Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0810(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0219/2018

Předložené texty :

A8-0219/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/07/2018 - 6.8
CRE 04/07/2018 - 6.8

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0288

Přijaté texty
PDF 172kWORD 48k
Středa, 4. července 2018 - Štrasburk Konečné znění
Statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky ***I
P8_TA(2018)0288A8-0219/2018

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 4. července 2018 k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění článek 22 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (10850/2017 – ECB/2017/18 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Návrh Evropské centrální banky   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1
(1)  Mezi základní úkoly, které plní Evropský systém centrálních bank (ESCB), se řadí vymezení a provádění měnové politiky Unie a podpora plynulého fungování platebních systémů. Pro plnění těchto základních úkolů jsou nezbytné bezpečné a účinné infrastruktury finančního trhu, zejména zúčtovací systémy.
(1)  Mezi základní úkoly, které plní Evropský systém centrálních bank (ESCB), se řadí vymezení a provádění měnové politiky Unie a podpora plynulého fungování platebních systémů, což je zásadně důležité pro zachování finanční stability. Pro plnění těchto základních úkolů jsou nezbytné bezpečné a účinné infrastruktury finančního trhu, zejména zúčtovací systémy.
Pozměňovací návrh 2
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3
(3)  Dne 4. března 2015 vydal Tribunál Evropské unie rozsudek ve věci T-496/11 Velká Británie v. ECB7, v němž rozhodl, že ECB nemá pravomoc nezbytnou k regulaci činnosti zúčtovacích systémů. Tribunál uvedl, že na základě čl. 129 odst. 3 Smlouvy mohou Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem a na doporučení ECB změnit článek 22 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“). Tribunál došel k závěru, že „v případě, že by ECB dospěla k názoru, že uznání její pravomoci regulovat infrastruktury zúčtovávající obchody s cennými papíry je nezbytné k řádnému plnění jejího úkolu stanoveného v čl. 127 odst. 2 čtvrté odrážce SFEU, měla by požádat unijního zákonodárce o změnu článku 22 statutu, spočívající v doplnění výslovného odkazu na systémy zúčtování cenných papírů.“
(3)  Dne 4. března 2015 vydal Tribunál Evropské unie rozsudek ve věci T-496/11 Velká Británie v. ECB7, v němž rozhodl, že ECB nemá pravomoc nezbytnou k regulaci činnosti zúčtovacích systémů, a pokud rámec dohledu ukládá ústředním protistranám zprostředkovávajícím zúčtování cenných papírů povinnost, aby byly umístěny na území eurozóny, musí být tento požadavek pro nedostatek pravomoci zrušen. Tribunál uvedl, že na základě čl. 129 odst. 3 Smlouvy mohou Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem a na doporučení ECB změnit článek 22 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“). Tribunál tudíž došel k závěru, že „v případě, že by ECB dospěla k názoru, že uznání její pravomoci regulovat infrastruktury zúčtovávající obchody s cennými papíry je nezbytné k řádnému plnění jejího úkolu stanoveného v čl. 127 odst. 2 čtvrté odrážce SFEU, měla by požádat unijního zákonodárce o změnu článku 22 statutu, spočívající v doplnění výslovného odkazu na systémy zúčtování cenných papírů.“
_________________
_________________
7 ECLI: EU:T:2015:133.
7 ECLI: EU:T:2015:133.
Pozměňovací návrh 3
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový)
(3a)  Ačkoli jsou systémy zúčtování cenných papírů typologií platebních systémů, je v této věci s ohledem na rozsudek Tribunálu ze dne 4. března 2015 ve věci T-496/11 zapotřebí větší jasnosti, a je tudíž nutné vyjasnit otázku pravomoci v rámci těchto systémů prostřednictvím revize článku 22 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.
Pozměňovací návrh 4
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4
(4)  Očekává se, že významné změny jak na globální, tak na evropské úrovni zvýší riziko, že poruchy postihující zúčtovací systémy, zejména ústřední protistrany, ohrozí plynulé fungování platebních systémů a provádění jednotné měnové politiky, čímž v konečném důsledku ovlivní prvořadý cíl Eurosystému spočívající v udržování cenové stability.
(4)  Očekává se, že významné změny jak na globální, tak na evropské úrovni zvýší riziko, že poruchy postihující zúčtovací systémy, zejména ústřední protistrany, ohrozí plynulé fungování platebních systémů a provádění jednotné měnové politiky, čímž v konečném důsledku ovlivní finanční stabilitu, včetně prvořadého cíle Eurosystému spočívajícího v udržování cenové stability.
Pozměňovací návrh 5
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5
(5)  Dne 29. března 2017 Spojené království Velké Británie a Severního Irska Evropské radě oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie. Vystoupení Velké Británie z Evropské unie povede k zásadní změně v tom směru, jak jsou regulovány určité systémově významné clearingové činnosti v eurech a jak je nad těmito činnostmi vykonáván dozor a dohled, což bude mít negativní dopad na schopnost Eurosystému monitorovat a řídit rizika pro plynulé fungování platebních systémů, jakož i na provádění měnové politiky Eurosystému.
vypouští se
Pozměňovací návrh 6
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6
(6)  Centrální clearing je svou povahou čím dál tím více přeshraniční a systémově významný. S ohledem na různorodost členů ústředních protistran a celoevropský charakter finančních služeb, jež poskytují, mají ústřední protistrany klíčový význam pro Unii jako celek, zejména však pro eurozónu. To se odráží v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/20128, jež zavádí opatření kolektivního dohledu ve formě kolegií složených z příslušných vnitrostátních a unijních orgánů včetně Eurosystému jakožto centrální banky vydávající euro.
(6)  Centrální clearing je svou povahou čím dál tím více přeshraniční a systémově významný. S ohledem na různorodost členů ústředních protistran a celoevropský charakter finančních služeb, jež poskytují, mají ústřední protistrany klíčový význam pro Unii jako celek, zejména však pro eurozónu. To se odráží v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, jež zavádí opatření kolektivního dohledu ve formě kolegií složených z příslušných vnitrostátních a unijních orgánů včetně Eurosystému jakožto centrální banky vydávající euro, měnu Evropské unie.
_________________
8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).
Pozměňovací návrh 7
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7
(7)  S cílem řešit tyto otázky Komise dne 13. června 2017 předložila legislativní návrh na zajištění finanční stability a bezpečnosti a spolehlivosti ústředních protistran, které mají systémový význam pro finanční trhy v rámci Unie. Aby mohl Eurosystém jakožto centrální banka vydávající euro plnit úlohu stanovenou v uvedeném legislativním návrhu, je zcela zásadní, aby měl příslušné pravomoci podle Smlouvy a statutu ESCB. Eurosystém by zejména měl mít normotvornou pravomoc přijímat závazná hodnocení a vyžadovat přijetí nápravných opatření v úzké spolupráci s jinými orgány Unie. Je-li to nezbytné k ochraně stability eura, měla by ECB rovněž mít normotvornou pravomoc přijímat dodatečné požadavky pro ústřední protistrany, které jsou zapojeny do clearingu významného objemu transakcí v eurech.
(7)  S cílem řešit tyto otázky Komise dne 13. června 2017 předložila legislativní návrh na zajištění finanční stability a bezpečnosti a spolehlivosti ústředních protistran, které mají systémový význam pro finanční trhy v rámci Unie. Aby mohl Eurosystém jakožto centrální banka vydávající euro plnit úlohu stanovenou v uvedeném legislativním návrhu, je zcela zásadní, aby měl příslušné pravomoci podle Smlouvy a statutu ESCB. Eurosystém by zejména měl mít normotvornou pravomoc přijímat závazná hodnocení a vyžadovat přijetí nápravných opatření v úzké spolupráci s jinými orgány Unie. Je-li to nezbytné k ochraně stability eura, měla by ECB rovněž mít normotvornou pravomoc přijímat dodatečné požadavky pro ústřední protistrany, které jsou zapojeny do clearingu významného objemu transakcí v eurech. Tyto požadavky by měly chránit integritu jednotného trhu a zajistit unijnímu právu a judikatuře Soudního dvora Evropské unie při dohledu nad ústředními protistranami z třetích zemí prvořadé postavení.
Pozměňovací návrh 8
Návrhu rozhodnutí
Bod odůvodnění 8
(8)  Článek 22 statutu ESCB je součástí kapitoly „Měnové funkce a operace ESCB“. Úkoly v něm svěřené by proto měly sloužit jen pro účely měnové politiky.
(8)  Článek 22 statutu ESCB je součástí kapitoly „Měnové funkce a operace ESCB“. Úkoly v něm svěřené by proto měly sloužit jen pro účely měnové politiky. Pokud jde o zúčtovací systémy pro finanční nástroje, měly by požadavky, které lze uplatňovat na základě uvedeného článku, zahrnovat požadavky na podávání zpráv a povinnost zúčtovacího systému spolupracovat při posuzování odolnosti systému vůči nepříznivým tržním podmínkám s ECB a národními centrálními bankami. Dále by měly zahrnovat i povinnost systému otevřít si jednodenní vkladový účet u ESBC v souladu s příslušnými kritérii a požadavky ESCB na přístup. Také by k nim měly patřit i požadavky nezbytné pro řešení situací, kdy bezprostředně hrozí, že by zúčtovací systém pro finanční nástroje výrazně poškodil finanční instituce, trhy či finanční systém Unie nebo některého z členských států, jako jsou požadavky týkající se kontroly rizika v oblasti likvidity, vypořádání, marží či dohod o zajištění nebo interoperabilitě. Pokud jde o zúčtovací systémy pro systémově významné finanční nástroje třetích zemí, dává nařízení (EU) č. …/… [nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) a nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí] možnost ECB, aby pro tyto systémy navrhla další požadavky.
Pozměňovací návrh 9
Návrhu rozhodnutí
Bod odůvodnění 8 a (nový)
(8a)  Nové pravomoci ECB týkající se zúčtovacích systémů pro finanční nástroje na základě pozměněného článku 22 statutu ESCB a ECB budou uplatňovány souběžně s pravomocemi dalších orgánů, institucí a jiných subjektů Unie na základě ustanovení o zřízení či fungování vnitřního trhu, jak je uvedeno v třetí části Smlouvy o fungování EU, včetně ustanovení obsažených v aktech přijatých Komisí nebo Radou na základě pravomocí, které jim byly svěřeny. Aby se v této souvislosti zajistilo, že budou respektovány příslušné pravomoci každého subjektu, a aby se předešlo vzniku protichůdných pravidel a nesrovnalostí mezi rozhodnutími přijímanými různými orgány, institucemi a jinými subjekty Unie, měly by být pravomoci svěřené podle článku 22 statutu ESCB a ECB uplatňovány s náležitým ohledem k obecnému rámci pro vnitřní trh zřízenému spolunormotvůrci, a to způsobem, který je plně v souladu s právními akty Evropského parlamentu a Rady i s dalšími opatřeními přijatými na základě těchto aktů.
Pozměňovací návrh 10
Návrhu rozhodnutí
Bod odůvodnění 8 b (nový)
(8b)  Pokud jde o výkon pravomocí a plnění úkolů podle článku 22 statutu ESCB a ECB, měla by ECB zajistit úplnou transparentnost a odpovědnost vůči Evropskému parlamentu a Radě. Zvláště by měla Evropský parlament a Radu pravidelně informovat o veškerých rozhodnutích a nařízeních přijatých na základě tohoto článku. Pro tento účel by měla ECB do své výroční zprávy zařadit zvláštní kapitolu věnovanou výkonu svých pravomocí podle článku 22 statutu a všechna svá rozhodnutí, doporučení a stanoviska týkající se nařízení přijatých na základě tohoto článku by měla zveřejňovat na svých internetových stránkách.
Pozměňovací návrh 11
Návrhu rozhodnutí
Článek 1
(Pozměňovací návrh se týká znění navrženého Evropskou centrální bankou.)
Článek 22
Článek 22
Článek 22
Zúčtovací systémy a platební systémy
Zúčtovací systémy a platební systémy
ECB a národní centrální banky mohou poskytovat facility a ECB může vydávat nařízení proto, aby byly zajištěny účinné a spolehlivé zúčtovací a platební mechanismy a zúčtovací mechanismy pro finanční nástroje uvnitř Unie a ve styku se třetími zeměmi.
ECB a národní centrální banky mohou poskytovat facility a ECB může vydávat nařízení proto, aby byly zajištěny účinné a spolehlivé zúčtovací a platební mechanismy uvnitř Unie a ve styku se třetími zeměmi.
V zájmu plnění cílů a úkolů ESCB může ECB vydávat nařízení týkající se zúčtovacích systémů pro finanční nástroje v Unii a ve styku se třetími zeměmi, pokud tak činí způsobem, který plně respektuje právní akty Evropského parlamentu a Rady a opatření přijatá na základě těchto aktů, a který je s těmito akty a opatřeními plně v souladu.

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A8-0219/2018).

Poslední aktualizace: 7. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí