Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0810(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0219/2018

Texte depuse :

A8-0219/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/07/2018 - 6.8
CRE 04/07/2018 - 6.8

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0288

Texte adoptate
PDF 168kWORD 56k
Miercuri, 4 iulie 2018 - Strasbourg
Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene: sisteme de compensare și de plată ***I
P8_TA(2018)0288A8-0219/2018

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 4 iulie 2018 referitoare la proiectul de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a articolului 22 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (10850/2017 – ECB/2017/18 - C8-0228/2017 – 2017/0810(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Proiectul Băncii Centrale Europene   Amendamentul
Amendamentul 1
Proiect de decizie
Considerentul 1
(1)  Misiunile fundamentale care urmează să fie îndeplinite prin intermediul Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) includ definirea și punerea în aplicare a politicii monetare a Uniunii și promovarea bunei funcționări a sistemelor de plăți. Pentru îndeplinirea acestor misiuni fundamentale sunt esențiale infrastructuri sigure și eficiente ale piețelor financiare, în special sisteme de compensare.
(1)  Misiunile fundamentale care urmează să fie îndeplinite prin intermediul Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) includ definirea și punerea în aplicare a politicii monetare a Uniunii și promovarea bunei funcționări a sistemelor de plăți, care este fundamentală pentru menținerea stabilității financiare. Pentru îndeplinirea acestor misiuni fundamentale sunt esențiale infrastructuri sigure și eficiente ale piețelor financiare, în special sisteme de compensare.
Amendamentul 2
Proiect de decizie
Considerentul 3
(3)  La 4 martie 2015, Tribunalul a pronunțat hotărârea în cauza T-496/11, Regatul Unit/BCE7, prin care acesta a statuat că BCE nu dispune de competența necesară pentru a reglementa activitatea sistemelor de compensare. Tribunalul a precizat că articolul 129 alineatul (3) din tratat permite Parlamentului European și Consiliului, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, la recomandarea BCE, să modifice dispozițiile articolului 22 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”). Tribunalul a concluzionat că «în eventualitatea în care ar aprecia că recunoașterea în favoarea sa a unei competențe de reglementare a infrastructurilor care efectuează compensarea de operațiuni cu titluri de valoare este necesară pentru buna exercitare a misiunii prevăzute la articolul 127 alineatul (2) a patra liniuță TFUE, BCE ar avea obligația să solicite legiuitorului Uniunii o modificare a articolului 22 din statut prin adăugarea unei referiri explicite la sistemele de compensare a titlurilor de valoare».
(3)  La 4 martie 2015, Tribunalul a pronunțat hotărârea în cauza T-496/11, Regatul Unit/BCE7, prin care acesta a statuat că BCE nu dispune de competența necesară pentru a reglementa activitatea sistemelor de compensare a titlurilor de valoare, astfel încât un cadru al politicii de supraveghere care impune contrapărților centrale care intervin în compensarea titlurilor de valoare financiare o cerință privind localizarea în zona euro trebuie să fie anulat pentru necompetență”. Tribunalul a precizat că articolul 129 alineatul (3) din tratat permite Parlamentului European și Consiliului, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, la recomandarea BCE, să modifice dispozițiile articolului 22 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”). Așadar, Tribunalul a concluzionat că «în eventualitatea în care ar aprecia că recunoașterea în favoarea sa a unei competențe de reglementare a infrastructurilor care efectuează compensarea de operațiuni cu titluri de valoare este necesară pentru buna exercitare a misiunii prevăzute la articolul 127 alineatul (2) a patra liniuță TFUE, BCE ar avea obligația să solicite legiuitorului Uniunii o modificare a articolului 22 din statut prin adăugarea unei referiri explicite la sistemele de compensare a titlurilor de valoare».
_________________
_________________
7 ECLI: EU:T:2015:133.
7ECLI: EU:T:2015:133.
Amendamentul 3
Proiect de decizie
Considerentul 3 a (nou)
(3a)  Deși sistemele de compensare a titlurilor de valoare constituie o categorie a sistemelor de plăți, este necesar să se asigure, având în vedere Hotărârea Tribunalului din 4 martie 2015 în cauza T-496/11, o claritate sporită în această privință și, prin urmare, să se precizeze competența în ceea ce privește sistemele respective, prin intermediul modificării articolului 22 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene.
Amendamentul 4
Proiect de decizie
Considerentul 4
(4)  Anumite evoluții semnificative atât la nivel global, cât și la nivel european sunt de natură să crească riscul ca perturbările care afectează sistemele de compensare, în special contrapărțile centrale (CPC), să amenințe buna funcționare a sistemelor de plăți și punerea în aplicare a politicii monetare unice, în final afectând obiectivul principal al Eurosistemului de menținere a stabilității prețurilor.
(4)  Anumite evoluții semnificative atât la nivel global, cât și la nivel european sunt de natură să crească riscul ca perturbările care afectează sistemele de compensare, în special contrapărțile centrale (CPC), să amenințe buna funcționare a sistemelor de plăți și punerea în aplicare a politicii monetare unice, în final afectând stabilitatea financiară, inclusiv obiectivul principal al Eurosistemului de menținere a stabilității prețurilor.
Amendamentul 5
Proiect de decizie
Considerentul 5
(5)  La 29 martie 2017, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a notificat Consiliul European cu privire la intenția sa de a se retrage din Uniunea Europeană. Retragerea Regatului Unit va conduce la o modificare fundamentală a modului în care sunt reglementate, monitorizate și supravegheate anumite activități de compensare exprimate în euro de importanță sistemică, prin aceasta afectând negativ capacitatea Eurosistemului de a monitoriza și gestiona riscurile la adresa bunei funcționări a sistemelor de plăți și punerea în aplicare a politicii monetare a Eurosistemului.
eliminat
Amendamentul 6
Proiect de decizie
Considerentul 6
(6)  Compensarea centrală dobândește din ce în ce mai mult un caracter transfrontalier și o importanță sistemică. Dată fiind diversitatea membrilor acestora și natura paneuropeană a serviciilor financiare pe care le furnizează, CPC au o importanță esențială pentru Uniune în ansamblu și în special pentru zona euro. Acest lucru se reflectă în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului8, care instituie mecanisme de supraveghere colective sub formă de colegii alcătuite din autoritățile relevante naționale și ale Uniunii, inclusiv Eurosistemul în rolul acestuia de bancă centrală de emisiune pentru euro.
(6)  Compensarea centrală dobândește din ce în ce mai mult un caracter transfrontalier și o importanță sistemică. Dată fiind diversitatea membrilor acestora și natura paneuropeană a serviciilor financiare pe care le furnizează, CPC au o importanță esențială pentru Uniune în ansamblu și în special pentru zona euro. Acest lucru se reflectă în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului, care instituie mecanisme de supraveghere colective sub formă de colegii alcătuite din autoritățile relevante naționale și ale Uniunii, inclusiv Eurosistemul în rolul acestuia de bancă centrală de emisiune pentru euro, moneda Uniunii.
_________________
8Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1).
Amendamentul 7
Proiect de decizie
Considerentul 7
(7)  Pentru a aborda aceste aspecte, la 13 iunie 2017 Comisia și-a prezentat propunerea legislativă de asigurare a stabilității financiare, precum și a siguranței și solidității CPC care au relevanță sistemică pentru piețele financiare din întreaga Uniune. Pentru a asigura că Eurosistemul, ca bancă centrală de emisiune pentru euro, își poate desfășura rolul preconizat de propunerea legislativă, este deosebit de important ca acesta să dispună de competențele relevante în temeiul tratatului și al Statutului SEBC. În special, Eurosistemul ar trebui să dispună de competențele de reglementare necesare pentru a adopta evaluări cu caracter obligatoriu și pentru a solicita măsuri corective, în strânsă cooperare cu alte autorități din Uniune. În plus, atunci când este necesar să se protejeze stabilitatea euro, BCE ar trebui să dispună și de competențele de reglementare necesare pentru a adopta cerințe suplimentare pentru CPC implicate în compensarea unor volume semnificative de tranzacții exprimate în euro.
(7)  Pentru a aborda aceste aspecte, la 13 iunie 2017 Comisia și-a prezentat propunerea legislativă de asigurare a stabilității financiare, precum și a siguranței și solidității CPC care au relevanță sistemică pentru piețele financiare din întreaga Uniune. Pentru a asigura că Eurosistemul, ca bancă centrală de emisiune pentru euro, își poate desfășura rolul preconizat de propunerea legislativă, este deosebit de important ca acesta să dispună de competențele relevante în temeiul tratatului și al Statutului SEBC. În special, Eurosistemul ar trebui să dispună de competențele de reglementare necesare pentru a adopta evaluări cu caracter obligatoriu și pentru a solicita măsuri corective, în strânsă cooperare cu alte autorități din Uniune. În plus, atunci când este necesar să se protejeze stabilitatea euro, BCE ar trebui să dispună și de competențele de reglementare necesare pentru a adopta cerințe suplimentare pentru CPC implicate în compensarea unor volume semnificative de tranzacții exprimate în euro. Cerințele respective ar trebui să protejeze integritatea pieței unice și să asigure preeminența dreptului Uniunii și a jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene în supravegherea CPC din țări terțe.
Amendamentul 8
Proiect de decizie
Considerentul 8
(8)  Articolul 22 din Statutul SEBC face parte din capitolul IV „Funcțiile monetare și operațiunile SEBC”. În consecință, misiunile conferite în acesta ar trebui utilizate numai în scopuri de politică monetară.
(8)  Articolul 22 din Statutul SEBC face parte din capitolul IV „Funcțiile monetare și operațiunile SEBC”. În consecință, misiunile conferite în acesta ar trebui utilizate numai în scopuri de politică monetară. În ceea ce privește sistemele de compensare pentru instrumente financiare, cerințele care pot fi aplicate în temeiul articolului respectiv ar trebui să includă cerințele de raportare sau cerințele impuse sistemului de compensare de a coopera cu BCE și cu băncile centrale naționale în evaluarea rezilienței sistemului la condiții nefavorabile de piață. Astfel de cerințe ar trebui să includă, de asemenea, deschiderea de către sistem a unui cont de depozit overnight la SEBC în conformitate cu criteriile de acces aplicabile și cu cerințele SEBC. Acestea ar trebui să includă, de asemenea, cerințe necesare pentru a aborda situațiile în care un sistem de compensare pentru instrumente financiare prezintă un risc iminent de prejudicii substanțiale pentru instituțiile financiare sau piețele Uniunii sau pentru sistemul financiar al Uniunii sau al unuia dintre statele sale membre, cum ar fi cerințe privind controlul riscurilor de lichiditate, mecanismele de decontare, cerințele de marjă, garanțiile sau mecanismele de interoperabilitate. În ceea ce privește sistemele de compensare pentru instrumente financiare de importanță sistemică din țări terțe, Regulamentul (UE) nr ... /... [Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe] prevede posibilitatea ca BCE să propună cerințe suplimentare pentru aceste sisteme.
Amendamentul 9
Proiect de decizie
Considerentul 8 a (nou)
(8a)  Noile competențe ale BCE în ceea ce privește sistemele de compensare pentru instrumente financiare pe baza articolului 22 modificat din Statutul SEBC și al BCE vor fi exercitate alături de competențele exercitate de alte instituții, agenții și organisme ale Uniunii în temeiul dispozițiilor referitoare la instituirea sau funcționarea pieței interne prevăzute în partea III din TFUE, inclusiv al actelor adoptate de Comisie sau de Consiliu în temeiul competențelor care le sunt conferite. În acest context, pentru a se asigura că competențele respective ale fiecărei entități sunt respectate și pentru a evita existența unor norme contradictorii și a unor neconcordanțe între deciziile luate de diferite instituții, agenții și organisme ale Uniunii, competențele conferite în temeiul articolului 22 modificat din Statutul SEBC și al BCE ar trebui să fie exercitate cu respectarea cadrului general al pieței interne stabilit de colegiuitori și într-un mod care să respecte pe deplin actele legislative ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și măsurile adoptate în temeiul acestora.
Amendamentul 10
Proiect de decizie
Considerentul 8 b (nou)
(8b)  BCE ar trebui să asigure transparența și răspunderea deplină în fața Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește exercitarea competențelor și atribuțiilor sale în temeiul articolul 22 din statutul său. În special, ar trebui să informeze Parlamentul European și Consiliul în mod regulat cu privire la toate deciziile și regulamentele adoptate în temeiul acestui articol. În acest scop, ar trebui să introducă în raportul său anual un capitol special dedicat exercitării competențelor sale în temeiul articolul 22 din statutul său și ar trebui să își publice pe site toate deciziile, recomandările și avizele referitoare la regulamentele pe care le adoptă în temeiul articolului respectiv.
Amendamentul 11
Proiect de decizie
Articolul 1
Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene
Articolul 22
Articolul 22
Articolul 22
Sistemele de compensare și sistemele de plăți
Sistemele de compensare și sistemele de plăți
BCE și băncile centrale naționale pot acorda facilități, iar BCE poate adopta regulamente în vederea asigurării eficienței și solidității sistemelor de compensare și de plăți și a sistemelor de compensare pentru instrumente financiare în cadrul Uniunii și în raporturile cu țările terțe.
BCE și băncile centrale naționale pot acorda facilități, iar BCE poate adopta regulamente în vederea asigurării eficienței și solidității sistemelor de compensare și de plăți în cadrul Uniunii și în raporturile cu țările terțe.
Pentru a atinge obiectivele SEBC și pentru a-și îndeplini misiunile, BCE poate adopta regulamente privind sistemele de compensare pentru instrumente financiare în cadrul Uniunii și cu țări terțe, ținând seama în mod corespunzător de actele legislative adoptate de Parlamentul European și de Consiliu și de măsurile adoptate în temeiul unor astfel de acte și într-un mod care respectă în totalitate actele și măsurile respective.

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0219/2018).

Ultima actualizare: 7 noiembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate