Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0810(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0219/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0219/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2018 - 6.8
CRE 04/07/2018 - 6.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0288

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 163kWORD 55k
Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο
Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ***I
P8_TA(2018)0288A8-0219/2018

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018 στο σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (10850/2017 – ECB/2017/18 - C8-0228/2017 – 2017/0810(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Τα βασικά καθήκοντα που εκτελούνται μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) περιλαμβάνουν τη χάραξη και εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής της Ένωσης και την προώθηση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών. Οι ασφαλείς και αποτελεσματικές υποδομές χρηματοπιστωτικών αγορών, ιδίως τα συστήματα εκκαθάρισης, συνιστούν αναγκαίο στοιχείο της εκπλήρωσης των βασικών αυτών καθηκόντων.
(1)  Τα βασικά καθήκοντα που εκτελούνται μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) περιλαμβάνουν τη χάραξη και εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής της Ένωσης και την προώθηση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών, η οποία είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Οι ασφαλείς και αποτελεσματικές υποδομές χρηματοπιστωτικών αγορών, ιδίως τα συστήματα εκκαθάρισης, συνιστούν αναγκαίο στοιχείο της εκπλήρωσης των βασικών αυτών καθηκόντων.
Τροπολογία 2
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Στην απόφαση που εξέδωσε στις 4 Μαρτίου 2015 στην υπόθεση T-496/11 Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας κατά Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας7 το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι η ΕΚΤ δεν διαθέτει την απαιτούμενη αρμοδιότητα ρύθμισης της δραστηριότητας των συστημάτων εκκαθάρισης. Το Γενικό Δικαστήριο επισήμανε ότι το άρθρο 129 παράγραφος 3 της Συνθήκης επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να τροποποιήσουν το άρθρο 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (στο εξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ»), αποφασίζοντας με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, μετά από σύσταση της ΕΚΤ. Το ίδιο συμπέρανε ότι «στην ΕΚΤ εναπόκειται, εάν εκτιμά ότι είναι αναγκαίο για την ορθή εκπλήρωση του καθήκοντος που προβλέπει το άρθρο 127, παράγραφος 2, τέταρτη περίπτωση, ΣΛΕΕ να της χορηγηθεί η εξουσία ρυθμίσεως των υποδομών που προβαίνουν σε εκκαθάριση συναλλαγών επί τίτλων, να ζητήσει από τον νομοθέτη της Ένωσης να τροποποιήσει το άρθρο 22 του καταστατικού, προσθέτοντας ρητή μνεία των συστημάτων εκκαθαρίσεως τίτλων.».
(3)  Στην απόφαση που εξέδωσε στις 4 Μαρτίου 2015 στην υπόθεση T-496/11 Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας κατά Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας7, το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι η ΕΚΤ δεν διαθέτει την απαιτούμενη αρμοδιότητα ρύθμισης της δραστηριότητας των συστημάτων εκκαθάρισης, με αποτέλεσμα να πρέπει να ακυρωθεί λόγω αναρμοδιότητας το πλαίσιο πολιτικής, στον βαθμό που επιβάλλει στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που συμμετέχουν στην εκκαθάριση τίτλων υποχρέωση εγκατάστασης στη ζώνη του ευρώ. Το Γενικό Δικαστήριο επισήμανε ότι το άρθρο 129 παράγραφος 3 της Συνθήκης επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να τροποποιήσουν το άρθρο 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (στο εξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ»), αποφασίζοντας με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, μετά από σύσταση της ΕΚΤ. Το Δικαστήριο συμπέρανε, συνεπώς, ότι «στην ΕΚΤ εναπόκειται, εάν εκτιμά ότι είναι αναγκαίο για την ορθή εκπλήρωση του καθήκοντος που προβλέπει το άρθρο 127, παράγραφος 2, τέταρτη περίπτωση, ΣΛΕΕ να της χορηγηθεί η εξουσία ρυθμίσεως των υποδομών που προβαίνουν σε εκκαθάριση συναλλαγών επί τίτλων, να ζητήσει από τον νομοθέτη της Ένωσης να τροποποιήσει το άρθρο 22 του καταστατικού, προσθέτοντας ρητή μνεία των συστημάτων εκκαθαρίσεως τίτλων.».
_________________
_________________
7 ECLI: EU:T:2015:133.
7 ECLI: EU:T:2015:133.
Τροπολογία 3
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)  Μολονότι τα συστήματα εκκαθάρισης τίτλων είναι τυπολογία συστημάτων πληρωμών, απαιτείται σχετικά με το ζήτημα αυτό μεγαλύτερη σαφήνεια, υπό το πρίσμα της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου της 4ης Μαρτίου 2015 στην υπόθεση T-496/11 και, ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να διασαφηνιστεί το ζήτημα της αρμοδιότητας επί των εν λόγω συστημάτων με την αναθεώρηση του άρθρου 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Τροπολογία 4
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Σημαντικές εξελίξεις τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται να εντείνουν τον κίνδυνο υπονόμευσης της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών και της εφαρμογής της ενιαίας νομισματικής πολιτικής ενόψει της επίδρασης τυχόν διαταραχών σε συστήματα εκκαθάρισης, ιδίως σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους, επηρεάζοντας σε τελική ανάλυση τον πρωταρχικό στόχο του Ευρωσυστήματος που είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών.
(4)  Σημαντικές εξελίξεις τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται να εντείνουν τον κίνδυνο υπονόμευσης της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών και της εφαρμογής της ενιαίας νομισματικής πολιτικής ενόψει της επίδρασης τυχόν διαταραχών σε συστήματα εκκαθάρισης, ιδίως σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους, επηρεάζοντας σε τελική ανάλυση τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, συμπεριλαμβανομένου του πρωταρχικού στόχου του Ευρωσυστήματος που είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών.
Τροπολογία 5
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας κοινοποίησε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αποχώρησή του θα οδηγήσει σε θεμελιώδη αλλαγή του τρόπου ρύθμισης, επίβλεψης και εποπτείας ορισμένων συστηματικά σημαντικών δραστηριοτήτων εκκαθάρισης συναλλαγών σε ευρώ, επηρεάζοντας αρνητικά την ικανότητα του Ευρωσυστήματος να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται τους κινδύνους που απειλούν την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών και την εφαρμογή της νομισματικής του πολιτικής.
διαγράφεται
Τροπολογία 6
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η κεντρική εκκαθάριση αποκτά διαρκώς εντονότερο διασυνοριακό χαρακτήρα και μεγαλύτερη συστημική σημασία. Λόγω της ποικιλομορφίας των μελών τους και του πανευρωπαϊκού χαρακτήρα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που παρέχουν, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι είναι εξόχως σημαντικοί για την Ένωση συνολικά και για τη ζώνη του ευρώ ειδικότερα. Αυτό αντικατοπτρίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8, ο οποίος θεσπίζει συλλογικές εποπτικές ρυθμίσεις υπό μορφή εποπτικών σωμάτων, που περιλαμβάνουν τις αρμόδιες εθνικές και ενωσιακές αρχές, καθώς επίσης και το Ευρωσύστημα ως κεντρική τράπεζα έκδοσης του ευρώ.
(6)  Η κεντρική εκκαθάριση αποκτά διαρκώς εντονότερο διασυνοριακό χαρακτήρα και μεγαλύτερη συστημική σημασία. Λόγω της ποικιλομορφίας των μελών τους και του πανευρωπαϊκού χαρακτήρα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που παρέχουν, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι είναι εξόχως σημαντικοί για την Ένωση συνολικά και για τη ζώνη του ευρώ ειδικότερα. Αυτό αντικατοπτρίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει συλλογικές εποπτικές ρυθμίσεις υπό μορφή εποπτικών σωμάτων, που περιλαμβάνουν τις αρμόδιες εθνικές και ενωσιακές αρχές, καθώς επίσης και το Ευρωσύστημα ως κεντρική τράπεζα έκδοσης του νομίσματος της Ένωσης, του ευρώ.
_________________
8 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).
Τροπολογία 7
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Προς αντιμετώπιση των ως άνω ζητημάτων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στις 13 Ιουνίου 2017 τη νομοθετική της πρόταση με σκοπό τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της ασφάλειας και ευρωστίας των κεντρικών αντισυμβαλλομένων με συστημική σημασία για τις χρηματοπιστωτικές αγορές στην Ένωση. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ικανότητά του να ασκεί τον ρόλο που του επιφυλάσσει η νομοθετική πρόταση ως κεντρική τράπεζα έκδοσης ευρώ, είναι εξαιρετικά σημαντικό το Ευρωσύστημα να διαθέτει τις σχετικές εξουσίες δυνάμει της Συνθήκης και του καταστατικού του ΕΣΚΤ. Θα πρέπει ιδίως να διαθέτει κανονιστικές εξουσίες υιοθέτησης δεσμευτικών αξιολογήσεων και επιβολής διορθωτικών μέτρων, σε στενή συνεργασία με άλλες αρχές της Ένωσης. Επίσης, όποτε καθίσταται αναγκαίο για την προστασία της σταθερότητας του ευρώ η ΕΚΤ θα πρέπει να διαθέτει και κανονιστικές εξουσίες θέσπισης πρόσθετων απαιτήσεων σε σχέση με κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που παρεμβαίνουν στην εκκαθάριση σημαντικού ύψους συναλλαγών σε ευρώ.
(7)  Προς αντιμετώπιση των ως άνω ζητημάτων η Επιτροπή υπέβαλε στις 13 Ιουνίου 2017 τη νομοθετική της πρόταση με σκοπό τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της ασφάλειας και ευρωστίας των κεντρικών αντισυμβαλλομένων με συστημική σημασία για τις χρηματοπιστωτικές αγορές στην Ένωση. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ικανότητά του να ασκεί τον ρόλο που του επιφυλάσσει η νομοθετική πρόταση ως κεντρική τράπεζα έκδοσης ευρώ, είναι εξαιρετικά σημαντικό το Ευρωσύστημα να διαθέτει τις σχετικές εξουσίες δυνάμει της Συνθήκης και του καταστατικού του ΕΣΚΤ. Θα πρέπει ιδίως να διαθέτει κανονιστικές εξουσίες θέσπισης δεσμευτικών αξιολογήσεων και επιβολής διορθωτικών μέτρων, σε στενή συνεργασία με άλλες αρχές της Ένωσης. Επίσης, όποτε καθίσταται αναγκαίο για την προστασία της σταθερότητας του ευρώ η ΕΚΤ θα πρέπει να διαθέτει και κανονιστικές εξουσίες θέσπισης πρόσθετων απαιτήσεων σε σχέση με κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που παρεμβαίνουν στην εκκαθάριση σημαντικού ύψους συναλλαγών σε ευρώ. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να προστατεύουν την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και να εξασφαλίζουν ότι, κατά την εποπτεία κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών, θα υπερισχύουν το δίκαιο της Ένωσης και η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 8
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Το άρθρο 22 του καταστατικού του ΕΣΚΤ αποτελεί μέρος του κεφαλαίου ΙV «Νομισματικές λειτουργίες και εργασίες του ΕΣΚΤ». Τα καθήκοντα που προβλέπονται σε αυτό το άρθρο θα πρέπει επομένως να εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς νομισματικής πολιτικής.
(8)  Το άρθρο 22 του καταστατικού του ΕΣΚΤ αποτελεί μέρος του κεφαλαίου ΙV «Νομισματικές λειτουργίες και εργασίες του ΕΣΚΤ». Τα καθήκοντα που προβλέπονται σε αυτό το άρθρο θα πρέπει επομένως να εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς νομισματικής πολιτικής. Όσον αφορά τα συστήματα εκκαθάρισης για χρηματοπιστωτικά μέσα, οι απαιτήσεις που μπορούν να εφαρμοστούν βάσει του εν λόγω άρθρου θα πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και υποχρεώσεις που επιβάλλουν στο σύστημα εκκαθάρισης να συνεργαστεί με την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες όσον αφορά την εκ μέρους τους αξιολόγηση της ανθεκτικότητας του συστήματος σε αρνητικές εξελίξεις της αγοράς. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης το άνοιγμα από το σύστημα ενός λογαριασμού καταθέσεων μίας ημέρας στο ΕΣΚΤ σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια πρόσβασης και τις απαιτήσεις του ΕΣΚΤ. Επιπλέον, θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις αναγκαίες απαιτήσεις για την αντιμετώπιση καταστάσεων στις οποίες ένα σύστημα εκκαθάρισης για χρηματοπιστωτικά μέσα εγκυμονεί άμεσο κίνδυνο σημαντικής ζημίας για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή τις αγορές ή για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ένωσης ή για ένα από τα κράτη μέλη της, όπως απαιτήσεις σχετικά με ελέγχους κινδύνου για τη ρευστότητα, συμφωνίες διακανονισμού, περιθώρια, εξασφαλίσεις ή ρυθμίσεις διαλειτουργικότητας. Όσον αφορά τα συστήματα εκκαθάρισης τρίτων χωρών για χρηματοπιστωτικά μέσα συστημικής σημασίας, η ΕΚΤ, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.... [κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 όσον αφορά τις διαδικασίες για την αδειοδότηση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και τις αρχές που συμμετέχουν καθώς και τις απαιτήσεις για την αναγνώριση κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών], μπορεί να προτείνει πρόσθετες απαιτήσεις στα συστήματα αυτά.
Τροπολογία 9
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α)  Οι νέες αρμοδιότητες της ΕΚΤ σε σχέση με τα συστήματα εκκαθάρισης όσον αφορά χρηματοπιστωτικά μέσα βάσει του τροποποιηθέντος άρθρου 22 του καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ θα ασκούνται παράλληλα με τις αρμοδιότητες των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης βάσει των διατάξεων σχετικά με την εγκαθίδρυση ή τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς που προβλέπονται στο μέρος ΙΙΙ της ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιλαμβάνονται σε πράξεις οι οποίες έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή ή από το Συμβούλιο δυνάμει των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί. Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι γίνονται σεβαστές οι αντίστοιχες αρμοδιότητες κάθε φορέα και να αποτρέπεται η ύπαρξη αλληλοσυγκρουόμενων διατάξεων και η έλλειψη συνοχής μεταξύ των αποφάσεων που λαμβάνουν τα διάφορα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης, οι αρμοδιότητες που ανατίθενται δυνάμει του τροποποιηθέντος άρθρου 22 του καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ θα πρέπει να ασκούνται λαμβανομένου δεόντως υπόψη του γενικού πλαισίου για την εσωτερική αγορά που έχει θεσπιστεί από τα δύο νομοθετικά όργανα κατά τρόπο απολύτως συμβατό με τις νομοθετικές πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και με τα μέτρα που έχουν εγκριθεί βάσει των πράξεων αυτών.
Τροπολογία 10
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)
(8β)  Η ΕΚΤ θα πρέπει να διασφαλίζει πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την άσκηση των εξουσιών και των καθηκόντων της βάσει του άρθρου 22 του καταστατικού της. Ειδικότερα, θα πρέπει να ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται και τις ρυθμίσεις που θεσπίζονται βάσει του εν λόγω άρθρου. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει στην ετήσια έκθεσής της να αφιερώνει ένα ειδικό κεφάλαιο σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού της και θα πρέπει να δημοσιεύει στον ιστότοπό της όλες τις αποφάσεις, τις συστάσεις και τις γνώμες σχετικά με ρυθμίσεις που θεσπίζει βάσει του εν λόγω άρθρου.
Τροπολογία 11
Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 1
Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Άρθρο 22
Άρθρο 22
Άρθρο 22
Συστήματα συμψηφισμού και συστήματα πληρωμών
Συστήματα συμψηφισμού και συστήματα πληρωμών
Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες μπορούν να παρέχουν διευκολύνσεις, και η ΕΚΤ μπορεί να θεσπίζει κανονισμούς με σκοπό την εξασφάλιση αποτελεσματικών και υγιών συστημάτων εκκαθάρισης και πληρωμών, καθώς και συστημάτων εκκαθάρισης όσον αφορά χρηματοπιστωτικά μέσα, εντός της Ένωσης και με άλλες χώρες.
Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες μπορούν να παρέχουν διευκολύνσεις, και η ΕΚΤ μπορεί να θεσπίζει κανονισμούς με σκοπό την εξασφάλιση αποτελεσματικών και υγιών συστημάτων εκκαθάρισης και πληρωμών, εντός της Ένωσης και με τρίτες χώρες.
Για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΚΤ και για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, η ΕΚΤ μπορεί να θεσπίζει ρυθμίσεις σχετικά με συστήματα εκκαθάρισης όσον αφορά χρηματοπιστωτικά μέσα, εντός της Ένωσης και με τρίτες χώρες, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις νομοθετικές πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και τα μέτρα που θεσπίζονται στο πλαίσιο των εν λόγω πράξεων, και με τρόπο απολύτως συμβατό με τις πράξεις αυτές και τα μέτρα αυτά.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0219/2018).

Τελευταία ενημέρωση: 7 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου