Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2057(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0209/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0209/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 04/07/2018 - 6.10

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0290

Usvojeni tekstovi
PDF 124kWORD 50k
Srijeda, 4. srpnja 2018. - Strasbourg
Nacrt izmjene proračuna br. 2/2018.: unošenje viška iz financijske godine 2017.
P8_TA(2018)0290A8-0209/2018

Rezolucija Europskog parlamenta od 4. srpnja 2018. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2018 Europske unije za financijsku godinu 2018.: unošenje viška iz financijske godine 2017. (09325/2018 – C8-0277/2018 – 2018/2057(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuje na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 18. stavak 3. i članak 41.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2018., konačno donesen 30. studenoga 2017.(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(3),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije(5),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 2/2018, koji je Komisija donijela 13. travnja 2018. (COM(2018)0227),

–  uzimajući u obzir stajalište o Nacrtu izmjene proračuna br. 2/2018 koje je Vijeće usvojilo 18. lipnja 2018. i proslijedilo Europskom parlamentu 19. lipnja 2018. (09325/2018 – C8-0277/2018),

–  uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0209/2018),

A.  budući da je svrha nacrta izmjene proračuna br. 2/2018 unos iznosa od 555,5 milijuna EUR kao viška iz financijske godine 2017. u proračun za 2018. godinu;

B.  budući da taj višak najvećim dijelom proizlazi iz ostvarenja viška prihoda u iznosu od 338,6 milijuna EUR, neutrošenih sredstava za rashode u iznosu od 383,4 milijuna EUR i pozitivnog salda tečajnih razlika u iznosu od 166,4 milijuna EUR;

C.  budući da na prihodovnoj strani najveća razlika proizlazi iz zateznih kamata i novčanih kazni, koje su bile više od očekivanih (342,6 milijuna EUR);

D.  budući da su, na rashodovnoj strani, neiskorištena sredstva za plaćanje Komisije iznosila 201,5 milijuna EUR za 2017. (od čega 99,3 milijuna EUR iz pričuve za pomoć u nuždi) i da je 53,5 milijuna EUR preneseno iz 2016., te da su neiskorištena sredstava za plaćanja drugih institucija iznosila 82,6 milijuna EUR za prenesena sredstva iz 2017. i 45,7 milijuna EUR za prenesena sredstva iz 2016.;

1.  prima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 2/2018 koji je predala Komisija i koji se odnosi isključivo na unošenje viška u iznosu od 555,5 milijuna EUR iz 2017. godine u proračun, u skladu s člankom 18. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 i stajalištem Vijeća o njemu;

2.  podsjeća da je neiskorištenost sredstava za plaćanje na kraju 2017. bila niska samo zbog donošenja izmjene proračuna br. 6/2017 kojom je, zbog velikog kašnjenja u izvršenju proračuna, iznos odobrenih sredstava smanjen za 7 719,7 milijuna EUR, većim dijelom u podnaslovu 1.b „Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija”; nadalje podsjeća da su sve izmjene proračuna 2017. u potpunosti financirane preraspodjelom neiskorištenih odobrenih sredstava za plaćanja, uključujući i one izmjene kojima su odobrena sredstva znatno povećana (npr. 1 166,8 milijuna EUR u okviru Fonda solidarnosti EU-a za Italiju, 500 milijuna EUR za Inicijativu za zapošljavanje mladih, 275 milijuna EUR za Europski fond za održivi razvoj); žali zbog toga što se čini da će se kašnjenja u izvršenju i netočne prognoze država članica nastaviti i 2018. godine;

3.  još jednom ukazuje na relativno visoku razinu kazni za kršenje pravila tržišnog natjecanja 2017. godine, u ukupnom iznosu od 3 273 milijuna EUR; smatra da bi, uz viškove koji proizlaze iz neiskorištenosti sredstava za plaćanja, trebalo omogućiti da se u okviru proračuna Unije ponovno koriste i svi primici od novčanih kazni i svi primici koji su povezani sa zakašnjelim plaćanjima, bez odgovarajućeg smanjenja doprinosa BND-a; podsjeća na svoj prijedlog da se uspostavi posebna pričuva u okviru proračuna Unije koja će se postupno puniti svim vrstama nepredviđenih ostalih prihoda te propisno prenositi, kako bi se u slučaju potrebe pružile dodatne mogućnosti trošenja;

4.  nadalje smatra da bi, s obzirom na to da je hitno potrebno pružiti brzi odgovor na izazove povezane s migracijama te uzimajući u obzir kašnjenja u pogledu produljenja Instrumenta za izbjeglice u Turskoj, višak za 2017., u iznosu od 555,5 milijuna EUR, mogao predstavljati odlično rješenje za financiranje doprinosa Unije tom instrumentu u 2018., a da se pritom opći proračun Unije ne rastegne do samih granica;

5.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2018;

6.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 2/2018 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

7.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, drugim relevantnim institucijama i tijelima te nacionalnim parlamentima.

(1) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(2) SL L 57, 28.2.2018.
(3) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(4) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(5) SL L 168, 7.6.2014., str. 105.

Posljednje ažuriranje: 7. studenog 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti