Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2269(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0179/2018

Pateikti tekstai :

A8-0179/2018

Debatai :

PV 03/07/2018 - 25
CRE 03/07/2018 - 25

Balsavimas :

PV 04/07/2018 - 6.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0284

Priimti tekstai
PDF 165kWORD 51k
Trečiadienis, 2018 m. liepos 4 d. - Strasbūras
ES, EAEB ir Armėnijos partnerystės susitarimas (rezoliucija)
P8_TA(2018)0284A8-0179/2018

2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ne teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto (12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE)2017/2269(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (12543/2017),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimą (12548/2017),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Europos Sąjungos sutarties 37 straipsnį ir pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 91 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį, 207 ir 209 straipsnius, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą, 218 straipsnio 7 dalį ir 218 straipsnio 8 dalies antrą pastraipą (C8-0422/2017),

–  atsižvelgdamas į atitinkamas savo rezoliucijas dėl ES ir Armėnijos santykių,

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. gruodžio 13 d. rezoliuciją dėl metinio pranešimo dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo(1),

–  atsižvelgdamas į Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimų bendras deklaracijas, ypač į deklaraciją, dėl kurios susitarta 2017 m. Briuselyje,

–  atsižvelgdamas į Komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) bendrus komunikatus dėl Europos kaimynystės politikos (EKP), ypač į 2017 m. gegužės 18 d. ataskaitą dėl Europos kaimynystės politikos peržiūros įgyvendinimo (JOIN(2017)0018) ir 2017 m. birželio 9 d. bendrą darbinį dokumentą „Rytų partnerystė – 20 tikslų iki 2020 m.: svarbiausia pagrindiniai prioritetai ir apčiuopiami rezultatai“ (SWD(2017)0300), taip pat į 2016 m. komunikatą dėl Visuotinės Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos strategijos,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties rytinėse kaimyninėse šalyse ir ypač į savo 2017 m. lapkričio 15 d. rekomendaciją Tarybai, Komisijai ir EIVT dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2017 m. lapkričio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui(2), taip pat į savo 2015 m. balandžio 15 d. rezoliuciją dėl armėnų genocido 100–ųjų metinių(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. liepos 4 d. teisėkūros rezoliuciją(4) dėl sprendimo projekto,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 21 d. pasirašytus Europos Sąjungos ir Armėnijos partnerystės prioritetus,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 49 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A8-0179/2018),

A.  kadangi dabartinis Armėnijos ir Europos Sąjungos santykių pagrindas yra 1996 m. partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas, kuris įsigaliojo 1999 m. ir kurį turi pakeisti pasiūlytas visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimas (CEPA);

B.  kadangi, atsižvelgdamos į Rytų partnerystę, ES ir Armėnija grindė savo santykius bendru įsipareigojimu laikytis tarptautinės teisės ir puoselėti pagrindines vertybes, įskaitant demokratiją, teisinę valstybę ir gerą valdymą, pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms;

C.  kadangi susirūpinimą tebekelia Armėnijos įsipareigojimas užtikrinti visapusišką pagarbą kai kurioms pirmiau minėtoms pagrindinėms vertybėms, visų pirma demokratijai ir teisinei valstybei, kurioms neigiamo poveikio turi korupcija, balsų pirkimas, organizuotas nusikalstamumas ir piktnaudžiaujamojo pobūdžio oligarchų kontrolė;

D.  kadangi geografinė Armėnijos padėtis tarp Europos, Vidurinės Azijos bei Artimųjų Rytų ir kaimyninių regioniniu mastu įtakingų valstybių, visų pirma Rusijos, Irano ir Turkijos, yra strateginė ir sudėtinga; kadangi dėl to, kad nepripažįstamos kai kurios įvykusios tragedijos, visų pirma armėnų genocidas, taip pat dėl užsienio karinių pajėgų buvimo Armėnijoje ir užsitęsusių konfliktų Pietų Kaukaze, turinčių įtakos ir Azerbaidžanui bei Gruzijai, kyla didelė grėsmė visų partnerių saugumui ir regioniniam stabilumui; kadangi Kalnų Karabacho konfliktą galima išspręsti tik taikiai laikantis Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) 2009 m. pagrindinių principų, visų pirma ESBO Minsko grupės pirmininkų pastangomis ir įgyvendinant jų pasiūlymus;

E.  kadangi ES yra pagrindinė Armėnijos prekybos partnerė ir svarbiausia paramos teikėja; kadangi Armėnija taip pat yra Eurazijos ekonominės sąjungos narė, o tai rodo, kad ES nereikalauja, kad partneriai rinktųsi stiprinti santykius su ES pakenkdami savo santykiams su trečiosiomis šalimis, net jei šiomis aplinkybėmis ir nebūtų galima pasinaudoti kai kuriomis galimybėmis, pavyzdžiui, kartu su ES kurti išsamią ir visapusišką laisvosios prekybos erdvę (IVLPE);

F.  kadangi naujuoju susitarimu nustatytas naujas teisinis pagrindas siekiant atgaivinti politinį dialogą ir išplėsti ekonominį bendradarbiavimą, taip pat bendradarbiavimą tokiose srityse kaip energetika, transportas, infrastruktūra ir aplinka; kadangi tikimasi, kad šios nuostatos turės teigiamo poveikio Armėnijai, nes bus skatinami demokratijos standartai, ekonomikos augimas ir darnus vystymasis; kadangi tokios perspektyvos yra ypač svarbios Armėnijos jaunimui, be kita ko, gerinant švietimą ir suteikiant daugiau galimybių gauti darbą; kadangi ir ES, ir Armėnijos piliečiams bus naudingas glaudesnis bendradarbiavimas;

1.  labai palankiai vertina tai, kad pasirašytas visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimas, kuris yra svarbus žingsnis į priekį ES ir Armėnijos santykių srityje ir įkūnija įsipareigojimą toliau stiprinti politinius ir ekonominius santykius;

2.  pažymi, kad susitarimo pasirašymas nėra galutinis etapas ES ir Armėnijos bendradarbiavimo srityje; verčiau pabrėžia, kad svarbu jį greitai ir veiksmingai įgyvendinti prieš pradedant svarstyti galimybes toliau stiprinti abiejų šalių bendradarbiavimą ir integraciją tokiu greičiu ir mastu, koks priimtinas abiem šalims;

3.  primena, kad siekiant užtikrinti tolesnes bendradarbiavimo perspektyvas itin svarbi didelė pažanga laikantis pagrindinių vertybių, kaip antai teisinės valstybės principo, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, taip pat užtikrinant demokratinės sistemos veikimą, ginant teisminių institucijų nepriklausomumą bei nešališkumą ir pasiekiant konkrečių rezultatų kovojant su korupcija; šiuo atžvilgiu tikisi, kad ES apsvarstys galimybę tinkamu laiku pradėti dialogą su Armėnija dėl vizų režimo liberalizavimo, jei bus nustatytos tinkamai valdomo ir saugaus judumo sąlygos, įskaitant veiksmingą šalių sudarytų vizų režimo supaprastinimo ir readmisijos susitarimų įgyvendinimą;

4.  giria Armėnijos piliečius už 2018 m. balandžio ir gegužės mėn. taikiai įvykusį valdžios perdavimo procesą, per kurį pasikeitė vyriausybė laikantis Armėnijos Konstitucijos nuostatų; teigiamai vertina santūrius teisėsaugos tarnybų veiksmus, tačiau reiškia susirūpinimą dėl nepagrįstų taikių demonstrantų, įskaitant parlamento narius, sulaikymų; nuoširdžiai sveikina Nikolą Pashinyaną jo išrinkimo nauju Armėnijos ministru pirmininku proga; tikisi, kad bus tvirčiau bendradarbiaujama su juo, jo vyriausybe ir Nacionaline Asamblėja, be kita ko, teikiant paramą jiems siekiant patenkinti Armėnijos visuomenės lūkesčius, išreikštus per demonstracijas, ir pareiškia, kad yra pasiruošęs stebėti būsimus Armėnijos parlamento rinkimus;

Taikymo sritis, bendrieji principai, pagrindinės vertybės ir įsipareigojimas spręsti konfliktus

5.  pabrėžia, kad teritoriniu požiūriu susitarimas taikomas teritorijoms, kurioms taikoma Europos Sąjungos sutartis, Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis tose sutartyse nustatytomis sąlygomis, ir Armėnijos Respublikos teritorijai; ragina Komisiją užtikrinti, kad jokie produktai nebūtų neteisėtai per Armėniją eksportuojami į ES;

6.  pabrėžia, kad susitarimas atitinka dvasią ir principus, išreikštus 2017 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento rekomendacijoje, kurioje nedviprasmiškai teigiama, kad nebus ratifikuotas joks visapusiškas susitarimas su šalimi, kuri negerbia ES demokratijos, teisinės valstybės ir gero valdymo vertybių, taip pat žmogaus teisių bei pagrindinių laisvių; vis dėlto primygtinai ragina Armėnijos valdžios institucijas, ES remiant, užtikrinti, kad nebūtų nusižengiama šioms vertybėms, nes dėl to susitarimo taikymas galėtų būti sustabdytas pagal jo 379 straipsnį; pakartoja, kad ES finansinė parama Armėnijai ir toliau priklauso nuo reformų įgyvendinimo ir kokybės;

7.  ragina Armėniją nedelsiant patvirtinti ir įgyvendinti abipusiškai sutartas reformas, ypač rinkimų sistemos stabilumo, teisinės sistemos nepriklausomumo ir valstybės institucijų valdymo skaidrumo srityse, visų pirma įgyvendinant ES ir Armėnijos partnerystės prioritetus, kurie turėtų atlikti susitarimo įgyvendinimo gairių vaidmenį, kad būtų užtikrinti apčiuopiami ir teigiami rezultatai Armėnijos gyventojams;

8.  pabrėžia, koks labai svarbus yra prasmingas atitinkamų pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimas ir įtraukimas šiuo įgyvendinimo etapu, be kita ko, naudojantis pagal susitarimą sukurta nauja Pilietinės visuomenės platforma, neapsiribojant ribotais įsipareigojimais nuolat informuoti pilietinės visuomenės atstovus ir keistis nuomonėmis su jais, kaip šiuo metu numatyta pagal susitarimo 366 straipsnį; primena, kad dalyvaujančios pilietinės visuomenės organizacijos turėtų atspindėti kuo platesnį spektrą politinių ir socialinių interesų;

9.  ragina Komisiją vadovautis ES finansinės pagalbos sąlygomis sistemingai siejant ES paramą – be kita ko, teikiamą pagal Europos kaimynystės priemonę, makrofinansinę pagalbą ir kitas priemones – su veiksmingu reformų įgyvendinimu, kurių įgyvendinimo pažanga turėtų būti atidžiai stebima;

10.  pažymi, kad susitarimas taip pat atitinka dvasią ir principus, išreikštus 2017 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento rekomendacijoje, įskaitant dėl to, kad naujas susitarimas su Armėnija arba Azerbaidžanu gali būti ratifikuojamas tik su sąlyga, kad bus prisiimti prasmingi įsipareigojimai dėl Kalnų Karabacho konflikto sprendimo ir padaryta didelė pažanga šiuo klausimu; primygtinai ragina abi šalis gera valia paspartinti tarpusavio derybas ir pasiekti geresnių šių derybų rezultatų po 2018 m. rinkimų abiejose šalyse, kad būtų žengtas istorinis žingsnis ir užbaigtas konfliktas, kuris negali būti išspręstas kariniu būdu, tačiau kuris jau kainavo pernelyg daug gyvybių, ypač civilių gyventojų, ir kuris beveik tris dešimtmečius ne tik trukdė sukurti taiką ir užtikrinti stabilumą, bet ir varžė socialinį ir ekonominį vystymąsi regione; reiškia didelį susirūpinimą dėl regiono karinių pajėgų stiprinimo ir neproporcingų išlaidų gynybos srityje; remia visas iniciatyvas, kuriomis siekiama užtikrinti taiką ir plėtoti gerus kaimyninius santykius, įskaitant aukšto lygio derybas ir ugnies nutraukimo stebėsenos mechanizmą, ir ragina EIVT ir Komisiją padidinti ES paramą programoms, kuriomis sudaromos sąlygos stiprinti Armėnijos ir Azerbaidžano NVO ir jaunimo organizacijų ryšius, tuo pačiu metu užtikrinant, kad ES valstybės narės vengtų netiesioginio dvejopo naudojimo prekių ir technologijų eksporto į konflikto šalis;

Politinė reforma

11.  ragina ir Armėniją, ir ES teikti pirmenybę vidaus reformoms, kaip nurodyta 4 straipsnyje, kad visų pirma būtų užtikrintas sklandus perėjimas nuo prezidentinės prie parlamentinės sistemos ir valstybės institucijų nepolitizavimas; ragina Armėnijos vyriausybę plačiosios Armėnijos visuomenės labui užtikrinti, kad svarbiausioms reformoms – pavyzdžiui, susijusioms su vyriausybės struktūra ir veikla arba baudžiamuoju kodeksu, – būtų taikomas didesnis skaidrumas ir įtraukus dialogas su opozicija ir pilietine visuomene;

12.  pabrėžia, kad reikia užtikrinti vienodas sąlygas opozicijai ir kurti aplinką, kurioje pilietinė visuomenė, įskaitant žiniasklaidos atstovus ir žmogaus teisių gynėjus, galėtų veikti nesibaimindami represalijų; atsižvelgdamas į tai, ragina Armėniją užtikrinti spartų ir teisingą bylos nagrinėjimą visiems kaliniams, įskaitant Andreasą Ghukasyaną, neatsižvelgiant į jokius politinius aspektus; ragina Armėnijos valdžios institucijas užtikrinti, kad žurnalistai nepatirtų jokio spaudimo arba atsakomųjų veiksmų baimės ar smurto dėl savo darbo ir kad būtų paisoma teisės į susirinkimų laisvę, taip pat susilaikoma nuo pernelyg didelės jėgos naudojimo ir spaudimo, pvz., nepagrįstų baudžiamųjų kaltinimų taikiems protestuotojams ir protestų lyderiams; ragina užtikrinti nešališkus tyrimus ir teisingą bylos nagrinėjimą visais atvejais, įskaitant ankstesnius neproporcingus policijos veiksmus prieš taikius protestuotojus ir „Sasna Tsrer“ bylą, kurios metu policija labai trukdė gynybos advokatų darbui;

13.  atsižvelgdamas į būsimus rinkimus, primygtinai ragina Armėnijos valdžios institucijas nedelsiant ir visapusiškai įgyvendinti visas Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro (ESBO/ODIHR) vadovaujamos tarptautinės stebėjimo misijos rekomendacijas, pateiktas jos galutinėje ataskaitoje, visų pirma susijusias su įtarimais dėl balsų pirkimo, rinkėjų bauginimo, spaudimo valstybės tarnautojams ir privačiojo sektoriaus darbuotojams, taip pat dėl netinkamo partijos atstovų arba teisėsaugos pareigūnų kišimosi į balsavimo procesą, nes dėl to nepadidėjo visuomenės pasitikėjimas šalies rinkimų sistema;

14.  ragina Armėniją įgyvendinti Venecijos komisijos rekomendacijas, kaip antai pateiktas jos 2017 m. nuomonėje dėl Teismų kodekso projekto, anot kurių minėtu Kodeksu įgyvendinami teigiami pokyčiai, įtvirtinti pagal konstitucinę reformą, tačiau jame esama spragų ir prieštaravimų, kuriuos reikia pašalinti;

Teisinės valstybės principas ir pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms

15.  pakartoja, kad tvirtai remia tarptautinę teisę ir pagrindines vertybes, įskaitant demokratiją, teisinę valstybę ir gerą valdymą, pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laivėms, ir ragina Armėniją padaryti didelę pažangą šiose srityse, visų pirma turint mintyje žiniasklaidos laisvę, teisminių institucijų nepriklausomumą ir kovą su korupcija, organizuotu nusikalstamumu, pinigų plovimu, mokesčių slėpimu, nepotizmu ir piktavališka oligarchine valstybės kontrole; ragina Armėnijos valdžios institucijas pradėti tikrą esminių ekonomikos reformų procesą siekiant įveikti dabartinę oligarchinę struktūrą ir panaikinti atitinkamas monopolijas; ragina Armėnijos valdžios institucijas toliau nuosekliai vykdyti šalies įsipareigojimus, prisiimtus prisijungus prie JT konvencijos prieš kankinimą, siekiant užkirsti kelią pažeidimams, vykdyti baudžiamąjį persekiojimą ir bausti už juos;

16.  apgailestauja dėl to, kad smurtas dėl lyties ir seksualinės orientacijos ir toliau yra didelė Armėnijos problema; atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. gruodžio 8 d. Nacionalinei Asamblėjai priėmus įstatymą dėl smurto šeimoje prevencijos, smurto šeimoje aukų apsaugos ir taikos (sanglaudos) šeimoje atkūrimo smurtas šeimoje pripažintas labai didele problema, tačiau ragina numatyti griežtesnius teisės aktus, kad būtų veiksmingai kovojama su tokiu smurtu, ir ragina valdžios institucijas geriau apsaugoti ir remti aukas; palankiai vertina tai, kad 2018 m. sausio 18 d. Armėnija pasirašė Europos Tarybos Stambulo konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo, ir ragina Armėniją kuo greičiau ratifikuoti ir kruopščiai įgyvendinti šią konvenciją siekiant veiksmingai vykdyti savo įsipareigojimus laikytis tarptautinių standartų šioje srityje;

17.  ragina Armėniją spręsti lyčių lygybės ir kovos su diskriminacija klausimus imantis greitų, bet veiksmingų priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti lygias galimybes visiems, visų pirma kalbant apie užimtumą, vienodą užmokestį ir viešąją tarnybą, idealiu atveju parengiant išsamų atskirą įstatymą dėl kovos su diskriminacija, taip pat apsaugant kitas pažeidžiamas grupes, pvz., LGBTI asmenis, laikantis tarptautinių standartų ir įvairių Armėnijos žmogaus teisių įsipareigojimų, ir užtikrinti veiksmingus apsaugos mechanizmus, kuriems būtų skirta pakankamai išteklių; šiuo požiūriu reiškia susirūpinimą dėl dar nepriimtų teisės aktų nesuderinamumo su tarptautiniais kovos su diskriminacija standartais;

18.  primygtinai ragina Armėnijos valdžios institucijas didelį prioritetą teikti siekiui panaikinti galimybę nutraukti nėštumą dėl nepageidaujamos kūdikio lyties – tokio pobūdžio nėštumo nutraukimas Armėnijoje ir Azerbaidžane tebėra vienas labiausiai paplitusių pasaulyje po Kinijos; pritaria Armėnijos įsipareigojimui gerinti vaikų – visų pirma, neįgalių vaikų ir našlaičių – gyvenimą nuolat įgyvendinant Nacionalinėje vaiko teisių apsaugos strategijoje ir atitinkamame Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo veiksmų plane nustatytus prioritetus, taip pat iki 2025 m. visiems vaikams užtikrinti įtraukų švietimą arba panaikinti vaikų darbą;

19.  ragina toliau dėti pastangas siekiant labiau bendradarbiauti nusikalstamų veikų, tokių kaip terorizmas, organizuotas nusikalstamumas, kibernetiniai nusikaltimai ir tarpvalstybiniai nusikaltimai, prevencijos ir kovos su jomis srityse ir ragina Armėniją labiau prisiderinti prie ES užsienio ir saugumo politikos;

20.  ragina Armėniją ratifikuoti Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) Romos statutą, kurį šalis pasirašė 1999 m.;

Prekybos ir ekonominis bendradarbiavimas

21.  palankiai vertina tai, kad stiprinami ES ir Armėnijos prekybos ir ekonominiai santykiai, ir tai, kad visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimas kai kurias atvejais yra platesnės aprėpties nei PPO įsipareigojimai, turint mintyje skaidrumą ir galimybes patekti į rinką ES produktams ir veiklos vykdytojams tokiose srityse kaip prekyba paslaugomis, intelektinės nuosavybės teisės ir viešieji pirkimai;

22.  ragina Armėniją užmegzti patikimus prekybos santykius su ES pagal savo įsipareigojimus, prisiimtus stojant į PPO; primena, kad su naryste PPO susijusios sąlygos ir nuostatos, prievolės pagal PPO susitarimus ir šių susitarimų nuostatos taikomi tik Armėnijos Respublikos teritorijoje, kaip pripažino Jungtinės Tautos;

23.  reiškia viltį, kad susitarimu bus sparčiai suteiktos naujos ir patrauklios ekonominės galimybės Armėnijos piliečiams, gyvenantiems Armėnijoje ar į ją grįžtantiems, be kita ko, šalies jaunimui;

24.  vis dėlto apgailestauja, kad į susitarimą negalima įtraukti tarifinių kliūčių panaikinimo, nes Armėnija yra Eurazijos ekonominės sąjungos narė; tačiau palankiai vertina tai, kad Armėnija labai naudojasi ES bendrąja lengvatų sistema (BLS+), tačiau su tam tikru susirūpinimu pažymi, kad eksportas, kuriam taikoma BLS+, daugiausia apima tik kelias prekių rūšis; pažymi, kad susitarimu paisoma Armėnijos daugiakryptės užsienio politikos, tačiau ragina Komisiją užtikrinti, kad ES parama Armėnijoje nebūtų nukreipta į sektorius, kuriems poveikį daro Rusijos sankcijos, taikomos ES, ir primygtinai ragina Komisiją griežtai prižiūrėti, kad ES valstybės narės laikytųsi Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 siekiant išvengti to, kad Rusija per Armėniją įsigytų dvejopo naudojimo prekes ir technologijas;

25.  palankiai vertina pasiektą susitarimą dėl prekių ženklų apsaugos, įskaitant 237 straipsnio pereinamojo laikotarpio nuostatas dėl konjako ir šampano, nes taip apsaugomi ES interesai ir kartu sudaromos galimybės Armėnijai plėtoti savo prekybą visuose svarbiausiuose savo ekonomikos sektoriuose;

Energija ir kitos bendradarbiavimo sritys

26.  palankiai vertina tai, kad daug dėmesio skiriama, būtent 42 straipsnyje, branduoliniam saugumui, grindžiamam Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ir Europos Sąjungos standartais ir praktika; apgailestauja dėl Armėnijos valdžios institucijų sprendimo pratęsti Mecamoro atominės elektrinės veikimą ir pakartoja, kad yra labai susirūpinęs dėl šios atominės elektrinės saugumo standartų nuolatinės neatitikties atsižvelgiant į didelę riziką, kylančią dėl elektrinės buvimo seisminėje zonoje; prašo derybininkų į visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimo 42 straipsnį įtraukti punktą dėl specialaus bendradarbiavimo, susijusio su „Mecamoro branduolinės elektrinės uždarymu ir saugiu jos eksploatacijos nutraukimu, pakankamai anksti priimant šių veiksmų gaires ar planą ir atsižvelgiant į poreikį pakeisti šią elektrinę nauju pajėgumu ir užtikrinti Armėnijos Respublikos energetinį saugumą ir darnaus vystymosi sąlygas“;

27.  be to, palankiai vertina specialias nuostatas dėl bendradarbiavimo aplinkosaugos klausimais Armėnijoje, atsižvelgiant į tai, kad skubiai reikalinga pažanga šioje srityje, taip pat galimybės kurti darbo vietas ir sumažinti priklausomybę nuo energijos importo, kurių galima pasiekti plėtojant švarius alternatyvius energijos šaltinius; ypač ragina Komisiją padėti Armėnijos vyriausybei ir ją remti techniniu ir finansiniu požiūriu įgyvendinant jos plataus užmojo atsinaujinančiųjų išteklių energijos vystymo planą;

28.  ragina Armėnijos valdžios institucijas didinti skaidrumą ir atskaitomybę viešųjų finansų valdymo, taip pat viešųjų pirkimų ir privatizacijos proceso srityse, ir, be to, stiprinti bankininkystės sektoriaus priežiūrą;

29.  pabrėžia, kokios svarbios yra nuostatos dėl dialogo ir bendradarbiavimo užimtumo politikos, darbuotojų teisių, kaip antai darbuotojų sveikatos ir saugos, lyčių lygybės ir kovos su diskriminacija srityse, taip pat pažeidžiamoms ir marginalizuotoms grupėms, siekiant užtikrinti geresnes darbo vietas su geresnėmis darbo sąlygomis, visų pirma Armėnijos jaunimui, ir prisidėti prie kovos su dideliu nedarbu ir didžiuliu skurdu;

Institucinės nuostatos

30.  palankiai vertina tai, kad pagal susitarimo 365 straipsnį sukurtas Parlamentinis partnerystės komitetas, ir įsipareigoja kartu su Armėnijos parlamentu nedelsiant nustatyti jo darbo tvarkos taisykles, siekiant kuo anksčiau pradėti jo veiklą;

31.  pakartoja savo prašymą Komisijai ir EIVT kas šešerius mėnesius teikti Parlamentui išsamią rašytinę ataskaitą dėl tarptautinių susitarimų įgyvendinimo, vadovaujantis 2017 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir EIVT dėl Rytų partnerystės, pateikta rengiantis 2017 m. lapkričio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui, kurioje patvirtinamas Parlamento ryžtas griežčiau stebėti, kaip įgyvendinami tarptautiniai susitarimai su rytiniais partneriais ir labiau kontroliuoti ES paramą, teikiamą šiuo tikslu;

32.  ragina ES ir Armėnijos valdžios institucijas vykdyti intensyvesnę komunikaciją apie šio naujo susitarimo tikslus ir uždavinius, siekiant tiek Armėnijoje, tiek ES toliau didinti visuomenės informuotumą apie numatomas galimybes ir naudą, kuriuos lems šio susitarimo sudarymas; be to, ragina abi šalis ir toliau stengtis atremti bet kokias dezinformavimo kampanijas, susijusias su ES ir Armėnijos santykiais;

o
o   o

33.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Armėnijos vyriausybei bei parlamentui.

(1) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0493.
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0440.
(3) OL C 328, 2016 9 6, p. 2.
(4) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0283.

Atnaujinta: 2020 m. vasario 10 d.Teisinė informacija - Privatumo politika