Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2057(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0209/2018

Předložené texty :

A8-0209/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/07/2018 - 6.10

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0290

Přijaté texty
PDF 131kWORD 45k
Středa, 4. července 2018 - Štrasburk
Návrh opravného rozpočtu č. 2/2018: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2017
P8_TA(2018)0290A8-0209/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. července 2018 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 2/2018 na rozpočtový rok 2018: zapsání přebytku z rozpočtového roku 2017 (09325/2018 – C8-0277/2018 – 2018/2057(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a zejména na čl. 18 odst. 3 a na článek 41 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 přijatý s konečnou platností dne 30. listopadu 2017(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(3),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(4),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie(5),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 2/2018, který Komise přijala dne 13. dubna 2018 (COM(2018)0227),

–  s ohledem na postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2018, který Rada přijala dne 18. června 2018 a dne 19. června 2018 předala Parlamentu (09325/2018 – C8-0277/2018),

–  s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0209/2018),

A.  vzhledem k tomu, že cílem návrhu opravného rozpočtu č. 2/2018 je zapsat do rozpočtu na rok 2018 přebytek z rozpočtového roku 2017 ve výši 555,5 milionu EUR;

B.  vzhledem k tomu, že hlavními složkami tohoto přebytku jsou kladný zůstatek na straně příjmů ve výši 338,6 milionu EUR, nevyčerpané prostředky na straně výdajů ve výši 383,4 milionu EUR a kurzové rozdíly ve výši 166,4 milionu EUR;

C.  vzhledem k tomu, že největší rozdíl na straně příjmů pramení z vyššího výnosu z úroků z prodlení a z pokut (342,6 milionu EUR), než se očekávalo;

D.  vzhledem k tomu, že na straně výdajů dosáhly nevyčerpané prostředky Komise na platby 201,5 milionu EUR za rok 2017 (z toho 99,3 milionu EUR je z rezervy na pomoc při mimořádných událostech) a 53,5 milionu EUR připadlo na přenesené prostředky z roku 2016, přičemž ostatní orgány a instituce vykázaly nevyčerpané prostředky za rok 2017 ve výši 82,6 milionu EUR a přenesené prostředky z roku 2016 ve výši 45,7 milionu EUR;

1.  bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 2/2018 předložený Komisí, jehož jediným účelem je zapsání přebytku z roku 2017 ve výši 555,5 milionu EUR do rozpočtu v souladu s článkem 18 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 a s postojem Rady k tomuto návrhu;

2.  připomíná, že nízkého objemu nevyčerpaných prostředků na platby na konci roku 2017 bylo dosaženo jedině přijetím opravného rozpočtu 6/2017, kterým se snížily prostředky na platby o 7 719,7 milionu EUR nahromaděné v důsledku výrazných prodlev při provádění, zejména v podokruhu 1b „Hospodářská, sociální a územní soudržnost“; dále připomíná, že všechny opravné rozpočty – i když výrazně zvýšily prostředky na závazky – byly v roce 2017 plně financovány z přerozdělených prostředků pocházejících z nevyužitých prostředků na platby (např. 1 166,8 milionu EUR z Fondu solidarity EU pro Itálii, 500 milionů EUR pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí a 275 milionů EUR pro Evropský fond pro udržitelný rozvoj); s politováním konstatuje, že v členských státech dochází k prodlevám při provádění a k nepřesným prognózám zřejmě i v roce 2018;

3.  opět si všímá, že v roce 2017 byla vybrána poměrně vysoká částka na pokutách uložených za narušení hospodářské soutěže, která v úhrnu činila 3 273 milionů EUR; domnívá se, že kromě jakéhokoli přebytku v důsledku nevyčerpaných prostředků by mělo být v rozpočtu Unie umožněno opětovně použít veškeré příjmy získané na pokutách nebo ve spojitosti s pozdními platbami, aniž by byly odpovídajícím způsobem sníženy příspěvky založené na HND; připomíná svůj návrh, aby byla v rozpočtu Unie vytvořena zvláštní rezerva, která bude postupně naplněna prostředky ze všech druhů nepředvídaných nebo jiných příjmů a řádně přenesena, aby v případě potřeby sloužila jako další možnost financování;

4.  dále se domnívá, že vzhledem k naléhavé potřebě rychle reagovat na výzvy spojené s migrací a na prodlevy s prodloužením nástroje pro uprchlíky v Turecku, by přebytky z roku 2017, které činí 555,5 milionu EUR, byly skvělým řešením pro financování příspěvku Unie na tento nástroj v roce 2018, aniž by se souhrnný rozpočet Unie vyčerpal až na svůj limit;

5.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2018;

6.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 2/2018 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, ostatním dotčeným orgánům a institucím, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Úř. věst. L 57, 28.02.2018.
(3) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.

Poslední aktualizace: 7. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí