Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0310(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0222/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0222/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2018 - 6.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0285

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 113kWORD 49k
Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο
Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ ***
P8_TA(2018)0285A8-0222/2018

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου (10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10209/1/2012),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου (5784/2/2011 και 8318/2012),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 91, το άρθρο 100, το άρθρο 207, το άρθρο 209 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0038/2018),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 17ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ αφετέρου(1),

–  έχοντας υπόψη την αλλαγή της νομικής βάσης ως αποτέλεσμα της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 11ης Ιουνίου 2014(2),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2018(3) σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0222/2018),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Ιράκ.

(1) ΕΕ C 440 της 30.12.2015, σ. 301.
(2) Απόφαση του Δικαστηρίου της 11ης Ιουνίου 2014, Επιτροπή κατά Συμβουλίου σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, C-377/12; ECLI : EU :C :2014 :1903.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0286.

Τελευταία ενημέρωση: 10 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου