minulosti a s případem skupiny Sasna Tsrer, v němž policie vážně bránila v práci obhájcům;

13.  naléhavě žádá arménské orgány, aby s ohledem na budoucí volby urychleně a plně provedly veškerá doporučení mezinárodních volebních pozorovatelských misí vedených Úřadem pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE/ODIHR) uvedená v jejich závěrečné zprávě, především v souvislosti s podezřeními na kupování voličských hlasů, zastrašování voličů, nátlak na státní úředníky a zaměstnance v soukromém sektoru a nepatřičné zasahování do volebního procesu ze strany zástupců politických stran nebo příslušníků donucovacích orgánů, což má za následek nemožnost zvýšení důvěry veřejnosti ve volební systém této země;

14.  vybízí Arménii, aby provedla doporučení Benátské komise, např. doporučení uvedená v jejím stanovisku z roku 2017 k návrhu soudního řádu, podle nějž tento řád zavedl pozitivní změny dané ústavní reformou, ale jsou v něm mezery a nesrovnalosti, které je třeba řešit;

Právní stát a dodržování lidských práv a základních svobod

15.  znovu potvrzuje svou silnou oddanost mezinárodnímu právu a základním hodnotám, včetně demokracie, právního státu a řádné správy věcí veřejných, a dodržování lidských práv a základních svobod, a vybízí Arménii, aby v těchto oblastech dosáhla zásadního pokroku, zejména co se týče svobody sdělovacích prostředků, nezávislosti soudnictví a boje proti korupci, organizované trestné činnosti, praní peněz, daňových úniků, nepotismu a šikanózního oligarchického řízení; vybízí arménské orgány, aby zahájily zásadní a skutečné hospodářské reformy s cílem překonat stávající oligarchickou strukturu a odstranit příslušné monopoly; vybízí arménské orgány, aby nadále jednaly důsledně v souladu se svými závazky smluvní strany úmluvy OSN proti mučení, a tak předcházely porušování práv, stíhaly ho a trestaly;

16.  vyjadřuje politování nad tím, že násilí na základě pohlaví a sexuální orientace zůstává v Arménii i nadále vážným problémem; bere na vědomí skutečnost, že domácí násilí bylo uznáno za závažný problém, jelikož dne 8. prosince 2017 přijalo Národní shromáždění zákon o předcházení násilí v rodinách, ochraně obětí násilí v rodinách a obnovení míru (soudržnosti) v rodinách, ale požaduje přísnější právní předpisy pro účinný boj proti tomuto násilí a proto, aby orgány mohly lépe chránit a podporovat jeho oběti; chválí Arménii za to, že dne 18. ledna 2018 podepsala Istanbulskou úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, a vybízí Arménii, aby tuto úmluvu urychleně ratifikovala a řádně provedla, aby tak účinně splnila své závazky k mezinárodním standardům v této oblasti;

17.  vyzývá Arménii, aby se zabývala otázkou rovnosti žen a mužů a nediskriminace tím, že přijme rychlé, ale účinné kroky zaměřené na dosažení rovných příležitostí pro všechny, zejména v oblasti zaměstnání, rovných platů a veřejných funkcí, ideálně prostřednictvím komplexního samostatného zákona o zákazu diskriminace, který by chránil také jiné zranitelné skupiny, např. osoby LGBTI, v souladu s mezinárodními standardy a různými závazky Arménie v oblasti lidských práv, a aby zajistila účinné ochranné mechanismy, kterým budou přiděleny odpovídající zdroje; vyjadřuje v tomto směru obavy ohledně neslučitelnosti stávajícího práva s mezinárodními standardy v oblasti zákazu diskriminace;

18.  naléhavě vyzývá arménské orgány, aby za vysokou prioritu považovaly ukončení praktik výběru pohlaví prostřednictvím selektivních potratů, které jsou v Arménii a Ázerbájdžánu po Číně stále nejrozšířenější na světě; podporuje odhodlání Arménie zlepšit životy dětí – především dětí se zdravotním postižením a sirotků – tím, že bude důsledně provádět priority stanovené v národní strategii pro ochranu práv dětí a v souvisejícím akčním plánu pro provádění Úmluvy OSN o právech dítěte a do roku 2025 zaručí inkluzivní vzdělávání pro všechny děti a vymýcení dětské práce;

19.  vybízí k dalšímu úsilí ke zvýšení spolupráce v oblasti předcházení trestné činnosti, jako je terorismus, organizovaná trestná činnost, kyberkriminalita a přeshraniční trestná činnost, a v boji proti této činnosti a vyzývá Arménii, aby usilovala o větší soulad se zahraniční a bezpečnostní politikou EU;

20.  vyzývá Arménii, aby ratifikovala Římský statut Mezinárodního trestního soudu, který podepsala v roce 1999;

Obchodní a hospodářská spolupráce

21.  vítá prohlubování obchodních a hospodářských vztahů mezi EU a Arménií a skutečnost, že v některých případech jde komplexní a posílená dohoda o partnerství nad rámec závazků WTO z hlediska transparentnosti a přístupu na trh pro výrobky a subjekty z EU v oblastech, jako je obchodování se službami, práva duševního vlastnictví a veřejné zakázky;

22.  vyzývá Arménii, aby navázala důvěryhodné obchodní vztahy s EU v souladu se svými závazky přijatými v rámci přistoupení k WTO; připomíná, že podmínky členství ve WTO a závazky vyplývající z dohod WTO a ustanovení těchto dohod se vztahují pouze na území Arménské republiky uznané OSN;

23.  vyjadřuje naději, že dohoda brzy poskytne nové a atraktivní ekonomické příležitosti pro arménské občany žijící v Arménii nebo se tam vracející, zejména pro mladé lidi v Arménii;

24.  vyjadřuje však politování nad tím, že dohoda nemůže vzhledem k členství Arménie v Euroasijské hospodářské unii zahrnovat i odstranění celních překážek; vítá nicméně vysokou míru využívání všeobecného systému preferencí EU (GSP+) ze strany Arménie, s určitými obavami však konstatuje, že tento vývoz v rámci GSP+ je výrazně zaměřen jen na několik druhů zboží; konstatuje, že dohoda respektuje mnohostrannou zahraniční politiku Arménie, ale vyzývá Komisi, aby zajistila, že pomoc EU nebude v Arménii směrována do odvětví ovlivněných ruskými sankcemi proti EU, a naléhavě Komisi žádá, aby přísně dohlížela na dodržování nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze strany členských států EU, aby zabránila tomu, že Rusko získá zboží a technologie dvojího užití skrze Arménii;

25.  vítá dohodu dosaženou v oblasti ochrany ochranných známek, včetně přechodných ustanovení v článku 237 týkajících se koňaku a šampaňského, která chrání zájmy EU a také umožňují Arménii, aby rozvíjela svůj obchod ve všech hlavních odvětvích svého hospodářství;

Energetika a jiné oblasti spolupráce

26.  vítá důraz kladený, především v článku 42, na jadernou bezpečnost na základě norem a postupů Mezinárodní agentury pro atomovou energii a Evropské unie; vyjadřuje politování nad rozhodnutím arménských orgánů prodloužit životnost jaderné elektrárny Medzamor a znovu vyjadřuje své vážné obavy ohledně přetrvávajícího rozporu mezi bezpečnostními normami této jaderné elektrárny a vážnými riziky vyplývajícími z jejího umístění v seismické oblasti; chválí vyjednávače za zahrnutí konkrétní spolupráce v oblasti uzavření a bezpečného vyřazení jaderné elektrárny Medzamor z provozu a včasného přijetí plánu či akčního plánu pro tento účel (v článku 42 komplexní a posílené dohody o partnerství), s přihlédnutím k potřebě jejího nahrazení novou kapacitou, která zajistí energetickou bezpečnost Arménské republiky a podmínky pro udržitelný rozvoj;

27.  dále vítá zvláštní ustanovení o spolupráci v otázkách životního prostředí v Arménii, vzhledem k tomu, že pokrok v této oblasti je naléhavě nutný a že to může být příležitost k vytvoření nových pracovních míst a omezení závislosti na dovozu energie v důsledku rozvoje čistých, alternativních zdrojů energie; především vyzývá Komisi, aby podporovala arménskou vládu a poskytla jí technickou a finanční pomoc v jejím ambiciózním plánu rozvíjet obnovitelné energie;

28.  vyzývá arménské orgány, aby zvýšily transparentnost a odpovědnost v rámci správy veřejných financí, zadávání veřejných zakázek a procesu privatizace a také aby posílily dohled nad bankovním sektorem;

29.  zdůrazňuje význam ustanovení o dialogu a spolupráci v oblasti politiky zaměstnanosti, pracovních práv, např. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, rovnosti žen a mužů a zákazu diskriminace, včetně zranitelných skupin a skupin na okraji společnosti, aby byla k dispozici lepší pracovní místa s lepšími pracovními podmínkami, zejména pro mladé Armény, a aby to přispělo k boji proti vysoké nezaměstnanosti a vážné chudobě;

Institucionální ustanovení

30.  vítá vytvoření parlamentního výboru pro partnerství podle článku 365 této dohody a zavazuje se, že spolu s arménským parlamentem urychleně vypracuje jeho jednací řád, aby mohl výbor brzy zahájit činnost;

31.  znovu opakuje svou žádost Komisi a ESVČ, aby Parlamentu jednou za půl roku předložily podrobnou písemnou zprávu o provádění mezinárodních dohod v souladu s jeho doporučením ze dne 15. listopadu 2017 Radě, Komisi a ESVČ k Východnímu partnerství před summitem konaným v listopadu 2017, které znovu potvrdilo odhodlání Parlamentu důrazněji sledovat provádění mezinárodních dohod s východními partnery a posílit kontrolu podpory EU poskytované v tomto směru;

32.  vyzývá EU a arménské orgány, aby zlepšily komunikaci ohledně cílů této nové dohody, a tím zvýšily povědomí veřejnosti, jak v Arménii, tak v EU, o očekávaných příležitostech a přínosech plynoucích z jejího uzavření; dále obě strany vyzývá, aby pokračovaly v boji proti dezinformačním kampaním týkajícím se vztahů mezi EU a Arménií;

o
o   o

33.  pověřuje svého předsedu, aby předal usnesení Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Arménie.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2017)0493.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2017)0440.
(3) Úř. věst. C 328, 6.9.2016, s. 2.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2018)0283.

Poslední aktualizace: 7. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí