Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2269(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0179/2018

Predkladané texty :

A8-0179/2018

Rozpravy :

PV 03/07/2018 - 25
CRE 03/07/2018 - 25

Hlasovanie :

PV 04/07/2018 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0284

Prijaté texty
PDF 170kWORD 54k
Streda, 4. júla 2018 - Štrasburg
Dohoda o partnerstve medzi EÚ a ESAE a Arménskom (uznesenie)
P8_TA(2018)0284A8-0179/2018

Nelegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2018 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej, v mene Únie (12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE)2017/2269(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (12543/2017),

–  so zreteľom na Dohodu o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej (12548/2017),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 37 Zmluvy o Európskej únii a v súlade s článkom 91, článkom 100 ods. 2, článkami 207 a 209, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a), článkom 218 ods. 7 a článkom 218 ods. 8 druhým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0422/2017),

–  so zreteľom na svoje príslušné uznesenia o vzťahoch medzi EÚ a Arménskom,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. decembra 2017 o výročnej správe o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky(1),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenia zo samitov Východného partnerstva, najmä na vyhlásenie prijaté v roku 2017 v Bruseli,

–  so zreteľom na spoločné oznámenia Komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) o európskej susedskej politike (ESP), najmä na správu z 18. mája 2017 o vykonávaní preskúmania európskej susedskej politiky (JOIN(2017)0018) a na spoločný pracovný dokument z 9. júna 2017 s názvom Východné partnerstvo – 20 výstupov do roku 2020: Zameranie sa na kľúčové priority a konkrétne výsledky (SWD(2017)0300), ako aj na oznámenie z roku 2016 s názvom Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v krajinách Východného partnerstva, a najmä na svoje odporúčanie z 15. novembra 2017 Rade, Komisii a ESVČ o Východnom partnerstve pred samitom v novembri 2017(2) a na svoje uznesenie z 15. apríla 2015 o 100. výročí genocídy Arménov(3),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie zo 4. júla 2018(4) 2018 o návrhu rozhodnutia,

–  so zreteľom na priority partnerstva medzi Európskou úniou a Arménskom podpísané 21. februára 2018,

–  so zreteľom na článok 49 Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0179/2018),

A.  keďže súčasný rámec pre vzťahy medzi Arménskom a Európskou úniou tvorí dohoda o partnerstve a spolupráci z roku 1996, ktorá nadobudla platnosť v roku 1999 a ktorú má nahradiť navrhovaná dohoda o komplexnom a posilnenom partnerstve;

B.  keďže EÚ a Arménsko založili svoje vzťahy prostredníctvom Východného partnerstva na spoločnom záväzku voči medzinárodnému právu a základným hodnotám vrátane demokracie, zásad právneho štátu a dobrej správy a dodržiavania ľudských práv a základných slobôd;

C.  keďže pretrvávajú obavy týkajúce sa plného dodržiavania uvedených hlavných hodnôt Arménskom, najmä pokiaľ ide o demokraciu a zásady právneho štátu, ktoré ohrozuje korupcia, kupovanie hlasov, organizovaná trestná činnosť a nezákonná oligarchická kontrola;

D.  keďže geografická poloha Arménska medzi Európou, Strednou Áziou a Blízkym východom a susednými regionálnymi mocnosťami, najmä Ruskom, Iránom a Tureckom, je strategická aj problematická; keďže neuznanie minulých tragédií niektorými krajinami – najmä arménskej genocídy, prítomnosť zahraničných vojsk v Arménsku, ako aj dlhodobé konflikty v Zakaukazsku, ktoré sa týkajú aj Azerbajdžanu a Gruzínska, predstavujú hlavnú hrozbu pre bezpečnosť a regionálnu stabilitu všetkých partnerov; keďže konflikt v Náhornom Karabachu možno vyriešiť len mierovou cestou v súlade so základnými zásadami OBSE z roku 2009, najmä prostredníctvom úsilia a návrhov spolupredsedov Minskej skupiny OBSE;

E.  keďže je EÚ je hlavným obchodným partnerom Arménska a najdôležitejším darcom; keďže Arménsko je takisto členom Eurázijskej hospodárskej únie, čím sa preukazuje, že Európska únia nevyžaduje od partnerov, aby sa rozhodli pre prehlbovanie vzťahov s EÚ na úkor svojich vzťahov s tretími stranami, aj keď niektoré príležitosti – ako napríklad prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu (DCFTA) s EÚ – by v tejto súvislosti nebolo možné dosiahnuť;

F.  keďže v novej dohode sa stanovuje nový právny základ s cieľom oživiť politický dialóg a rozšíriť rozsah hospodárskej spolupráce, ako aj spolupráce v odvetviach, akými sú energetika, doprava, infraštruktúra a životné prostredie; keďže sa očakáva, že tieto ustanovenia budú mať pozitívny vplyv na Arménsko z hľadiska podpory demokratických noriem, hospodárskeho rastu a trvalo udržateľného rozvoja; keďže takéto vyhliadky sú obzvlášť dôležité pre mládež Arménska, a to aj prostredníctvom zlepšenia vzdelávania a väčšieho množstva pracovných príležitostí; keďže občania EÚ aj Arménska budú mať úžitok zo zvýšenia spolupráce;

1.  s potešením víta podpísanie dohody o komplexnom a posilnenom partnerstve, ktorá vo vzťahoch medzi EÚ a Arménskom predstavuje významný krok vpred a záväzok k ďalšiemu prehlbovaniu politických a hospodárskych vzťahov;

2.  konštatuje, že podpísanie dohody nie je konečným bodom v oblasti spolupráce EÚ a Arménska; namiesto toho zdôrazňuje význam jej rýchleho a účinného vykonávania pred tým, ako sa bude zvažovať potenciál ďalšieho posilnenia spolupráce a integrácie medzi oboma stranami, a to vo vzájomne prijateľnom tempe a rozsahu;

3.  pripomína, že významný pokrok z hľadiska dodržiavania základných hodnôt, ako sú zásady právneho štátu, ľudské práva a základné slobody, ako aj fungujúci demokratický systém obraňujúci nezávislosť a nestrannosť súdnictva a prinášajúci konkrétne výsledky v boji proti korupcii, je kľúčom k otvoreniu ďalších vyhliadok spolupráce; v tejto súvislosti očakáva, že EÚ v riadnom čase zváži otvorenie dialógu o liberalizácii vízového režimu s Arménskom, za predpokladu, že budú zavedené podmienky pre dobre riadenú a zabezpečenú mobilitu vrátane účinného vykonávania dohôd o zjednodušení vízového režimu a readmisii medzi stranami;

4.  blahoželá občanom Arménska k odovzdaniu moci v apríli a máji 2018, ktoré sa uskutočnilo pokojnou cestou a viedlo k zmene vlády v súlade s ústavou Arménska; víta zdržanlivosť zo strany orgánov presadzovania práva, ale vyjadruje znepokojenie nad neodôvodneným zatýkaním pokojných demonštrantov vrátane poslancov parlamentu; srdečne blahoželá Nikolovi Pašinjanovi k jeho zvoleniu za nového predsedu vlády Arménska; teší sa na zintenzívnenie spolupráce s ním, jeho vládou a národným zhromaždením, v neposlednom rade s cieľom podporiť ich pri plnení očakávaní arménskej spoločnosti, ktoré vyjadrila počas demonštrácií, a vyjadruje svoju pripravenosť sledovať budúce parlamentné voľby v Arménsku;

Rozsah, všeobecné zásady, základné hodnoty a odhodlanie riešiť konflikty

5.  zdôrazňuje, že územná pôsobnosť dohody zahŕňa na jednej strane územia, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o Európskej únii, Zmluva o fungovaní Európskej únie a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a to za podmienok stanovených v týchto zmluvách, a na druhej strane územie Arménskej republiky; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že cez Arménsko sa nebudú nelegálne vyvážať do EÚ žiadne výrobky;

6.  poznamenáva, že dohoda je v súlade s duchom a zásadami vyjadrenými v odporúčaní Európskeho parlamentu z 15. novembra 2017, v ktorom sa jednoznačne uvádza, že žiadna komplexná dohoda nebude ratifikovaná s krajinou, ktorá nerešpektuje hodnoty EÚ týkajúce sa demokracie, právneho štátu, dobrej správy, ľudských práv a základných slobôd; naliehavo však vyzýva arménske orgány, aby s podporou EÚ zabezpečili, že nedôjde k zhoršeniu situácie, pokiaľ ide o tieto hodnoty, keďže by mohlo viesť k pozastaveniu uplatňovania dohody prostredníctvom jej článku 379; opätovne zdôrazňuje, že finančná pomoc EÚ Arménsku je naďalej podmienená vykonávaním a kvalitou reforiem;

7.  nabáda Arménsko, aby urýchlene prijalo a vykonávalo vzájomne dohodnuté reformy, najmä pokiaľ ide o stabilitu volebného systému, nezávislosť súdnictva a transparentnosť správy štátnych inštitúcií, konkrétne v rámci priorít partnerstva medzi EÚ a Arménskom, ktoré by mali slúžiť ako usmerňujúci rámec na vykonávanie dohody, v záujme dosiahnutia hmatateľných a pozitívnych výsledkov pre arménskych občanov;

8.  zdôrazňuje, že veľmi dôležitá je zmysluplná účasť a začlenenie príslušných organizácií občianskej spoločnosti vo fáze vykonávania, a to aj prostredníctvom novej platformy občianskej spoločnosti, ktorá bola ustanovená dohodou, a to nad rámec obmedzených povinností informovať zástupcov občianskej spoločnosti a vymieňať si s nimi názory, ako je v súčasnosti stanovené v článku 366 dohody; pripomína, že zapojené organizácie občianskej spoločnosti by mali odrážať čo najširšie spektrum politických a sociálnych záujmov;

9.  vyzýva Komisiu, aby dodržiavala podmienenosť finančnej pomoci EÚ systematickým prepájaním podpory EÚ – a to aj prostredníctvom nástroja Európskeho susedstva, makrofinančnej pomoci a iných nástrojov – s účinným vykonávaním reforiem, ktorých pokrok by mal byť dôsledne monitorovaný;

10.  konštatuje, že dohoda je tiež v súlade s duchom a zásadami vyjadrenými v odporúčaní Európskeho parlamentu z 15. novembra 2017, a to aj pokiaľ ide o podmienenie ratifikácie novej dohody s Arménskom alebo Azerbajdžanom zmysluplným záväzkom a zásadným pokrokom týkajúcim sa vyriešenia konfliktu v Náhornom Karabachu; naliehavo vyzýva obe strany, aby v dobrej viere zintenzívnili tempo a výsledky svojich rokovaní po voľbách v roku 2018 v oboch krajinách, aby sa tak dosiahla historická dohoda o ukončení konfliktu, ktorý nemožno vyriešiť vojenskou silou, ktorý si však vyžiadal už príliš veľa životov, najmä civilistov, a ktorý už takmer tri desaťročia bráni nielen nastoleniu mieru a stability, ale aj sociálno-ekonomickému rozvoju v regióne; vyjadruje hlboké znepokojenie nad narastajúcou koncentráciou vojenských síl a neprimeranými výdavkami na obranu v regióne; podporuje všetky iniciatívy vedúce k mieru a k rozvoju dobrých susedských vzťahov vrátane rozhovorov na vysokej úrovni a mechanizmu monitorovania prímeria a vyzýva ESVČ a Komisiu, aby zvýšili podporu EÚ pre programy zamerané na umožnenie intenzívnejších kontaktov medzi arménskymi a azerbajdžanskými mimovládnymi a mládežníckymi organizáciami, pričom sa zabezpečí, aby členské štáty EÚ zabránili nepriamemu vývozu položiek a technológií s dvojakým použitím stranám konfliktu;

Politická reforma

11.  vyzýva Arménsko aj EÚ, aby v súlade s článkom 4 kládli veľký dôraz na domáce reformy s cieľom zabezpečiť predovšetkým hladký prechod od prezidentského k parlamentnému systému a odpolitizovanie štátnych inštitúcií; vyzýva arménsku vládu, aby zabezpečila, že zásadné reformy, napríklad tie, ktoré sa týkajú štruktúry a činností vlády alebo trestného zákona, budú podliehať väčšej transparentnosti a budú predmetom inkluzívneho dialógu s opozíciou a občianskou spoločnosťou v záujme arménskej spoločnosti vo všeobecnosti;

12.  zdôrazňuje, že treba zaistiť rovnaké podmienky pre opozíciu a prostredie, v ktorom občianska spoločnosť vrátane zástupcov médií a obhajcov ľudských práv môže pôsobiť bez strachu z represálií; vyzýva Arménsko, aby v tejto súvislosti zabezpečilo rýchle a spravodlivé súdne konanie pre všetkých väzňov vrátane Andreasa Gukasjana, a to bez akýchkoľvek politických úvah; vyzýva arménske orgány, aby zabezpečili, že novinári v súvislosti so svojou prácou nebudú čeliť žiadnemu nátlaku ani strachu z odvetných opatrení alebo násilia a že sa bude dodržiavať právo na slobodu zhromažďovania, a aby sa zdržali neprimeraného použitia sily a nátlaku, napríklad neodôvodnených trestných obvinení voči pokojným demonštrantom a vodcom protestov; vyzýva na nestranné vyšetrovanie a spravodlivé súdne konania vo všetkých prípadoch, a to aj pokiaľ ide o predchádzajúce neprimerané opatrenia polície voči pokojným demonštrantom a prípad „Sasna Tsrer“, počas ktorého polícia vážne obmedzovala prácu obhajcov;

13.  naliehavo vyzýva arménske orgány, aby s ohľadom na budúce voľby urýchlene a v plnom rozsahu vykonali všetky odporúčania medzinárodných pozorovateľských misií pod vedením Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE/ODIHR), ako bolo zdôraznené v ich záverečnej správe, najmä v súvislosti s obvineniami z kupovania hlasov, zo zastrašovania voličov, z nátlaku na štátnych zamestnancov a zamestnancov súkromného sektora a z neprimeraného zasahovania zástupcov strán alebo príslušníkov orgánov presadzovania práva do volebného procesu, v dôsledku čoho sa nepodarilo zlepšiť dôveru verejnosti vo volebný systém krajiny;

14.  nabáda Arménsko, aby vykonalo odporúčania Benátskej komisie, napríklad odporúčania uvedené v jej stanovisku z roku 2017 k návrhu súdneho poriadku, podľa ktorého tento poriadok zavádza pozitívne zmeny, ktoré priniesla reforma ústavy, ale obsahuje medzery a nedostatky, ktoré treba vyriešiť;

Právny štát a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd

15.  pripomína svoj pevný záväzok dodržiavať medzinárodné právo a základné hodnoty vrátane demokracie, zásad právneho štátu, dobrej správy a rešpektovania ľudských práv a základných slobôd a nabáda Arménsko, aby dosiahlo značný pokrok v týchto oblastiach, najmä pokiaľ ide o slobodu médií, nezávislosť súdnictva a boj proti korupcii, organizovanej trestnej činnosti, praniu špinavých peňazí, daňovým únikom, nepotizmu a zneužívaniu moci oligarchami; nabáda arménske orgány, aby začali hĺbkový a skutočný proces hospodárskych reforiem s cieľom prekonať súčasnú oligarchickú štruktúru a odstrániť príslušné monopoly; nabáda arménske orgány, aby naďalej dôsledne konali na základe záväzkov krajiny ako štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohovoru OSN proti mučeniu, aby tak zabraňovali prípadom porušovania práva, stíhali ich a trestali;

16.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že násilie na základe pohlavia a sexuálnej orientácie zostáva v Arménsku naďalej vážnym problémom; berie na vedomie uznanie domáceho násilia ako vážneho problému, keďže národné zhromaždenie 8. decembra 2017 prijalo zákon o prevencii násilia v rodine, ochrane obetí násilia v rodine a obnove mieru (súdržnosti) v rodine, žiada však prísnejšie právne predpisy s cieľom účinne bojovať proti takémuto násiliu a vyzýva orgány, aby lepšie chránili a podporovali obete; oceňuje, že Arménsko 18. januára 2018 podpísalo istanbulský Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, a nabáda Arménsko, aby tento dohovor urýchlene ratifikovalo a riadne vykonávalo s cieľom účinne plniť svoje záväzky týkajúce sa medzinárodných noriem v tejto oblasti;

17.  vyzýva Arménsko, aby riešilo otázky rodovej rovnosti a boja proti diskriminácii tým, že podnikne rýchle, ale účinné kroky zamerané na dosiahnutie rovnakých príležitostí pre všetkých, najmä pokiaľ ide o zamestnanosť, rovnakú odmenu za rovnakú prácu a verejné funkcie, v ideálnom prípade prostredníctvom komplexného samostatného zákona o boji proti diskriminácii, ktorý by zároveň chránil ďalšie zraniteľné skupiny, ako sú osoby LGBTI, v súlade s medzinárodnými normami a rôznymi záväzkami Arménska v oblasti ľudských práv, a aby zabezpečilo účinné a dostatočne financované mechanizmy ochrany; v tejto súvislosti vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o nezlučiteľnosť pripravovaných právnych predpisov s medzinárodnými normami v oblasti boja proti diskriminácii;

18.  naliehavo vyzýva arménske orgány, aby venovali vysokú prioritu ukončeniu výberu pohlavia prostredníctvom selektívnych prerušení tehotenstva, ktoré v Arménsku a Azerbajdžane patria po Číne naďalej k najviac rozšíreným na svete; podporuje záväzok Arménska zlepšiť život detí – najmä zdravotne postihnutých a osirelých – prostredníctvom dôslednej realizácie priorít stanovených v národnej stratégii na ochranu práv dieťaťa a v príslušnom akčnom pláne na vykonávanie Dohovoru o právach dieťaťa, ako aj zabezpečením inkluzívneho vzdelávania pre všetky deti do roku 2025 a odstránením detskej práce;

19.  vyzýva na ďalšie úsilie o rozšírenie spolupráce v oblasti prevencie a boja proti trestnej činnosti, ako je terorizmus, organizovaná trestná činnosť, počítačová kriminalita a cezhraničná trestná činnosť, a vyzýva Arménsko, aby sa vo väčšej miere zosúladilo so zahraničnou a s bezpečnostnou politikou EÚ;

20.  vyzýva Arménsko, aby ratifikovalo Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (MTS), ktorý podpísalo v roku 1999;

Obchodná a hospodárska spolupráca

21.  víta prehĺbenie obchodných a hospodárskych vzťahov medzi EÚ a Arménskom a to, že v niektorých prípadoch siaha dohoda o komplexnom a posilnenom partnerstve nad rámec záväzkov v rámci WTO, pokiaľ ide o transparentnosť a prístup výrobkov a prevádzkovateľov z EÚ na trh v oblastiach, ako sú obchod so službami, práva duševného vlastníctva a verejné obstarávanie;

22.  vyzýva Arménsko, aby nadviazalo obchodný vzťah s EÚ založený na dôvere, a to v súlade so svojimi záväzkami prijatými pri pristúpení k WTO; pripomína, že podmienky členstva vo WTO, ako aj povinnosti podľa dohôd WTO a ustanovenia týchto dohôd sa uplatňujú len na územia Arménskej republiky, ktoré uznala OSN;

23.  vyjadruje nádej, že dohoda rýchlo poskytne nové a atraktívne ekonomické príležitosti pre arménskych občanov, ktorí v Arménsku žijú alebo sa doň vracajú, v neposlednom rade pre mladých ľudí v tejto krajine;

24.  vyjadruje však poľutovanie nad tým, že dohoda nemôže zahŕňať odstránenie colných prekážok, a to v dôsledku členstva Arménska v Eurázijskej hospodárskej únii; napriek tomu víta vysokú mieru využitia všeobecného systému preferencií EÚ (VSP+) Arménskom, ale s určitými obavami poznamenáva, že tieto vývozy v rámci VSP+ sa vo veľkej miere sústreďujú len na niekoľko druhov tovaru; konštatuje, že dohoda rešpektuje mnohostrannú zahraničnú politiku Arménska, vyzýva však Komisiu, aby zabezpečila, že pomoc EÚ nebude v Arménsku smerovať do odvetví postihnutých ruskými sankciami voči EÚ, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby prísne dohliadala na dodržiavanie nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 členskými štátmi EÚ s cieľom zabrániť tomu, aby Rusko získavalo položky a technológie s dvojakým použitím cez Arménsko;

25.  víta dosiahnutú dohodu o ochrane ochranných známok vrátane prechodných ustanovení v článku 237 o koňaku a šampanskom, ktorými sa chránia záujmy EÚ a zároveň sa Arménsku umožňuje rozvíjať svoj obchod vo všetkých hlavných odvetviach svojho hospodárstva;

Energetika a ďalšie oblasti spolupráce

26.  víta dôraz, ktorý sa kladie najmä v článku 42 na jadrovú bezpečnosť na základe noriem a postupov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) a Európskej únie; vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím arménskych orgánov predĺžiť životnosť jadrovej elektrárne Medzamor a opakuje svoje hlboké znepokojenie nad pretrvávajúcim rozporom medzi bezpečnostnými normami tejto jadrovej elektrárne a významnými rizikami vyplývajúcimi z jej umiestnenia v seizmickej oblasti; oceňuje, že vyjednávači do článku 42 dohody o komplexnom a posilnenom partnerstve zahrnuli osobitnú spoluprácu v súvislosti s uzavretím a bezpečným vyradením jadrovej elektrárne Medzamor z prevádzky a včasné prijatie plánu alebo akčného plánu na tento účel, pričom sa zohľadnila potreba jej nahradenia novými kapacitami na zabezpečenie energetickej bezpečnosti Arménskej republiky a podmienok trvalo udržateľného rozvoja;

27.  ďalej víta osobitné ustanovenia o spolupráci v otázkach životného prostredia v Arménsku, vzhľadom na naliehavú potrebu dosiahnuť pokrok v tejto oblasti, ako aj príležitosti na vytvorenie pracovných miest a zníženie závislosti od dovozu energie, ktoré môžu vyplynúť z rozvoja čistých alternatívnych zdrojov energie; predovšetkým vyzýva Komisiu, aby poskytla technickú aj finančnú pomoc a podporu arménskej vláde v jej ambicióznom pláne rozvoja obnoviteľných zdrojov energie;

28.  vyzýva arménske orgány, aby zlepšili transparentnosť a zodpovednosť riadenia verejných financií, ako aj v oblasti verejného obstarávania a privatizačného procesu, a posilnili tiež dohľad nad bankovým sektorom;

29.  zdôrazňuje význam ustanovení o dialógu a spolupráci v oblasti politiky zamestnanosti, pracovných práv, ako je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, rodovej rovnosti a boja proti diskriminácii, a to aj pre zraniteľné a marginalizované skupiny, v záujme poskytovania lepších pracovných miest so zlepšenými pracovnými podmienkami, najmä pre mladých Arménov, a boja proti vysokej nezamestnanosti a vážnej chudobe;

Inštitucionálne ustanovenia

30.  víta zriadenie parlamentného výboru pre partnerstvo podľa článku 365 dohody a zaväzuje sa spolu s arménskym parlamentom urýchlene vypracovať jeho rokovací poriadok, aby mohol čo najskôr začať vykonávať svoju činnosť;

31.  opätovne žiada Komisiu a ESVČ, aby Európskemu parlamentu predložili podrobnú písomnú správu o vykonávaní medzinárodných dohôd každých šesť mesiacov v súlade s jeho odporúčaním z 15. novembra 2017 Rade, Komisii a ESVČ o Východnom partnerstve v rámci príprav na samit v novembri 2017, ktorý opätovne potvrdil odhodlanie Európskeho parlamentu rozšíriť monitorovanie vykonávania medzinárodných dohôd s východnými partnermi a posilniť kontrolu pomoci EÚ poskytovanej v tejto súvislosti;

32.  vyzýva EÚ a arménske orgány, aby zintenzívnili svoje úsilie v oblasti komunikácie, pokiaľ ide o ciele a zámery tejto novej dohody, s cieľom ďalej zlepšovať informovanosť verejnosti v Arménsku aj v EÚ o očakávaných príležitostiach a výhodách, ktoré by vyplývali z jej uzavretia; okrem toho vyzýva obe strany, aby pokračovali vo svojom úsilí v boji proti akýmkoľvek dezinformačným kampaniam týkajúcim sa vzťahov medzi EÚ a Arménskom;

o
o   o

33.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Arménska.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2017)0493.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2017)0440.
(3) Ú. v. EÚ C 328, 6.9.2016, s. 2.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2018)0283.

Posledná úprava: 10. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia