Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2269(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0179/2018

Esitatud tekstid :

A8-0179/2018

Arutelud :

PV 03/07/2018 - 25
CRE 03/07/2018 - 25

Hääletused :

PV 04/07/2018 - 6.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0284

Vastuvõetud tekstid
PDF 149kWORD 57k
Kolmapäev, 4. juuli 2018 - Strasbourg
ELi ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning Armeenia partnerlusleping (resolutsioon)
P8_TA(2018)0284A8-0179/2018

Euroopa Parlamendi 4. juuli 2018. aasta muu kui seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise ulatusliku ja laiendatud partnerluslepingu liidu nimel sõlmimise kohta (12543/2017 – C8‑0422/2017 – 2017/0238(NLE)2017/2269(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (12543/2017),

–  võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelist ulatuslikku ja laiendatud partnerluslepingut (12548/2017),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 37 ja vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 91, artikli 100 lõikele 2 ning artiklitele 207 ja 209, artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a ja artikli 218 lõikele 7 ning artikli 218 lõike 8 teisele lõigule (C8‑0422/2017),

–  võttes arvesse oma asjaomaseid resolutsioone ELi ja Armeenia suhete kohta,

–  võttes arvesse oma 13. detsembri 2017. aasta resolutsiooni ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruande kohta(1),

–  võttes arvesse idapartnerluse tippkohtumiste ühisavaldusi, eelkõige 2017. aastal Brüsselis kokku lepitud ühisavaldust,

–  võttes arvesse komisjoni ja Euroopa välisteenistuse ühisteatisi Euroopa naabruspoliitika kohta, eriti 18. mai 2017. aasta aruannet läbivaadatud Euroopa naabruspoliitika elluviimise kohta (JOIN(2017)0018) ja 9. juuni 2017. aasta ühist töödokumenti „Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results“ (Idapartnerlus – 20 eesmärki aastaks 2020: keskendumine põhiprioriteetidele ja konkreetsetele tulemustele) (SWD(2017)0300), samuti 2016. aasta teatist „A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy“ (Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika üleilmne strateegia),

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone idanaabruse olukorra kohta, eriti oma 15. novembri 2017. aasta soovitust nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele, mis käsitleb idapartnerlust 2017. aasta novembri tippkohtumise eel(2), ning 15. aprilli 2015. aasta resolutsiooni Armeenia genotsiidi 100. aastapäeva kohta(3),

–  võttes arvesse oma 4. juuli 2018. aasta seadusandlikku resolutsiooni(4) otsuse eelnõu kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Armeenia partnerluse prioriteete, mis allkirjastati 21. veebruaril 2018,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 49,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõiget 2,

–  võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A8‑0179/2018),

A.  arvestades, et Armeenia ja Euroopa Liidu vaheliste suhete praegune raamistik on 1996. aasta partnerlus- ja koostööleping, mis jõustus 1999. aastal ning asendatakse kavandatava ulatusliku ja laiendatud partnerluslepinguga;

B.  arvestades, et EL ja Armeenia on idapartnerluse kaudu võtnud oma suhete aluseks ühise kohustuse järgida rahvusvahelist õigust ja põhiväärtuseid, sealhulgas demokraatiat, õigusriigi põhimõtet, head valitsemistava ning inimõiguste ja põhivabaduste austamist;

C.  arvestades, et jätkuvalt ollakse mures, kas Armeenia austab täielikult teatavaid eespool nimetatud põhiväärtuseid, eelkõige demokraatiat ja õigusriigi põhimõtet, mida kahjustavad korruptsioon, häälte ostmine, organiseeritud kuritegevus ja ebaõiglane oligarhiline kontroll;

D.  arvestades, et Armeenia geograafiline asukoht Euroopa, Kesk-Aasia ja Lähis-Ida vahel ning piirkondlike jõudude, nagu Venemaa, Iraani ja Türgi naabruses on ühtlasi strateegiline ja keeruline; arvestades, et kõigi partnerite julgeolekut ja piirkondlikku stabiilsust ohustavad asjaolud, et teatavad riigid ei tunnista minevikus aset leidnud tragöödiaid, eelkõige Armeenia genotsiidi, et Armeenias viibivad välisväed ja Lõuna-Kaukaasias esinevad pikaleveninud konfliktid, mis mõjutavad ka Aserbaidžaani ja Gruusiat; arvestades, et Mägi‑Karabahhi konflikti on võimalik rahumeelselt lahendada üksnes kooskõlas Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) 2009. aasta aluspõhimõtetega ning eelkõige OSCE Minski rühma kaasesimeeste jõupingutuste ja ettepanekute kaudu;

E.  arvestades, et EL on Armeenia peamine kaubanduspartner ja kõige olulisem arenguabi andja; arvestades, et Armeenia on ka Euraasia Majandusliidu liige, mis näitab, et EL ei sea eeltingimuseks, et partnerid peaksid valima ELiga suhete süvendamise kolmandate osapooltega sõlmitavate suhete arvelt, isegi kui selles kontekstis ei saa kasutada teatavaid võimalusi, näiteks põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduspiirkonda ELiga;

F.  arvestades, et uus leping loob uue õigusliku aluse poliitilise dialoogi elavdamiseks ning majanduskoostöö ja teiste sektorite, nagu energia-, transpordi-, taristu- ja keskkonnaalase koostöö ulatuse laiendamiseks; arvestades, et eeldatavasti mõjutavad need sätted Armeeniat positiivselt, edendades demokraatlikke standardeid, majanduskasvu ja kestlikku arengut; arvestades, et need väljavaated on eriti tähtsad Armeenia noorte jaoks, sealhulgas parema hariduse ja rohkemate töövõimaluste tõttu; arvestades, et koostöö suurendamine on kasulik nii ELi kui ka Armeenia kodanikele;

1.  avaldab siirast heameelt ulatusliku ja laiendatud partnerluslepingu sõlmimise üle, mis on oluline samm ELi ja Armeenia suhetes ning kajastab pühendumist poliitiliste ja majandussuhete täiendavale süvendamisele;

2.  nendib, et lepingu sõlmimine pole ELi ja Armeenia koostöö puhul eesmärk omaette; rõhutab pigem, et oluline on lepingu kiire ja tõhus rakendamine, enne kui hakatakse kaaluma kahe poole koostöö ja integreerimise võimalikku täiendavat edendamist mõlemale poolele sobivas tempos ja ulatuses;

3.  tuletab meelde, et täiendavate koostöövõimaluste avanemiseks on määrava tähtsusega olulised edusammud selliste põhiväärtuste järgimisel nagu õigusriik, inimõigused ja põhivabadused, samuti toimiv demokraatlik süsteem, mis kaitseb kohtusüsteemi sõltumatust ja erapooletust ning tagab konkreetsed tulemused korruptsioonivastases võitluses; sellega seoses ootab huviga, et EL kaaluks õigel ajal viisanõude kaotamise dialoogi alustamist Armeeniaga, juhul kui on kehtestatud hästi hallatava ja turvalise liikuvuse tingimused, sealhulgas tõhus pooltevaheline viisalihtsustuslepingute ja tagasivõtulepingute rakendamine;

4.  peab kiiduväärseks võimu üleminekut Armeenia kodanikele, mis toimus rahumeelselt 2018. aasta aprillis ja mais ning tõi Armeenia põhiseaduse kohaselt kaasa muutuse valitsuses; peab tervitatavaks õiguskaitseorganite vaoshoitud tegutsemist, väljendab aga siiski muret rahumeelsete meeleavaldajate, sh Armeenia parlamendiliikmete põhjendamatu vahistamise pärast; õnnitleb palavalt Nikol Pašinjani tema valimise puhul Armeenia uueks peaministriks; ootab rõõmuga koostöö suurendamist temaga, tema valitsuse ja Rahvusassambleega, eelkõige et aidata neil viia ellu Armeenia ühiskonna poolt meeleavaldustel väljendatud ootusi, ning väljendab oma valmisolekut vaadelda Armeenia tulevasi parlamendivalimisi;

Reguleerimisala, üldpõhimõtted, põhiväärtused ja konflikti lahendamise kohustus

5.  rõhutab, et lepingu territoriaalne kohaldamisala hõlmab ühelt poolt neid territooriume, kus kohaldatakse Euroopa Liidu lepingut, Euroopa Liidu toimimise lepingut ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut ja kohaldamine toimub kõnealustes lepingutes sätestatud tingimustel, ning teiselt poolt Armeenia Vabariigi territooriumi; palub komisjonil tagada, et Armeenia kaudu ei toimuks toodete ebaseaduslikku eksporti ELi;

6.  tõdeb, et leping on Euroopa Parlamendi 15. novembri 2017. aasta soovituses väljendatud tõdemuste ja põhimõtetega kooskõlas ning et kõnealuses soovituses on selgelt öeldud, et riigiga, kes ei austa ELi väärtusi, milleks on demokraatia, õigusriik, hea valitsemistava, inimõigused ja põhivabadused, ei ratifitseerita ühtki ulatuslikku lepingut; innustab sellegipoolest Armeenia ametiasutusi ELi toetusel tagama, et nende väärtuste osas järeleandmisi ei tehta, kuna vastasel juhul võidakse lepingu kohaldamine vastavalt artiklile 379 peatada; kordab, et ELi finantsabi Armeeniale sõltub jätkuvalt reformide rakendamisest ja nende kvaliteedist;

7.  innustab Armeeniat kiiresti vastu võtma ja rakendama kahepoolselt kokku lepitud reforme, eelkõige valdkondades, mis puudutavad valimissüsteemi stabiilsust, kohtusüsteemi sõltumatust ja riigiasutuste juhtimise läbipaistvust, eriti seoses ELi ja Armeenia partnerluse prioriteetidega, mis peaksid toimima lepingu rakendamisel suunava raamistikuna, et tagada Armeenia kodanikele käegakatsutavad positiivsed tulemused;

8.  rõhutab, kui oluline on asjaomaste kodanikuühiskonna organisatsioonide sisukas osalemine ja kaasamine rakendamisetapis, sh lepingu alusel loodud uue kodanikuühiskonna platvormi kaudu, kusjuures selline osalemine peaks minema kaugemale kitsapiirilistest kohustustest tagada kodanikuühiskonna esindajate informeeritus ja vahetada nendega seisukohti, nagu on praegu ette nähtud lepingu artiklis 366; tuletab meelde, et osalevad kodanikuühiskonna organisatsioonid peaksid esindama võimalikult laia valikut poliitilistest ja sotsiaalsetest huvidest;

9.  palub komisjonil järgida ELi finantsabi eraldamise tingimusi, sidudes ELi toetuse (sh Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi, makromajandusliku abi ja muude rahastamisvahendite kaudu antava toetuse) süstemaatiliselt reformide tõhusa rakendamisega, milles tehtavaid edusamme tuleks hoolikalt jälgida;

10.  tõdeb, et leping on kooskõlas Euroopa Parlamendi 15. novembri 2017. aasta soovituses väljendatud tõdemuste ja põhimõtetega ka nõudmise osas, mille kohaselt on Armeenia või Aserbaidžaaniga sõlmitava uue lepingu ratifitseerimise tingimuseks Mägi‑Karabahhi konflikti lahendamiseks arvestatavate kohustuste võtmine ja oluliste edusammude tegemine; nõuab tungivalt, et mõlemad pooled suurendaksid hea usu põhimõtte järgi mõlemas riigis 2018. aasta valimiste järgsete läbirääkimiste kiirust ja tulemuslikkust, et teha lõpuks lõpp konfliktile, mida ei ole võimalik lõpetada sõjalisel teel, ent mille tõttu on elu kaotanud liiga palju inimesi, eriti tsiviilisikuid, ja mis ei ole mitte ainult takistanud selles piirkonnas rahu ja stabiilsuse tagamist, vaid on juba ligi kolmkümmend aastat takistanud piirkonna sotsiaal‑majanduslikku arengut; väljendab sügavat muret sõjaliste jõudude koondumise ja ülemäära suurte kaitsekulutuste pärast piirkonnas; toetab kõiki algatusi, mis edendavad rahu ja heanaaberlikke suhteid, sealhulgas kõrgetasemelisi läbirääkimisi ja vaherahu seiremehhanismi, ning kutsub Euroopa välisteenistust ja komisjoni üles suurendama ELi toetust programmidele, võimaldamaks tihedamaid kontakte Armeenia ja Aserbaidžaani valitsusväliste organisatsioonide ja noorteorganisatsioonide vahel, tagades samal ajal, et ELi liikmesriigid väldivad kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia eksporti konflikti osapooltele;

Poliitiline reform

11.  kutsub nii Armeeniat kui ka ELi üles seadma esmatähtsale kohale sisereformid, nagu on sätestatud artiklis 4, et tagada eelkõige sujuv üleminek presidentaalselt süsteemilt parlamentaarsele süsteemile ja riigiasutuste mittepolitiseerimine; innustab Armeenia valitsust tagama, et olulised reformid, nagu valitsuse struktuuri ja tegevuse ning kriminaalkoodeksiga seotud reformid, oleksid läbipaistvamad, ning pidama kogu Armeenia ühiskonna huvides kaasavat dialoogi opositsiooni ja kodanikuühiskonnaga;

12.  rõhutab vajadust tagada opositsioonile võrdsed tingimused ja keskkond, kus kodanikuühiskond, sealhulgas meedia esindajad ja inimõiguste kaitsjad saavad ilma kättemaksuhirmuta tööd teha; kutsub sellega seoses Armeeniat üles tagama kõigile vangidele, sh Andrias Gukasjanile, kiire, õiglane ja poliitiliste kaalutlusteta kohtumõistmine; kutsub Armeenia ametivõime üles tagama, et ajakirjanikud ei kogeks oma töö tõttu mingit survet ja hirmu kättemaksu või vägivalla pärast ning et püsiks rahumeelse kogunemise õigus, samuti palub hoiduda liigse jõu kasutamisest ning surveavaldustest, nagu põhjendamatute kriminaalsüüdistuste esitamine rahumeelsete meeleavaldajate ja nende juhtide vastu; nõuab kõikide juhtumite puhul erapooletut uurimist ja õiglast kohtupidamist, sealhulgas seoses politsei hiljutiste ebaproportsionaalsete meetmetega rahumeelsete meeleavaldajate vastu, ja seoses rühmituse „Sasna Tsrer“ (Sassuni sõgedad) juhtumiga, mille käigus takistas politsei oluliselt kaitseadvokaatide tööd;

13.  nõuab, et Armeenia ametiasutused, pidades silmas tulevasi valimisi, rakendaksid kiiresti ja täielikult kõiki Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo (OSCE/ODIHR) juhitud rahvusvaheliste vaatlusmissioonide raames esitatud soovitusi, nii nagu need on lõppraportis välja toodud, eriti mis puutub väidetavasse häälte ostmisse, hääletajate ähvardamisse, riigiametnike ja erasektori töötajate survestamisse ning lubamatusse hääletusprotsessi sekkumisse erakonna esindajate või õiguskaitsetöötajate poolt, mille tulemuseks on üldsuse usalduse vähenemine riigi valimissüsteemi vastu;

14.  innustab Armeeniat rakendama Veneetsia komisjoni soovitusi, mis esitati näiteks 2017. aasta arvamuses õigusseadustiku eelnõu kohta, mille kohaselt on seadustik aidanud ellu viia põhiseaduse reformiga kaasnenud positiivseid muutusi, kuid selles on lünki ja vasturääkivusi, mis tuleb kõrvaldada;

Õigusriigi põhimõte ning inimõiguste ja põhivabaduste austamine

15.  kordab oma suurt pühendumist rahvusvahelisele õigusele ja põhiväärtustele, sh demokraatiale, õigusriigile, heale valitsemistavale ning inimõiguste ja põhivabaduste austamisele, ning innustab Armeeniat tegema neis valdkondades olulisi edusamme, eriti mis puutub meediavabadusse, kohtusüsteemi sõltumatusesse ning võitlusse korruptsiooni, organiseeritud kuritegevuse, rahapesu, maksudest kõrvalehoidumise, onupojapoliitika ja ebaõiglase oligarhilise kontrolli vastu; innustab Armeenia ametiasutusi alustama põhjalikku ja tõelist majandusreformide protsessi, et muuta praegust oligarhilist struktuuri ja kõrvaldada asjaomased monopolid; julgustab Armeenia kui ÜRO piinamisvastase konventsiooni osalisriigi ametiasutusi jätkama järjekindlalt konventsioonist tulenevate riigi kohustuste täitmist, et ennetada, menetleda ja karistada rikkumisi;

16.  peab kahetsusväärseks, et sooidentiteedi ja seksuaalse sättumuse alusel toimepandav vägivald on Armeenias endiselt tõsine probleem; võtab teadmiseks, et 8. detsembril 2017 rahvusassamblee poolt vastu võetud seaduses perevägivalla ennetamise, perevägivalla ohvrite kaitsmise ja perekonnas rahu (ühtekuuluvuse) taastamise kohta tunnistatakse koduvägivald suureks probleemiks, kuid nõuab rangemaid õigusakte, et tõhusamalt võidelda sellise vägivalla vastu ning ohvreid paremini kaitsta ja toetada; avaldab heameelt, et Armeenia allkirjastas 18. jaanuaril 2018 Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Istanbuli konventsiooni, ning innustab Armeeniat seda konventsiooni kiiresti ratifitseerima ja põhjalikult rakendama, et täita tõhusalt oma kohustust järgida selles valdkonnas rahvusvahelisi norme;

17.  kutsub Armeeniat üles tegelema soolise võrdõiguslikkuse ja diskrimineerimisvastase võitluse küsimustega ning võtma kiiresti tõhusaid meetmeid, mille eesmärk on saavutada kõigile võrdsed võimalused, eelkõige tööhõives, võrdse töötasu osas ja avalikus teenistuses, ideaaljuhul tervikliku eraldiseisva diskrimineerimisvastase seadusega, mis kaitseb ka teisi haavatavaid rühmi, nagu LGBTI‑inimesed, kooskõlas rahvusvaheliste standarditega ja Armeenia mitmete inimõigustealaste kohustustega, ning tagada tõhusad ja piisavalt varustatud kaitsemehhanismid; sellega seoses väljendab muret, et menetluses olevad õigusaktid ei sobi kokku diskrimineerimisvastast võitlust käsitlevate rahvusvaheliste standarditega;

18.  nõuab tungivalt, et Armeenia ametivõimud seaksid prioriteediks teha lõpp sünnieelsele soovalikule, mis toimub soopõhise abordi teel ning mida esineb Hiina järel kõige enam Armeenias ja Aserbaidžaanis; innustab Armeeniat tegelema oma kohustusega parandada laste elu, eeskätt puudega ja orvuks jäänud laste elu, rakendades pidevalt prioriteete, mis on paika pandud lapse õiguste kaitse riiklikus strateegias ja ÜRO lapse õiguste konventsiooni rakendamise asjaomases tegevuskavas, samuti tagama 2025. aastaks kõikidele lastele kaasav haridus ja laste töö kaotamine;

19.  innustab tegema täiendavaid jõupingutusi, et suurendada koostööd kuritegeliku tegevuse, sh terrorismi, organiseeritud kuritegevuse, küberkuritegevuse ja piiriülese kuritegevuse ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks ning palub, et Armeenia ametivõimud järgiksid tähelepanelikumalt ELi välis- ja julgeolekupoliitikat;

20.  kutsub Armeeniat üles ratifitseerima Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti, mille riik allkirjastas 1999. aastal;

Kaubandus- ja majanduskoostöö

21.  avaldab heameelt ELi ja Armeenia vaheliste kaubandus- ja majandussuhete tihenemise üle ning selle üle, et mõnel juhul läheb ulatuslik ja laiendatud partnerlusleping WTO raames võetud kohustustest kaugemale, näiteks läbipaistvuse osas ning ELi toodete ja ettevõtjate turulepääsu osas sellistes valdkondades nagu teenustega kauplemine, intellektuaalomandi õigused ja riigihanked;

22.  kutsub Armeeniat üles sõlmima ELiga usalduslikud kaubandussuhted kooskõlas WTOga liitumiseks võetud kohustustega; tuletab meelde, et WTO liikmesuse tingimusi, WTO lepingute raames võetavaid kohustusi ja nende lepingute sätteid kohaldatakse ainult nende Armeenia Vabariigi territooriumide suhtes, mida tunnustab ÜRO;

23.  avaldab lootust, et leping pakub kiiresti uusi ja atraktiivseid majandusvõimalusi Armeenias elavatele või Armeeniasse naasvatele kodanikele, sealhulgas riigis elavatele noortele;

24.  peab aga kahetsusväärseks, et leping ei sisalda tariifsete tõkete kõrvaldamist seoses Armeenia kuulumisega Euraasia Majandusliitu; avaldab siiski heameelt ELi üldise soodustuste süsteemi (kestlikku arengut ja head valitsemistava stimuleeriv erikord, GSP+) ulatusliku kasutamise üle Armeenias, kuid nendib murelikult, et GSP+ raames toimuv eksport on tugevalt koondunud ainult mõnele kaubaliigiile; märgib, et lepingus austatakse Armeenia mitmetahulist välispoliitikat, kuid palub komisjonil tagada, et ELi abi ei oleks suunatud Armeenias nendele sektoritele, mida kahjustavad Venemaa sanktsioonid ELi vastu, samuti nõuab, et komisjon jälgiks rangelt, kas ELi liikmesriigid peavad kinni nõukogu määrusest (EL) nr 833/2014, et mitte lasta Venemaal hankida Armeenia kaudu kahesuguse kasutusega kaupu ja tehnoloogiat;

25.  kiidab heaks kaubamärkide kaitse vallas saavutatud kokkuleppe, sh artiklis 237 esitatud üleminekusätted tähiste „Cognac“ ja „Champagne“ kohta, millega kaitstakse ELi huve ja võimaldatakse ühtlasi Armeenial oma majanduse olulisemates sektorites kaubandust arendada;

Energia ja muud koostöövaldkonnad

26.  väljendab heameelt, et – eelkõige artiklis 42 – on rõhutatud tuumaohutust kooskõlas Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) ja Euroopa Liidu standardite ning tavadega; peab kahetsusväärseks Armeenia ametivõimude otsust Medzamori tuumajaama kasutusea pikendamise kohta ja kordab, et on sügavalt mures kõnealuse tuumajaama ohutusstandardites sisalduvate vastuolude pärast, samuti suure ohu pärast, kuna tuumajaam paikneb maavärinaohtlikus piirkonnas; tunnustab läbirääkijaid, et ulatusliku ja laiendatud partnerluslepingu artiklisse 42 lisati erikoostöö, mille eesmärk on Medzamori tuumajaam sulgeda ja selle tegevus ohutult lõpetada ning võtta sel eesmärgil varakult vastu tegevuskava, pidades silmas vajadust luua selle asemele uus võimsus Armeenia Vabariigi energiajulgeoleku ja kestliku arengu tingimuste tagamiseks;

27.  kiidab heaks ka erisätted koostööks Armeenia keskkonnaprobleemide alal, pidades silmas pakilist vajadust edusammude järele selles valdkonnas, samuti alternatiivsete puhta energia allikate arendamisega kaasneda võivaid võimalusi luua töökohti ja vähendada sõltuvust imporditavast energiast; eelkõige palub komisjonil aidata ja toetada nii tehniliselt kui ka rahaliselt Armeenia valitsuse kaugeleulatuvat kava taastuvenergia valdkonna arendamise kohta;

28.  kutsub Armeenia ametiasutusi üles suurendama riigi rahanduse juhtimise, riigihangete ja erastamisprotsessi läbipaistvust ja usaldusväärsust ning tugevdama järelevalvet pangandussektori üle;

29.  toonitab, kui olulised on sätted dialoogi ja koostöö kohta sellistes valdkondades nagu tööhõivepoliitika, töötajate õigused (nt töötervishoid ja tööohutus), sooline võrdõiguslikkus ja mittediskrimineerimine, sealhulgas haavatavates ja tõrjutud rühmades, et tagada paremate töötingimustega paremaid töökohti, eriti noortele armeenlastele, ja aidata kaasa võitlusele kõrge tööpuuduse ja sügava vaesuse vastu;

Institutsioonilised sätted

30.  kiidab heaks parlamentaarse partnerluskomitee loomise lepingu artikli 365 alusel ja võtab oma kohuseks koos Armeenia parlamendiga kiiresti koostada selle komitee kodukord, et see saaks juba varakult tegevust alustada;

31.  kordab oma palvet, et komisjon ja Euroopa välisteenistus esitaksid Euroopa Parlamendile iga kuue kuu tagant üksikasjaliku kirjaliku aruande rahvusvaheliste lepingute rakendamise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi 15. novembri 2017. aasta soovitusega nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele, mis käsitleb idapartnerlust 2017. aasta novembri tippkohtumise eel ning milles kinnitati veel kord parlamendi otsust suurendada järelevalvet idapartneritega sõlmitud rahvusvaheliste lepingute rakendamise üle ja kontrollida hoolikamalt sellega seoses antavat ELi toetust;

32.  kutsub ELi ja Armeenia ametiasutusi üles suurendama jõupingutusi uue lepingu eesmärke käsitleva teabevahetuse vallas, et nii Armeenias kui ka ELis veelgi parandada avalikkuse teadlikkust võimalustest ja eelistest, mis lepingu sõlmimisega eeldatavasti kaasnevad; kutsub ka mõlemat poolt üles jätkama jõupingutusi, et võidelda ELi ja Armeenia suhetega seotud mis tahes väärinfo levitamise kampaaniate vastu;

o
o   o

33.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Armeenia valitsusele ja parlamendile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0493.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0440.
(3) ELT C 328, 6.9.2016, lk 2.
(4) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0283.

Viimane päevakajastamine: 10. veebruar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika