Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2269(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0179/2018

Teksty złożone :

A8-0179/2018

Debaty :

PV 03/07/2018 - 25
CRE 03/07/2018 - 25

Głosowanie :

PV 04/07/2018 - 6.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0284

Teksty przyjęte
PDF 169kWORD 58k
Środa, 4 lipca 2018 r. - Strasburg
Umowa o partnerstwie między UE i EWEA a Armenią (rezolucja)
P8_TA(2018)0284A8-0179/2018

Rezolucja nieustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony (12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE)2017/2269(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (12543/2017),

–  uwzględniając Kompleksową i wzmocnioną umowę o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony (12548/2017),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę zgodnie z art. 37 Traktatu o Unii Europejskiej, a także zgodnie z art. 91, art. 100 ust. 2, art. 207, art. 209, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) oraz art. 218 ust. 8 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0422/2017),

–  uwzględniając swoje rezolucje w sprawie stosunków między UE a Armenią,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa(1),

–  uwzględniając wspólne deklaracje ze szczytów Partnerstwa Wschodniego, w szczególności deklarację uzgodnioną w 2017 r. w Brukseli,

–  uwzględniając wspólne komunikaty Komisji i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) w sprawie europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS), w szczególności sprawozdanie z wdrażania przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa z dnia 18 maja 2017 r. (JOIN(2017)0018) oraz wspólny dokument roboczy z dnia 9 czerwca 2017 r. pt. „Partnerstwo Wschodnie – 20 wyników do 2020 r.: orientacja na kluczowe priorytety i wymierne wyniki” (SWD(2017)0300), a także komunikat z 2016 r. pt. „Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej”,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje dotyczące sytuacji we wschodnim sąsiedztwie, a w szczególności zalecenie z dnia 15 listopada 2017 r. dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Partnerstwa Wschodniego w perspektywie szczytu w listopadzie 2017 r.(2) oraz swoją rezolucję z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie setnej rocznicy ludobójstwa Ormian(3),

–  uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 4 lipca 2018 r.(4) 2018 r. w sprawie projektu decyzji,

–  uwzględniając priorytety partnerstwa między Unią Europejską a Armenią, podpisane w dniu 21 lutego 2018 r.,

–  uwzględniając art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

–  uwzględniając art. 99 ust. 2 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0179/2018),

A.  mając na uwadze, że obecne ramy stosunków między Armenią a Unią Europejską opierają się na umowie o partnerstwie i współpracy z 1996 r., która weszła w życie w 1999 r. i ma zostać zastąpiona proponowaną kompleksową i wzmocnioną umową o partnerstwie;

B.  mając na uwadze, że w ramach Partnerstwa Wschodniego podstawą stosunków między UE a Armenią jest wspólne zobowiązanie do przestrzegania prawa międzynarodowego i podstawowych wartości, w tym demokracji, praworządności, dobrych rządów, praw człowieka i podstawowych wolności;

C.  mając na uwadze, że wciąż utrzymują się wątpliwości co do pełnego przestrzegania przez Armenię niektórych z wyżej wymienionych podstawowych wartości, zwłaszcza jeżeli chodzi o demokrację i praworządność, którym szkodzi korupcja, kupowanie głosów, przestępczość zorganizowana i nadużywanie kontroli ze strony oligarchów;

D.  mając na uwadze, że położenie geograficzne Armenii, która znajduje się na styku Europy, Azji Środkowej i Bliskiego Wschodu, a także w sąsiedztwie regionalnych mocarstw, zwłaszcza Rosji, Iranu i Turcji, ma znaczenie strategiczne, ale jest również wyzwaniem; mając na uwadze, że nieuznawanie przez niektóre państwa tragedii z przeszłości, zwłaszcza ludobójstwa Ormian, obecność obcych wojsk w Armenii oraz przedłużające się konflikty na Kaukazie Południowym, które dotyczą również Azerbejdżanu i Gruzji, to czynniki stanowiące poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich partnerów i stabilności w regionie; mając na uwadze, że konflikt w Górskim Karabachu można rozwiązać jedynie na drodze pokojowej w zgodzie z podstawowymi zasadami OBWE z 2009 r., zwłaszcza dzięki wysiłkom i propozycjom współprzewodniczących Grupy Mińskiej OBWE;

E.  mając na uwadze, że UE jest głównym partnerem handlowym Armenii i jej najważniejszym darczyńcą; mając na uwadze, że Armenia jest również członkiem Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, co dowodzi, że UE nie jest dla partnerów czynnikiem warunkującym decyzję o pogłębianiu z nią stosunków kosztem stosunków ze stronami trzecimi, nawet jeżeli z pewnych możliwości, takich jak pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu, nie można było w tym kontekście skorzystać;

F.  mając na uwadze, że nowa umowa ustanawia nową podstawę prawną, aby ożywić dialog polityczny oraz rozszerzyć zakres współpracy gospodarczej, jak i współpracy w dziedzinach takich jak energia, transport, infrastruktura i środowisko; mając na uwadze, że oczekuje się, iż postanowienia te odniosą pozytywny wpływ na Armenię, przyczyniając się do promowania standardów demokratycznych, wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju; mając na uwadze, że perspektywy te są szczególnie ważne dla armeńskiej młodzieży, w tym również dzięki poprawie edukacji i poszerzeniu możliwości zatrudnienia; mając na uwadze, że zarówno obywatele UE, jak i Armenii skorzystają na zacieśnieniu współpracy;

1.  z zadowoleniem przyjmuje podpisanie kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie, która stanowi ważny krok naprzód w relacjach między UE a Armenią i jest wyrazem zobowiązania do dalszego pogłębienia stosunków polityczno-gospodarczych;

2.  zauważa, że podpisanie umowy nie stanowi zakończenia współpracy między UE a Armenią; podkreśla raczej znaczenie szybkiego i skutecznego wdrożenia umowy przed przystąpieniem do rozważenia możliwości dalszego zacieśnienia współpracy i integracji między obiema stronami, w tempie i w stopniu będącym do zaakceptowania przez obie strony;

3.  przypomina, że kluczem do odblokowania przyszłych możliwości współpracy jest osiągnięcie znacznych postępów w zakresie poszanowania podstawowych wartości, takich jak praworządność, prawa człowieka i podstawowe wolności, a także funkcjonujący system demokratyczny broniący niezawisłości i bezstronności sądownictwa oraz osiągnięcie konkretnych wyników w walce z korupcją; w związku z tym oczekuje, że w odpowiednim czasie UE rozważy możliwość podjęcia z Armenią rozmów na temat liberalizacji reżimu wizowego, o ile spełnione zostaną warunki gwarantujące dobre zarządzanie mobilnością i jej bezpieczeństwo, w tym warunek rzeczywistego wdrożenia umowy o ułatwieniach wizowych oraz umowy o readmisji między obydwoma stronami;

4.  wyraża uznanie dla obywateli Armenii w związku z pokojowym przekazaniem władzy w kwietniu i maju 2018 r., które doprowadziło do zmiany rządu zgodnie z konstytucją Armenii; z zadowoleniem przyjmuje powściągliwość organów ścigania, jednak wyraża zaniepokojenie nieuzasadnionymi aresztowaniami uczestników pokojowych demonstracji, w tym posłów do parlamentu; serdecznie gratuluje Nikolowi Paszinianowi jego wyboru na nowego premiera Armenii; ma nadzieję na zacieśnienie współpracy z nowym premierem, jego rządem i Zgromadzeniem Narodowym, szczególnie by udzielać wsparcia w spełnianiu oczekiwań społeczeństwa armeńskiego, wyrażonych podczas demonstracji, oraz wyraża gotowość do obserwacji przyszłych wyborów parlamentarnych w Armenii;

Zakres, zasady ogólne, podstawowe wartości oraz zaangażowanie w rozwiązywanie konfliktów

5.  podkreśla, że terytorialny zakres stosowania umowy obejmuje z jednej strony terytoria, gdzie stosuje się Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej na warunkach określonych w tych traktatach, oraz z drugiej strony terytorium Republiki Armenii; wzywa Komisję do dopilnowania, by żadne produkty nie były nielegalnie wywożone do UE przez Armenię;

6.  zauważa, że umowa jest utrzymana w duchu i w poszanowaniu zasad zawartych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r., w którym jednoznacznie stwierdzono, że żadna kompleksowa umowa nie zostanie ratyfikowana z państwem, które nie przestrzega wartości UE, takich jak demokracja, praworządność, dobre rządy, prawa człowieka i podstawowe wolności; niemniej jednak wzywa władze Armenii, by przy wsparciu UE zadbały o to, by nie doszło do pogorszenia sytuacji w zakresie przestrzegania tych wartości, ponieważ mogłoby to spowodować zawieszenie stosowania umowy zgodnie z jej art. 379; ponownie podkreśla, że pomoc finansowa UE dla Armenii jest uzależniona od wdrażania reform i ich jakości;

7.  zachęca Armenię do szybkiego przyjęcia i wdrożenia wspólnie uzgodnionych reform, szczególnie dotyczących stabilności systemu wyborczego, niezawisłości sądownictwa oraz przejrzystości zarządzania instytucjami państwowymi, zwłaszcza w kontekście priorytetów partnerstwa UE-Armenia, które powinny stanowić orientacyjne ramy dla wykonania umowy, tak aby przynieść wymierne korzyści obywatelom Armenii;

8.  podkreśla istotne znaczenie konstruktywnego zaangażowania i włączenia odnośnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego na tym etapie wdrażania umowy, w tym przez nową Platformę Społeczeństwa Obywatelskiego ustanowioną na mocy umowy, wykraczającą poza ograniczone zobowiązania do informowania przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego oraz prowadzenia z nimi wymiany informacji, jak jest to obecnie przewidziane w art. 366 umowy; przypomina, że uczestniczące w tym procesie organizacje społeczeństwa obywatelskiego powinny odzwierciedlać jak najszersze spektrum interesów politycznych i społecznych;

9.  wzywa Komisję do kontynuacji działań w sprawie warunkowości pomocy finansowej UE poprzez systematyczne powiązanie unijnego wsparcia – w tym za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, pomocy makrofinansowej i innych instrumentów – ze skutecznym wdrożeniem reform, których postępy powinny być dokładnie monitorowane;

10.  zauważa, że umowa ta jest również zgodna z duchem i zasadami wyrażonymi w zaleceniu Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r., w tym w odniesieniu do uzależnienia ratyfikacji nowej umowy z Armenią lub z Azerbejdżanem od konkretnych zobowiązań i zasadniczych postępów w kwestii rozwiązania konfliktu w Górskim Karabachu; wzywa obie strony, aby – działając w dobrej wierze – zwiększyły tempo oraz poprawiły wyniki prowadzonych negocjacji w następstwie wyborów w obu krajach w 2018 r., tak aby zapisać się w historii, kładąc kres konfliktowi, którego nie można rozwiązać przy użyciu siły wojskowej i który kosztował życie zbyt wielu ludzi, zwłaszcza cywilów, i który przez prawie trzy dekady nie tylko uniemożliwia doprowadzenie do pokoju i stabilizacji, ale również hamuje rozwój społeczno-gospodarczy w regionie; wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu koncentracji sił wojskowych w regionie i niewspółmiernie wysokich wydatków na obronność; popiera wszelkie inicjatywy prowadzące do pokoju i rozwoju stosunków dobrosąsiedzkich, w tym rozmowy na wysokim szczeblu i mechanizm nadzoru zawieszenia broni, a także wzywa ESDZ i Komisję do zwiększenia wsparcia UE dla programów mających na celu zacieśnienie kontaktów między organizacjami pozarządowymi i organizacjami młodzieżowymi Armenii i Azerbejdżanu, przy jednoczesnym zapewnieniu, że państwa członkowskie UE będą unikały eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania do państw będących stronami konfliktu;

Reformy polityczne

11.  wzywa zarówno Armenię, jak i UE, by przywiązywały dużą wagę do reform krajowych, jak określono w art. 4, zwłaszcza w celu zapewnienia płynnego przejścia od systemu prezydenckiego do parlamentarnego i odpolitycznienia instytucji państwowych; zachęca rząd Armenii do zadbania o to, by główne reformy – takie jak te odnoszące się do struktury i działalności organów rządowych lub kodeksu karnego – podlegały większej przejrzystości oraz były przedmiotem pluralistycznego dialogu z opozycją i społeczeństwem obywatelskim, w interesie ogółu społeczeństwa armeńskiego;

12.  podkreśla potrzebę zapewnienia równych warunków działania dla opozycji, a także środowiska, w którym społeczeństwo obywatelskie, w tym przedstawiciele mediów i obrońcy praw człowieka, mogą działać bez obawy przed represjami; w związku z tym wzywa Armenię do zapewnienia szybkiego i sprawiedliwego procesu wszystkim więźniom, w tym Andriasowi Gukasjanowi, niezależnie od jakichkolwiek względów politycznych; wzywa władze Armenii do zagwarantowania, aby na dziennikarzy nie wywierano presji ani nie zastraszano ich groźbą odwetu lub przemocy z powodu wykonywanej przez nich pracy, aby prawo wolności zgromadzeń było szanowane oraz by nie nadużywano siły i nie stosowano presji wobec pokojowych demonstrantów i przywódców protestów, np. w postaci nieuzasadnionych zarzutów karnych; wzywa do prowadzenia bezstronnych dochodzeń i sprawiedliwych procesów we wszystkich przypadkach, w tym w odniesieniu do ostatnich niewspółmiernych działań policji wobec pokojowych demonstrantów oraz w sprawie „Sasna Tsrer”, podczas której policja poważnie utrudniała pracę obrońców;

13.  w związku z przyszłymi wyborami wzywa władze Armenii do szybkiego i pełnego wdrożenia wszystkich zaleceń międzynarodowych misji obserwacji wyborów prowadzonych przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE/ODIHR), jak podkreślono w ich sprawozdaniu końcowym, w szczególności w odniesieniu do zarzutów dotyczących kupowania głosów, zastraszania wyborców, wywierania presji na urzędników służby cywilnej i pracowników sektora prywatnego oraz nadmiernej ingerencji w proces głosowania ze strony przedstawicieli partii lub funkcjonariuszy organów ścigania, którym nie udało się poprawić zaufania opinii publicznej do krajowego systemu wyborczego;

14.  zachęca Armenię do wdrożenia zaleceń Komisji Weneckiej, w tym zaleceń zawartych w opinii z 2017 r. w sprawie projektu kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którą kodeks wprowadził pozytywne zmiany w wyniku reformy konstytucyjnej, lecz zawiera luki i niespójności, które należy wyeliminować;

Praworządność, poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności

15.  potwierdza swoje silne przywiązanie do prawa międzynarodowego i podstawowych wartości, w tym demokracji, zasad państwa prawa i dobrych rządów, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności, a także zachęca Armenię do dokonania znacznych postępów w tych dziedzinach, w szczególności w odniesieniu do wolności mediów, niezawisłości sądownictwa i zwalczania korupcji, przestępczości zorganizowanej, prania pieniędzy, uchylania się od opodatkowania, nepotyzmu i bezprawnej kontroli ze strony oligarchów; zachęca władze Armenii do rozpoczęcia procesu głębokich i rzeczywistych reform gospodarczych w celu przezwyciężenia obecnych struktur oligarchicznych i wyeliminowania monopoli; zachęca władze Armenii, aby dalej konsekwentnie wypełniały swoje zobowiązania jako państwa będącego stroną Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur w celu zapobiegania naruszeniom oraz ich ścigania i karania;

16.  ubolewa, że przemoc ze względu na płeć i orientację seksualną nadal stanowi poważny problem w Armenii; zwraca uwagę na uznanie przemocy domowej za poważny problem wraz z przyjęciem przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 8 grudnia 2017 r. ustawy o zapobieganiu przemocy w rodzinie, ochronie ofiar przemocy domowej oraz przywracaniu pokoju rodzinnego (spójności rodziny), jednak apeluje o przyjęcie bardziej rygorystycznych przepisów w celu skutecznego zwalczania takiej przemocy oraz lepszej ochrony i wspierania ofiar przez władze; wyraża uznanie dla Armenii z powodu podpisania przez ten kraj w dniu 18 stycznia 2018 r. konwencji stambulskiej Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz zachęca Armenię do szybkiej ratyfikacji i pełnego wdrożenia tej konwencji, tak aby skutecznie wypełniać podjęte zobowiązania do przestrzegania międzynarodowych norm w tej dziedzinie;

17.  wzywa Armenię do zajęcia się kwestią równości płci i zwalczania dyskryminacji dzięki podejmowaniu szybkich, lecz skutecznych działań w celu urzeczywistnienia równości szans dla wszystkich, zwłaszcza jeśli chodzi o zatrudnienie, równe płace i funkcje publiczne, najlepiej poprzez przyjęcie kompleksowej odrębnej ustawy o przeciwdziałaniu dyskryminacji, chroniącej również inne grupy szczególnie wrażliwe, np. osoby LGBTI, zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz z szeregiem zobowiązań Armenii w dziedzinie praw człowieka, jak również do zagwarantowania skutecznych i dysponujących odpowiednimi zasobami mechanizmów ochrony; w tym względzie wyraża zaniepokojenie z powodu niezgodności planowanych rozwiązań legislacyjnych z międzynarodowymi standardami w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji;

18.  wzywa władze Armenii do priorytetowego potraktowania kwestii, jaką jest położenie kresu aborcji ze względu na płeć, które to zjawisko jest rozpowszechnione w Armenii i Azerbejdżanie i występuje częściej jedynie w Chinach; zachęca Armenię do zaangażowania się w poprawę warunków życia dzieci – zwłaszcza niepełnosprawnych i osieroconych – poprzez konsekwentne wdrażanie priorytetów określonych w krajowej strategii na rzecz ochrony praw dziecka oraz w odnośnym planie działania na rzecz wdrożenia Konwencji o prawach dziecka, a także poprzez zagwarantowanie do 2025 r. wszystkim dzieciom edukacji włączającej i likwidację pracy dzieci;

19.  zachęca do dalszych działań na rzecz pogłębienia współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczania działalności przestępczej, takiej jak terroryzm, przestępczość zorganizowana, cyberprzestępczość i przestępczość transgraniczna, a także apeluje do Armenii o dostosowanie się w większym stopniu do unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa;

20.  wzywa Armenię do ratyfikowania Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK), podpisanego przez ten kraj w 1999 r.;

Współpraca handlowa i gospodarcza

21.  z zadowoleniem przyjmuje pogłębienie stosunków handlowych i gospodarczych między UE a Armenią oraz fakt, że kompleksowa i wzmocniona umowa o partnerstwie w niektórych przypadkach wykracza poza zobowiązania w ramach WTO w zakresie przejrzystości i dostępu unijnych produktów i podmiotów do rynku w takich dziedzinach jak handel usługami, prawa własności intelektualnej i zamówienia publiczne;

22.  wzywa Armenię do nawiązania budzących zaufanie stosunków handlowych z UE zgodnie z zobowiązaniami podjętymi w ramach przystąpienia do WTO; przypomina, że warunki członkostwa w WTO oraz zobowiązania wynikające z porozumień WTO i ich postanowień mają zastosowanie wyłącznie do terytorium Republiki Armenii w kształcie uznanym przez Narody Zjednoczone;

23.  wyraża nadzieję, że umowa wkrótce przyniesie nowe i atrakcyjne możliwości gospodarcze dla obywateli Armenii zamieszkujących ten kraj lub powracających do niego, a zwłaszcza dla tamtejszej młodzieży;

24.  ubolewa jednak, że umowa ta nie może dotyczyć usuwania barier taryfowych ze względu na członkostwo Armenii w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej; niemniej jednak z zadowoleniem przyjmuje wysoki stopień wykorzystania systemu ogólnych preferencji taryfowych UE (GSP+) przez Armenię, ale z pewnym zaniepokojeniem odnotowuje, że eksport objęty GSP+ koncentruje się jedynie na kilku rodzajach towarów; zauważa, że umowa szanuje wielowektorową politykę zagraniczną Armenii, jednak apeluje do Komisji o dopilnowanie, by pomoc UE nie płynęła do sektorów armeńskiej gospodarki dotkniętych rosyjskimi sankcjami przeciwko UE, i wzywa Komisję do ścisłego nadzorowania, czy państwa członkowskie UE przestrzegają rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014, w celu uniknięcia sytuacji, w której Rosja zamawia towary i technologie podwójnego zastosowania za pośrednictwem Armenii;

25.  z zadowoleniem przyjmuje porozumienie osiągnięte w sprawie ochrony znaków towarowych, w tym przepisy przejściowe zawarte w art. 237 dotyczącym koniaku i szampana, które chronią interesy UE, jednocześnie umożliwiając Armenii rozwój handlu we wszystkich głównych sektorach gospodarki tego kraju;

Energia i inne obszary współpracy

26.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zwłaszcza w art. 42 położono nacisk na bezpieczeństwo jądrowe na podstawie norm i praktyk Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) i Unii Europejskiej; ubolewa z powodu decyzji władz Armenii o przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej w Mecamorze oraz ponownie wyraża głębokie zaniepokojenie utrzymującą się rozbieżnością między standardami bezpieczeństwa tej elektrowni jądrowej a poważnymi zagrożeniami wynikającymi z jej położenia w strefie sejsmicznej; wyraża uznanie dla negocjatorów za uwzględnienie w art. 42 kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie szczegółowej kwestii współpracy w celu „zamknięcia i bezpiecznej likwidacji elektrowni jądrowej w Mecamorze oraz wczesnego przyjęcia odpowiedniego planu działania w tym celu, biorąc pod uwagę potrzebę zastąpienia oferowanych przez tę elektrownię zdolności nowymi zdolnościami, tak aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Republiki Armenii i warunki dla zrównoważonego rozwoju”;

27.  z zadowoleniem przyjmuje również przepisy szczegółowe dotyczące współpracy w kwestiach dotyczących środowiska w Armenii, biorąc pod uwagę pilną potrzebę dokonania postępów w tej dziedzinie, a także możliwości tworzenia miejsc pracy oraz ograniczania zależności od importu energii, które mogą wynikać z rozwoju czystych alternatywnych źródeł energii; w szczególności wzywa Komisję do udzielenia rządowi Armenii pomocy oraz wsparcia technicznego i finansowego w realizacji ambitnego planu rozwoju energii ze źródeł odnawialnych;

28.  wzywa władze Armenii do zwiększenia przejrzystości i rozliczalności w zarządzaniu finansami publicznymi, a także w ramach zamówień publicznych i w procesie prywatyzacji, a ponadto do wzmocnienia nadzoru nad sektorem bankowym;

29.  podkreśla znaczenie przepisów dotyczących dialogu i współpracy w polityce zatrudnienia, praw pracowniczych, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, równości płci oraz przeciwdziałania dyskryminacji, w tym również z myślą o najsłabszych i marginalizowanych grupach, aby zapewnić lepsze miejsca pracy i warunki pracy, zwłaszcza dla młodych Ormian, a także przyczynić się do zwalczania bezrobocia i skrajnego ubóstwa;

Postanowienia instytucjonalne

30.  z zadowoleniem przyjmuje utworzenie Komisji Parlamentarnej Partnerstwa na mocy art. 365 umowy i zobowiązuje się, by wraz z parlamentem Armenii wkrótce ustanowić jej regulamin w celu szybkiego rozpoczęcia jej działalności;

31.  ponownie zwraca się do Komisji i ESDZ o przekazywanie Parlamentowi co sześć miesięcy szczegółowego pisemnego sprawozdania z wdrażania międzynarodowych umów, zgodnie z jego zaleceniem z dnia 15 listopada 2017 r. dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Partnerstwa Wschodniego w perspektywie szczytu w listopadzie 2017 r., w którym Parlament potwierdził swoją determinację do lepszego monitorowania wdrażania międzynarodowych umów z partnerami wschodnimi oraz do większej kontroli wsparcia udzielanego przez UE w tym zakresie;

32.  wzywa UE i władze Armenii do szerszego informowania o celach i założeniach nowej umowy z myślą o dalszej poprawie świadomości społeczeństwa – zarówno w Armenii, jak i w UE – na temat spodziewanych możliwości i korzyści wynikających z jej zawarcia; ponadto wzywa obie strony do podejmowania dalszych starań na rzecz zwalczania wszelkich kampanii dezinformacyjnych dotyczących stosunków UE-Armenia;

o
o   o

33.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Armenii.

(1) Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0493.
(2) Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0440.
(3) Dz.U. C 328 z 6.9.2016, s. 2.
(4) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2018)0283.

Ostatnia aktualizacja: 10 lutego 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności