Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0115(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0200/2018

Teksty złożone :

A8-0200/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 04/07/2018 - 6.9

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0289

Teksty przyjęte
PDF 166kWORD 51k
Środa, 4 lipca 2018 r. - Strasburg
Opodatkowanie pojazdów: pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe *
P8_TA(2018)0289A8-0200/2018

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe w odniesieniu do niektórych przepisów w dziedzinie opodatkowania pojazdów (COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2017)0276),

–  uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0196/2017),

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki oraz opinię przedstawioną przez Komisję Gospodarczą i Monetarną (A8-0200/2018),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom narodowym.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4
(4)  Stosowanie podatków od pojazdów silnikowych stanowi koszt, który sektor musi jak dotąd ponosić niezależnie od okoliczności, nawet w przypadku zniesienia przez państwa członkowskie opłat za przejazd. Dlatego też podatki od pojazdów mogą stanowić przeszkodę we wprowadzaniu opłat za przejazd.
(4)  Stosowanie podatków od pojazdów silnikowych stanowi koszt, który sektor, a w szczególności MŚP, musi jak dotąd ponosić niezależnie od okoliczności, nawet w przypadku zniesienia przez państwa członkowskie opłat za przejazd. Dlatego też podatki od pojazdów mogą stanowić przeszkodę we wprowadzaniu opłat za przejazd.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5
(5)  W związku z tym państwom członkowskim należy dać więcej swobody w obniżaniu podatków od pojazdów, zwłaszcza poprzez obniżenie minimalnych poziomów określonych w dyrektywie 1999/62/WE. Aby zminimalizować ryzyko zakłóceń konkurencji między przedsiębiorstwami transportowymi z siedzibą w różnych państwach członkowskich, takie obniżenie należy wprowadzać stopniowo.
(5)  Mając na uwadze formę pobierania opłat za użytkowanie dróg uzależnionych od przebytej odległości, a także aby zminimalizować ryzyko zakłóceń konkurencji między przedsiębiorstwami transportowymi z siedzibą w różnych państwach członkowskich oraz ewentualne obciążenie administracyjne, państwa członkowskie powinny mieć większą swobodę w zakresie obniżania wysokości opodatkowania pojazdów, mianowicie w drodze obniżenia wartości minimalnych określonych w dyrektywie 1999/62/WE.
Poprawka 3 i 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 a (nowy)
(5a)   Należy zachęcać państwa członkowskie do znoszenia wszelkich sprzecznych ze sobą bodźców podatkowych, które zniechęcają do mobilności niskoemisyjnej i służą dofinansowaniu pojazdów niewydajnych i powodujących zanieczyszczenia, takich jak samochody firmowe z silnikiem diesla.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 b (nowy)
(5b)  Aby zapewnić państwom członkowskim większą swobodę w kwestii obniżania stawek opodatkowania pojazdów w celu wsparcia wprowadzania opłat za przejazd uzależnionych od przebytej odległości oraz aby uniknąć ewentualnych obciążeń administracyjnych, minimalne stawki opodatkowania należy obniżyć jednostopniowo od dnia 1 stycznia 2024 r., co zapewni państwom członkowskim największą elastyczność w podejmowaniu decyzji o poziomie redukcji i tempie ich wprowadzania.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 1999/62/WE
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)
2a)   w art. 6 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„4a. Stopniowe obniżanie podatku od pojazdów stosowane przez państwo członkowskie jest w pełni rekompensowane dodatkowymi dochodami pochodzącymi z systemu celnego tego państwa. Do dnia 1 stycznia 2024 r. wszystkie państwa członkowskie wdrażają system celny zgodnie z niniejszą dyrektywą.”
Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit 1 – litera a
Dyrektywa 1999/62/WE
Załącznik I – tytuł
Tabela A: MINIMALNE STAWKI PODATKU POBIERANEGO OD POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH DO DNIA 31 GRUDNIA [...] r.” [insert year of entry into force of this Directive];
Tabela A: MINIMALNE STAWKI PODATKU POBIERANEGO OD POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH DO DNIA 31 GRUDNIA 2023 r.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit 1 – litera b
Dyrektywa 1999/62/WE
Załącznik I – tabela B
„Tabela B: MINIMALNE STAWKI PODATKU POBIERANEGO OD POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH OD DNIA 1 STYCZNIA [...] r. [insert the year following the year of entry into force of this directive]
skreśla się
Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit 1 – litera b
Dyrektywa 1999/62/WE
Załącznik I – tabela C
Tabela C: MINIMALNE STAWKI PODATKU POBIERANEGO OD POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH OD DNIA 1 STYCZNIA [...] r. [insert the second year following the entry into force of this directive]
skreśla się
Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit 1 – litera b
Dyrektywa 1999/62/WE
Załącznik I – tabela D
Tabela D: MINIMALNE STAWKI PODATKU POBIERANEGO OD POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH OD DNIA 1 STYCZNIA [...] r. [insert the third year following the entry into force of this directive]
skreśla się
Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit 1 – litera b
Dyrektywa 1999/62/WE
Załącznik I – tabela E
Tabela E: MINIMALNE STAWKI PODATKU POBIERANEGO OD POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH OD DNIA 1 STYCZNIA [...] r. [insert the fourth year following the entry into force of this directive]
skreśla się
Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit 1 – litera b
Dyrektywa 1999/62/WE
Załącznik I – tabela F – tytuł
Tabela F: MINIMALNE STAWKI PODATKU POBIERANEGO OD POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH OD DNIA 1 STYCZNIA [...] r. [insert the fifth year following the entry into force of this directive]
Tabela F: MINIMALNE STAWKI PODATKU POBIERANEGO OD POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH OD DNIA 1 STYCZNIA 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 7 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności