Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0810(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0219/2018

Внесени текстове :

A8-0219/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/07/2018 - 6.8
CRE 04/07/2018 - 6.8

Приети текстове :

P8_TA(2018)0288

Приети текстове
PDF 171kWORD 54k
Сряда, 4 юли 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Устав на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка ***I
P8_TA(2018)0288A8-0219/2018

Изменения, приети от Европейския парламент на 4 юли 2018 г. към проекта на решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на член 22 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (10850/2017 – ECB/2017/18 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Проект на Европейската централна банка   Изменение
Изменение 1
Проект на решение
Съображение 1
(1)  Основните задачи, които се осъществяват чрез Европейска система на централните банки (ЕСЦБ), включват определянето и осъществяването на паричната политика на Съюза и насърчаването на нормалното функциониране на платежните системи. Сигурните и ефикасни инфраструктури на финансовите пазари, и по-специално клирингoвите системи, са от съществено значение за изпълнението на тези основни задачи.
(1)  Основните задачи, които се осъществяват чрез Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), включват определянето и осъществяването на паричната политика на Съюза и насърчаването на нормалното функциониране на платежните системи, което е от съществено значение за поддържането на финансова стабилност. Сигурните и ефикасни инфраструктури на финансовите пазари, и по-специално клирингoвите системи, са от съществено значение за изпълнението на тези основни задачи.
Изменение 2
Проект на решение
Съображение 3
(3)  На 4 март 2015 г. Общият съд постанови решението си по дело T-496/117 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия/ЕЦБ, съгласно което ЕЦБ не разполага с необходимата компетентност да регулира дейността на клирингoвите системи. Общият съд посочи, че член 129, параграф 3 от Договора дава възможност на Европейския парламент и на Съвета, действащи в съответствие с обикновената законодателна процедура, по препоръка на ЕЦБ, да изменят член 22 от Устава на Европейска система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Уставът на ЕСЦБ“). Съдът заключи, че „ако ЕЦБ приеме, че за правилното изпълнение на нейната задача по член 127, параграф 2, четвърто тире, ДФЕС следва да ѝ се признае правомощие за регламентиране на инфраструктурите, извършващи клиринг на сделки с ценни книжа, тя следва да поиска от законодателя на Съюза да измени член 22 от Устава, като добави изрично позоваване на системите за клиринг на ценни книжа“.
(3)  На 4 март 2015 г. Общият съд постанови решението си по дело T-496/117 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия/ЕЦБ, съгласно което „ЕЦБ не разполага с необходимата компетентност да регламентира дейността на системите за клиринг на ценни книжа, поради което рамката за надзор, в частта ѝ, с която на централните контрагенти, участващи в клиринга на ценни книжа, се налага изискване за местонахождение в еврозоната, трябва да бъде отменена поради липса на компетентност“. Общият съд посочи, че член 129, параграф 3 от Договора дава възможност на Европейския парламент и на Съвета, действащи в съответствие с обикновената законодателна процедура, по препоръка на ЕЦБ, да изменят член 22 от Устава на Европейска система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Уставът на ЕСЦБ“). Поради това Съдът заключи, че „ако ЕЦБ приеме, че за правилното изпълнение на нейната задача по член 127, параграф 2, четвърто тире, ДФЕС следва да ѝ се признае правомощие за регламентиране на инфраструктурите, извършващи клиринг на сделки с ценни книжа, тя следва да поиска от законодателя на Съюза да измени член 22 от Устава, като добави изрично позоваване на системите за клиринг на ценни книжа“.
_________________
_________________
7 ECLI: EU:C:2015:133.
7 ECLI: EU:C:2015:133.
Изменение 3
Проект на решение
Съображение 3 а (ново)
(3a)  Въпреки че системите за клиринг на ценни книжа са тип платежни системи, е необходима повече яснота по въпроса с оглед на решението на Общия съд от 4 март 2015 г. по дело T-496/11 и поради това, чрез преразглеждане на член 22 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, е необходимо бъде изяснен въпросът за компетентността по отношение на такива системи.
Изменение 4
Проект на решение
Съображение 4
(4)  Вследствие на значими промени на световно и европейско равнище се очаква да се увеличи рискът от това смущенията, които засягат клирингoвите системи, и по-специално централните контрагенти, да застрашат нормалното функциониране на платежните системи и осъществяването на единната парична политика, като в крайна сметка ще се засегне основната цел на Евросистемата да поддържа ценова стабилност.
(4)  Вследствие на значими промени на световно и европейско равнище се очаква да се увеличи рискът от това смущенията, които засягат клирингoвите системи, и по-специално централните контрагенти (ЦК), да застрашат нормалното функциониране на платежните системи и осъществяването на единната парична политика, като в крайна сметка ще се засегне финансовата стабилност, включително основната цел на Евросистемата да поддържа ценова стабилност.
Изменение 5
Проект на решение
Съображение 5
(5)  На 29 март 2017 г. Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия уведоми Европейския съвет за намерението си да се оттегли от Европейския съюз. Оттеглянето на Обединеното кралство ще доведе до фундаментална промяна в регулацията и надзора на някои системно важни клирингови дейности на деноминирани в евро трансакции, като по този начин ще се засегне неблагоприятно както способността на Евросистемата да наблюдава и овладява рисковете за нормалното функциониране на платежните системи, така и осъществяването на паричната политика на Евросистемата.
заличава се
Изменение 6
Проект на решение
Съображение 6
(6)  Централизираният клиринг се характеризира с все по-голяма трансграничност и системна важност. Предвид многообразността на членовете им и паневропейската същност на финансовите услуги, които предоставят, централните контрагенти са от ключова важност за Съюза като цяло, и по-специално за еврозоната. Това е отразено в Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета8, с който се създават колективни договорености в областта на надзора под формата на колегии, съставени от съответните национални органи и органи на Съюза, включително Евросистемата в ролята ѝ на централна банка – емитент на еврото.
(6)  Централизираният клиринг се характеризира с все по-голяма трансграничност и системна важност. Предвид многообразността на членовете им и паневропейската същност на финансовите услуги, които предоставят, централните контрагенти са от ключова важност за Съюза като цяло, и по-специално за еврозоната. Това е отразено в Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, с който се създават колективни договорености в областта на надзора под формата на колегии, съставени от съответните национални органи и органи на Съюза, включително Евросистемата в ролята ѝ на централна банка – емитент на еврото, валутата на Съюза.
_________________
8 Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (OВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).
Изменение 7
Проект на решение
Съображение 7
(7)  С цел да разреши тези въпроси, на 13 юни 2017 г. Комисията представи законодателно предложение с цел да гарантира финансовата стабилност, сигурността и надеждността на централните контрагенти от системно значение за финансовите пазари в Съюза. За да се гарантира, че Евросистемата като централна банка – емитент на еврото може да изпълнява ролята, предвидена в законодателното предложение, от изключително значение е тя да има съответните правомощия съгласно Договора и Устава на ЕСЦБ. По-специално, Евросистемата следва да има регулаторни правомощия да приема задължителни оценки и да изисква корективни действия, в тясно сътрудничество с други органи на Съюза. Освен това, ако е необходимо, за да се защити стабилността на еврото, ЕЦБ следва да има и регулаторни правомощия да приема допълнителни изисквания по отношение на централните контрагенти, които извършват клиринг на значителни обеми деноминирани в евро трансакции.
(7)  С цел да разреши тези въпроси, на 13 юни 2017 г. Комисията представи законодателно предложение с цел да гарантира финансовата стабилност, сигурността и надеждността на централните контрагенти от системно значение за финансовите пазари в Съюза. За да се гарантира, че Евросистемата като централна банка – емитент на еврото може да изпълнява ролята, предвидена в законодателното предложение, от изключително значение е тя да има съответните правомощия съгласно Договора и Устава на ЕСЦБ. По-специално, Евросистемата следва да има регулаторни правомощия да приема задължителни оценки и да изисква корективни действия, в тясно сътрудничество с други органи на Съюза. Освен това, ако е необходимо, за да се защити стабилността на еврото, ЕЦБ следва да има и регулаторни правомощия да приема допълнителни изисквания по отношение на централните контрагенти, които извършват клиринг на значителни обеми деноминирани в евро трансакции. Тези изисквания следва да защитават целостта на единния пазар и да гарантират, че при надзора на централните контрагенти от трети държави правото на Съюза и съдебната практика на Съда на Европейския съюз имат предимство.
Изменение 8
Проект на решение
Съображение 8
(8)  Член 22 е в глава четвърта „Парични функции и операции на ЕСЦБ“ от Устава на ЕСЦБ. Възложените с него задачи съответно следва да бъдат използвани само за целите на паричната политика.
(8)  Член 22 е в глава четвърта „Парични функции и операции на ЕСЦБ“ от Устава на ЕСЦБ. Възложените с него задачи съответно следва да бъдат използвани само за целите на паричната политика. По отношение на клиринговите системи за финансови инструменти изискванията, които могат да се прилагат въз основа на посочения член, следва да включват изискванията за отчетност и наложените на клиринговата система изисквания за сътрудничество с ЕЦБ и националните централни банки при тяхната оценка на устойчивостта на системата спрямо неблагоприятни пазарни тенденции. Тези изисквания следва да включват също така откриване от системата на овърнайт депозитна сметка в ЕСЦБ в съответствие с относимите критерии и изисквания за достъп на ЕСЦБ. Освен това те следва да включват изисквания, необходими за справяне със ситуации, при които дадена клирингова система за финансови инструменти създава непосредствен риск от съществена вреда за финансовите институции или пазарите на Съюза или за финансовата система на Съюза или на една от неговите държави членки, като например изисквания, свързани с контрол на ликвидния риск, договорености за сетълмент, маржове, договорености за обезпечение или за оперативна съвместимост. По отношение на клиринговите системи на трети държави за финансови инструменти със системно значение, Регламент (ЕС) №... /... [Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) и на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на процедурите и участващите органи при лицензирането на ЦК, както и на изискванията за признаване на ЦК от трети държави] предвижда възможността ЕЦБ да предлага допълнителни изисквания за такива системи.
Изменение 9
Проект на решение
Съображение 8 a (ново)
(8a)  Новите правомощия на ЕЦБ по отношение на клиринговите системи за финансови инструменти съгласно изменения член 22 от Устава на ЕСЦБ и на ЕЦБ ще се осъществяват успоредно с правомощията, осъществявани от другите институции, агенции и органи на Съюза въз основа на разпоредбите, отнасящи се до създаването или функционирането на вътрешния пазар, предвидени в част III от ДФЕС, включително такива, съдържащи се в актове, приети от Комисията или от Съвета по силата на възложените им правомощия. В този контекст, с цел да се гарантира, че се спазват съответните правомощия на всеки субект, и за предотвратяване на противоречиви правила и несъответствия между решенията, взети от различни институции, агенции и органи на Съюза, правомощията, предоставени съгласно изменения член 22 от Устава на ЕСЦБ и на ЕЦБ, следва да се упражняват при спазване на общата уредба за вътрешния пазар, установена от съзаконодателите, и по начин, който е в пълно съответствие с правните актове на Европейския парламент и на Съвета, както и с мерките, приети по силата на тези актове.
Изменение 10
Проект на решение
Съображение 8 б (ново)
(8б)  ЕЦБ следва да осигури пълна прозрачност и отчетност пред Европейския парламент и Съвета във връзка с изпълнението на нейните правомощия и задачи по член 22 от нейния устав. По-специално, тя следва редовно да информира Европейския парламент и Съвета за всички взети решения и приети регламенти, въз основа на посочения член. За тази цел тя следва да посвети специална глава от годишния си доклад на упражняването на своите правомощия съгласно член 22 от своя устав и следва да публикува на своя уебсайт всички решения, препоръки и становища, свързани с регламентите, които приема въз основа на посочения член.
Изменение 11
Проект на решение
Член 1
Устав на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка
Член 22
Член 22
Член 22
Клирингови системи и платежни системи
Клирингови системи и платежни системи
ЕЦБ и националните централни банки могат да осигурят улеснения, а ЕЦБ да приеме регламенти, гарантиращи ефикасни и стабилни клирингови и платежни системи, както и клирингови системи за финансови инструменти, в рамките на Съюза и с други страни.
ЕЦБ и националните централни банки могат да осигурят улеснения, а ЕЦБ да приеме регламенти, гарантиращи ефикасни и стабилни клирингови и платежни системи в рамките на Съюза и с трети държави.
За постигането на целите на ЕСЦБ и за осъществяването на нейните основни задачи, ЕЦБ може да приеме регламенти относно клиринговите системи за финансови инструменти в рамките на Съюза и с трети държави, при надлежно спазване на правните актове на Европейския парламент и на Съвета и на мерките, приети по силата на тези актове, и по начин, който е в пълно съответствие с тези актове и мерки.

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0219/2018).

Последно осъвременяване: 7 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност