Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0115(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0200/2018

Indgivne tekster :

A8-0200/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/07/2018 - 6.9

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0289

Vedtagne tekster
PDF 155kWORD 47k
Onsdag den 4. juli 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Beskatning af køretøjer: afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer *
P8_TA(2018)0289A8-0200/2018

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. juli 2018 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer for så vidt angår visse bestemmelser om afgifter på køretøjer (COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2017)0276),

–  der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0196/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0200/2018),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til direktiv
Betragtning 4
(4)  Anvendelsen af køretøjsafgifter udgør en omkostning, som transportsektoren er nødt til at bære under alle omstændigheder, selv hvis medlemsstaterne begynder at opkræve vejafgifter. Køretøjsafgifter kan derfor hæmme indførelsen af vejafgifter.
(4)  Anvendelsen af køretøjsafgifter udgør en omkostning, som transportsektoren og navnlig SMV'er er nødt til at bære under alle omstændigheder, selv hvis medlemsstaterne begynder at opkræve vejafgifter. Køretøjsafgifter kan derfor hæmme indførelsen af vejafgifter.
Ændring 2
Forslag til direktiv
Betragtning 5
(5)  Medlemsstaterne bør derfor gives større råderum til at sænke køretøjsafgifterne, nemlig ved at sænke de minimumssatser, der er fastsat i direktiv 1999/62/EF. For at begrænse risikoen for fordrejning af konkurrencen mellem transportvirksomheder, der er etableret i forskellige medlemsstater, bør afgifterne sænkes gradvist.
(5)  Eftersom der er tale om en vejafgift baseret på tilbagelagt afstand og for at begrænse risikoen for fordrejning af konkurrencen mellem transportvirksomheder, der er etableret i forskellige medlemsstater, og den mulige administrative byrde, bør medlemsstaterne gives større råderum til at sænke køretøjsafgifterne, nemlig ved at sænke de minimumssatser, der er fastsat i direktiv 1999/62/EF.
Ændring 3 + 17
Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)
(5a)  Medlemsstaterne bør tilskyndes til at afskaffe skatteincitamenter, som modvirker lavemissionsmobilitet og støtter ineffektive og forurenende køretøjer, f.eks. dieselfirmabiler.
Ændring 4
Forslag til direktiv
Betragtning 5 b (ny)
(5b)  For at give medlemsstaterne større spillerum til at nedsætte deres afgiftssats for beskatning af køretøjer for at støtte indførelsen af afstandsbaserede vejafgifter og for at undgå potentielle administrative byrder bør minimumsafgiftssatserne nedsættes i ét skridt fra den 1. januar 2024, hvilket giver medlemsstaterne størst mulig fleksibilitet til at træffe afgørelse om nedsættelsens omfang og fart.
Ændring 5
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (ny)
Direktiv 1999/62/EF
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)
2a)   I artikel 6 tilføjes følgende stykke:
"4a. Den gradvise nedsættelse af afgiften på tunge godskøretøjer, som anvendes af en medlemsstat, skal være fuldt opvejet af ekstra indtægter genereret af vejafgiftssystemet. Senest den 1. januar 2024 skal alle medlemsstaterne have gennemført vejafgiftssystemet i overensstemmelse med dette direktiv."
Ændring 6
Forslag til direktiv
Bilag I –afsnit 1 – litra a
Direktiv 1999/62/EF
Bilag I – overskrift
Tabel A: MINIMUMSSATSER FOR AFGIFTER PÅ TUNGE GODSKØRETØJER INDTIL DEN 31. DECEMBER […] [indsæt året for dette direktivs ikrafttræden]
Tabel A: MINIMUMSSATSER FOR AFGIFTER PÅ TUNGE GODSKØRETØJER INDTIL DEN 31. DECEMBER 2023
Ændring 7
Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit 1 – litra b
Direktiv 1999/62/EF
Bilag I – tabel B
"Tabel B: MINIMUMSSATSER FOR AFGIFTER PÅ TUNGE GODSKØRETØJER FRA DEN 1. JANUAR [...] [indsæt året efter dette direktivs ikrafttræden]
udgår
Ændring 8
Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit 1 – litra b
Direktiv 1999/62/EF
Bilag I – tabel C
Tabel C: MINIMUMSSATSER FOR AFGIFTER PÅ TUNGE GODSKØRETØJER FRA DEN 1. JANUAR […] [indsæt det andet år efter dette direktivs ikrafttræden]
udgår
Ændring 9
Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit 1 – litra b
Direktiv 1999/62/EF
Bilag I – tabel D
Tabel D: MINIMUMSSATSER FOR AFGIFTER PÅ TUNGE GODSKØRETØJER FRA DEN 1. JANUAR […] [indsæt det tredje år efter dette direktivs ikrafttræden]
udgår
Ændring 10
Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit 1 – litra b
Direktiv 1999/62/EF
Bilag I – tabel E
Tabel E: MINIMUMSSATSER FOR AFGIFTER PÅ TUNGE GODSKØRETØJER FRA DEN 1. JANUAR […] [indsæt det fjerde år efter dette direktivs ikrafttræden]
udgår
Ændring 11
Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit 1 – litra b
Direktiv 1999/62/EF
Bilag I – tabel F – overskrift
Tabel F: MINIMUMSSATSER FOR AFGIFTER PÅ TUNGE GODSKØRETØJER FRA DEN 1. JANUAR […] [indsæt det femte år efter dette direktivs ikrafttræden]
Tabel F: MINIMUMSSATSER FOR AFGIFTER PÅ TUNGE GODSKØRETØJER FRA DEN 1. JANUAR 2024
Seneste opdatering: 7. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik