Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0810(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0219/2018

Ingediende teksten :

A8-0219/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 04/07/2018 - 6.8
CRE 04/07/2018 - 6.8

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0288

Aangenomen teksten
PDF 161kWORD 54k
Woensdag 4 juli 2018 - Straatsburg
Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank: verrekenings- en betalingssystemen ***I
P8_TA(2018)0288A8-0219/2018

Amendementen van het Europees Parlement aangenomen op 4 juli 2018 op het ontwerpbesluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van artikel 22 van de Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (10850/2017 – ECB/2017/18 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD))(1)

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Ontwerp van de Europese Centrale Bank   Amendement
Amendement 1
Ontwerpbesluit
Overweging 1
(1)  De via het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) uit te voeren fundamentele taken omvatten het bepalen en tenuitvoerleggen van het monetaire beleid van de Unie en de bevordering van de goede werking van het betalingsverkeer. Betrouwbare en efficiënte financiëlemarktinfrastructuren, met name verrekeningssystemen, zijn essentieel voor de uitvoering van deze fundamentele taken.
(1)  De via het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) uit te voeren fundamentele taken omvatten het bepalen en tenuitvoerleggen van het monetaire beleid van de Unie en de bevordering van de goede werking van het betalingsverkeer, wat van essentieel belang is voor het behoud van de financiële stabiliteit. Betrouwbare en efficiënte financiëlemarktinfrastructuren, met name verrekeningssystemen, zijn essentieel voor de uitvoering van deze fundamentele taken.
Amendement 2
Ontwerpbesluit
Overweging 3
(3)  Op 4 maart 2015 heeft het Gerecht uitspraak gedaan in zaak T-496/11, Verenigd Koninkrijk/Europese Centrale Bank7, waarin gesteld werd dat de ECB niet beschikt over de noodzakelijke bevoegdheid tot regulering van de werkzaamheden van verrekeningssystemen. Het Gerecht verklaarde dat het Europees Parlement en de Raad krachtens artikel 129, lid 3 van het Verdrag volgens de gewone wetgevingsprocedure, en op aanbeveling van de ECB, artikel 22 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (hierna de 'ESCB-statuten') kunnen wijzigen. Het Gerecht heeft geconcludeerd dat "het dus aan de ECB staat om de wetgever van de Unie te verzoeken om artikel 22 van de statuten in die zin te wijzigen dat hierin een uitdrukkelijke verwijzing naar effectenverrekeningssytemen wordt opgenomen, indien zij van mening is dat het voor de goede uitvoering van de in artikel 127, lid 2, vierde streepje, VWEU bedoelde taak noodzakelijk is dat haar de bevoegdheid wordt verleend om regels vast te stellen voor infrastructuren die effectentransacties verrekenen."
(3)  Op 4 maart 2015 heeft het Gerecht uitspraak gedaan in zaak T-496/11, Verenigd Koninkrijk/Europese Centrale Bank7, waarin gesteld werd dat "de ECB [...] niet over de nodige bevoegdheid [beschikt] om de activiteit van effectenverrekeningssystemen te reguleren, zodat een toezichtkader dat voorschrijft dat de centrale tegenpartijen die betrokken zijn bij de verrekening van effecten, binnen de eurozone gevestigd moeten zijn, nietig moet worden verklaard wegens onbevoegdheid." Het Gerecht verklaarde dat het Europees Parlement en de Raad krachtens artikel 129, lid 3 van het Verdrag volgens de gewone wetgevingsprocedure, en op aanbeveling van de ECB, artikel 22 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (hierna de 'ESCB-statuten') kunnen wijzigen. Het Gerecht heeft daarom geconcludeerd dat "het dus aan de ECB staat om de wetgever van de Unie te verzoeken om artikel 22 van de statuten in die zin te wijzigen dat hierin een uitdrukkelijke verwijzing naar effectenverrekeningssytemen wordt opgenomen, indien zij van mening is dat het voor de goede uitvoering van de in artikel 127, lid 2, vierde streepje, VWEU bedoelde taak noodzakelijk is dat haar de bevoegdheid wordt verleend om regels vast te stellen voor infrastructuren die effectentransacties verrekenen."
_________________
_________________
7 ECLI: EU:T:2015:133.
7 ECLI: EU:T:2015:133.
Amendement 3
Ontwerpbesluit
Overweging 3 bis (nieuw)
(3 bis)  Hoewel effectenverrekeningssystemen een soort van betalingssystemen zijn, is hieromtrent meer duidelijkheid nodig, in het licht van het arrest van 4 maart 2015 van het Gerecht in zaak T-496/11, en daarom moet de bevoegdheid voor dergelijke systemen worden verduidelijkt via een herziening van artikel 22 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank.
Amendement 4
Ontwerpbesluit
Overweging 4
(4)  Significante ontwikkelingen wereldwijd en op Europees niveau zouden naar verwachting het risico doen toenemen dat verstoringen verrekeningssystemen treffen, met name centrale tegenpartijen (CTP's), de goede werking van het betalingsverkeer en de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijke monetaire beleid bedreigen, waardoor uiteindelijk het hoofddoel van het Eurosysteem, te weten de handhaving van prijsstabiliteit, in gevaar komt.
(4)  Significante ontwikkelingen wereldwijd en op Europees niveau zouden naar verwachting het risico doen toenemen dat verstoringen verrekeningssystemen treffen, met name centrale tegenpartijen (CTP's), de goede werking van het betalingsverkeer en de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijke monetaire beleid bedreigen, waardoor uiteindelijk de financiële stabiliteit, met inbegrip van het hoofddoel van het Eurosysteem, te weten de handhaving van prijsstabiliteit, in gevaar komt.
Amendement 5
Ontwerpbesluit
Overweging 5
(5)  Op 29 maart 2017 stelde het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland de Europese Raad in kennis van zijn voornemen zich uit de Europese Unie terug te trekken. De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk zal de regulering van bepaalde systeemrelevante in euro luidende clearingactiviteiten, het oversight en het toezicht daarop fundamenteel wijzigen, waardoor het voor Eurosysteem moeilijker zal worden risico's voor de goede werking van het betalingsverkeer en de tenuitvoerlegging van het monetaire beleid van het Eurosysteem te monitoren en te beheren.
Schrappen
Amendement 6
Ontwerpbesluit
Overweging 6
(6)  Central clearing wordt in toenemende mate grensoverschrijdend en systeemrelevant. CTP's zijn van fundamenteel belang voor de Unie als geheel, met name voor het eurogebied, gezien hun gedifferentieerde samenstelling en de pan-Europese aard van de door hen verleende financiële diensten. Dat vindt zijn weerslag in Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad8 die collectieve toezichtregelingen in de vorm van colleges invoert die zijn samengesteld uit betrokken nationale en Unie-autoriteiten, waaronder het Eurosysteem in zijn rol als centrale bank van uitgifte van de euro.
(6)  Central clearing wordt in toenemende mate grensoverschrijdend en systeemrelevant. CTP's zijn van fundamenteel belang voor de Unie als geheel, met name voor het eurogebied, gezien hun gedifferentieerde samenstelling en de pan-Europese aard van de door hen verleende financiële diensten. Dat vindt zijn weerslag in Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad die collectieve toezichtregelingen in de vorm van colleges invoert die zijn samengesteld uit betrokken nationale en Unie-autoriteiten, waaronder het Eurosysteem in zijn rol als centrale bank van uitgifte van de euro, de munteenheid van de Unie.
_________________
8 Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1).
Amendement 7
Ontwerpbesluit
Overweging 7
(7)  Om deze aangelegenheden te adresseren, heeft de Europese Commissie op 13 juni 2017 haar wetgevingsvoorstel ingediend ter verzekering van financiële stabiliteit en de betrouwbaarheid en de deugdelijkheid van CTP's die systeemrelevant zijn voor financiële markten in de hele Unie. Om te verzekeren dat het Eurosysteem als centrale bank van uitgifte van de euro de door het wetgevingsvoorstel beoogde rol kan uitvoeren, is het van vitaal belang dat het Eurosysteem beschikt over de relevante bevoegdheden uit hoofde van het Verdrag en de ESCB-statuten. Met name moet het Eurosysteem beschikken over regelgevende bevoegdheden om bindende beoordelingen vast te stellen en corrigerende maatregelen te vereisen, zulks in nauwe samenwerking met andere Unieautoriteiten. Indien het noodzakelijk is om de stabiliteit van de euro te beschermen, moet de ECB tevens beschikken over regelgevende bevoegdheden om aanvullende vereisten vast te stellen voor CTP's die betrokken zijn bij het clearen van significante hoeveelheden in euro luidende transacties.
(7)  Om deze aangelegenheden te adresseren, heeft de Europese Commissie op 13 juni 2017 haar wetgevingsvoorstel ingediend ter verzekering van financiële stabiliteit en de betrouwbaarheid en de deugdelijkheid van CTP's die systeemrelevant zijn voor financiële markten in de hele Unie. Om te verzekeren dat het Eurosysteem als centrale bank van uitgifte van de euro de door het wetgevingsvoorstel beoogde rol kan uitvoeren, is het van vitaal belang dat het Eurosysteem beschikt over de relevante bevoegdheden uit hoofde van het Verdrag en de ESCB-statuten. Met name moet het Eurosysteem beschikken over regelgevende bevoegdheden om bindende beoordelingen vast te stellen en corrigerende maatregelen te vereisen, zulks in nauwe samenwerking met andere Unieautoriteiten. Indien het noodzakelijk is om de stabiliteit van de euro te beschermen, moet de ECB tevens beschikken over regelgevende bevoegdheden om aanvullende vereisten vast te stellen voor CTP's die betrokken zijn bij het clearen van significante hoeveelheden in euro luidende transacties. Deze vereisten moeten de integriteit van de interne markt beschermen en ervoor zorgen dat bij het toezicht op CTP's uit derde landen voorrang wordt gegeven aan het Unierecht en de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.
Amendement 8
Ontwerpbesluit
Overweging 8
(8)  Artikel 22 van de ESCB-statuten maakt deel uit van hoofdstuk IV "Monetaire functies en werkzaamheden van het ESCB". De daarin opgedragen taken moeten dienovereenkomstig slechts voor doeleinden van monetair beleid aangewend worden.
(8)  Artikel 22 van de ESCB-statuten maakt deel uit van hoofdstuk IV "Monetaire functies en werkzaamheden van het ESCB". De daarin opgedragen taken moeten dienovereenkomstig slechts voor doeleinden van monetair beleid aangewend worden. Wat betreft het verrekeningssysteem voor financiële instrumenten moeten de vereisten die op basis van dat artikel kunnen gelden, rapportagevereisten omvatten evenals aan het verrekeningssysteem opgelegde vereisten voor samenwerking met de ECB en nationale centrale banken bij hun beoordeling van de veerkracht van het systeem ten opzichte van ongunstige marktomstandigheden. Dergelijke vereisten moeten eveneens de opening door het systeem van een onmiddellijk opvraagbare depositorekening bij het ESCB omvatten in overeenstemming met de relevante toelatingscriteria en vereisten van het ESCB. Daarnaast moeten zij vereisten omvatten die noodzakelijk zijn voor situaties waarin een verrekeningssysteem voor financiële instrumenten aanzienlijke schade dreigt te berokkenen aan financiële instellingen of markten van de Unie of aan het financieel systeem van de Unie of van één van de lidstaten , zoals vereisten betreffende controles van het liquiditeitsrisico, afwikkelingsregelingen, margins, en zekerheids- of interoperabiliteitsregelingen. Wat verrekeningssystemen voor financiële instrumenten van derde landen betreft, biedt Verordening (EU) nr. .../... [Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de procedures en betrokken autoriteiten voor de vergunningverlening aan CTP’s en de vereisten voor de erkenning van CTP’s uit derde landen] de ECB de mogelijkheid om aanvullende eisen aan dergelijke systemen te stellen.
Amendement 9
Ontwerpbesluit
Overweging 8 bis (nieuw)
(8 bis)  De nieuwe bevoegdheden van de ECB met betrekking tot verrekeningssystemen voor financiële instrumenten op grond van gewijzigd artikel 22 van de ESCB- en ECB-statuten worden naast de bevoegdheden van andere instellingen, agentschappen en organen van de Unie toegepast op basis van bepalingen met betrekking tot de instelling of de werking van de interne markt, die in deel III van het VWEU zijn vastgesteld, met inbegrip van de bevoegdheden die in door de Commissie of de Raad vastgestelde handelingen zijn opgenomen op grond van de hun toebedeelde bevoegdheden. In deze context, en om ervoor te zorgen dat de respectieve bevoegdheden van elke entiteit worden gerespecteerd en om conflicterende regels en inconsistenties tussen de door de verschillende instellingen, agentschappen en organen van de Unie genomen besluiten te voorkomen, moeten de bevoegdheden uit hoofde van gewijzigd artikel 22 van de ESCB- en ECB-statuten worden uitgeoefend met gepaste inachtneming van het algemeen kader voor de interne markt dat is vastgesteld door de medewetgevers, en op een manier die volledig in overeenstemming is met de rechtshandelingen van het Europees Parlement en de Raad alsook met de uit hoofde van deze handelingen vastgestelde maatregelen.
Amendement 10
Ontwerpbesluit
Overweging 8 ter (nieuw)
(8 ter)  De ECB dient volledige transparantie en verantwoordingsplicht ten aanzien van het Europees Parlement en de Raad te waarborgen wat betreft de uitoefening van haar bevoegdheden en taken uit hoofde van artikel 22 van haar statuten. Meer in het bijzonder moet zij het Europees Parlement en de Raad geregeld op de hoogte houden van alle besluiten die zijn genomen en alle verordeningen die zijn goedgekeurd op basis van dit artikel. Hiertoe dient zij in haar jaarverslag een speciaal hoofdstuk op te nemen over de uitoefening van haar bevoegdheden uit hoofde van artikel 22 van haar statuut en moet zij al haar besluiten, aanbevelingen en adviezen in verband met op grond van dit artikel vastgestelde verordeningen publiceren.
Amendement 11
Ontwerpbesluit
Artikel 1
Statuut van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank
Artikel 22
Artikel 22
Artikel 22
Verrekeningssystemen en betalingssystemen
Verrekeningssystemen en betalingssystemen
De ECB en de nationale centrale banken zijn gerechtigd faciliteiten ter beschikking te stellen en de ECB kan verordeningen vaststellen ter verzekering van doelmatige en deugdelijke verrekenings- en betalingssystemen en verrekeningssystemen voor financiële instrumenten binnen de Unie en met andere landen.
De ECB en de nationale centrale banken zijn gerechtigd faciliteiten ter beschikking te stellen en de ECB kan verordeningen vaststellen ter verzekering van doelmatige en deugdelijke verrekenings- en betalingssystemen binnen de Unie en met derde landen.
Om de doelstellingen van het ESCB te verwezenlijken en de desbetreffende taken uit te voeren, kan de ECB voorschriften vaststellen met betrekking tot verrekeningssystemen voor financiële instrumenten binnen de Unie en met derde landen, waarbij zij terdege rekening houdt met de rechtshandelingen van het Europees Parlement en de Raad en met maatregelen die krachtens deze handelingen zijn vastgesteld, en op een manier die volledig in overeenstemming is met deze handelingen en maatregelen.

(1) De zaak werd voor interinstitutionele onderhandelingen terugverwezen naar de bevoegde commissie op grond van artikel 59, lid 4, vierde alinea, van het Reglement (A8-0219/2018).

Laatst bijgewerkt op: 7 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid