Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0810(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0219/2018

Teksty złożone :

A8-0219/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 04/07/2018 - 6.8
CRE 04/07/2018 - 6.8

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0288

Teksty przyjęte
PDF 170kWORD 56k
Środa, 4 lipca 2018 r. - Strasburg
Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego ***I
P8_TA(2018)0288A8-0219/2018

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie projektu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany art. 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (10850/2017 – ECB/2017/18 - C8-0228/2017 – 2017/0810(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Projekt Europejskiego Banku Centralnego   Poprawka
Poprawka 1
Projekt decyzji
Motyw 1
(1)  Podstawowe zadania wykonywane poprzez Europejski System Banków Centralnych (ESBC) obejmują definiowanie i realizację polityki pieniężnej Unii oraz wspieranie sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych. Bezpieczne i efektywne infrastruktury rynku finansowego, w szczególności systemy rozliczeń, są konieczne do wypełniania tych podstawowych zadań.
(1)  Podstawowe zadania wykonywane poprzez Europejski System Banków Centralnych (ESBC) obejmują definiowanie i realizację polityki pieniężnej Unii oraz wspieranie sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych, co ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania stabilności finansowej. Bezpieczne i efektywne infrastruktury rynku finansowego, w szczególności systemy rozliczeń, są konieczne do wypełniania tych podstawowych zadań.
Poprawka 2
Projekt decyzji
Motyw 3
(3)   W dniu 4 marca 2015 r. Sąd wydał wyrok w sprawie Zjednoczone Królestwo przeciwko EBC, T-496/117, w którym uznał, że EBC nie ma kompetencji niezbędnej do regulowania działalności systemów rozliczeń. Sąd stwierdził, że art. 129 ust. 3 Traktatu umożliwia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie stanowiącym zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, na zalecenie EBC lub na wniosek Komisji, zmianę art. 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej „Statutem ESBC”). Sąd stwierdził, że »do EBC należy, w przypadku gdy uzna on, że przyznanie mu uprawnienia do regulacji infrastruktur dokonujących rozliczeń transakcji przeprowadzanych na papierach wartościowych jest niezbędne do zapewnienia należytego wykonywania zadania, o którym mowa w art. 127 ust. 2 tiret czwarte TFUE, zwrócenie się do prawodawcy Unii z wnioskiem o zmianę art. 22 Statutu poprzez dodanie wyraźnego odesłania do systemów rozliczania papierów wartościowych.«
(3)   W dniu 4 marca 2015 r. Sąd wydał wyrok w sprawie Zjednoczone Królestwo przeciwko EBC, T-496/117, w którym uznał, żeEBC nie ma kompetencji niezbędnej do regulowania działalności systemów rozliczania papierów wartościowych, a tym samym należy stwierdzić nieważność ram polityki nadzorczej z powodu braku właściwości w zakresie, w jakim nakładają one na kontrahentów centralnych biorących udział w rozliczaniu finansowych papierów wartościowych wymóg lokalizacji w strefie euro”. Sąd stwierdził, że art. 129 ust. 3 Traktatu umożliwia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie stanowiącym zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, na zalecenie EBC lub na wniosek Komisji, zmianę art. 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej „Statutem ESBC”). Stwierdził zatem, że „do EBC należy, w przypadku gdy uzna on, że przyznanie mu uprawnienia do regulacji infrastruktur dokonujących rozliczeń transakcji przeprowadzanych na papierach wartościowych jest niezbędne do zapewnienia należytego wykonywania zadania, o którym mowa w art. 127 ust. 2 tiret czwarte TFUE, zwrócenie się do prawodawcy Unii z wnioskiem o zmianę art. 22 Statutu poprzez dodanie wyraźnego odesłania do systemów rozliczania papierów wartościowych.”.
_________________
_________________
7 1 ECLI: UE:T:2015:133.
7 1 ECLI: UE:T:2015:133.
Poprawka 3
Projekt decyzji
Motyw 3 a (nowy)
(3a)  Chociaż systemy rozliczeń papierów wartościowych są jednym z rodzajów systemów płatności, w świetle wyroku Sądu z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie T-496/11 konieczne jest doprecyzowanie tej kwestii, a zatem wyraźne określenie zakresu kompetencji, do którego należą systemy rozliczeń papierów wartościowych, w drodze zmiany art. 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.
Poprawka 4
Projekt decyzji
Motyw 4
(4)  Oczekuje się, że znaczące zmiany, zarówno na poziomie europejskim, jak i globalnym, zwiększą ryzyko, że zakłócenia dotykające systemy rozliczeń, a w szczególności kontrahentów centralnych, zagrożą sprawnemu funkcjonowaniu systemów płatniczych oraz implementacji wspólnej polityki pieniężnej, wpływając przez to na możliwość osiągnięcia podstawowego celu Eurosystemu, jakim jest utrzymanie stabilności cen.
(4)  Oczekuje się, że znaczące zmiany, zarówno na poziomie europejskim, jak i globalnym, zwiększą ryzyko, że zakłócenia dotykające systemu rozliczeń, a w szczególności kontrahentów centralnych, zagrożą sprawnemu funkcjonowaniu systemów płatniczych oraz implementacji wspólnej polityki pieniężnej, wpływając przez to na stabilność finansową, w tym na możliwość osiągnięcia podstawowego celu Eurosystemu, jakim jest utrzymanie stabilności cen.
Poprawka 5
Projekt decyzji
Motyw 5
(5)  W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej poinformowało Radę Europejską o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej. Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa spowoduje fundamentalną zmianę w sposobie, w jaki regulowane i nadzorowane są niektóre denominowane w euro rozliczenia o znaczeniu systemowym oraz w jaki prowadzony jest nadzór ostrożnościowy nad tymi rozliczeniami, a tym samym negatywnie wpłynie na zdolność Eurosystemu do monitorowania ryzyk zagrażających należytemu funkcjonowaniu systemów płatniczych oraz do zarządzenia tymi ryzykami, jak również do implementacji polityki pieniężnej Eurosystemu.
skreśla się
Poprawka 6
Projekt decyzji
Motyw 6
(6)  Rozliczenia przez kontrahentów centralnych stały się coraz bardziej transgraniczne z natury oraz ważne systemowo. Z uwagi na ich zdywersyfikowane członkostwo oraz ogólnoeuropejski charakter świadczonych przez nich usług finansowych kontrahenci centralni mają kluczowe znaczenia dla Unii jako całości, a w szczególności dla strefy euro. Znajduje to odzwierciedlenie w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/20128, które ustanawia zbiorcze rozwiązania nadzorcze w formie kolegiów, złożone z właściwych organów unijnych i krajowych, uwzględniając rolę Eurosystemu jako banku centralnego emisji euro.
(6)  Rozliczenia przez kontrahentów centralnych stały się coraz bardziej transgraniczne z natury oraz ważne systemowo. Z uwagi na ich zdywersyfikowane członkostwo oraz ogólnoeuropejski charakter świadczonych przez nich usług finansowych kontrahenci centralni mają kluczowe znaczenia dla Unii jako całości, a w szczególności dla strefy euro. Znajduje to odzwierciedlenie w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012, które ustanawia zbiorcze rozwiązania nadzorcze w formie kolegiów, złożone z właściwych organów unijnych i krajowych, uwzględniając rolę Eurosystemu jako banku centralnego emisji euro – waluty Unii.
_________________
8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1).
Poprawka 7
Projekt decyzji
Motyw 7
(7)  Aby rozwiązać te kwestie, 13 czerwca 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt ustawodawczy mający na celu zapewnienie stabilności finansowej i bezpieczeństwa oraz solidności kontrahentów centralnych o znaczeniu systemowym dla rynków finansowych w Unii. W celu zapewnienia, aby Eurosystemu jako bank centralny emisji euro mógł pełnić przewidzianą przez projekt ustawodawczy rolę ważne jest, aby posiadał on właściwe uprawnienia wynikające z Traktatu oraz Statutu ESBC. W szczególności, Eurosystem powinien posiadać uprawnienia regulacyjne do przyjmowania wiążących ocen oraz wymagania podjęcia działań zaradczych w bliskiej współpracy z innymi organami Unii. Dodatkowo, w razie potrzeby ochrony stabilności euro, EBC powinien posiadać uprawnienia regulacyjne do nakładania na kontrahentów centralnych zaangażowanych w rozliczenia znaczących kwot transakcji denominowanych w euro dodatkowych wymogów.
(7)  Aby rozwiązać te kwestie, 13 czerwca 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt ustawodawczy mający na celu zapewnienie stabilności finansowej i bezpieczeństwa oraz solidności kontrahentów centralnych o znaczeniu systemowym dla rynków finansowych w Unii. W celu zapewnienia, aby Eurosystemu jako bank centralny emisji euro mógł pełnić przewidzianą przez projekt ustawodawczy rolę ważne jest, aby posiadał on właściwe uprawnienia wynikające z Traktatu oraz Statutu ESBC. W szczególności, Eurosystem powinien posiadać uprawnienia regulacyjne do przyjmowania wiążących ocen oraz wymagania podjęcia działań zaradczych w bliskiej współpracy z innymi organami Unii. Dodatkowo, w razie potrzeby ochrony stabilności euro, EBC powinien posiadać uprawnienia regulacyjne do nakładania na kontrahentów centralnych zaangażowanych w rozliczenia znaczących kwot transakcji denominowanych w euro dodatkowych wymogów. Wymogi te powinny mieć na celu ochronę integralności jednolitego rynku i zapewniać pierwszeństwo prawa Unii i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w nadzorze nad kontrahentami centralnymi z państw trzecich.
Poprawka 8
Projekt decyzji
Motyw 8
(8)  Art. 22 Statutu ESBC jest częścią Rozdziału IV, pt. „Funkcje monetarne i operacje wykonywane przez ESBC”. Zadania w nim powierzone powinny zatem być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby polityki pieniężnej.
(8)  Art. 22 Statutu ESBC jest częścią Rozdziału IV, pt. „Funkcje monetarne i operacje wykonywane przez ESBC”. Zadania w nim powierzone powinny zatem być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby polityki pieniężnej. Jeżeli chodzi o systemy rozliczeń instrumentów finansowych, wymogi, jakie mogą zostać nałożone na mocy tego artykułu, powinny obejmować wymogi w zakresie sprawozdawczości i wymogi nałożone na system rozliczeń dotyczące współpracy z EBC i krajowymi bankami centralnymi w zakresie oceny odporności systemu na niekorzystne zmiany warunków rynkowych. Wymogi takie powinny również obejmować otwarcie przez system rachunku depozytowego overnight w ESBC zgodnie z odnośnymi kryteriami dostępu oraz wymogami ESBC. Powinny one ponadto obejmować wymogi niezbędne do reagowania sytuacjach, w których system rozliczeń instrumentów finansowych stanowi bezpośrednie zagrożenie wystąpienia poważnych szkód dla unijnych instytucji lub rynków finansowych bądź systemu finansowego Unii lub jednego z jej państw członkowskich, takie jak wymogi odnoszące się do kontroli ryzyka utraty płynności, rozwiązań dotyczących rozliczeń, marż, zabezpieczeń oraz ustaleń odnoszących się do interoperacyjności. Jeżeli chodzi o systemy rozliczeń instrumentów finansowych o znaczeniu systemowym rozporządzenie (UE) nr .../... [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów związanych z udzielaniem zezwolenia kontrahentom centralnym oraz wymogów dotyczących uznawania kontrahentów centralnych z państw trzecich] stanowi dla EBC możliwość zaproponowania dodatkowych wymogów odnośnie do takich systemów.
Poprawka 9
Projekt decyzji
Motyw 8 a (nowy)
(8a)  Nowe uprawnienia EBC dotyczące systemów rozliczeń instrumentów finansowych wynikające z art. 22 Statutu ESBC i EBC będą wykonywane równolegle z uprawnieniami innych instytucji, agencji i organów unijnych wynikającymi z przepisów dotyczących ustanowienia lub funkcjonowania rynku wewnętrznego przewidzianych w części III TFUE, łącznie z uprawnieniami wynikającymi z aktów przyjętych przez Komisję lub przez Radę zgodnie z powierzonymi im uprawnieniami. W związku z tym, aby zapewnić poszanowanie odnośnych uprawnień poszczególnych podmiotów oraz uniknąć sprzecznych przepisów i niespójności decyzji podejmowanych przez różne instytucje, agencje i organy unijne, uprawnienia przyznane na mocy zmienionego art. 22 Statutu ESBC i EBC powinno się wykonywać z uwzględnieniem ogólnych ram prawnych rynku wewnętrznego ustanowionych przez współprawodawców i w sposób w pełni spójny z aktami prawnymi Parlamentu Europejskiego i Rady oraz innymi środkami przyjętymi na mocy tych aktów.
Poprawka 10
Projekt decyzji
Motyw 8 b (nowy)
(8b)  EBC powinien zapewnić pełną przejrzystość i odpowiedzialność wobec Parlamentu Europejskiego i Rady, jeżeli chodzi o wykonywanie swych uprawnień i zadań wynikających z art. 22 Statutu. W szczególności powinien regularnie informować Parlament Europejski i Radę o wszystkich podjętych decyzjach oraz wszystkich przepisach przyjętych na mocy tego artykułu. W tym celu powinien poświęcić specjalny rozdział swego sprawozdania rocznego wykonywaniu swych uprawnień na mocy art. 22 Statutu, a także publikować na swej stronie internetowej wszystkie decyzje, zalecenia i opinie odnoszące się do przepisów przyjętych na mocy tego artykułu.
Poprawka 11
Projekt decyzji
Artykuł 1
Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego
Artykuł 22
Artykuł 22
Artykuł 22
Systemy rozliczeń i systemy płatności
Systemy rozliczeń i systemy płatności
EBC i krajowe banki centralne mogą zapewniać instrumenty, a EBC może uchwalać rozporządzenia, w celu zapewnienia skuteczności i rzetelności systemów rozliczeń i płatności oraz systemów rozliczeń instrumentów finansowych w ramach Unii i z innymi krajami.
EBC i krajowe banki centralne mogą zapewniać instrumenty, a EBC może uchwalać rozporządzenia, w celu zapewnienia skuteczności i rzetelności systemów rozliczeń i płatności w ramach Unii i z krajami trzecimi.
Aby osiągnąć cele ESBC i wykonywać swoje zadania, EBC może przyjmować przepisy dotyczące systemów rozliczeń instrumentów finansowych w obrębie Unii i z państwami trzecimi przy uwzględnieniu aktów prawnych Parlamentu Europejskiego i Rady oraz środków przyjętych na mocy tych aktów, a także w sposób w pełni spójny z tymi aktami i środkami.

(1) Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A8-0219/2018).

Ostatnia aktualizacja: 7 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności