Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2057(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0209/2018

Внесени текстове :

A8-0209/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/07/2018 - 6.10

Приети текстове :

P8_TA(2018)0290

Приети текстове
PDF 124kWORD 51k
Сряда, 4 юли 2018 г. - Страсбург
Проект на коригиращ бюджет № 2/2018: вписване на излишъка от 2017 финансова година
P8_TA(2018)0290A8-0209/2018

Резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2018 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 2/2018 на Европейския съюз за финансовата 2018 година: вписване на излишъка от финансовата 2017 година (09325/2018 – C8-0277/2018 – 2018/2057(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 18, параграф 3 и член 41 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, приет окончателно на 30 ноември 2017 г.(2),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(3),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

—  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(5),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 2/2018, приет от Комисията на 13 април 2018 г. (COM(2018)0227),

—  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 2/2018, приета от Съвета на 18 юни 2018 г. и предадена на Парламента на 19 юни 2018 г. (09325/2018 – C8‑0277/2018),

—  като взе предвид членове 88 и 91 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0209/2018),

А.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 2/2018 цели вписването в бюджета за 2018 г. на излишъка от финансовата 2017 година, възлизащ на 555,5 милиона евро;

Б.  като има предвид, че основните елементи на този излишък са положителния резултат на приходите в размер на 338,6 милиона евро, икономията на разходи в размер на 383,4 милиона евро и положителното салдо от разликите в обменния курс в размер на 166,4 милиона евро;

В.  като има предвид, че в приходната част най-съществената по размер разлика се дължи на по-големи от очакваното приходи от лихви за забавени плащания и глоби (342,6 милиона евро);

Г.  като има предвид, че в разходната част неусвоените от Комисията бюджетни кредити за плащания достигнаха 201,5 милиона евро за 2017 г. (от които 99,3 милиона евро от резерва за спешна помощ) и на 53,5 милиона евро преноси от 2016 г., а неусвоените от другите институции средства достигнаха 82,6 милиона евро за 2017 г. и 45,7 милиона евро преноси от 2016 г.);

1.  отбелязва представения от Комисията проект на коригиращ бюджет № 2/2018, чието единствено предназначение е вписването в бюджета на излишъка от 2017 г. в размер на 555,5 милиона евро, в съответствие с член 18 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, и позицията на Съвета по него;

2.  припомня, че ниската степен на неусвояване на бюджетните кредити за плащания в края на 2017 г. се е дължало единствено на приемането на коригиращ бюджет № 6/2017, с който бюджетните кредити за плащания бяха намалени със 7 719,7 милиона евро поради извънредно голяма забава на изпълнението, особено по подфункция 1б „Икономическо, социално и териториално сближаване“; припомня освен това, че коригиращите бюджети през 2017 г., дори когато значително увеличаваха бюджетните кредити за поети задължения (например 1 166,8 милиона евро по фонд „Солидарност“ на ЕС за Италия, 500 милиона евро за инициативата за младежка заетост, 275 милиона евро за Европейския фонд за устойчиво развитие) бяха финансирани изцяло чрез преразпределяне на неусвоени бюджетни кредити за плащания; изразява съжаление, че забава в изпълнението и неточни прогнози на държавите членки се наблюдават и през 2018 г.;

3.  отбелязва още веднъж относително високото равнище на глобите в областта на конкуренцията през 2017 г., в размер общо на 3,273 милиарда евро; счита, че в допълнение към излишъците, произтичащи от непълно усвояване, следва да има възможност приходите от глоби и приходите, свързани с просрочени плащания, да се използват отново в бюджета на Съюза без съответно намаление на вноските на база брутен национален доход (БНД); припомня своето предложение за създаването на специален резерв в бюджета на Съюза, който постепенно да се захранва от различните видове непредвидени други приходи и надлежно да се пренася с цел да се осигурят допълнителни средства за разходи, когато възникне необходимост;

4.  счита освен това, че предвид спешната потребност от бързи действия в отговор на предизвикателството, което поставя миграцията, и като се отчете забавата в удължаването на срока на действие на Механизма за бежанците в Турция, излишъкът от 2017 г., възлизащ на 555,5 милиона евро, би могъл да бъде отлично решение за финансирането на вноската на Съюза в този инструмент за 2018 г., без да се натоварва до краен предел бюджетът на Съюза;

5.  одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 2/2018;

6.  възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 2/2018 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на другите институции и заинтересовани органи и на националните парламенти.

(1) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) ОВ L 57, 28.2.2018 г.
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(5) OВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.

Последно осъвременяване: 7 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност