Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0810(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0219/2018

Indgivne tekster :

A8-0219/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/07/2018 - 6.8
CRE 04/07/2018 - 6.8

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0288

Vedtagne tekster
PDF 162kWORD 50k
Onsdag den 4. juli 2018 - Strasbourg
Statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank: clearing og betalingssystemer ***I
P8_TA(2018)0288A8-0219/2018

Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 4. juli 2018 om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af artikel 22 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (10850/2017 – ECB/2017/18 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Udkast fra Den Europæiske Centralbank   Ændring
Ændring 1
Udkast til afgørelse
Betragtning 1
(1)  De grundlæggende opgaver, som skal udføres gennem Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), omfatter definitionen og gennemførelsen af Unionens pengepolitik og fremme af betalingssystemers smidige funktion. Sikre og effektive finansielle markedsinfrastrukturer, særligt clearingsystemer, er væsentlige for opfyldelsen af disse grundlæggende opgaver.
(1)  De grundlæggende opgaver, som skal udføres gennem Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), omfatter definitionen og gennemførelsen af Unionens pengepolitik og fremme af betalingssystemers smidige funktion, hvilket er afgørende for opretholdelsen af den finansielle stabilitet. Sikre og effektive finansielle markedsinfrastrukturer, særligt clearingsystemer, er væsentlige for opfyldelsen af disse grundlæggende opgaver.
Ændring 2
Udkast til afgørelse
Betragtning 3
(3)  Den 4. marts 2015 afsagde Retten i første Instans dom i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland mod Den Europæiske Centralbank, sag T-496/117, som fastslog, at ECB ikke har den nødvendige kompetence til at regulere clearingsystemers aktiviteter. Retten anførte, at traktatens artikel 129, stk. 3 gør det muligt for Europa-Parlamentet og Rådet, efter den almindelige lovgivningsprocedure og på grundlag af en henstilling fra ECB eller et forslag fra Kommissionen, at ændre artikel 22 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank ("herefter ESCB-statutten"). Retten konkluderede, at "såfremt ECB er af den opfattelse, at det er nødvendigt, at den tilkendes en regeludstedende beføjelse vedrørende infrastrukturen for clearing af værdipapirer, for at den kan gennemføre sin opgave i henhold til artikel 127, stk. 2, fjerde led, TEUF, tilkommer det ECB at anmode EU-lovgiver om at ændre statuttens artikel 22 gennem en tilføjelse af en udtrykkelig henvisning til systemerne til clearing af værdipapirer.
(3)  Den 4. marts 2015 afsagde Retten dom i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland mod Den Europæiske Centralbank, sag T-496/117, som fastslog, at "eftersom ECB ikke har den nødvendige kompetence til at regulere virksomhed med clearing af værdipapirer, skal overvågningsrammen annulleres, for så vidt som den pålægger de centrale modparter, der foretager clearing af værdipapirer, et krav om at være beliggende i euroområdet". Retten anførte, at traktatens artikel 129, stk. 3, gør det muligt for Europa-Parlamentet og Rådet, efter den almindelige lovgivningsprocedure og på grundlag af en henstilling fra ECB eller et forslag fra Kommissionen, at ændre artikel 22 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank ("herefter ESCB-statutten"). Retten konkluderede derfor, at "såfremt ECB er af den opfattelse, at det er nødvendigt, at den tilkendes en regeludstedende beføjelse vedrørende infrastrukturen for clearing af værdipapirer, for at den kan gennemføre sin opgave i henhold til artikel 127, stk. 2, fjerde led, TEUF, tilkommer det ECB at anmode EU-lovgiver om at ændre statuttens artikel 22 gennem en tilføjelse af en udtrykkelig henvisning til systemerne til clearing af værdipapirer."
_________________
_________________
7 ECLI: EU:T:2015:133.
7 ECLI: EU:T:2015:133.
Ændring 3
Udkast til afgørelse
Betragtning 3 a (ny)
(3a)  Selv om clearingsystemerne er en form for betalingssystemer, er det i lyset af Rettens afgørelse af 4. marts 2015 i sag T-496/11 nødvendigt at skabe større klarhed, og der er derfor behov for en præcision af spørgsmålet om beføjelser med hensyn til disse systemer gennem en ændring af artikel 22 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank.
Ændring 4
Udkast til afgørelse
Betragtning 4
(4)  Den væsentlige udvikling på såvel globalt som europæisk niveau forventes at øge risikoen for, at forstyrrelser, som påvirker clearingsystemer, særligt centrale modparter (CCP'er), truer betalingssystemers smidige funktion og gennemførelsen af den fælles pengepolitik, hvilket i sidste ende vil påvirke Eurosystemets primære mål om at fastholde prisstabilitet.
(4)  Den væsentlige udvikling på såvel globalt som europæisk niveau forventes at øge risikoen for, at forstyrrelser, som påvirker clearingsystemer, særligt centrale modparter (CCP'er), truer betalingssystemers smidige funktion og gennemførelsen af den fælles pengepolitik, hvilket i sidste ende vil påvirke den finansielle stabilitet, herunder også Eurosystemets primære mål om at fastholde prisstabilitet.
Ændring 5
Udkast til afgørelse
Betragtning 5
(5)  Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland Det Europæiske Råd, at det har besluttet at forlade Den Europæiske Union. Storbritanniens udtræden vil medføre en fundamental ændring i, hvordan bestemte systemisk vigtige clearingaktiviteter i euro reguleres, overvåges og føres tilsyn med, og derved negativt påvirke Eurosystemets evne til at overvåge og styre risici for betalingssystemers smidige funktion og gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitik.
udgår
Ændring 6
Udkast til afgørelse
Betragtning 6
(6)  Central clearing får i stigende omfang grænseoverskridende karakter og systemisk betydning. På grund af deres mangfoldige sammensætning og den paneuropæiske karakter af de finansielle tjenesteydelser, de tilbyder, er CCP'er af central betydning for Unionen som helhed, og for euroområdet i særdeleshed. Dette er afspejlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/20128, som fastsætter fælles tilsynsordninger i form af kollegier, som består af de relevante nationale myndigheder og Unionens myndigheder, herunder Eurosystemet i sin rolle som centralbank for udstedelsen af euroen.
(6)  Central clearing får i stigende omfang grænseoverskridende karakter og systemisk betydning. På grund af deres mangfoldige sammensætning og den paneuropæiske karakter af de finansielle tjenesteydelser, de tilbyder, er CCP'er af central betydning for Unionen som helhed, og for euroområdet i særdeleshed. Dette er afspejlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012, som fastsætter fælles tilsynsordninger i form af kollegier, som består af de relevante nationale myndigheder og Unionens myndigheder, herunder Eurosystemet i sin rolle som centralbank for udstedelsen af euroen, som er Unionens valuta.
_________________
8 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).
Ændring 7
Udkast til afgørelse
Betragtning 7
(7)  For at imødegå disse problemer præsenterede Kommissionen den 13. juni 2017 sit lovforslag med henblik på at fremme den finansielle stabilitet og sikkerheden og soliditeten af de CCP'er, som er af systemisk betydning for de finansielle markeder i Unionen. For at sikre, at Eurosystemet som centralbank for udstedelse af euroen kan udføre sin rolle som omhandlet i lovforslaget, er det af største vigtighed, at det har de relevante beføjelser i medfør af traktaten og ESCB-statutten. Særligt bør Eurosystemet have de lovgivningsmæssige beføjelser til at vedtage bindende vurderinger og at kræve korrigerende foranstaltninger i tæt samarbejde med andre myndigheder i Unionen. Derudover bør ECB også have de lovgivningsmæssige beføjelser til at vedtage yderligere krav for CCP'er, som er involveret i clearing af betydelige mængder transaktioner i euro, hvor dette er nødvendigt for at beskytte euroens stabilitet.
(7)  For at imødegå disse problemer præsenterede Kommissionen den 13. juni 2017 sit lovforslag med henblik på at fremme den finansielle stabilitet og sikkerheden og soliditeten af de CCP'er, som er af systemisk betydning for de finansielle markeder i Unionen. For at sikre, at Eurosystemet som centralbank for udstedelse af euroen kan udføre sin rolle som omhandlet i lovforslaget, er det af største vigtighed, at det har de relevante beføjelser i medfør af traktaten og ESCB-statutten. Særligt bør Eurosystemet have de lovgivningsmæssige beføjelser til at vedtage bindende vurderinger og at kræve korrigerende foranstaltninger i tæt samarbejde med andre myndigheder i Unionen. Derudover bør ECB også have de lovgivningsmæssige beføjelser til at vedtage yderligere krav for CCP'er, som er involveret i clearing af betydelige mængder transaktioner i euro, hvor dette er nødvendigt for at beskytte euroens stabilitet. Disse krav bør beskytte det indre markeds integritet og sikre, at EU-lovgivningen og Den Europæiske Unions Domstols retspraksis har forrang i forbindelse med tilsynet med tredjelands-CCP'er.
Ændring 8
Udkast til afgørelse
Betragtning 8
(8)  Artikel 22 i ESCB-statutten er en del af kapitel IV »ESCB's monetære funktioner og transaktioner«. Opgaver, som overdrages heri, bør derfor kun tjene pengepolitiske formål.
(8)  Artikel 22 i ESCB-statutten er en del af kapitel IV "ESCB's monetære funktioner og transaktioner". Opgaver, som overdrages heri, bør derfor kun tjene pengepolitiske formål. For så vidt angår clearingsystemer for finansielle instrumenter, bør krav, der kan bringes i anvendelse på grundlag af omtalte artikel, omfatte anmeldelseskrav og krav om, at clearingsystemet skal samarbejde med ECB og de nationale centralbanker om at vurdere systemets modstandsdygtighed over for ugunstige markedsudviklinger. Blandt kravene bør også være, at systemet åbner en dag-til-dag-indlånskonto hos ESCB i overensstemmelse med ESCB's relevante kriterier og krav. Desuden bør de omfatte krav, der er nødvendige for at håndtere situationer, hvor et clearingsystem for finansielle instrumenter udgør en overhængende risiko for at være til væsentlig skade for Unionens finansielle institutioner eller markeder eller for Unionens eller en af dens medlemsstaters finansielle system, såsom krav med hensyn til kontroller af likviditetsrisici, afviklingsordninger, margener, sikkerhedsstillelse eller interoperabilitetsordninger. Med hensyn til tredjelandes clearingsystemer for finansielle instrumenter af systemisk betydning giver forordning (EU) nr. ... /... [Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er] ECB mulighed for at foreslå yderligere krav til sådanne systemer.
Ændring 9
Udkast til afgørelse
Betragtning 8 a (ny)
(8a)  ECB's nye beføjelser med hensyn til clearingsystemer for finansielle instrumenter på grundlag af den ændrede artikel 22 i statutten for ESCB og ECB vil blive udøvet parallelt med de beføjelser, som andre EU-institutioner, -agenturer og -organer besidder, på grundlag af bestemmelserne vedrørende det indre markeds oprettelse og funktion som fastsat i tredje del af TEUF, heriblandt dem, der er indeholdt i retsakter vedtaget af Kommissionen eller Rådet i henhold til de beføjelser, der er tillagt dem. For at sikre, at hver enheds respektive beføjelser respekteres, samt med henblik på at undgå modstridende regler og manglende overensstemmelse mellem de beslutninger, der træffes af forskellige EU-institutioner og -agenturer, bør de beføjelser, der tillægges i henhold til den ændrede artikel 22 i statutten for ESCB og for ECB, i den forbindelse kun udøves under behørig hensyntagen til de generelle rammer for det indre marked, der er opstillet af lovgiverne, og på en måde, som fuldt ud er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets retsakter samt foranstaltninger, der vedtages i henhold til disse retsakter.
Ændring 10
Udkast til afgørelse
Betragtning 8 b (ny)
(8b)  ECB bør sikre fuld gennemsigtighed og ansvarlighed over for Europa-Parlamentet og Rådet for så vidt angår udøvelsen af sine beføjelser og opgaver i henhold til artikel 22 i sin statut. Den bør navnlig holde Europa-Parlamentet og Rådet løbende underrettet om alle beslutninger, der træffes, og forordninger, der vedtages, på grundlag af omtalte artikel. Den bør med henblik herpå tilegne et særligt kapitel i sin årsberetning til udøvelsen af sine beføjelser i henhold til artikel 22 i sin statut, og den bør på sit websted offentliggøre alle afgørelser, anbefalinger og udtalelser i forbindelse med forordninger, den vedtager på grundlag af omtalte artikel.
Ændring 11
Udkast til afgørelse
Artikel 1
Statut for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank
Artikel 22
Artikel 22
Artikel 22
Clearingsystemer og betalingssystemer
Clearingsystemer og betalingssystemer
Med henblik på at sikre effektive og pålidelige clearing- og betalingssystemer og clearingsystemer for finansielle instrumenter inden for Unionen og over for tredjelande kan ECB og de nationale centralbanker tilbyde faciliteter, og ECB kan udstede forordninger.
Med henblik på at sikre effektive og pålidelige clearing- og betalingssystemer inden for Unionen og over for tredjelande kan ECB og de nationale centralbanker tilbyde faciliteter, og ECB kan udstede forordninger.
For at indfri målene med ESCB og udføre sine opgaver kan ECB udstede forordninger vedrørende clearingsystemer for finansielle instrumenter inden for Unionen og med tredjelande, idet den tager behørigt hensyn til Europa-Parlamentets og Rådets retsakter og til foranstaltninger vedtaget i henhold til disse retsakter og på en måde, som fuldt ud er i overensstemmelse med disse retsakter og foranstaltninger.

(1) Sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A8-0219/2018).

Seneste opdatering: 7. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik