Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2269(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0179/2018

Texte depuse :

A8-0179/2018

Dezbateri :

PV 03/07/2018 - 25
CRE 03/07/2018 - 25

Voturi :

PV 04/07/2018 - 6.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0284

Texte adoptate
PDF 161kWORD 57k
Miercuri, 4 iulie 2018 - Strasbourg
Acordul de parteneriat dintre UE și CEEA și Armenia (rezoluție)
P8_TA(2018)0284A8-0179/2018

Rezoluţia fără caracter legislativ a Parlamentului European din 4 iulie 2018 referitoare la decizia Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte (12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE)2017/2269(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12543/2017),

–  având în vedere Acordul de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte (12548/2017),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 37 din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu articolul 91, cu articolul 100 alineatul (2), cu articolele 207 și 209, cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a), cu articolul 218 alineatul (7) și cu articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0422/2017),

–  având în vedere rezoluțiile sale relevante referitoare la relațiile UE-Armenia,

–  având în vedere rezoluția sa din 13 decembrie 2017 referitoare la Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune(1);

–  având în vedere Declarațiile comune ale Summiturilor Parteneriatului Estic, în special cea din 2017, de la Bruxelles,

–  având în vedere comunicările comune ale Comisiei și ale Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) privind Politica europeană de vecinătate (PEV), în special Raportul din 18 mai 2017 privind punerea în aplicare a reexaminării PEV (JOIN(2017)0018) și documentul de lucru comun din 9 iunie 2017, intitulat „Parteneriatul estic - 20 de obiective pentru 2020: concentrarea pe prioritățile-cheie și rezultatele concrete” (SWD(2017)0300), precum și comunicarea din 2016 privind „O strategie globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene”,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din vecinătatea estică și, în special, recomandarea sa din 15 noiembrie 2017 adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Parteneriatul estic, în perioada premergătoare reuniunii la nivel înalt din noiembrie 2017(2), precum și rezoluția sa din 15 aprilie 2015 referitoare la centenarul Genocidului armean(3),

–  având în vedere rezoluția sa legislativă din 4 iulie 2018(4) referitoare la proiectul de decizie,

–  având în vedere prioritățile Parteneriatului dintre Uniunea Europeană și Armenia, semnat la 21 februarie 2018,

–  având în vedere articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0179/2018),

A.  întrucât cadrul actual privind relațiile dintre Armenia și Uniunea Europeană este reglementat de Acordul de parteneriat și cooperare din 1996 care a intrat în vigoare în 1999 și care urmează să fie înlocuit prin acest acord de parteneriat cuprinzător și consolidat (APCC);

B.  întrucât, prin Parteneriatul estic, UE și Armenia și-au întemeiat relațiile pe un angajament comun față de dreptul internațional și valorile fundamentale, inclusiv democrația, statul de drept și buna guvernare, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;

C.  întrucât rămân preocupări în legătură cu deplina respectare de către Armenia a unora dintre valorile fundamentale menționate anterior, în special în ceea ce privește democrația și statul de drept care sunt subminate de corupție, de cumpărarea voturilor, de criminalitatea organizată și de controlul oligarhic abuziv;

D.  întrucât localizarea geografică a Armeniei între Europa, Asia Centrală și Orientul Mijlociu și puterile regionale învecinate, în special Rusia, Iran și Turcia, este atât strategică, cât și problematică; întrucât nerecunoașterea de către anumite părți a tragediilor din trecut - în special genocidul împotriva armenilor, prezența trupelor străine în Armenia, precum și conflictele prelungite din Caucazul de Sud, care afectează și Azerbaidjan și Georgia - reprezintă o amenințare majoră la adresa securității și stabilității regionale a tuturor partenerilor; întrucât conflictul din Nagorno-Karabah poate fi soluționat numai pe cale pașnică, în conformitate cu principiile fundamentale ale OSCE din 2009, îndeosebi prin eforturile și propunerile copreședinților Grupului de la Minsk din cadrul OSCE;

E.  întrucât UE este principalul partener comercial al Armeniei și cel mai important donator; întrucât Armenia este, de asemenea, membră a Uniunii Economice Eurasiatice, demonstrând astfel că Uniunea Europeană nu impune partenerilor săi cerința prealabilă de a alege aprofundarea relațiilor cu UE în detrimentul relațiilor lor cu terții, chiar dacă anumite oportunități - cum ar fi o zonă de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare cu EU - nu puteau fi realizate în acest context;

F.  întrucât noul acord stabilește un nou temei juridic pentru a revigora dialogul politic și a extinde sfera cooperării economice, precum și cooperarea în sectoare cum ar fi energia, transportul, infrastructura și mediul; întrucât se așteaptă ca aceste dispoziții să aibă un impact pozitiv asupra Armeniei în ceea ce privește promovarea unor standarde democratice, creșterea economică și dezvoltarea durabilă; întrucât asemenea perspective sunt deosebit de importante pentru tinerii din Armenia, inclusiv printr-o îmbunătățire a educației și creșterea oportunităților de angajare; întrucât atât cetățenii UE, cât și cei armeni beneficiază de pe urma unei cooperări sporite;

1.  salută călduros semnarea unui acord de parteneriat cuprinzător și consolidat, care constituie un important pas înainte în relațiile Uniunea Europeană-Armenia și reprezintă un angajament de aprofundare în continuare a relațiilor politice și economice;

2.  constată că semnarea acordului nu reprezintă un punct final în ceea ce privește cooperare Uniunea Europeană-Armenia; subliniază mai degrabă importanța punerii rapide și eficiente în aplicare înainte de a trece la analiza potențialului de consolidare în continuare a cooperării și integrării dintre cele două părți, într-un ritm și la o scară reciproc acceptabilă;

3.  reamintește că progresele semnificative, în sensul respectării valorilor fundamentale, cum ar fi statul de drept, drepturile omului și libertățile fundamentale, precum și un sistem democratic funcțional care apără independența și imparțialitatea sistemului judiciar și asigură rezultate în lupta împotriva corupției, constituie cheia deblocării perspectivelor viitoare de cooperare; în această privință, se așteaptă ca Uniunea Europeană să ia în considerare, în timp util, deschiderea unui dialog privind liberalizarea vizelor cu Armenia, cu condiția să existe condiții pentru o mobilitate bine gestionată și sigură, incluzând punerea în aplicare eficace a acordurilor de facilitare a acordării vizelor și de readmisie încheiate între părți;

4.  salută cetățenii armeni pentru schimbarea politică din aprilie și mai 2018, care s-a desfășurat într-o atmosferă pașnică și a dus la o schimbare de guvern, în conformitate cu constituția Republicii Armenia; salută reținerea manifestată de către organele de aplicare a legii în recurgerea la violență, dar își exprimă îngrijorarea cu privire la arestarea nejustificată a unor demonstranți pașnici, printre care deputați în parlament; îl felicită călduros pe Nikol Pashinyan pentru alegerea sa ca nou prim-ministru al Republicii Armenia; așteaptă cu interes intensificarea cooperării cu acesta, cu guvernul său și cu Adunarea Națională, nu în ultimul rând pentru a-i sprijini în îndeplinirea așteptărilor exprimate de societatea armeană în cursul demonstrațiilor și își exprimă disponibilitatea de a observa viitoarele alegeri parlamentare din Armenia;

Domeniu de aplicare, principii generale, valori fundamentale și angajamentul în ceea ce privește soluționarea conflictelor

5.  subliniază că aplicarea teritorială a acordului cuprinde, pe de o parte, teritoriile în care se aplică Tratatul privind Uniunea Europeană, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în condițiile prevăzute de aceste tratate și, pe de altă parte, teritoriul Republicii Armenia; solicită Comisiei să se asigure că nu se exportă produse în mod ilegal în UE prin Armenia;

6.  ia act de faptul că acordul este în conformitate cu spiritul și principiile exprimate în recomandarea Parlamentului European din 15 noiembrie 2017, care afirmă fără echivoc că niciun acord cuprinzător nu va fi ratificat cu o țară care nu respectă valorile UE, cum ar fi democrația, statul de drept, buna guvernanță, drepturile omului și libertățile fundamentale; îndeamnă, totuși, autoritățile din Armenia, să asigure, cu sprijinul UE, că nu există niciun regres în ceea ce privește aceste valori, fapt care ar putea declanșa suspendarea aplicării acordului în baza articolului 379 din acesta; reiterează că asistența financiară acordată de către UE Armeniei continuă să fie condiționată de punerea în aplicare și de calitatea reformelor;

7.  încurajează Armenia să adopte și să pună prompt în aplicare reformele convenite, îndeosebi cele în domeniile care vizează stabilitatea sistemului electoral, independența sistemului judiciar și transparența în administrarea instituțiilor publice, îndeosebi în contextul priorităților parteneriatului UE-Armenia care ar trebui să acționeze ca un cadru director pentru punerea în aplicare a acordului, pentru a asigura rezultate tangibile și pozitive pentru cetățenii armeni;

8.  subliniază importanța capitală a unei implicări semnificative și a unei includeri a organizațiilor societății civile relevante în această etapă de implementare, inclusiv prin noua Platformă a societății civile înființată de către Acord, depășind obligațiile limitate de a informa reprezentanții societății civile și de a avea schimburi de vederi cu aceștia, după cum se prevede în prezent la articolul 366 din acord; reamintește că organizațiile societății civile care trebuie implicate în acest proces ar trebui să reflecte un spectru cât mai larg de interese politice, societale și sociale diverse;

9.  invită Comisia să continue condiționarea asistenței financiare acordate de către UE prin legarea în mod sistematic a sprijinului UE, inclusiv prin intermediul Instrumentului european de vecinătate, al asistenței macrofinanciare și al altor instrumente, de punerea efectivă în aplicare a reformelor, progrese care ar trebui să facă obiectul unei monitorizări aprofundate;

10.  observă că Acordul este, de asemenea, în concordanță cu spiritul și principiile exprimate în recomandarea Parlamentului European din 15 noiembrie 2017 în ceea ce privește condiționarea ratificării unui nou acord cu Armenia sau cu Azerbaidjanul de angajamente semnificative și progrese substanțiale în direcția soluționării conflictului din Nagorno-Karabah; îndeamnă ambele părți ca, de bună credință, să intensifice ritmul și rezultatele negocierilor lor după alegerile din 2018 din ambele țări, pentru a intra în istorie prin încheierea unui conflict care nu poate fi rezolvat prin mijloace armate și care s-a soldat cu pierderea a prea multe vieți, în special persoane civile, și care a împiedicat nu numai instaurarea păcii și stabilității, ci și dezvoltarea socioeconomică în regiune timp de aproape trei decenii; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la acumularea de forțe militare și la cheltuielile disproporționate în domeniul apărării în regiune; sprijină toate inițiativele care vizează procesul de pace și dezvoltarea unor relații de bună vecinătate, inclusiv discuțiile la nivel înalt și un mecanism de monitorizare a acordului de încetare a focului și invită SEAE și Comisia să intensifice sprijinul acordat de către UE programelor care permit contacte sporite între ONG-urile și organizațiile de tineret din Armenia și Azerbaidjan, asigurându-se, în același timp, că statele membre ale UE evită exporturile indirecte de produse și tehnologii cu dublă utilizare către părțile la conflict;

Reforma politică

11.  invită atât Armenia cât și UE să acorde o prioritate ridicată reformelor pe plan intern, astfel cum se prevede la articolul 4, pentru a garanta, în special, trecerea fără probleme de la un sistem prezidențial la un sistem parlamentar și nepolitizarea instituțiilor de stat; încurajează guvernul armean să asigure că principalele reforme, cum ar fi cele referitoare la structura și activitățile guvernului sau la codul penal, fac obiectul unui grad mai ridicat de transparență și unui dialog cuprinzător cu opoziția și cu societatea civilă, în interesul societății armene în general;

12.  subliniază că este necesar să se creeze condiții echitabile pentru opoziție și un mediu în care societatea civilă, reprezentanții mass-mediei și apărătorii drepturilor omului își exercită activitatea fără teamă de represalii; invită Armenia, în acest context, să asigure desfășurarea unor procese rapide și echitabile pentru toți deținuții, inclusiv Andreas Ghukasyan, lipsite de orice considerații politice; invită autoritățile armene să garanteze faptul că jurnaliștii nu se confruntă cu niciun fel de presiune sau cu teama de represalii sau violență în exercitarea muncii lor și că dreptul la libertatea de întrunire este respectat, autoritățile fiind invitate să se abțină de la utilizarea excesivă a forței și presiunii, cum ar fi acuzațiile penale împotriva protestatarilor pașnici și a liderilor protestelor; solicită investigații imparțiale și procese corecte în toate cazurile, inclusiv în ceea ce privește ultimele acțiuni excesive ale poliției împotriva protestatarilor pașnici și în cazul „Sasna Tsrer”, în care poliția a obstrucționat în mod grav activitatea avocaților apărării;

13.  solicită insistent autorităților armene, în vederea viitoarelor alegeri, să pună în aplicare cu rapiditate și pe deplin toate recomandările misiunilor internaționale de observare conduse de Biroul european pentru instituții democratice și drepturile omului din cadrul OSCE (OSCE/ODIHR), astfel cum se regăsesc acestea în raportul final, în special în ceea ce privește constatările referitoare la cumpărarea voturilor, la intimidarea alegătorilor, la efectuarea de presiuni asupra funcționarilor publici și a angajaților din sectorul privat și la amestecul nejustificat în procesul electoral din partea reprezentanților partidelor sau a organelor legii, practici care nu au reușit să îmbunătățească încrederea publicului în sistemul electoral al țării;

14.  încurajează Armenia să pună în aplicare recomandările Comisiei de la Veneția, cum ar fi cele din avizul acesteia din 2017 privind proiectul de cod judiciar, potrivit căruia codul a pus în aplicare schimbări pozitive introduse de reforma constituțională, dar cuprinde lacune și incoerențe care trebuie soluționate;

Statul de drept și respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale

15.  își reiterează atașamentul ferm față de dreptul internațional și valorile fundamentale, inclusiv democrația, statul de drept și buna guvernare, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, și încurajează Armenia să facă progrese semnificative în aceste domenii, în special în ceea ce privește libertatea mass-mediei, independența sistemului judiciar și combaterea corupției, a criminalității organizate, a spălării banilor, a evaziunii fiscale, a nepotismului și a controlului oligarhic abuziv; încurajează autoritățile armene să înceapă un proces profund și real de reforme economice pentru a depăși structura oligarhică actuală și a elimina monopolurile existente; încurajează autoritățile armene să continue să acționeze în spiritul obligațiilor care îi revin țării în calitate de parte la Convenția ONU împotriva torturii, în scopul de a preveni, urmări penal și pedepsi toate încălcările;

16.  regretă faptul că violența bazată pe gen și orientare sexuală rămâne încă un factor de îngrijorare semnificativă în Armenia; ia act de recunoașterea violenței domestice ca fiind o problemă majoră odată cu adoptarea, la 8 decembrie 2017, a Legii privind prevenirea violenței domestice, protecția victimelor violenței domestice și restaurarea păcii (coeziunii) în familie de către Adunarea Națională, dar solicită o legislație mai strictă, pentru a combate în mod eficace acest tip de violență și pentru ca autoritățile să îmbunătățească protecția și sprijinul acordat supraviețuitorilor; felicită Armenia pentru semnarea, la 18 ianuarie 2018, a Convenției de la Istanbul a Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice și încurajează Armenia să ratifice și să pună în aplicare în mod cuprinzător această convenție pentru a îndeplini în mod real angajamentele luate cu privire la standardele internaționale în acest domeniu;

17.  invită Armenia să abordeze problemele legate de egalitatea de gen și de lupta împotriva discriminării prin adoptarea rapidă de măsuri eficace în vederea realizării egalității de șanse pentru toți, în special în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, egalitatea de remunerare și accesul la funcțiile publice, în mod ideal prin adoptarea unei legi cuprinzătoare privind combaterea discriminării, care în același timp să ofere protecție altor grupuri vulnerabile, precum persoanele LGBTI, în conformitate cu standardele internaționale și cu diversele angajamente asumate de Armenia în materie de drepturile omului, și să asigure mecanisme de protecție eficace și care să dispună de resurse adecvate; în acest sens, își exprimă îngrijorarea cu privire la incompatibilitatea legislației în curs de adoptare cu standardele internaționale privind combaterea discriminării;

18.  invită autoritățile armene să acorde o prioritate ridicată eliminării practicii selecției bazate pe gen care are loc prin avorturi selective, ale căror rate, împreună cu cele din Azerbaidjan, rămân printre cele mai ridicate la nivel mondial după China; încurajează Armenia în angajamentul său de a îmbunătăți viețile copiilor - în special ale celor cu handicap și ale orfanilor - prin punerea consecventă în aplicare a priorităților stabilite în Strategia națională pentru protecția drepturilor copilului și în planul de acțiune pentru punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile copilului, precum și prin garantarea educației favorabile incluziunii pentru toți copiii până în 2025 și eradicarea muncii copiilor;

19.  încurajează depunerea unor eforturi suplimentare în vederea intensificării cooperării privind prevenirea și combaterea activităților infracționale, cum ar fi terorismul, criminalitatea organizată, criminalitatea informatică și criminalitatea transfrontalieră și invită Armenia să se alinieze mai mult la politica externă și de securitate a UE;

20.  invită Armenia să ratifice Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI), pe care l-a semnat în 1999;

Cooperarea comercială și economică

21.  salută aprofundarea relațiilor comerciale și economice dintre UE și Armenia și faptul că APCC, în unele cazuri, depășește angajamentele OMC în materie de transparență și accesul la piață pentru produsele din UE și actorii din domenii cum ar fi comerțul cu servicii, drepturile de proprietate intelectuală și achizițiile publice;

22.  solicită Armeniei să se angajeze în relații comerciale de încredere cu UE în conformitate cu angajamentele asumate cu ocazia aderării la OMC; reamintește că termenii și condițiile apartenenței la OMC, precum și obligațiile în temeiul acordurilor OMC și dispozițiile acestor acorduri se aplică doar teritoriilor Republicii Armenia astfel cum au fost recunoscute de Organizația Națiunilor Unite;

23.  își exprimă speranța că Acordul va crea cu rapiditate noi și interesante oportunități economice pentru cetățenii armeni care trăiesc în Armenia sau care se întorc acolo, nu în ultimul rând pentru tinerii din țară;

24.  regretă, cu toate acestea, că acordul nu poate include eliminarea barierelor tarifare, din cauza aderării Armeniei la Uniunea Economică Eurasiatică; salută, cu toate acestea, rata ridicată de utilizare a sistemului generalizat de preferințe al UE (SGP+) de către Armenia, dar constată, cu o oarecare îngrijorare, că aceste exporturi SGP+ se concentrează puternic pe doar câteva tipuri de bunuri; ia act de faptul că acordul respectă politica externă multivectorială a Armeniei, dar invită Comisia să se asigure că asistența acordată de UE nu este direcționată în Armenia spre sectoare afectate de sancțiuni ruse împotriva UE, și îndeamnă Comisia să supravegheze în mod strict respectarea de către statele membre ale UE a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 al Consiliului, în scopul de a evita situațiile în care Rusia achiziționează bunuri și tehnologii cu dublă utilizare prin Armenia;

25.  salută acordul la care s-a ajuns cu privire la protecția mărcilor comerciale, inclusiv dispozițiile tranzitorii de la articolul 237 privind coniacul și șampania, protejând, astfel, interesele UE și permițând, de asemenea, Armeniei să își dezvolte schimburile comerciale în toate sectoarele importante ale economiei sale;

Energie și alte domenii de cooperare

26.  salută accentul pus, în special în articolul 42, pe siguranța nucleară pe baza standardelor și practicilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) și ale Uniunii Europene; regretă decizia autorităților armene de a prelungi durata de viață a centralei nucleare de la Medzamor, și își reafirmă profunda îngrijorare cu privire la persistența discrepanțelor dintre standardele de siguranță ale centralei nucleare și riscurile majore reprezentate de amplasarea sa într-o zonă seismică; felicită negociatorii pentru includerea la articolul 42 din APCC a cooperării specifice privind „închiderea și dezafectarea în condiții de siguranță a centralei nucleare de la Medzamor și adoptarea timpurie a unei foi de parcurs sau a unui plan de acțiune în acest sens, luând în considerare necesitatea înlocuirii acesteia cu o nouă capacitate pentru a asigura securitatea energetică a Republicii Armenia și condițiile pentru o dezvoltare sustenabilă”;

27.  salută, de asemenea, dispozițiile specifice referitoare la cooperarea privind aspectele de mediu în Armenia, având în vedere necesitatea urgentă de a realiza progrese în acest domeniu, precum și oportunitatea de a crea locuri de muncă și a reduce dependența de importurile de energie care poate rezulta din dezvoltarea de surse alternative de energie curată; în special, solicită Comisiei să asiste și să sprijine guvernul Republicii Armenia atât tehnic, cât și financiar în planul său ambițios de dezvoltare a energiei din surse regenerabile;

28.  invită autoritățile armene să asigure o mai mare transparență și răspundere în gestiunea finanțelor publice, precum și în procedurile de achiziții publice și în procesul de privatizare, și, în plus, să întărească supravegherea sectorului bancar;

29.  subliniază importanța dispozițiilor referitoare la dialogul și cooperarea privind politica ocupării forței de muncă, drepturile de muncă, cum ar fi sănătatea și siguranța la locul de muncă, egalitatea de gen și combaterea discriminării, inclusiv pentru grupurile vulnerabile și marginalizate, pentru a oferi locuri de muncă mai bune, cu condiții de muncă îmbunătățite, în special tinerilor armeni și pentru a contribui la lupta împotriva șomajului ridicat și a sărăciei grave;

Dispoziții instituționale

30.  salută instituirea unei Comisii parlamentare de parteneriat prevăzute la articolul 365 din Acord și se angajează să elaboreze în mod rapid, împreună cu Parlamentul din Armenia, regulamentul său de procedură în vederea începerii timpurii a activităților sale;

31.  își reiterează solicitarea adresată Comisiei și SEAE de a transmite Parlamentului, o dată la șase luni, un raport scris detaliat privind punerea în aplicare a acordurilor internaționale, în conformitate cu recomandarea sa din 15 noiembrie 2017 adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Parteneriatul estic, în perioada premergătoare reuniunii la nivel înalt din noiembrie 2017, care a reafirmat hotărârea Parlamentului de a-și spori monitorizarea implementării acordurilor internaționale cu partenerii estici și controlul sprijinului acordat de către UE în acest sens;

32.  invită UE și autoritățile armene să își intensifice eforturile de comunicare cu privire la scopurile și obiectivele acestui nou Acord pentru a îmbunătăți și mai mult gradul de conștientizare publică, atât în Armenia, cât și în UE, cu privire la oportunitățile și beneficiile preconizate care ar apărea în urma încheierii acestuia; în plus, solicită ambelor părți să depună în continuare eforturi în combaterea oricărei campanii de dezinformare legată de relațiile Uniunea Europeană - Armenia;

o
o   o

33.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și guvernului și parlamentului Armeniei.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2017)0493.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2017)0440.
(3) JO C 328, 6.9.2016, p. 2.
(4) Texte adoptate, P8_TA(2018)0283.

Ultima actualizare: 11 februarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate