Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0810(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0219/2018

Predkladané texty :

A8-0219/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/07/2018 - 6.8
CRE 04/07/2018 - 6.8

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0288

Prijaté texty
PDF 174kWORD 49k
Streda, 4. júla 2018 - Štrasburg
Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky: zúčtovacie a platobné systémy ***I
P8_TA(2018)0288A8-0219/2018

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 4. júla 2018 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení článok 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (10850/2017 – ECB/2017/18 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Návrh Európskej centrálnej banky   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1
(1)  Medzi základné úlohy uskutočňované prostredníctvom Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) patrí definovať a uskutočňovať menovú politiku Únie a podporovať plynulé fungovanie platobných systémov. Bezpečné a efektívne infraštruktúry finančného trhu, najmä zúčtovacie systémy, sú nevyhnutné na plnenie týchto základných úloh.
(1)  Medzi základné úlohy uskutočňované prostredníctvom Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) patrí definovať a uskutočňovať menovú politiku Únie a podporovať plynulé fungovanie platobných systémov, čo má zásadný význam pre zachovanie finančnej stability. Bezpečné a efektívne infraštruktúry finančného trhu, najmä zúčtovacie systémy, sú nevyhnutné na plnenie týchto základných úloh.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3
(3)  Všeobecný súd vyniesol 4. marca 2015 rozsudok vo veci T-496/11, Spojené kráľovstvo proti ECB1, v ktorom rozhodol, že ECB nemá právomoc nevyhnutnú na regulovanie zúčtovacích systémov. Všeobecný súd uviedol, že článok 129 ods. 3 zmluvy umožňuje Európskemu parlamentu a Rade zmeniť článok 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) v súlade s riadnym legislatívnym postupom na odporúčanie ECB alebo na návrh Komisie. Súd dospel k záveru, že „ak sa teda ECB domnieva, že priznanie právomoci regulovať infraštruktúry, ktoré uskutočňujú zúčtovanie transakcií s cennými papiermi, je nevyhnutné na riadne vykonávanie úlohy uvedenej v článku 127 ods. 2 štvrtej zarážke ZFEÚ, prináleží jej, aby normotvorcovi Únie navrhla zmenu článku 22 Štatútu, ktorou sa doplní výslovný odkaz na systémy zúčtovania cenných papierov“.
(3)  Všeobecný súd vyniesol 4. marca 2015 rozsudok vo veci T-496/11, Spojené kráľovstvo proti ECB1, v ktorom rozhodol, že ECB nemá právomoc nevyhnutnú na regulovanie systémov zúčtovania cenných papierov, takže rámec politiky dohľadu musí byť zrušený pre nedostatok právomoci, keď pre centrálne protistrany, ktoré sa zúčastňujú na zúčtovaní cenných papierov, stanovuje požiadavku umiestnenia vnútri eurozóny“. Všeobecný súd uviedol, že článok 129 ods. 3 zmluvy umožňuje Európskemu parlamentu a Rade zmeniť článok 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) v súlade s riadnym legislatívnym postupom na odporúčanie ECB alebo na návrh Komisie. Súd preto dospel k záveru, že „ak sa teda ECB domnieva, že priznanie právomoci regulovať infraštruktúry, ktoré uskutočňujú zúčtovanie transakcií s cennými papiermi, je nevyhnutné na riadne vykonávanie úlohy uvedenej v článku 127 ods. 2 štvrtej zarážke ZFEÚ, prináleží jej, aby normotvorcovi Únie navrhla zmenu článku 22 Štatútu, ktorou sa doplní výslovný odkaz na systémy zúčtovania cenných papierov“.
_________________
_________________
1 ECLI: EU:T:2015:133.
1 ECLI: EU:T:2015:133.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)  Hoci sú systémy zúčtovania cenných papierov typológiou platobných systémov, do tejto otázky treba vniesť viac svetla vzhľadom na rozsudok Všeobecného súdu zo 4. marca 2015 vo veci T-496/11, a preto na základe preskúmania článku 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky sa musí objasniť otázka právomoci nad takýmito systémami.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4
(4)  Očakáva sa, že významné zmeny tak na svetovej, ako aj na európskej úrovni zvýšia riziko, že poruchy postihujúce zúčtovacie systémy, najmä centrálne protistrany, ohrozia plynulé fungovanie platobných systémov a uskutočňovanie jednotnej menovej politiky, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje hlavný cieľ Eurosystému, ktorým je udržiavať cenovú stabilitu.
(4)  Očakáva sa, že významné zmeny tak na svetovej, ako aj na európskej úrovni zvýšia riziko, že poruchy postihujúce zúčtovacie systémy, najmä centrálne protistrany, ohrozia plynulé fungovanie platobných systémov a uskutočňovanie jednotnej menovej politiky, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje finančnú stabilitu vrátane hlavného cieľa Eurosystému, ktorým je udržiavať cenovú stabilitu.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5
(5)   Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska oznámilo 29. marca 2017 Európskej rade svoj zámer vystúpiť z Európskej únie. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie povedie k zásadnej zmene v spôsobe regulovania určitých systémovo významných činností zúčtovania a dohľadu nad nimi, čo bude mať negatívny vplyv na schopnosť Eurosystému monitorovať a riadiť riziká pre hladké fungovanie platobných systémov a na uskutočňovanie menovej politiky Eurosystému.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6
(6)  Centrálne zúčtovanie čoraz viac nadobúda cezhraničnú povahu a je čoraz viac systémovo dôležité. Vzhľadom na rôznorodosť členov centrálnych protistrán a celoeurópsku povahu finančných služieb, ktoré centrálne protistrany poskytujú, majú centrálne protistrany kľúčový význam pre Úniu ako celok, a to najmä pre eurozónu. Táto skutočnosť je zohľadnená v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/20122, ktoré zavádza mechanizmus kolektívneho dohľadu vo forme kolégií, pozostávajúcich z príslušných vnútroštátnych orgánov a orgánov Únie vrátane Eurosystému ako centrálnej banky vydávajúcej euro.
(6)  Centrálne zúčtovanie čoraz viac nadobúda cezhraničnú povahu a je čoraz viac systémovo dôležité. Vzhľadom na rôznorodosť členov centrálnych protistrán a celoeurópsku povahu finančných služieb, ktoré centrálne protistrany poskytujú, majú centrálne protistrany kľúčový význam pre Úniu ako celok, a to najmä pre eurozónu. Táto skutočnosť je zohľadnená v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, ktoré zavádza mechanizmus kolektívneho dohľadu vo forme kolégií, pozostávajúcich z príslušných vnútroštátnych orgánov a orgánov Únie vrátane Eurosystému ako centrálnej banky vydávajúcej euro, menu Únie.
_________________
2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7
(7)  V záujme riešenia týchto problémov Komisia 13. júna 2017 predložila legislatívny návrh na zabezpečenie finančnej stability a bezpečnosti a spoľahlivosti centrálnych protistrán, ktoré majú systémový význam pre finančné trhy v celej Únii. Aby mohol Eurosystém ako centrálna banka vydávajúca euro uskutočňovať úlohu ustanovenú v legislatívnom návrhu, je mimoriadne dôležité, aby mal príslušné právomoci podľa Zmluvy a štatútu ESCB. Eurosystém by mal najmä mať regulačné právomoci na prijímanie záväzných hodnotení a požadovanie nápravných opatrení v úzkej spolupráci s ostatnými orgánmi Únie. Okrem toho, ak je to nevyhnutné na ochranu stability eura, ECB by tiež mala mať regulačné právomoci na prijímanie dodatočných požiadaviek pre centrálne protistrany zapojené do zúčtovania významného objemu transakcií v eurách.
(7)  V záujme riešenia týchto problémov Komisia 13. júna 2017 predložila legislatívny návrh na zabezpečenie finančnej stability a bezpečnosti a spoľahlivosti centrálnych protistrán, ktoré majú systémový význam pre finančné trhy v celej Únii. Aby mohol Eurosystém ako centrálna banka vydávajúca euro uskutočňovať úlohu ustanovenú v legislatívnom návrhu, je mimoriadne dôležité, aby mal príslušné právomoci podľa Zmluvy a štatútu ESCB. Eurosystém by mal najmä mať regulačné právomoci na prijímanie záväzných hodnotení a požadovanie nápravných opatrení v úzkej spolupráci s ostatnými orgánmi Únie. Okrem toho, ak je to nevyhnutné na ochranu stability eura, ECB by tiež mala mať regulačné právomoci na prijímanie dodatočných požiadaviek pre centrálne protistrany zapojené do zúčtovania významného objemu transakcií v eurách. Uvedené požiadavky by mali chrániť integritu jednotného trhu a zabezpečiť, aby v dohľade nad centrálnymi protistranami z tretích krajín mali prednosť právne predpisy Únie a judikatúra Súdneho dvora Európskej únie.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8
(8)  Článok 22 štatútu ESCB je súčasťou kapitoly IV „Menové funkcie a operácie ESCB“. Úlohy v ňom zverené by preto mali slúžiť len na účely menovej politiky.
(8)  Článok 22 štatútu ESCB je súčasťou kapitoly IV „Menové funkcie a operácie ESCB“. Úlohy v ňom zverené by preto mali slúžiť len na účely menovej politiky. Pokiaľ ide o zúčtovacie systémy pre finančné nástroje, požiadavky, ktoré sa môžu uplatňovať na základe uvedeného článku, by mali zahŕňať požiadavky na podávanie správ a požiadavky uložené zúčtovaciemu systému, aby spolupracoval s ECB a národnými centrálnymi bankami pri posudzovaní odolnosti systému voči nepriaznivým trhovým podmienkam. Takéto požiadavky by mali zahŕňať aj otvorenie jednodňového vkladového účtu v ESCB zo strany systému v súlade s príslušnými kritériami prístupu a požiadavkami ESCB. Okrem toho by mali obsahovať požiadavky potrebné na riešenie situácií, v ktorých zúčtovací systém pre finančné nástroje predstavuje bezprostredné riziko značného poškodenia finančných inštitúcií alebo trhov Únie či finančného systému Únie alebo jedného z jej členských štátov, ako sú požiadavky týkajúce sa kontrol rizika likvidity, dohôd o urovnaní, dohôd o maržiach, zábezpekách alebo interoperabilite. Pokiaľ ide o systémy zúčtovania tretích krajín pre finančné nástroje systémového významu, nariadenie (EÚ) č. ... /... [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o postupy udeľovania povolení a orgány zúčastňujúce sa na udeľovaní povolení centrálnym protistranám a požiadavky na uznanie centrálnej protistrany z tretej krajiny] poskytuje ECB možnosť navrhnúť dodatočné požiadavky na takéto systémy.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8 a (nové)
(8a)   Nové právomoci ECB týkajúce sa zúčtovacích systémov pre finančné nástroje na základe zmeneného článku 22 štatútu ESCB a ECB sa budú vykonávať paralelne s právomocami vykonávanými inými inštitúciami, agentúrami a orgánmi Únie na základe ustanovení týkajúcich sa vytvorenia alebo fungovania vnútorného trhu, uvedených v časti III ZFEÚ, vrátane ustanovení obsiahnutých v aktoch prijatých Komisiou alebo Radou na základe právomocí, ktoré im boli udelené. V súvislosti s tým, aby sa zabezpečilo rešpektovanie príslušných právomocí každého subjektu a predišlo sa rozporným pravidlám a nezrovnalostiam medzi rozhodnutiami prijatými rôznymi inštitúciami, agentúrami a orgánmi Únie, by sa právomoci prenesené podľa zmeneného článku 22 štatútu ESCB a ECB mali vykonávať s náležitým zreteľom na všeobecný rámec pre vnútorný trh ustanovený spoluzákonodarcami a spôsobom, ktorý je v plnom súlade s právnymi aktmi Európskeho parlamentu a Rady, ako aj s opatreniami prijatými na základe týchto aktov.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8 b (nové)
(8b)   ECB by mala zabezpečiť úplnú transparentnosť a zodpovednosť voči Európskemu parlamentu a Rade v súvislosti s výkonom jej právomocí a úloh podľa článku 22 jej štatútu. Predovšetkým by mala Európsky parlament a Radu pravidelne informovať o všetkých rozhodnutiach a nariadeniach prijatých na základe uvedeného článku. Na tento účel by mala venovať osobitnú kapitolu svojej výročnej správy výkonu svojich právomocí podľa článku 22 svojho štatútu a na svojom webovom sídle by mala uverejňovať všetky rozhodnutia, odporúčania a stanoviská týkajúce sa nariadení, ktoré prijíma na základe uvedeného článku.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh rozhodnutia
Článok 1
Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky
Článok 22
Článok 22
Článok 22
Zúčtovacie systémy a platobné systémy
Zúčtovacie systémy a platobné systémy
ECB a národné centrálne banky môžu poskytnúť zariadenie a ECB môže vydávať nariadenia na zabezpečenie účinnosti a spoľahlivosti zúčtovacích a platobných systémov a zúčtovacích systémov pre finančné nástroje v rámci Únie a voči iným krajinám.
ECB a národné centrálne banky môžu poskytnúť zariadenie a ECB môže vydávať nariadenia na zabezpečenie účinnosti a spoľahlivosti zúčtovacích a platobných systémov v rámci Únie a voči tretím krajinám.
S cieľom dosiahnuť ciele ESCB a plniť svoje úlohy môže ECB vydávať nariadenia týkajúce sa systémov zúčtovania pre finančné nástroje v rámci Únie a voči tretím krajinám, pričom náležite zohľadní právne akty Európskeho parlamentu a Rady a opatrenia prijaté na základe takýchto aktov, a to spôsobom, ktorý je plne v súlade s uvedenými aktmi a opatreniami.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0219/2018).

Posledná úprava: 7. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia